หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สพม.40
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 650 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 25 ส.ค. 2558 09.00
-
2 651 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 26 ส.ค. 2558 09.00
-
3 652 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 622 25 ส.ค. 2558 09.00
-
4 653 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 622 26 ส.ค. 2558 09.00
-
5 654 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 25 ส.ค. 2558 09.00 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 624
6 655 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 26 ส.ค. 2558 09.00 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 624
7 656 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 628 25 ส.ค. 2558 09.00 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 627
8 657 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ุ628 26 ส.ค. 2558 09.00 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน ห้อง 627
9 658 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625-626 25 ส.ค. 2558 09.00
-
10 659 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ตึกภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625-626 26 ส.ค. 2558 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม (081-6607989) หรือ ศน.วราภรณ์ ผึ่งผาย (089-5684701)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]