หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbn40

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ สิทธิโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปารีณา กะตะศิลาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางอัญพัชญ์ วัฒนศัพท์วรเดชาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สีมาโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางอุบล จั่นครุฑโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพา เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลินจง จุลสายพันธ์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายภูเบศร์ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางอำนวยพร มณฑาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเทียมตา อั้งเอยโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ อาจผักปังโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระ หล้าทนโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญใจ ศรีบรรเทาโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางสงวน สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุระพี อาคมคงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมศรี รังสิกรรพุมโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา โนนคำโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางรัชนี เหลืองทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวิฑิต ศรีธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมจิตต์ สุทธิประภาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางชาณัฐธนพร สงวนสุขโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงตะวัน นามาโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพาภรณ์ รุ่งจำรัสโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวปราณี วงษาวดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพล จันทร์ศรีโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทรา ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี คงเมืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางอกนิษฐ์ หมื่นยุทธโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร มั่นคงดีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พรรณขามโรงเรียนผาแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ หนูแย้มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางภาวิกา นนท์ดาราโรงเรียนนาเฉลียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพรัช ปัดชาเขียวโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรายุ อินทราลักษณ์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นางพชรมน รัตน์มณีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายทองเปลี่ยน บางทับโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางพูลทรัพย์ ชั้วเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีปิ่นโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพนารัตน์ พลกลางโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายแดนชัย สิงห์สนิทโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวอรนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสมปอง ตาลเพชรโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายธิติสรณ์ ศรีธาดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเจษฎาพร พรมประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางนนทวรรณ บุญวงษ์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ สุพรรณกลางโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางปิยนาฏ ชาอุ่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตตา ชนะพันธ์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายวิษรุตต์ เมืองทาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา จันทร์มูลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรเทพ วิญญูวิทวัสโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ธูปมงคลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายสงัด เตโชชลาลัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ สีไพสนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา จันทร์มูลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ สุวรรณรอโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ปัญญาศักดิ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเชียงจันทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ ศิริภาพโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจด ทานมัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางปวรวรรณ ทองหล่อโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ขจร มะลิจันทร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายประพฤติ วิเชียรโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ประภาศิริโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ชมภูโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา กระสายทองโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายกำธร ชาติอุดมโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณา สร้อยพลอยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรทนา แพทย์กูลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพา ธูปมงคลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวมะลิสา สุธารัตน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายกำธร ชาติอุดมโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอกพันธ์ จันมาโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา ชัยสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมัทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติ จันทร์ประทาษโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางรจนา โอภาสโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางณอริญ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางศุภร ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรัตน์ชัย พรมเท้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางประนอม บัวแก้วโรงเรียนพัชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารยา สุวะมาโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ ไวคงคาโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นางสาววันนิสา คลังคนเก่าโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
6. นายอุดม คำมั่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอนโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
8. นางอนงค์นาถ ไวยกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. นายวันชัย อินทรผลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพรพิลาศ วานิชโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ มีศิริโรจน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภากร บุญเอนกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางชุลีพร ผมงามโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนี เหมธำรงรัชต์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสิฎฐารัตน์ ขันทองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
7. นายเฉลิมชัย พันแนบโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
8. นางพัชรา สมทรัพย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ โชคชัยชีวากรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางระมัด บุญยิ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร หู้เต็มโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางศิราณี ป้อมปราการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ศรีเมืองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปานทิพย์ แก้วพวงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมณิสรา เสตาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์แรม แสงกาญจนาพลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายขวัญ ตาใจโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์ หอมหวลโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงษ์มีมาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกนิษฐ์ ยูงทองโรงเรียนศิลป์อนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุลีมาศ อยู่มาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา นาราศรีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวเมธิยา อุทำกาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายประจวบ อุดพ้วยโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธมลพรรณ หอมจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา จุมพรมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางปราณีต เสงี่ยมดีโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิรันธนิน คงจีนโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ธงอาสาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี คงยังโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางผุสดี กินขุนทดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา คุณเที่ยงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ เหล็กใหลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพ นวลจันทร์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ ลาภบุญโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา วันสารโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวภัคธีมา แก้วยมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรา สะดาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางศิวาพร จินดารัตน์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ฉ่ำมณีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนกุลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางวัชรี ทองมาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวรมณี เหลี่ยมแสงโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชชนันท์ งามขำโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ จันทร์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางนุชนาฏ ภักดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สุทธหลวงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ จันทร์ตาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอริศรา คงยังโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววีรนุช มาแก้วโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสุพิตรา สุภสิริโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสรวิช พรมอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒณ์พล เนตรทิพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางจีรนัน นุตาโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางละมัย จันทร์มีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรัทยา จอมศรีโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ขันตีชูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฤกษ์ชัย ลิ้มรังสฤษดิ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
