หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สพม.40
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม. 40 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม. 40 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพม. 40 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการ สพม. 40 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางปนรรฐพร เกสรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายอาคม วิทยเขตปภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสุวรรณา วรทล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสมชาย คำเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวประกาย บรรลัง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวประภาพร เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายศรีทวน ยุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายอธิภัทธ พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายเสรีย์ เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายไพโรจน์ ทองเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสุริยาภรณ์ ทรงสุทธิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายบุญแล แซสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายจงรัก เกตแค ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายณัฐพล สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายจีระ ทัศนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายประทีป โตมะนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายธนัญชัย พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
55 นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายวีระพงษ์ เหง้าสา ผู้อำนวยการศรีมงคลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายขวัญ สุกใสเมือง ผู้อำนวยการพุขามครุฑมณีอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
58 นางสายทอง ปัญญาพวก รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นางสาวพิมพ์มาดา วิชัยธนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายสุวรรณ ฟักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายประสาน เริงเกษตรกรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายกฤษณะ ควรประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน คณะกรรมการอำนวยการ
67 นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย คณะกรรมการอำนวยการ
68 นางสาวทิพย์วรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
69 พระพิศาลพัชรกิจ พระสังฆาธิการ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ คณะกรรมการอำนวยการ
70 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผอ.รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด
71 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผอ.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด
72 นายพีรสิทธิ์ สิงห์โสภา ครู รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด
73 นายนิกร หล้าน้อย ครู รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด
74 นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ครู รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด
75 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
76 นายยุทธนา นาอุดม ครู ร.ร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
77 นางรัชดา ผากุล ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
78 นายสาวชาริณา ศรีเหรา ครู รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
79 นางกมลวัทน์ โตเทศ ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
80 นางอุบลพรรณ บุญมาก ผอ.รร.ศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
81 นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ครู ร.ร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
82 นางรัตมณี แสงสีดา ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
83 นางกุมารี ทับทิมหล้า ครู รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
84 นายประสาน สุดทำนอง ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
85 นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ ครู รร.หล่มสัก คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
86 นายวุฒิพงษ์ สีสุก ครู รร.ศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการแสดง
87 นายจีระ ทัศนศิริ ผอ.รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร ผอ.รร.ซับบอนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผอ.รร.วังพิกุลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นายวีระพงษ์ เหง้าสา ผอ.รร.ศรีมงคลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นางชัชฏา อุดมสิทธิ์ รองผอ.รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นายคำภาสน์ บุญเติม รองผอ.รร.ซับบอนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นายสิทธิโชค ทองโครต รองผอ.รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นายนิรุทธิ์ แก้วนิคม รองผอ.รร.วังพิกุลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายพงศธร พรมวัง รองผอ.รร.เมืองศรีเทพ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นางจิตราภรณ์ โกบุตร รองผอ.รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นางพิริยาภรณ์ ช้างอินทร์ ครู รร.วังพิกุลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
98 นายชัยวัฒน์ ญานสว่าง ครู รร.ศรีมงคลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
99 นายจรัสพงษ์ แสงแก้ว ครู รร.ซับบอนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
100 นางนภาพร แสงแก้ว ครู รร.ซับบอนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
101 นางชนายา เทียนธูป ครู รร.ซับบอนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
102 นางเดือนแรม เปลี่ยนสี ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
103 นางตุลาพร กิ่งไกร ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
104 นางสาวพิกุล ขวัญสูตร ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
105 นางณัฐธยาน์ มั่นหมาย ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
106 นางสาวธนาภรณ์ โรจนไรวรรณ ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
107 นางสาวดุลจันทร์ พรชยอนันต์ ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
108 นายวิเชียร หมื่นจงใจดี ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
109 นางสาวณัฏฐ์ธนัน รำเจริญ รองผอ.รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
110 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
111 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเชิญประธานพิธีเปิด
112 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผอ.รร.พัชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเชิญประธานพิธีเปิด
113 นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น รองผอ.รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเชิญประธานพิธีเปิด
114 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
115 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
116 นายจิระ ทัศนศิริ ผอ.ร.ร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
117 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผอ.รร.หล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
