รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  กะระณีย์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  คำกลาง
 
1. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายสุวรรณ  ร่มพัก
2. เด็กชายอัศวิน  โดรณ
 
1. นางสาวรัชนี  จันเหลือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เทียมทัน
2. เด็กหญิงรัตนวดี  ปรีดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร  อินทร์ฉ่ำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายดนุสรณ์  วราโภค
2. เด็กชายรณกร  เมฆวิมานลอย
 
1. นายพุฒิพัฒน์  วงศ์วิริยชาติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. เด็กชายนันทกานต์  บุญนำส่ง
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนิสร  จันทศรี
2. เด็กชายไตรภพ  เนตรติวงษ์
 
1. นายไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กชายจเร  ทองแท้
2. เด็กชายชาญชล  นกทอง
3. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วจรูญ
4. เด็กชายภวัต  สว่างเวียง
5. เด็กชายอภิชาติ  แป้นจั่น
 
1. นายณัฐกานต์  เทียมตา
2. นายพูลเพิ่ม  เพ็งสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายนพรุจ  เผ่ากล้า
2. เด็กชายวชิรกร  วิภาศรีนิมิต
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จีนเมือง
4. เด็กหญิงสิรินยา  ศรีสกุล
5. เด็กหญิงอรปรียา  ตุณฑกิจ
 
1. นายสกล  เที่ยงจิตต์
2. นายสมศักดิ์  ผุนลาวงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกานดา  ทองปาน
2. เด็กหญิงกิติยาลักษณ์  ป้องโรคา
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญนะ
4. เด็กชายนครา  รอดสการ
5. เด็กชายนนทวัฒน์  ทิมนิ่ม
 
1. นายรุ่งทิวา  วิทยาขาว
2. นางสาวสุนันทา  แข็งแรง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายบุญฤทธิ์  วงษ์คลัง
2. นายพิสิฐ  สังคต
3. นายภูวนัย  แว่นแก้ว
4. นายอธิราช  เกิดปลั่ง
5. นายเกียรติศักดิ์  กั้วเจริญ
 
1. นายธัญจิราพัชร  พันธุกรโชติภัทร์
2. นางสาวยุวภา  หัดคำหมื่น
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  วรรณคุณ
2. นางสาวนารีรัตน์  ชาวลุ่มบัว
3. นายประชาทิพย์  รัตนเจริญ
4. นางสาวภาวรินทร์  สนณรงค์
5. นายอนาวิน  โกทัน
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  สวัสดี
2. นายกฤษณะ  ไกรสี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  คงสัมพันธ์
2. นางสาวธิติยา  ฟุ้งสุข
3. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์ดี
4. นายอภิสิทธิ์  พูลทอง
5. นางสาวเจนจิรา  กล่อมตระกูล
 
1. นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม
2. นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจเย็น
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกรรณกร  ศรีรัตนลิ้ม
2. เด็กหญิงอริสรา  จั่นบำรุง
 
1. นางยุพิน  จันทร์เกิด
2. นางพรรณี  อภิญญานุวัฒน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  หอมดวง
2. เด็กหญิงมาริษา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวรจนกร  เอกวัตร์
2. นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายจิณณรัตน์  นิลสนธิ
2. เด็กชายธนพล  มุขดา
 
1. นางจันทร์แรม  ต่อสกุล
2. นางสาวอังคณา  คลังเมือง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชิดชนก  พิมพ์พล
2. นายอลงกรณ์  อาจอารี
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นายนิตินัย  อ่วมทอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายปวรุตม์  เจียมจิระเศรษฐ์
2. นางสาวพิชญาภา  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางดาวล้อม  ธีระรังสิกุล
2. นางปภาวรา  เพ็ชรอินทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายชนันธร  สำเนียง
2. นางสาวนิรามัย  ยิ้มแพร
 
1. นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ
2. นางอำพร  เขมะปัญญา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัยดา  ชัยมา
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมนทนีย์  นุชนาท
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  เมฆเมืองทอง
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวปณิดา  คำนาแซง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุรพร  ฉัตรอักษรานนท์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ยงกุล
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  สายนาค
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ์
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์ทองแดง
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธันยพร  สุขโต
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวศิรภัสสร  เรื่อศรีจันทร์
 
1. นายวราพงษ์ชัย  กองสูงเนิน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชนิตา  จันทร์ไทย
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองปาน
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายอภิณพ  สมรูป
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ย่อจันทร์
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  เครือศรี
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวรื่นฤดี  เพียซิน
 
1. นายอิสระ  วีระน้อย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวรัตนากร  บัวขาว
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  ทูลฉลอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาลิดา  พาไทยสงค์
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เพ่งผล
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววรัทยา  ใจเรือน
 
1. นางยุพิน  สมสวย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวมิ่งกมล  ศรีเพชร
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร  เมฆประดับ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กามินี
2. เด็กหญิงรวงข้าว  บุญมี
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงพัชรี   ปั้นงาม
2. เด็กหญิงโชติกา   เกาะช้าง
 
1. นางสาวมาลีรัตน์   เนินพลับ
2. นางไพเราะ  แจงเจริญ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวัชราพร  แก้วปรีชา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลมี
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญเรือง
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสาริดา  เรียงสา
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนฤมล  วิชาพร
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายไพสิฐ  สะอาด
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพีรณัฐ  ลาพรม
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวชยาภรณ์  ดราคาน
 