6. นายไชยยันต์ ช้างทองโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายฤกษ์ชัย ลิ้มรังสฤษฏ์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ขันตีชูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยยันต์ ช้างทองโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ จงธรรม์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
6. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ สุขเจริญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิตา จันเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสรรเพชญ ใจชื่นโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรีสุวรรณ พรรณงามโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมกรรมการ
5. นายคำรณ สงเคราะห์ธรรมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ กรมกองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิยม บุญปันโรงเรียนเนินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชยา บุญเรืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา สว่างจิตต์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญญาต ศรีบุรินทร์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ป้องศรีโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิรัน บุญมาเกิดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ แสงสีดาโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวนารัตน์ ราชอาจโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสำราญ เรียงวิเศษโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ คลังคนเก่าโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนาที เทียนเหลือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ไชยจารีย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสมจิตร การกิ่งไพรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ มั่นคงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนาพร แสงเพ็ขรโรงเรียนซับบอนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวราวิช อุดพ้วยโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชาตรี พรมบุตรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการ
5. นางนันทพร ยอดพันคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ กุลศิลารักษ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิรามัย โยชุ่มโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ พิรุนสุนทรโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ สนุ่นดีโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เรืองนามโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยโรจน์ ชูสิทธิ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ด้วงมูลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชวนพิศ สายจันยูรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายชิตชวินทร์ จักมนกิจจานนท์ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุรารัตน์ กระตากโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ ทองตามโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสรวีย์ ฟักทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชินกร พิมพ์สิงห์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช.กรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย สว่างจิตต์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางมณี ด้วงนิลโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระอาจารย์อภิชาต ปญฺญาวุฑฺโฒพระสอนศีลธรรม โรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเชษฐา กลิ่นเทศโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันด์ คำแสนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางพัชราภา นาคคล้ายโรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ พิรุนสุนทรโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาธร ธูปพุฒธาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางพวงรัตน์ จิตอารีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรสมัย กาวนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจตุพร ทองคำสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตติยา คำโลมโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอำภวัล ไชยทาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร อรุณผลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรรลุณี บุมีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางชมนต์กานต์ อิ่มทรัพย์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายรุ้ง วงษ์บรรณะโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
6. นางหนูพิณ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพิชยา ฐิติโรจน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางถนอม สิ่วหงวนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฑิฆัมพร หุตาจารย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ ภูผันผินโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายภคิน เง่าทุ่มโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางโชติกา คำจีระโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ศรีภักดีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต น้อยเจริญโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล มาอยู่วังโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายประชุม เหล่าแช่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทองโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางถนอม สีนาคโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานิต ชมเชยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ เทียนสีม่วงโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาววัฒนา นาสมชัยโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรังสิมา อินทะนินท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เกตุแก้วโรงเรียนวังโป่งศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมาน ทวีผลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายครรชิต พรคุณารักษ์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เกตุแก้วโรงเรียนวังโป่งศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมาน ทวีผลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายครรชิต พรคุณารักษ์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ เพชระบูรณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57รองประธานกรรมการ
3. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ เพชระบูรณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57รองประธานกรรมการ
3. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กันทะยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ สระคำโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ พันธุ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กันทะยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ สระคำโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ พันธุ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกันณพงศ์ ชัยคำโรงเรียนเมืองศรีเทพรองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ เพชระบูรณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกัณณพงษ์ ชัยคำโรงเรียนเมืองศรีเทพรองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ เพชระบูรณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พันธุ์แสงโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เกตุแก้วโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิ วงศ์ผลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พันธุ์แสงโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เกตุแก้วโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิ วงศ์ผลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เสาองค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เสาองค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพคนเหมือน Portrait ด้วยดินสอ EE ม.1-ม.3
1. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิ วงศ์ผลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพคนเหมือน Portrait ด้วยดินสอ EE ม.4-ม.6
1. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิ วงศ์ผลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดหุ่นนิ่งสีน้ำ ม.1-ม.3
1. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายฑิฆัมพร อ่อนละออโรงเรียนพัชรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดหุ่นนิ่งสีน้ำ ม.4-ม.6
1. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายฑิฆัมพร อ่อนละออโรงเรียนพัชรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจินดา จิ๋ววิเศษ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายจินดา จิ๋ววิเศษ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิมยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
6. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
6. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุก โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร แสงแก้ว โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายจาตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
9. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้า โรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
7. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
7. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายจินดา จิ๋ววิเศษ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
7. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายจินดา จิ๋ววิเศษ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
7. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายจินดา จิ๋ววิเศษ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
7. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายจินดา จิ๋ววิเศษ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
7. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
7. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
7. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
8. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
8. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
8. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายจาตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
7. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
9. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
6. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
8. นายจาตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุมารี ทับทิมหล้าโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ สีสุกโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
8. นายจินดา จิ๋ววิเศษโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรวิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ปักกาเวสูงโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กรวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ยิวคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ยิวคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ยิวคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ยิวคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไล้สัมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เหงากุลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไล้สัมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เหงากุลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไล้สัมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เหงากุลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เหงากุลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย จักรศรีสวนกุหลาบฯกรรมการ
5. นายิจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ละครซ้ายโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ บุญศรีโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ละครซ้ายโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ บุญศรีโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ละครซ้ายโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ บุญศรีโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายไกรสร ละครซ้ายโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ บุณศรีโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายสุจิตร์ พิสุทฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายสุจิตร์ พิสุทฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางแพรวพิรยา เติมแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นางสาวทักษพร รักก้อนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
7. นายณัฐพล โพธิ์อ่องโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางแพรวพิรยา เติมแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นางสาวทักษพร รักก้อนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
7. นายณัฐพล โพธิ์อ่องโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายปุชรัศมิ์ เหมบุตรโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นางแพรวพิรยา เติมแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายปุชรัศมิ์ เหมบุตรโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นางแพรวพิรยา เติมแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎากร สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชฎากร สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชฎากร สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา คำยอดโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชฎากร สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมเนินพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา คำยอดโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจิดาภา ชาญเวชโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
6. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางจิดาภา ชาญเวชโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีย์วรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
6. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวฉันทนา นาคสีสุกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางประภาพรรณ ชอดริโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดสงวน แสงก้อนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ กรรมการ
3. นายสมเกียรติ คำพิมพ์ปิดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางพรศิริ ใจชื่น โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Troy Ruiz โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Daniel Agyeiโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. Mr.Marilgn Middlebrooks Daon โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
8. นางณภัศสินี มุจรินทร์รรัตนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวพรจิตร เกษามูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกลนี พิลาเกิด โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวนาฎอนงค์ ตาลสุก โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. Mr.Margeaux Tydings โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Daniel Strong โรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. Mr.Nicola Steenkamp โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
7. นางปิยพร สรรพช่าง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายเศกศัย อาศัยราชโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมชง มีนนท์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชรวิชญ์ ด้วงมาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Stephen Hutsonโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
6. นางสาววิภาพร ซาทองโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสายชล โตทุ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยาภรณ์ อัครลาวัณย์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา วิชุรัตน์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทนา พัฒนพงศ์ศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Francis Desrosiresโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนวกานต์ พาตาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนภัสร์ เทียนสีม่วงโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายขวัญ ขวัญมุขโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Kistin T. Luceyโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. MissBethany Phippsโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
7. นางทองใส เขียวดีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงจันทร์ พัฒนทายาท โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญญารัตน์ เ สี้ยวกระแสร์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางเฉลิมพร พรหมมา โรงเรียนเนินพิทยาคม กรรมการ
4. Mr.Mark Ancaoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. Mr.Torey Stiffloinoโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสมฤดี สุทธหลวงโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพุดตาล ศรีเมฆ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางธิรดา สุวรรณคีรีโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา สารภี โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการ
3. นางลัดดา โสพิมพา โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลำเทียน ผิวหล่อ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. MissToni Smithโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสมฤดี ศรีชามก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอัมพร ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ศรีจันดา โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตติมา เตมินทร์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ขวัญพรม โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Emanuel Jr. DelgadoSasiโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Ethan Conner NichulasLece โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมทรง ไฉนงุ้น โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสหภัส แร่นาคโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกอบกูล ศรีคำมี โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐนกร สีเสือ โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประพิศ ศรีสมัครโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.JethJoyo Lungay โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Kelvin Duckโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรวิชญ์ เข็มมีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางภาวิณี จันทร์ทิพย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดลจันทร์ พรชยอนันต์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Laura Berberich โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. MissNicole Brownโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. MissAlana -โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชาริณา ศรีเหรา โรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางนวลนิช ดีไสวโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนารถ แก้วยศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางรัชนีกร ตาลเพชรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.KelebJacob Rogers โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ บุญเมฆโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางจามจุรี นาคประภัสสร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันวิสา คูไดค์โรงเรียนสวนกุหลาบฯ กรรมการ
3. นางกาญจนา คุ่ยต่วน โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. MissNiz Francls โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ กงแซ โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. MissKang Xiaโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
3. MissHu Tingมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์กรรมการ
4. MissZhang Yingdiโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายไสว เอี่ยมเมี้ยนโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. ดร.พรรณภรณ์ ขันธพัทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. MissKang Xiaโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. MissHu Tingมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายไสว เอี่ยมเมี้ยนโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. MissKazuyo Tsuganeอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางณิษา ธำรงภูวดลครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นอิสระกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์กรรมการ
5. นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. MissKazuyo Tsuganeอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางณิษา ธำรงภูวดลครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นอิสระกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์กรรมการ
5. นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.3
1. นางศรัญญา พิชยกุลกิจโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. MissKathie Montagueโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสมจันทร์ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศรัญญา พิชยกุลกิจโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. MissKathie Montagueโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสมจันทร์ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณชัย พรหมศรโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ แสนราชาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ เทพานนท์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายประวิทย์ จิรสัญญาณสกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
6. นายธาตรี จันทร์เรือง โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค เข่งแก้วโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุขโรงเรียนเพชรละครวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยงยุทธ บุญศรีโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายธัญญา เกิดลอยโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการ
5. นายมงคล อ่อนศรีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ดำรงพันธุ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีปิ่นโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ หนูแย้มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุลประณีต คงเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางชมัยพร ตระกรุดเพ็งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี คงเมืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทรา ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายรุ้ง นิลมูลโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวปัญจลักษณ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัยโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรัตน์ ศิลกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ใจวงค์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสการะ สภาโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางดวงจิต บุญกาวินโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางอารมณ์ ลี้เหมือนภัยโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรัตน์ ศิลกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ ใจวงษ์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสการะ สภาโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางดวงจิต บุญกาวินโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล เปี่ยมปัญญาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล เพชรนาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิ ทุยไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธภัทร ไทยเลี้ยงโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางจุฑาภัทร์ ปะเมโทโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางนฤมล เปี่ยมปัญญาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล เพชรนาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิ ทุยไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางจุฑาภัทร์ ปะเมโทโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ นำพาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ศรีมูลโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ สวนทองโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุวรรณ สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวรวรรณ ชูมาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางนัฏทิรา อนันตวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นายวิทวัส คุ้มทรงโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสงวน สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางภัทราวดี แสนประสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ทองกลีบโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเมตตา กรมกองโรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิวัฒนา ศรีวิไลโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางคำพรอย สุวรรณรอโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางราตรี จันทร์อำไพโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิด ใบบัวโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสุดตา ไทยเที่ยงโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางศรีวรรณ แก้วทองดีโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนุรักษ์ รอดเกตโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการ
6. นางรมณ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสันติ สังข์ทองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ โลหะบาลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ จันทร์ประทาษโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา จันทร์มูลโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร สมรูปโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายกรณ์พงศ์ สารภีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ อ่อนสุดโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายสันติ สังข์ทองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ โลหะบานโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ จันทร์ประทาษโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา จันทร์มูลโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร สมรูปโรงเรียนท่าด้วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายจักกฤษ สารภีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ อ่อนสุดโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา บุญแจ้งโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางนวลนุช จันทรทิพย์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร นาคสกุลโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเจริญ ผลฉัตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี ภู่ชัยโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อง พันธ์โสดาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รองประธานกรรมการ