118 นายอธิภัทร พรชัย ผอ.รร.ร.หล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
119 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
120 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผอ.รร.แคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
121 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผอ.ร.ร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
122 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผอ.รร.ศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
123 นายประทิน เหลืองทอง ผอ.รร.ชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
124 นายณัฐพล สุคนธวงศ์ ผอ.รร.ร่มเกล้าเขาค้อ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
125 นายสมชาย คำเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
126 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
127 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
128 นางสาวประกาย บรรลัง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
129 นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
130 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
131 นางสาวประภาพร เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการ
132 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพม.40 คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
133 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
134 นายสมชาย คำเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
135 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
136 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
137 นางปิยนุช พึ่งศิริ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
138 จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
139 นายอวยชัย ทองหาร นิติกร คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
140 นางอัมพร เกลี้ยงประดับ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
141 นายศุภชัย รัววิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
142 นางสุภาพร ฤกษ์จันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
143 นางสาวสิรินทิพย์ บัวชุม พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
144 นางพรรณงาม มุ่งมาตร์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
145 นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
146 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
147 นางสาวประภาพร เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมและสัมมนา
148 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
149 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
150 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
151 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผอ.รร.เนินพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
152 นายจุรินทร์ น้ำค้าง ผอ.รร.เพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
153 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผอ.รร.พัชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
154 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผอ.รร.ดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
155 นายประทิน เหลืองทอง ผอ.รร.ชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
156 นางสายทอง ปัญญาพวก ผอ.รร.วังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
157 นายศรีทวน ยุ่นแก้ว ผอ.รร.วังโป่งศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
158 นายอธิภัทร พรชัย ผอ.รร.หล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
159 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.รร.เมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
160 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผอ.รร.หล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
161 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผอ.รร.ติ้ววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
162 นายไพโรจน์ ทองเพ็ง ผอ.รร.ผาแดงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
163 นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช ผอ.รร.ผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
164 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.รร.เมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
165 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผอ.รร.ศรีจันทร์วิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
166 นายจงรัก เกตุแค ผอ.รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
167 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.รร.น้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
168 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผอ.รร.แคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
169 นายณัฐพล สุคนธวงศ์ ผอ.รร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
170 นายประเสริฐ ชำนาญพันธุ์ ผอ.รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
171 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผอ.รร.ท่าด้วงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
172 นายมนตรี สำเภา ผอ.รร.ซับสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
173 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผอ.รร.วังพิกุลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
174 นายจีระ ทัศนศิริ ผอ.รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
175 นายศุภโชค เข่งแก้ว ผอ.รร.นาสนุ่นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
176 นายประทีป โตมะนิตย์ ผอ.รร.เมืองศรีเทพ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
177 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผอ.รร.เพชรละครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
178 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผอ.รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
179 นายวรจักร มั่นคง ผอ.รร.วังใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
180 นายไกรโรจน์ สิงสถิตย์ ผอ.รร.โคกปรงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
181 นายธนัญชัย พรหมภักดี ผอ.รร.น้ำร้อนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
182 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผอ.รร.ศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
183 นายพัชริน ภู่ชัย ผอ.รร.นาเฉลียงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
184 นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร ผอ.รร.ซับบอนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
185 นายวีระพงษ์ เหง้าสา ผอ.รร.ศรีมงคลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
186 นายขวัญ สุกใสเมือง ผอ.รร.พุขามครุฑมณีอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
187 นายอนันต์ แก้วมา รองผอ.รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
188 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และ นักเรียน หรือจำหน่ายผลผลิตนักเรียน
189 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
190 นายประทีป โตมะนิตย์ ผอ.รร.เมืองศรีเทพ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