1. นายดนัย  เชื้อสกุล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายธัชพล  สิทธิ
2. เด็กชายศรุต  ทิพย์นาง
3. เด็กชายเนติพงษ์  สิทธิวงษา
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายปฏิภัทร  เนตรนิยม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองคำ
3. เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์เที่ยง
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายวิสรุต  ขันการไร่
2. เด็กชายอานนท์  เข็มวงศ์
3. เด็กชายเมษา  ศรีสุพอ
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ย่าง
2. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายบรรณสรณ์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวพลอยชมพู  ไทรงาม
3. นายเดชชาติ  บัวสัมฤทธิ์
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายณัฐพงศ์  พายพัตร
2. นางสาวปนัดดา  ไชยะ
3. นายศุภเดช  ฉำ่เจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรลดา  เกตุยิ้ม
2. นางสาวรัชณีกร  เพียรธัญการ
3. นางสาวสุดารัตน์  ลอยพูน
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
2. นายจรัส  สร้อยสอาด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  เสาแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  ช้างเนียม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายดำเกิง  พรมทอง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายนิรันดร์  ภูมิสัตย์
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายภราดร  กาละศรี
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ทิมเขียว
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายนารา  รัตนพงศ์ผาสุข
 
1. นายพงษ์ศิริ  กล่อมดี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  บัวบังใบ
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายวิทวัส  ศรีพุทธ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายอิทธิพัทธ์  ประสาทกสิกรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วคำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนริษรา  อ่ำทิม
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายเดชาพล  มิ่งขวัญ
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายวราเทพ  ม่วงเชียง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายวิภาวี  นิ่มสกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาววาสนา  ทาสี
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐนรี  รอดประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกชกร  ศรีเรือง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายเขมฉัทต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปณิดา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์   เวียงวัง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพันธิตรา  แม้นสุรินทร์
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธีระภัทร  พยัฆกูล
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพัฒนะ  บุญบาง
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวธัญยมัย  เจริญธัญญกรรม
2. นายพันธกร  บัวแก้ว
3. นายศราวุฒิ  สิงห์น้อย
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจนเขตกิจ
5. เด็กหญิงสายชล  ภูมิภักดี
6. เด็กหญิงสิริยากร  กิตติพงษ์
7. เด็กหญิงสุคนธา  ชาระวัน
8. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีบุญเรือง
9. นายอมรเทพ  คำโสม
 
1. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
2. นายสมชาย  ไล้ทองคำ
3. นางอติกานต์  บุญเฟื่อง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎ์  คำภาเมือง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
4. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ดีฉนวน
5. นางสาวพันธิตรา  แม้นสุรินทร์
6. นางสาวสุทัตตา  วังยาว
7. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
8. นายอมรเทพ  รื่นรวย
9. เด็กชายเขมฉัทต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
3. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
2. นายนรภัทร  พัฒนศิริ
3. เด็กหญิงนริษรา  อ่ำทิม
4. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
5. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มสกุล
6. นายวีระกร  ผ่องจิตร
7. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
8. นายเมธี  วินทะชัย
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายกฤษณพงษ์  งามเลิศ
2. นางสาวขนิษฐา  สาลีผล
3. นางสาวจุฑาภรณ์  เอื้อดี
4. นางสาวชไมพร  พุกกะชา
5. เด็กชายธนกร  ปัทมาลัย
6. เด็กหญิงนันชิดา  ราชเเสง
7. นายนาวี  กิตติยะ
8. นางสาวประภัสสร  งามเลิศ
9. เด็กชายปองคุณ  ศรีคชไกร
10. เด็กชายพีรวัส  จูแพ
11. เด็กหญิงวรพร  พูลสวัสดิ์
12. นางสาวสุพิชา  ฤทธิ์โพธิ์
13. นางสาวอุมาพร  เจริญสิงห์
14. นางสาวเจนจิรา  กานนท์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจริญสิงห์
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
2. นายสุชาติ  ศิริชู