3. นางสมปอง บัวทองท้าวโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวีระ โภชน์มากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลี มาลาอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา สมทรัพย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนท่าด้วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาววิยดา ขุนพรหมโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายวีระ โภชน์มากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลี มาละอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา สมทรัพย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนท่าด้วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาววิยดา ขุนพรหมโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวรรณนิภา บุญเรือนโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิศา อุดมเดชโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิกุล ขวัญสูตรโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา หน่อนางโรงเรียนเพชรละครวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ คงเวินโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา โพชะไวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยะธิดา สิริโรจนมัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ วงศ์แก้วโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศินีนาฎ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิ่นเงิน ทาสุวรรณโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภัค สายวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิกร หล้าน้อยโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางนวลปรางค์ ข่อสูงเนินโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางแววตา ลีกีรติกุลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางทาริกา วงศ์แก้วโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ต๋าระโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธางรัตน์ อ่อนขำโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ลอดทอนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางสาววลัยพร นาคธรรมชาติโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางบังอร สีเลื่อม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวสุนธรา สิทธิเกษรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหา โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางนิตยา แดงโคเศษ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชรี มีชาญเชี่ยวโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางนาจรี รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวันดี กุมภาพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธีราพร ศรีนุชโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกมลาศ งามจิตรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้วโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายมานะชัย อุดมเดชโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสุพรณ์ นวลเชยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ สิงโตทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ก้อนเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัย โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กันหาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญมี มุคสิงห์โรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญช่วยโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายจงจัด ดวงจันทร์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด บุญสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายผจญ ตันมาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางชาลินี พรมแสงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา ลักษณะทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายประทวน จอมใจโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิชามญชุ์ จันทศรโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ สาลีผลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายพิทยา อุมาลี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววีรนุช หล้าน้อย โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน วงศ์วิเศษโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ เพชรไทยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายเทิดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นางเกศินีนาฏ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายลิขิตดง นันตาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน วงศ์วิเศษโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ เพชรไทยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายเทอดพงษ์ โสภาพโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นางเกศินีนาฏ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัดดาว ศิริวงศ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัดดาว ศิริวงศ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสาธิต หงษ์ทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองจันทร์ แสงสว่างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จุดาศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวิรัตน์ หล้ามีโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ ชัยนอกโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุดดา จันทสิงห์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นายตระกูล เบาะโต้งโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จุดาศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายสุริยงค์ ขันใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายตระกูล เบาะโต้งโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองสุขโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเรวัฒ ยิ้มน้อยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ญานสว่างโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ญานสว่างโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย กระทู้โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ทองสุขโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายเรวัฒ ยิ้มน้อยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณสุดา หล่อสิงห์คำโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล บุญนุ่มโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพันธ์โพยม สุวรรณชาติโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประนอม อุดพ้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางรำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางพันธ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสงกราน สินเจิมศิริโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนรินทร กุญแจทองโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ทองกลีบโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนรีรัตน์ แอบจังหรีดโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ เย็นใจโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ พัฒนถาวรโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเกศิณีย์ ยอดบุตรดีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกศรา แก้วจิตรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักษพล ชิตูมปูนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพจน์ ทองหล่อโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางชลธิชา ศรีเพชรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมาโนช มาละวัลย์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทิน กสินมนุษย์โรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสง่า หอมจันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชาติ แสงภูพาทโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพนิดา บุญยะวัตรโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางมาลี บุญเสริมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางรจนา ทัดช่อม่วงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพนิดา บุญยะวัตรโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา มีไพทูลโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ รินศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา รัตนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข สิทธิเวชโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลี บุญเสริมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพูลสุข สิทธิเวชโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลี บุญเสริมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี รักษาบุญโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ เตวิยะโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสมจิตร์ กลิ่นหอมโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร์ กลิ่นหอมโรงเรียนเมืองศรีเทพประธานกรรมการ
2. นางเพียงเพ็ญ คนธาร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางรำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐกิตต์ ชัยแสนฤทธิ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีศิลป์ พูลเพิ่มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสกุล วันเย็นโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวดรุณี ศรีอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล บุญนุ่มโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐกิตต์ ชัยแสนฤทธิ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิลาสลักษณ์ เสริมพงษ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมาลี ดำรงพันธ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีปิ่นโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ หนูแย้มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุลประณีต คงเกิดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางชมัยพร ตะกรุดเพ็งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
3. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชินกร โสมราหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย จักรศรีสวนกุหลาบฯรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประดับวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ยิวคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์วังโป่งศึกษากรรมการ
3. นางศิริภรณ์ จุลฬาบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้วหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์วังโป่งศึกษากรรมการ
3. นางศิริภรณ์ จุลฬาบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้วหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม (081-6607989) หรือ ศน.วราภรณ์ ผึ่งผาย (089-5684701)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]