191 นายจุลินทร์ น้ำค้าง ผอ.รร.เพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
192 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผอ.รร.เนินพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
193 นางสุจินดา แก้วมา รองผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
194 นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์ ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
195 นางสาวพัชรา สมทรัพย์ ครู รร.ทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
196 นางพรทิพย์ พรมทอง ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
197 นางอุไร ธรรมศุภโกศล ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
198 นางจุรีพร ศรีธาดา ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
199 นางมารศรี มีโชค ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
200 นางธนภรณ์ นุชเนื่อง ครู รร.ติ้ววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
201 นางณัฐธยาน์ มั่นหมาย ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
202 นางกรรณิการ์ ทองรักษ์ ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
203 นายศิลปชัย กำแพงแก้ว ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
204 นายชาตรี ธูปมงคล ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
205 นางดวงฤทัย สีวัน ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
206 นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพชร ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
207 นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอน ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
208 นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
209 นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงผลงานการวิจัยของโรงเรียน
210 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงผลงานผู้บริหาร /ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( OBEC AWARDS )
211 นางปิยนุช พึ่งศิริ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงผลงานผู้บริหาร /ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( OBEC AWARDS )
212 จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงผลงานผู้บริหาร /ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( OBEC AWARDS )
213 นายอวยชัย ทองหาร นิติกร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงผลงานผู้บริหาร /ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( OBEC AWARDS )
214 นางอัมพร เกลี้ยงประดับ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงผลงานผู้บริหาร /ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( OBEC AWARDS )
215 นายศุภชัย รัววิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงผลงานผู้บริหาร /ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( OBEC AWARDS )
216 นางสุภาพร ฤกษ์จันทร์ จ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงผลงานผู้บริหาร /ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( OBEC AWARDS )
217 นางสาวสิรินทิพย์ บัวชุม พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงผลงานผู้บริหาร /ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( OBEC AWARDS )
218 นางพรรณงาม มุ่งมาตร์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงผลงานผู้บริหาร /ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( OBEC AWARDS )
219 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผอ.รร.พัชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
220 นายวรจักร มั่นคง ผอ.รร.วังใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
221 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผอ.รร.วังพิกุลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
222 นายณัฐพล สุคนธวงศ์ ผอ.รร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
223 นายประทวน จอมใจ ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
224 นายธัญธาดา พลชา ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
225 นางนาจรี รามศิริ ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
226 นางรัชดา ผากุล ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
227 นายศุภชัย รัววิชา นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
228 นายสุชาติ กุนสง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
229 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
230 นายอธิภัทร พรชัย ผอ.รร.หล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
231 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.รร.เมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
232 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผอ.รร.ศรีจันทร์วิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
233 นายอนันต์ แก้วมา รองผอ.รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
234 นายวิสิทธิ์ พรหมมา รองผอ.รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
235 นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น รองผอ.รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
236 นายประทวน จอมใจ ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
237 นายรัฐภูมิ น้อยคนดี ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
238 นายมาโนช มาละวัน ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
239 นายสมชาย คำเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
240 นายสมบูรณ์ ผาบัว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
241 นายอุเทน หาญสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนเพชรพิทยาคม
242 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
243 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผอ.รร.เนินพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
244 นายจุลินทร์ น้ำค้าง ผอ.รร.เพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
245 นายบุญร่วม พฤทธสาโรจ รองผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
246 นางสุจินดา แก้วมา รองผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
247 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
248 นางประกายดาว หาดยาว รองผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
249 นามสมพาน โดเทศ ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ /รักษาความสงบเรียบร้อย และจราจร โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
250 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
251 นายยุทธนา ปานพันธ์โพธิ์ ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
252 นายทวีศิลป์ เชื้อสุวรรณ์ ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
253 นางมาลา ชาตินันทน์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
254 นางสุริยาพร สง่าวงษ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
255 นางสาวอรไพลิน วิริยะนภาพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
256 นางสาวพรรณนิภา บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
257 นางโชติกา คำจีระ ครู รร.เพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
258 นางสาวรังสิมา อินทะนันท์ ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