3. นายเกรียงไกร  คงกรุด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกชกร  ศรีเรือง
2. เด็กชายกฤษฎา  พูลจันทร์
3. เด็กชายกฤษฎ์  คำภาเมือง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  พิพัฒนโภคา
8. นางสาวภัทราพร  รื่นรวย
9. เด็กชายวิทวัส  ศรีพุทธ
10. เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจุลฮาต
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
12. เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองบุญเจริญ
13. เด็กชายสุรวุฒิ  กรั่นแย้ม
14. นายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
15. นายอมรเทพ  รื่นรวย
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
3. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
4. นายดนัย  เชื้อสกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  สกุลมา
2. นายณัฐพล  จันทรังษี
3. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทา
4. นายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
5. นายพัฒนะ  บุญบาง
6. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
7. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
8. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
9. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มสกุล
10. นายวีระกร  ผ่องจิตร
11. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
12. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
13. เด็กหญิงสิรินทรา  ทรัพย์สิน
14. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
15. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มินสว่าง
2. เด็กชายกิตติธัช  ศรีขจร
3. เด็กชายจตุรพักตร์  ตรรกดุษฎี
4. นายณัฐพงศ์  สุยะ
5. เด็กชายณัฐภัทร  กุมทชาติ
6. เด็กชายณัฐภูมิ  หนองเต่า
7. เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม
8. เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล
9. นางสาวพรนิภา  แสงทอง
10. เด็กหญิงพรไพลิน  สีสิงห์
11. นางสาวมัลลิกา  ฤทธิ์เทพ
12. นางสาวเกศราพรรณ์  แจ่มเทพย์
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
4. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัตถา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  สกุลมา
2. นายณัฐพล  จันทรังษี
3. นายพัฒนะ  บุญบาง
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
5. นางสาวลลิตา  สกุลช่วย
6. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
7. นายวีระกร  ผ่องจิตร
8. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
9. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
10. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
11. นายเจษฎากร  แสงพุก
12. นายเมธี  วินทะชัย
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤษฎา  คำชม
2. เด็กชายกฤษณะ  มูลอนันต์
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  สมฤดี
4. เด็กชายจิรเมธ  มาตราสนา
5. เด็กชายชโรธร  นวลละออง
6. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เสน่ห์
7. เด็กชายณัฐสิทธิ์  รักนา
8. เด็กชายทักษ์  พรมจาด
9. เด็กชายธาราทิพย์  สาวงษ์
10. นายธีรภัทร  คงโต
11. นายบุญบันดาล  พูลพันธ์
12. เด็กหญิงประวีณา  ปานขลิบ
13. เด็กหญิงพรพรรณี  ขำตระกูล
14. เด็กชายพันธวัช  วงษ์นุช
15. นายภิญโญ  พุ่มพฤกษ์
16. เด็กชายศุภรากร  ชื่นจันทร์
17. เด็กชายสุทิวัส  โทวะดี
18. นายสุพกฤษ  ชำนาญรักษา
19. เด็กชายอิทธิชัย  นุ่มสกุล
20. เด็กชายเจริญชัย  ขำสุข
21. เด็กชายเฉลิมพงษ์  มุมทอง
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายวีรชน  พูลพันธ์
3. นายเสรี  บุญประเทือง
4. นางจริยา  หวังประเสริฐ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายชัยวัฒน์  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายธนธรณ์  พาสุทธิ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณนิตย์
4. เด็กชายธนากร  เอี่ยมเพ็ชร
5. เด็กชายธีรภัทร  แสงอุทัย
6. เด็กชายนนทกร  แสงสุข
7. นางสาวนิภาพร  อยู่จาตร์
8. นางสาวผกาวรรณ  บ้านกล้วย
9. นางสาวมาริษา  กุลชา
10. นางสาวรัตนาวดี  ศรีทัศน์
11. เด็กหญิงวรกมล  เพชรกระต่าย
12. เด็กหญิงวรดา  สมรอด
13. นายวราเทพ  ม่วงเชียง
14. เด็กชายวุฒิชัย  ม่วงจั่น
15. เด็กหญิงศิริพร  พิมพิเสน
16. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ม่วงจั่น
17. เด็กหญิงสุภนิดา  กาเรียน
18. เด็กหญิงอังศุมาริน  ศรีพันธุรัตน์
19. เด็กหญิงอาภัสรา  คณธรรม์
20. เด็กชายอิทธิพล  พันธุรัตน์
21. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มะชิโกวา
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
2. นายเทพศักดิ์  ปรางค์วิเศษ
3. นายวีระ  เดชครุฑ
4. นางสาววันดี  ศรีเรือง
5. นางมลิวัลย์  ลักษณะโภคิน
6. นางลำดวน  เพชรเย็น
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กชายกฤติธี  บุญโท
2. เด็กชายกิตติพร  น้ำส้ม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  พันเทศ
4. เด็กชายปฏิภาณ  เสือดอนกลอย
5. เด็กชายพงศกร  เหล่ารอด
6. เด็กหญิงพิชานัช  แสงใส
 
1. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลินันท์
2. เด็กหญิงธีร์สุดา  ข้อโนนแดง
3. เด็กหญิงพัชรพร  บัวฉ่ำ
4. เด็กชายพีร์รภัทร  พงษ์พรต
5. เด็กชายภูมินทร์  อนุชน
6. เด็กหญิงวิชญาพร  บุญหนุน
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. เด็กชายกษิติ  ปัดเกษม
3. เด็กหญิงจริญญา  ทองคำ
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคดี
5. เด็กชายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
6. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  หนูเมืองธำรง
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
2. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
3. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายจิรวัฒน์  มะลิพรม
2. นายชัยณรงค์  สาระชาติ
3. นายธีรพล  หอมหวน
4. นายปรัชญา  ชาวสวน
5. นายศิริพงษ์  มิ่งขวัญ
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกณัฐรัศม์  ตรีรัตนาวิทยา
2. นายกิจณุพัศ  อภิสิตานนท์
3. นายนรวิชญ์  ปั้นนาค
4. นายนะโม  ร่มจำปา
5. นายปริชญ์  พุ่มฝาง
6. นายสุวัจน์  จงกลณี
 
1. นายอภิชาติ   หมั่นกิจ
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายดนัยภัทร  กวางแก้ว
2. นายนิธิพัฒน์  ไกสรรัตน์
3. นางสาวพิชานันท์  กลิ่นรัตน์
4. นายภาคภูมิ  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวมัลลิกา  กล่อมปาน
6. นายวิศรุต  แผนบัว
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  รังผึ้ง
2. นางสาวกมลวรรณ  สิทธาชัย
3. นายจักรกฤษ  ตั้งแต่ง
4. เด็กหญิงจิราพรณ์  เสืออุดม
5. นางสาวฉัตรฑริกานต์  สารคนธ์
6. เด็กชายชนวีร์  ทั่งหิรัญ
7. เด็กหญิงชลิดา  แสงพิชัย
8. นางสาวณัฐชยา  ทัยพิษจิตร
9. เด็กหญิงณัฐวรา  สังข์สุด
10. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีนวล
11. เด็กหญิงดวงกมล  ภาพยนต์
12. นายธนดล  โฉมทอง
13. เด็กชายธาวิน  ธีรเลิศกมลธร
14. นางสาวนริศรา  จันทร์อิ่ม
15. นางสาวนริศรา  แก้วสุวรรณ
16. เด็กหญิงนริศรา  สิทธิการ
17. เด็กชายนฤดล  พานรินทร์
18. นางสาวนันทกา  เมธีบุญจันทร์
19. เด็กหญิงนันทมนต์  ภควัตศิตานนท์
20. นางสาวนิดจารี  แซ่เติ๋น
21. นายปถกาญจน์  จันทร์แจ่มศรี
22. เด็กชายปริญญา  หนุนทรัพย์
23. เด็กชายพงเทพ  สุขสำราญ
24. เด็กหญิงพิชชาพร  แจ้งอิ่ม
25. นางสาวพิมลภัส  เต็มทวี
26. เด็กชายภคนันท์  สวรรคชา
27. นางสาวภิญญดา  ไผ่เถื่อน
28. เด็กชายมงคล  ดีทิพย์
29. นางสาวลลิตา  เพ็ชรจินดา
30. นางสาววิไลวรรณ  กิ่งสุคนธ์
31. นางสาวศศิการณ์  ยศประดับ
32. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตสัมพัน์
33. นางสาวอนัญญา  มามิ่ง
34. นางสาวอรกาญจน์  แสดงจิตร
35. เด็กหญิงอรัญญา  อิ่มขำ
36. เด็กหญิงอรินทร์ธร  หิรัณย์ธีรภาพ
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสุข
38. นายอานนท์  มีพา
39. นางสาวเกวลิน  กลิ่นรักษ์
40. เด็กหญิงเอริษา  น้ำชุ่ม
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
2. นายอภิชาติ   หมั่นกิจ
3. นายชญาณัฏฐ์   รอดสัตถา
4. นายไพศาล  กันทะษา
5. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
6. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
7. นายธีระพงศ์  โตสงคราม
8. นายวาณิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  มีมุข
2. นางสาวกัญญาณัฐ  มาดี
3. นางสาวจินต์ศุจี  บุรีรัตน์
4. นางสาวจุฑามาศ  ชุมพลพันธ์
5. นางสาวชลาลัย  หมีแสวง
6. นางสาวญาดา  สวยไธสง
7. เด็กหญิงณภทรวรรณ  สินอิ่ม
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  สอาดเอี่ยม
9. นายทศพล  อินทร์ฉ่ำ
10. นายธนวัตน์  สุพรรณรัตน์
11. นายธนวุฒิ  สุพรรณรัตน์
12. นายธนิน  แดงนิ่ม
13. นางสาวธาริกา  ทองมี
14. นายธีรพัฒน์  มากขุนทด
15. นายนายกฤษฎา  วงษ์นาค
16. นางสาวนิชนันท์  สุวรรณราช
17. นางสาวปาริฉัตร  นาทะทอง
18. นางสาวพรรณทิภา  ปากะตัง
19. เด็กหญิงพรหมพร  บุญฉ่ำ
20. นายรณัฐชัย  สิงห์เรือง
21. นางสาวรัชนีกร  เพชรทอง
22. นางสาวรุ้งตะวัน  รักชนาจ
23. นางสาววิณิตา  คุ้มตระกูล
24. นายศรัณญู  ปินสุวรรณ์
25. นางสาวศิริพร  คนพิทักษ์
26. นายสันทัด  ศรสุวรรณ
27. นางสาวสุกัญญา  อินชู
28. เด็กชายหิรัญ  พิกุล
29. นางสาวอำพร  สอนพิมพ์
30. นางสาวเกษร  บุญสร้าง
31. เด็กชายไชยนิพัทธ  ภู่จรูญ
 
