หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สพม.40
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   23 ส.ค. 2558   24 ส.ค. 2558   25 ส.ค. 2558   26 ส.ค. 2558   27 ส.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ส.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 25 ส.ค. 2558 09.00
2 652 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 622 25 ส.ค. 2558 09.00
3 654 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 25 ส.ค. 2558 09.00
4 656 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 25 ส.ค. 2558 09.00
5 658 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625-626 25 ส.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 660 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-632 25 ส.ค. 2558 09.00-10.30
2 662 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 25 ส.ค. 2558 09.00
3 664 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634-635 25 ส.ค. 2558 09.00
4 668 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 1 25 ส.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 670 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารหอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 25 ส.ค. 2558 08.30-16.30
2 672 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคารโดม Lock 1 25 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 674 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคารโดม Lock 1 25 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 676 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ลานระหว่างอาคาร 3 กับ 4 25 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 678 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคารโดม Lock 1 25 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สนามฟุตบอล 25 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 680 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารวิทยานุกูลนารีโดม เวที 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
2 682 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
3 686 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
4 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 689 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารวิทยานุกูลนารีโดม 25 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 690 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 552 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
3 691 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 553 25 ส.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมดอกแก้ว 25 ส.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมดอกแก้ว 25 ส.ค. 2558 12.30 เป็นต้นไป
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมดอกแก้ว 25 ส.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม หอประชุมดอกแก้ว 25 ส.ค. 2558 12.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 697 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 233 25 ส.ค. 2558 09.00-16.00
2 699 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224-225 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
3 701 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 213 25 ส.ค. 2558 09.00-16.00
4 703 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 222 25 ส.ค. 2558 09.00-16.00
5 705 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ห้อง ห้องโสตฯ 3 25 ส.ค. 2558 09.00-16.00
6 707 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนไร้พรมแดน (334) 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
7 709 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
8 710 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 25 ส.ค. 2558 13.00-16.00
9 711 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 25 ส.ค. 2558 09.00-10.00
10 712 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 25 ส.ค. 2558 10.00-12.00
11 713 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 231 25 ส.ค. 2558 09.00-10.00
12 714 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 231 25 ส.ค. 2558 10.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 717 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร สวนพฤกษศาสตร์ 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30
2 723 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง 312-313 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30
3 724 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง 314-315 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30
4 725 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333-334 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30
5 729 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง 335 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30
6 730 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง 336 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 25 ส.ค. 2558 09.00-14.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 25 ส.ค. 2558 09.00-14.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้อง คอม 1,3 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ห้อง คอม 4 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บริเวณลานโพธิ์ (ลานหน้าตึก 2 หน้าห้องโสต) 25 ส.ค. 2558 09-00-12.00
2 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บริเวณลานโพธิ์ (ลานหน้าตึก 2 หน้าห้องโสต) 25 ส.ค. 2558 13.00-16.00
3 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บริเวณลานโพธิ์ (ลานหน้าตึก 2 หน้าห้องโสต) 25 ส.ค. 2558 09-00-12.00
4 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บริเวณลานโพธิ์ (ลานหน้าตึก 2 หน้าห้องโสต) 25 ส.ค. 2558 13.00-16.00
5 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บริเวณลานโพธิ์ (ลานหน้าตึก 2 หน้าห้องโสต) 25 ส.ค. 2558 09-00-12.00
6 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บริเวณลานโพธิ์ (ลานหน้าตึก 2 หน้าห้องโสต) 25 ส.ค. 2558 13.00-16.00
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บริเวณลานโพธิ์ (ลานหน้าตึก 2 หน้าห้องโสต) 25 ส.ค. 2558 09-00-12.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บริเวณลานโพธิ์ (ลานหน้าตึก 2 หน้าห้องโสต) 25 ส.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม (081-6607989) หรือ ศน.วราภรณ์ ผึ่งผาย (089-5684701)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]