259 นางสาวพรจิตร เกศามูล ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
260 นางถนอม สีนาค ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและสาธารณสุข
261 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผอ.รร.ศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
262 นายขวัญ สุกใสเมือง ผอ.รร.พุขามครุฑมณีอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
263 นายประทีป โตมะนิตย์ ผอ.รร.เมืองศรึเทพ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
264 นายศุภโชค แข่งแก้ว ผอ.รร.นาสนุ่นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
265 นางละออง หาญยากรณ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
266 นางจิรันธนิน มะโนทน เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
267 นางสาวสิรินทิพย์ บัวชุม พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
268 นางสาววรรณภา จันขาว เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
269 นางสาวฐิติวรดา เกียรติบัณฑิต ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
270 นางสกุล วันเย็น ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
271 นางปทุมพร นาคะกุล ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
272 นางอารายา หอมสุวรรณ ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
273 นางชิดเชื้อ ชมปรีดา ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
274 นายวินัย สิ่วหงวน รองผอ.รร.ศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
275 นางอภิรดี เข็มเหล็ก ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
276 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผอ.รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
277 นายพัชริน ภู่ชัย ผอ.รร.นาเฉลียงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
278 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผอ.รร.ท่าด้วงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
279 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผอ.รร.เพชรละครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
280 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผอ.รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
281 นายอรรถวิทย์ พินิจนัย ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
282 นางนาจรี รามศิริ ครู รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
283 นายยุทธ์จักร ไกรสิงห์ ครู รร.เพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
284 นายวันดี กุมภาพันธ์ ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
285 นายธวัชชัย บุญช่วย ครู รร.ชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
286 นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์ ครู รร.วังโป่งศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
287 นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์ ครู รร.วังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
288 นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ ครู รร.เนินพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
289 นายวิมล จิตหมั่น ครู รร.พัชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
290 นางเกสินีนาฎ แย้มนิล ครู รร.ดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
291 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครู รร.หล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
292 นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน ครู รร.หล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
293 นางกนกพิศ พันธ์เขตกิจ ครู รร.ผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
294 นายวิโรจน์ ทองสุข ครู รร.ศรีจันทร์วิทยาคมฯ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
295 นางศุภลักษณ์ ขวัญแสน ครู รร.ติ้ววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
296 นางปรัชญาพร เพ็ญภาคกุล ครู รร.น้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
297 นางสาวศิริวรรณ คงเวิน ครู รร.ร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
298 นายเฉลิมชัย อ่อนตา ครู รร.แคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
299 นางสาวสุกัญญา โพชะไว ครู รร.เมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
300 นายสราวุธ สิงห์โตทอง ครู รร.เมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
301 นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์ ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
302 นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย ครู รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
303 นายบุญมี มุคสิงห์ ครู รร.เพชรละครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
304 นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์ ครู รร.นาเฉลียงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
305 นางสาวอรทัย มุทาพร ครู รร.ท่าด้วงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
306 นางพิชามญชุ์ จันทศร ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
307 นายจรัสพงษ์ แสงแก้ว ครู รร.ซับบอนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
308 นางสาวสุธางรัตน์ อ่อนขำ ครู รร.ศรีมงคลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
309 นางสาวสุภาภรณ์ กรแก้ว ครู รร.วังพิกุลพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
310 นายณัฐกานต์ เพชรนิล ครู รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
311 นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัย ครู รร.โคกปรงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
312 นางสาวสุนิศา อุดมเดช ครู รร.เพชรละครวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
313 นายเมธา ม่วงมุกข์ ครู รร.วังใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
314 นายธนพล แสงแก้ว ครู รร.น้ำร้อนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
315 นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ ครู รร.พุขามครุฑมณีอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
316 นางสาวสริตา วิทยา ครู รร.ศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
317 นายภาคภูมิ ลอดขอน ครู รร.เมืองศรีเทพ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
318 นายสุชาติ กุนสง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
319 นายศุภชัย รัววิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
320 นางศิริภรณ์ จุลฬา ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
321 นายนิรุทธิ์ แก้วนิคม รองผอ.รร.วังพิกุลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
322 นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ครู รร.หนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
323 นางจิรัชญา พันเพา ครู รร.ดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
324 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
325 นายวรัญญู ต้นแก้ว ครู รร.แคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สื่อสารและรายงานผลการแข่งขัน
326 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผอ.สพม. 40 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
327 นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น รองผอ.รร.เพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