1. นายชาญณรงค์  แป้นโต
2. นายชนกานต์  บุญเขียน
3. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัตรสิตรา  ราชเสนา
5. นางสาววาศิณี  ศรีเพชร
6. นางบุบผา  ดีเจริญ
7. นางสาวปวิตรา  สุขขำ
8. นายภูษิต  เงินเส็ง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายกิตติคุณ  ทองพูล
2. เด็กหญิงขวัญชีวา  เหล่าเขตกิจ
3. นายจิรวัฒน์  มะลิพรม
4. นางสาวจุฑาทิพย์  สุทธินู
5. เด็กหญิงฉัตรกมล  บุญสาริการ
6. นายชัยณรงค์  สาระชาติ
7. นางสาวธนภรณ์  สุทธิสาร
8. นางสาวธมลวรรณ  พรโสภา
9. นายธีรพล  หอมหวน
10. เด็กหญิงนันทิดา  ใจปินตา
11. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญสงคราม
12. นายปรัชญา  ชาวสวน
13. เด็กหญิงปานฤทัย  กลิ่นถึงศิล
14. นางสาวพรนภา  เพชรตะคุ
15. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ยังวัฒนา
16. เด็กชายพีรวิชญ์  มูลสมบัติ
17. นางสาวภัทราวดี  แสงมล
18. นายภาคภูมิ  กลางสุวรรณ
19. นายภิญโญ  มั่นกสิกรรม
20. นายรติพงษ์  วงษ์วัฒนะ
21. เด็กชายรุ่งโรจน์  เพ็ชรวัฒน์
22. นายศราวุฒิ  วิลาจันทร์
23. นายศิริพงษ์  มิ่งขวัญ
24. นางสาวศิลป์สุภา  นามวิชิต
25. เด็กชายศุภชัย  ลำทา
26. นายสาธิต  มูลหา
27. เด็กหญิงสายสาคร  แสงสว่าง
28. นางสาวสุกัญญา  สินประเสริฐ
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  กรนิรัตน์
30. นางสาวสุดารัตน์  เพิ่มพูนผล
31. นางสาวสุนันท์  จันทาฟ้าเหลื่อม
32. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนพิมพ์
33. นางสาวอมิตา  สานาคำ
34. นายอาทิตย์  อิงชัยภูมิ
35. นางสาวอำพร  พรมพิทักษ์
36. เด็กชายอิศรา  สุริวงษ์
37. นางสาวเจนจิรา  บุญนำพา
38. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล้าการขาย
39. นางสาวเสาวรีย์  นาคเสน
40. เด็กชายโกศล  ทองทะเล
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
2. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
3. นางสุจิตรา  เกิดสวัสดิ์
4. นางสาวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์
5. นายสาธิต  คำสิงห์
6. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงกชนิภา  พูนผล
2. เด็กหญิงกนกพร  พรมสูงยาง
3. นางสาวกัญญารัตน์  ด้วงคำ
4. นางสาวกุลสตรี  สารมานิต
5. นายคณิน  ศรีสุขเลิศ
6. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
7. นางสาวจิราภา  ศักดิ์เพ็ชร
8. นายจิโรจ  พงษ์ไพบูลย์
9. นายจีรพัฒน์  คุ้มไพฑูรย์
10. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บำรุงวงค์
11. นางสาวชฎาพร  วงศ์ภู่
12. เด็กชายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
13. นางสาวญาณีนุช  เจริญสุข
14. นางสาวฐิตินันท์  เหล่าจั่น
15. นายฐิติพงศ์  อิทธิไกรวัฒนา
16. เด็กชายดิศพงษ์  กันเจียก
17. เด็กชายธนวัทร  วิสิทธิเขต
18. นายนที  พวงพยอม
19. เด็กชายนัฐพงษ์  จันทร์ดำ
20. เด็กหญิงปนัดดา  นาคสมบูรณ์
21. เด็กชายพงค์ภัค  วงศ์ภู่
22. เด็กชายพูลศิล  บัวตูม
23. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์แย้ม
24. เด็กหญิงมินตรา  รอดภู่
25. นางสาวรัตนาภรณ์  เสือเงิน
26. นางสาววรรณวิภา  พศด้วง
27. นายวรวิทย์  สังข์ดิษฐ์
28. เด็กหญิงวลัยกร  เอี่ยมวงษ์
29. เด็กชายวีรภัทร  เจริญสาริกันฑ์
30. เด็กชายศรายุทธ์  สินพูล
31. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงนวลจันทร์
32. เด็กชายศิวกร  สุขขวัญ
33. เด็กชายศุภกิจชัย  ยิ้มเจริญ
34. นายสรพงษ์  เนียมนาค
35. นางสาวสิริกร  นิลนบดี
36. เด็กชายอนุชา  ยิ้มละมัย
37. เด็กชายอนุรักษ์  ลำมะหิต
38. เด็กหญิงเข็มอัปสร  ชีพธรรม
39. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
40. เด็กหญิงแก้มกมล  นิลใจพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
2. นายชาญชัย  ชนิดสะ
3. นายวิศิษฐ์  วลัญช์อารยะ
4. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
5. นางพรลภัส  ทองชุบ
6. นางโสภา  พิมพ์สิน
7. นางสาวศิรินญา  ชื่นเรือง
8. นางสาวจำเรียง  นาคมูล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่สุข
2. เด็กชายกิตติเดช  ใจตรง
3. เด็กชายจิรศักดิ์  เชื้อนุ่น
4. เด็กชายชญานนท์  ศรีวรรณา
5. เด็กชายฐาปนพงศ์  ธารีเธียร
6. เด็กชายณัฐพล  กระตุดเงิน
7. เด็กชายณัฐพล  วรพุฒิ
8. นายธนภูมิ  คำเส็ง
9. เด็กชายธนาทิพย์  ธรรมชาติ
10. เด็กชายธีรยุทธ  วงศ์บุตร
11. เด็กชายนพคุณ  แช่มเมือง
12. เด็กชายนพฤทธิ์  แช่มเมือง
13. นายนุกูล  ชื่นโต
14. นางสาวประภัสสร  ภู่สงค์
15. เด็กหญิงภัทรพร  เสมทอง
16. เด็กชายภูวดล  ภักดีสุข
17. เด็กชายมนตรี  เหมือนนึก
18. เด็กหญิงรจนา  เหมือนนึก
19. เด็กชายระชานนท์  ทองขาว
20. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์แสง
21. เด็กหญิงวรัญญา  ขันธวิธี
22. เด็กหญิงวิญาดา  หาดโคกสูง
23. เด็กชายวิรัตน์  ขวัญเลิศ
24. เด็กชายวีรภัทร  แก้วสมบัติ
25. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โหมดโพธิ์
26. เด็กชายสุรศักดิ์  ศิลา
27. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กลับจันทร์
28. เด็กหญิงสุรีรัตน์  หนูแจ่ม
29. เด็กชายอดิศร  ติ๊บสม
30. เด็กหญิงอัญชรี  อินจัด
31. เด็กหญิงอารยา  ยอดนิล
32. เด็กหญิงเกศสิริ  ตินะมาศ
33. เด็กหญิงเกศสุดา  กล่อมชื่น
34. เด็กชายเอกรัตน์  อุ่มทอง
35. เด็กชายเอกราช  สุขสำราญ
36. เด็กหญิงแขนภา  ปานพรม
 
1. นางพนิดา  อายุพัฒน์
2. นางสาวสุธาวรรณ  สุขพัฒน์
3. นางสาวสุธิดา  จงดี
4. นางสาววนิสสา  สายทอง
5. นายพิชิต  ไพอุปลี
6. นายสมเกียรติ  ทรัพย์ประเสริฐ
7. นางสาวอาทิตยา  แดงทองดี
8. นางพัชรี  ทองธานี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาสกร  สิงห์ปาน
 