328 นางประกายดาว หาดยาว รองผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
329 นางสาวพัฒนา เต็มเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
330 นางสาวศรีสมร ศรีเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
331 นางกานต์พิชชาพัทณ์ คนสมบูรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
332 นางสาวศิริพร ทองเพ็ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
333 นางสาวสุกัญญา ศรีศักดิ์ เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
334 นางสาวฐิติวราดา เกียรติบัณฑิต เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
335 นายอาคม วิทยเขตปภา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
336 นางฐิตาภา สมพล นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
337 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการ สพม.40 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล
338 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล
339 นางสาวศรีสมร ศรีเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล
340 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล
341 นางฐิตาภา สมพล นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล
342 นางทิพวรรณ วรกิจพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล
343 นางสาวสุภาพร มั่งมี เจ้าพนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล
344 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล
345 นายอาคม วิทยเขตประภา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล
346 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
347 นายประทีป โตมะนิตย์ ผอ.รร.เมืองศรีเทพ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
348 นายจุลินทร์ น้ำค้าง ผอ.รร.เพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
349 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผอ.รร.เนินพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
350 นางสุจินดา แก้วมา รองผอ.รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
351 นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์ ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
352 นางสาวพัชรา สมทรัพย์ ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
353 นางพรทิพย์ พรมทอง ครู รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
354 นางอุไร ธรรมศุภโกศล ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
355 นางจุรีพร ศรีธาดา ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
356 นางมารศรี มีโชค ครู รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
357 นางธนภรณ์ นุชเนื่อง ครู รร.ติ้ววิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
358 นางณัฐธยาน์ มั่นหมาย ครู รร.บึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
359 นายชาตรี ธูปมงคล ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
360 นางดวงฤทัย สีวัน ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
361 นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพชร ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
362 นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอน ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
363 นายชาญวิทย์ สุวรรณรอ ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
364 นางกรรณิการ์ ทองรักษ์ ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
365 นายศิลปชัย กำแพงแก้ว ครู รร.วิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
366 นางอาทิตยา ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
367 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
368 นางสุจินดา แก้วมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำรายงาน
369 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
370 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
371 นายบุญแล แซสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
372 นายวรายุ อินทราลักษณ์ ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
373 นายไพโรจน์ หาญแก้ว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
374 นางกานต์สินี กัญญาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
375 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
376 นายศรีทวน ยุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
377 ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
378 นางรัชดา ผูกพยนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
379 นางพรพิลาศ วานิช ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
380 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/นักบินน้อย
381 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/นักบินน้อย
382 นายวิสิทธิ์ พรหมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/นักบินน้อย
383 นางสุพิชญา เหล็กแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/นักบินน้อย
384 นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/นักบินน้อย
385 นางพัชรี ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/นักบินน้อย
386 นายณัฐพล สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กายภาพ
387 นายศุนิชัย สนเทียนวัด ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กายภาพ
388 นางอุมาภรณ์ ผิวยะกา ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พข. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กายภาพ
389 นางสาวสุวิชญา รักหาญ ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กายภาพ
390 นางสาวอมรรัตน์ แก้วยศ ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กายภาพ
391 นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
392 นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
393 นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
394 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
395 นายศรีทวน ยุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
396 นางน้ำผึ้ง จันเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
397 นายรักษพล ชิตูมปูน ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
398 นางระวิวรรณ จอมคำ ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
399 นายณัฐวุฒิ ชัยนอก ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
400 นายณัฐวุฒิ ชัยนอก ครูโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
401 นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
402 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการประจำศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
403 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
404 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
405 นายนิรุทธิ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
406 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการประจำศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
407 นายนิกร หล้าน้อย ครูโรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการประจำศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
408 นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ครูโรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการประจำศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
409 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการประจำศูนย์หุ่นยนต์
410 นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์หุ่นยนต์
411 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์หุ่นยนต์
412 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา คณะกรรมการประจำศูนย์หุ่นยนต์
413 นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย ครูโรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการประจำศูนย์หุ่นยนต์
414 นายสาธาร รวบรัด ครูโรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการประจำศูนย์หุ่นยนต์
415 นายเทอดพงษ์ โสภาพ ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการประจำศูนย์หุ่นยนต์
416 นายลิขิตดง นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์หุ่นยนต์
417 นายอธิภัทร พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
418 นายเสรี เปรมปรีด์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
419 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
420 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
421 นางสาวสมฤดี ศรีชามก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
422 นายพิพัฒน์ ศรีบุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
423 นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
424 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
425 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
426 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
427 นางสาวจุฑาธิป จารุเดชา ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
428 นางดวงฤทัย สีวัน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
429 นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
430 นายจีระ ทัศนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
431 นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
432 นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
433 นายวีระพงษ์ เหง้าสา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
434 นางจิตราภรณ์ โกบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
435 นายเชษฐา กลิ่นเทศ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
436 นางเครือวัลย์ อยู่เย็น ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
437 นายสำราญ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
438 นางดวงดี ชายเรียน ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
439 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
440 นายวิโรจน์ สกุลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
441 นายยุทธนา ปานพันธ์โพธิ์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
442 นางสาวพรจิตร เกษามูล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
443 นางสาวรังสิมา อินทะนันท์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
444 นายบัญญัติ ปิงโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
445 นางนิตยา คุ้มทรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
446 นางนิตยา คุ้มทรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
447 นายก้องเกียรติ คำมา รูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
448 นายก้องเกียรติ คำมา รูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
449 นายไพโรจน์ ปัทมาวดี ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
450 นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
451 นายทินกร ทองสกุล ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์
452 นายชัยชาญ ปัญญาพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล
453 นายไพโรจน์ ทองเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล
454 นายประสาร มูลเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล
455 นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล
456 นายโกศล อินทิวาพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล
457 นายไพฑูรย์ กรวยทองเปลว ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล
458 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์และดนตรีไทย
459 นายประทีป โตมะนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์และดนตรีไทย
460 นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์และดนตรีไทย
461 นายขวัญ สุกใสเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์และดนตรีไทย
462 นายธันยพงศ์ เมืองแมน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์และดนตรีไทย
463 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์และดนตรีไทย
464 นายจินดา จิ๋ววิเศษ ครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์และดนตรีไทย
465 นายชวลิต แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์และดนตรีไทย
466 นายวุฒิพงษ์ สีสุก ครูโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์และดนตรีไทย
467 นางรัตมณี แสงสีดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์และดนตรีไทย
468 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการประจำกิจกรรมนักเรียน
469 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรเรียนเพชรละครวิทยา คณะกรรมการประจำกิจกรรมนักเรียน
470 นายอดุลย์ แสนราชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการประจำกิจกรรมนักเรียน
471 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา คณะกรรมการประจำกิจกรรมนักเรียน
472 นายเสนาะ อั้งเอย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำกิจกรรมนักเรียน
473 นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการประจำกิจกรรมนักเรียน
474 นายยุทธนา นาอุดม ครู โรงเรียนหนองไผ่ คณะกรรมการประจำกิจกรรมนักเรียน
475 นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณะกรรมการประจำศูนย์บรรณารักษ์และห้องสมุด
476 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์บรรณารักษ์และห้องสมุด
477 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์บรรณารักษ์และห้องสมุด
478 นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์บรรณารักษ์และห้องสมุด
479 นายธนัญชัย พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์บรรณารักษ์และห้องสมุด
480 นางน้ำทิพย์ นำพา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์บรรณารักษ์และห้องสมุด
481 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณะกรรมการประจำศูนย์บรรณารักษ์และห้องสมุด
482 นางเยาวเรศ ปิ่นขจร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ คณะกรรมการประจำศูนย์บรรณารักษ์และห้องสมุด
483 นายจงรัก เกตุแค ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คณะกรรมการประจำศูนย์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว
484 นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการประจำศูนย์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว
485 นายศุภชัย บรรพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. คณะกรรมการประจำศูนย์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว
486 นางนาทกัญญา นงภา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ คณะกรรมการประจำศูนย์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม (081-6607989) หรือ ศน.วราภรณ์ ผึ่งผาย (089-5684701)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]