1. นายพเนตร  ยอดบุญเฮียง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  หลวงจันทร์
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายจาตุพงษ์  เสือโฮก
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายอัครพล  แพงทอง
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงจันทร์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายภิญโญ  มั่นกสิกรรม
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงราไวย์  ยังรอต
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรานุสรณ์
 
1. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  ไผ่เถื่อน
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาววรรณวิภา  พศด้วง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวสุทธิภัทร  แคนดา
 
1. นายอโนชา  จิ๋วจู
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  แตงร่ม
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวัชรพล  ปั่นกำจร
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุธ  สุวรรณรงค์
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายภราดร  บัวโภชน์
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายณัฐพล  นนทธิ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายรติพงษ์  วงษ์วัฒนะ
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายพลวัฒน์  มีสี
 
1. นายมนตรี  สินน้อย
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.31 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล้าการขาย
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ปิ่นสกล
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวรัตวรรณ  ปุราโส
 
1. นายจรัส  สร้อยสอาด
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวฉริษา  ใจแก้ว
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาววัชริดา  พุ่มพวง
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายอธิวัฒน์  สมตุล
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายธนพล  ศุภนคร
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นายนฤพล  สุรพร
 
1. นางสาวพิศ  ศรีสวัสดิ์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายศิริพงษ์  มิ่งขวัญ
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   มาลินันท์
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  หัดคำหมื่น
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัสมา  เจนการ
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวรัฐวรรณ  เบ็ญจวนิช
 
1. นายจุลจักร  เกเย็น
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสกาวรัตน์  แพ่งเกษร
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวพรนภา  เพชรตะคุ
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายจาตุพงษ์  เสือโฮก
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  เกิดเต็ม
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรินทร์  ยงเพชร
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายนภนต์  จันทร์สงวน
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายจิรวัฒน์  มะลิพรม
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤชณัท  สมะเณร
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงสิณีนาฏ  ภิระคำ
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงมินตรา  รอดภู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุวิมล  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาววัชริดา  พุ่มพวง
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวเกตนรี  ตะนุเรือง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวธนารีย์  ศรีฤทธิ์
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  เพ็งอิ่ม
2. เด็กหญิงจิราพร  มัทธวรัตน์
3. เด็กหญิงชนิสรา   ศรีผึ้ง
4. เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์อุไร
5. เด็กหญิงณิชกานต์  นาคจิตรการ
6. เด็กหญิงณิชภูษิดา  นิ่มชื่น
7. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
8. เด็กหญิงทิพธิดา  ผลไพร
9. เด็กหญิงทิพยา  คำสาย
10. เด็กหญิงธณารีย์  น้อยสุภาพ
11. เด็กชายธนดล  สีตุธะ
12. เด็กหญิงนัชยานันท์  แทนเกษม
13. เด็กหญิงนันท์ชนก  เลขนอก
14. เด็กหญิงบุษราภรณ์  รังผึ้ง
15. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิตหาญ
16. เด็กหญิงปุณย์จรีย์  ราชวงศ์
17. เด็กชายพงศธร  รอดพานิชย์
18. เด็กหญิงพรรณพัสสา  ลิสนิ
19. เด็กหญิงพัชรพร  บุญวัฒน์
20. เด็กหญิงฟ้าประทาน  คุณยงค์
21. เด็กหญิงภาวิณี  ยั่งยืน
22. เด็กหญิงมนทิรา  อิงคุทานนท์
23. เด็กหญิงลินลาณี  ละม้ายแข
24. เด็กหญิงวรัญญา  อุดมวรวุฒิ
25. เด็กชายวราพัทธ์  สีดา
26. เด็กชายวิจักษณ์  โสมวิภาต
27. เด็กหญิงศกลวรรณ  บำรุงมา
28. เด็กหญิงศศิริมล  ฟือสันเทียะ
29. เด็กหญิงศิวนาท  กองขุนจันทร์
30. เด็กหญิงสุธาสินี  สิทธิ
31. เด็กหญิงสุพิชญาย์  ดุมคำ
32. เด็กหญิงสุรีพร  คล้ายยอม
33. เด็กหญิงสุวิชญา  จันทร์ไกร
34. เด็กหญิงสุวิชญา  โกวิท
35. เด็กชายอัครชัย  ชื่นภิรมย์
36. เด็กหญิงอาริษา  แก้วบ่อไทย
37. เด็กหญิงเจนจิรา  อังศิริมงคล
38. เด็กชายเปรมศักดิ์  สุวรรณ์ไพรัช
39. เด็กหญิงเมทินี  สุทธะป็อด
40. เด็กชายเวฬุ  ชัยนนท์นอก
 
1. นายภัทรพงศ์  วิจิตรวงศ์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  กล้ากสิกิจ
2. เด็กชายกฤติธี  บุญโท
3. เด็กชายกิตติพร  น้ำส้ม
4. เด็กหญิงทิพย์นภา  ทองแดง
5. เด็กหญิงธนัญญา  รื่นรวย
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พุ่มผะกา
7. เด็กหญิงธัญญาศิริ  เกรียงไกร
8. เด็กชายธีรวัฒน์  พันเทศ
9. เด็กหญิงนันทนากร  การะวงษ์
10. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  พลพัฒน์
11. เด็กชายบูรพา  แป๊ะหลี
12. เด็กชายปฏิภาณ   เสือดอนกลอย
13. เด็กหญิงผุสดี  พิลึก
14. เด็กหญิงพิชานัช  แสงใส
15. เด็กชายวิษณุพงษ์  หนูเทศ
16. เด็กชายศักดิ์ดา  แป้นจั่น
17. เด็กหญิงศิรินภา  บัวผา
18. เด็กชายสาคร  จันโท
19. เด็กหญิงสุกัญญา  กล้ากสิกรณ์
20. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรานุสรณ์
21. เด็กหญิงสุธิดา  อยู่สบาย
22. เด็กหญิงอนัญญา  เหล่ากสิกรรม
23. เด็กหญิงอรนิภา  สืบศรี
24. เด็กหญิงอริสา  จันณีย์
25. เด็กหญิงอัญชิสา  เขม้นกสิการณ์
26. เด็กชายอาคม  เหล่ากสิกรรม
 
1. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกณัฐรัศน์  ตรีรัตนาวิทยา
2. นางสาวกฤติกานต์  สารีพันธ์
3. นายกิจณุพัศ  อภิสิตานนท์
4. นางสาวจรัสรวี  บุญยงค์
5. นางสาวจิราวรรณ  เรืองจันทร์
6. นายชยุต  คาดคะเน
7. นางสาวฐิติชญา  อยู่สนิท
8. นางสาวณัจรินทร์  หมีทอง
9. นางสาวณัฐกานต์  ห้องแก้ว
10. นายณัฐพล  นนทธิ
11. นายถิราวุฒิ  อัฑฒะฐิติ
12. นางสาวทัศวรรณ  วิศภักดิ์
13. นางสาวธีรตา  สมานกสิกรณ์
14. นายนรวิชญ์  ปั้นนาค
15. นางสาวนลิน  ดิษฐรักษ์
16. นายนะโม  ร่มจำปา
17. นางสาวนัทธมน  อินทยากรณ์
18. นายนันทวัฒน์  บรรจงปั้น
19. นางสาวประภารัตน์  อนันตะวงษ์
20. นายปริชญ์  พุ่มฝาก
21. นางสาวมธุรดา  แสงทอง
22. นางสาวมินทร์ตา  โพธิ์มล
23. นางสาววิภาภรณ์  สุขตระกูล
24. นางสาววิภาวี  ศาศวัตภักดี
25. นายวีรภัทร  วงษ์ชีวกุล
26. เด็กหญิงสกาวรัตน์  แพ่งเกษร
27. นางสาวสุชาดา  ดีโอด
28. นายสุวัจน์  จงกลณี
29. นางสาวหนึ่งฤทัย  อยู่ใจ
30. นายอรรถวุฒิ  คงอารยะเวชกุล
31. นางสาวอารีรัตน์  ช้างทองแดง
32. นายอิสรีย์  ธรกูลพิพัฒน์
33. นางสาวเบญจมาศ  เจริญรส
34. เด็กหญิงเอมิกา  รู้ชอบ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์หอม
4. นางสาวกุลภรณ์  ไชยมงคล
5. นายขวัญชัย  ศิริเพ็ญ
6. นายจตพร  ม่วงสิงห์
7. เด็กหญิงจริญญา  ทองคำ
8. นางสาวจันทิมา  บุญมา
9. เด็กชายจาตุพงษ์  เสือโฮก
10. นางสาวฉัทชนาภา  เสถียรบุณย์
11. นายชยาภินันท์  วงษ์เนตร
12. นางสาวณัฐวดี  ศิริปากร
13. นางสาวณิชกานต์  ประโยชน์สุข
14. นายดนัยภัทร  กวางแก้ว
15. นายธนภัทร  อิศรางกูล
16. นายนิธิ  ฤทธิน้อย
17. นายนิธิพัฒน์  ไกรสรรัตน์
18. นายปัณณวัฒน์  ทรัพย์เหมือน
19. นางสาวปิยะนุช  สร้อยแก้ว
20. นายปิรันด์  สระบัวทอง
21. นายพีรกรณ์  ชะนานาน
22. นางสาวมัลลิกา  กล่อมปาน
23. นางสาวลัดดาวัลย์  แตงร่ม
24. นายวิศรุต  แผนบัว
25. นายศุภชีพ  ปันถา
26. นางสาวสราญเนตร  คงสนิท
27. นางสาวสุภาพร  โกทัน
28. นายสุรสีห์  แสงงามซึ้ง
29. นางสาวอัญชุลีกร  นามเรือน
30. นายไตรณรงค์  ปานพรม
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  จุลมุสิ
2. นางสาวจิตต์วิภา  สมพันธ์
3. นายจิรวัฒน์  รอดกลาง
4. นายฉัตริน  ปานศิลา
5. นายชัยยุทธ  กลั่นเกษตรวิทย์
6. นายณัฐกานต์  ธรรมขันธ์
7. นายธนาธิป  วรสาตร์
8. นางสาวธัญจิรา  หมั่นเขตกิจ
9. นางสาวปวัณรัตน์  ขจรเพชร
10. นางสาวปาริฉัตร  เกษอาง
11. นายพงศธร  อิ่มกระจ่าง
12. นางสาวพิชยา  บุญลือ
13. นายยุทธนา  นุ้ยประสิทธ์
14. นายวสันต์  จันณีย์
15. นางสาววัชรี  เขตวิทย์
16. นายศุกลภัทร  เกษมศิริวัฒน์
17. นายสัภยา  จันทนา
18. นางสาวสุจิตรา  พรมไทสงค์
19. นางสาวสุทธิดา  หมั่นเขตกิจ
20. นางสาวสุนิสา  นกทนงค์
21. นายอดิศักดิ์  จันทร์ดี
22. นายอนุสรณ์  เหล่าเมือง
23. นายอรรถพล  คชฤทธิ์
24. นายอุทการ  พรหมบุตร
25. นางสาวเสาวลักษณ์  อำภูธร
26. นายไวพจน์  สูบุญ
 
1. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
 
173 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  คงชม
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  ยศสมบัติ
3. เด็กชายดนัย  สังข์หรณ์
4. เด็กหญิงดาราณี  เฮงทรัพย์
5. เด็กหญิงดิษฎี  แสงแก้ว
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทะสิงห์
7. เด็กชายรณภรณ์  เนตรดี
8. เด็กหญิงวรุณยุพา  แสงแก้ว
9. เด็กชายศุภโชค  คำชนะ
10. เด็กชายสมศักดิ์  เสือคง
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
2. นางสาวสุรีวัลย์  จันทร์สกุล
3. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
 
174 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  นิลกำแหง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุรัตน์
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ภู่ทิพย์
4. เด็กหญิงณิชนันท์  วงษ์สำฤทธิ์
5. เด็กชายนราธร  ก้อนทอง
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  อังคะสุวรรณ์
7. เด็กชายยศพัทร์  ใจเด็ด
8. เด็กชายสุรชัช  ช่างเรือง
9. เด็กชายอนุรักษ์  สุขแช่ม
10. เด็กหญิงเมธาวี  แย้มนิ่ม
 
1. นางอรนุช  ชาติพันจัน
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายดุษิต  หุ่นจันทน
2. เด็กหญิงธนิดา  บุษดี
3. เด็กหญิงนันธิชา  เพิ่มหิรัญ
4. เด็กชายปิยะ  ใยประดิษฐ์
5. เด็กชายพชรพล  จันทร์ศิริ
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  ยิ้มละมัย
7. เด็กหญิงมัณฑนา  ทองน้อย
8. เด็กชายศักดิ์ดา  ทองสุข
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยปัญหา
10. เด็กชายสหรัฐ  ปั้นแก้ว
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นายสยาม  ศรีทอง
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  เรืองศรี
2. นายชีรวัลกร  การะวิง
3. นางสาวนฤมล  วันอินทร์
4. นายนวพล  แก้วดี
5. นางสาวนัฐธฬิณี  บุญเรืองสัมฤทธิ์
6. นางสาวรัตนาภรณ์  เลิศรสนันทการ
7. นายวิวัฒน์  แพรงิ้ว
8. นางสาวสุธาทิพย์  กระจาย
9. นายอนุกร  บุญไหล
10. นายอนุกูล  บุญไหล
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. นางสาวกานต์นภา  อยู่พุ่ม
2. นายจักรพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
3. นายณัฐพล  ปรางทอง
4. นางสาวทิพย์ผกามาศ  พิมูลชาติ
5. นายนพดล   กลิ่นหอม
6. นางสาวประภาพร  พุทรา
7. นายพีรพัฒน์  แสงเผือก
8. นายวิศวะ  พิมพันธ์
9. นางสาวสุพรรษา  เค้าแดง
10. นางสาวสุพรรษา  พัดเถื่อน
 
1. นางสนิตา  เทียนทอง
2. นางสาวอักษราภัค  อุนสวัสดิ์อาภา
3. นางสาวจันทร์จุรี  คุ้มประดิษฐ
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วกัณหา
2. นายกิตติศักดิ์  สีหามาตย์
3. นางสาวจิตตติญาภา  ก่ำครบุรี
4. นายจิตรภาณุ  เสือภู่
5. นายณัฐวัฒน์  ขุมโมกข์
6. นางสาวธิติสุดา  ขาวทอง
7. นางสาวนิศารัตน์  มีปัญญา
8. นายวรรณรัตน์  แสนจินดา
9. นายวสุวัตร  ชูมา
10. นางสาวอินธิราพร  สนิทผล
 
1. นางสาวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส
2. นางสาววราภรณ์  ต้นตลับทอง
3. นางนงลักษณ์  ต่วนชัย
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันท์  เมืองบาล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พุทธวงษ์
3. เด็กชายคัมภีร  พุ่มศรี
4. เด็กชายณัฐพล  ภูอยู่เย็น
5. เด็กหญิงมัลลิกา  โอ่งหล่าม
6. เด็กหญิงรัชนก  ศรีไหม
7. เด็กหญิงลักษณา  เมฆคล้าย
8. เด็กหญิงอรวี  ศรีทับทิม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  มากบุญ
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำพาพันธ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณทิพา  เดชะมี
4. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทรตะเภา
5. เด็กหญิงอนันตยา  เรื่องนิล
6. เด็กหญิงอัญชิสา  ติดใจดี
7. เด็กหญิงอัญชิสา  ติดใจดี
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำสี
2. เด็กหญิงวรรณิสา  แก้วถิ่นดง
3. เด็กหญิงวิภาพร  ลำดวน
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสุทธิ์
5. เด็กหญิงหัฐกานต์  บุญมา
6. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวบุษรา  อาบวารี
2. นายสมเกียรติ  สำเภารอด
3. นายวีรชาติ  สายวงค์
 
182 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. นางสาวธิติยา  ธะวงสา
2. นางสาวพัชรีพร  สิงห์ลา
3. นางสาวพิมพร  ทิพประเสริฐ
4. นางสาวมุละธิตา  กานทอง
5. นางสาวศศิธร  เงินกลม
6. นางสาวสายพลอย  พรมโชติ
7. นางสาวสาวิตรี  เกษมณี
8. นางสาวสุนิตา  ขำพุก
 
1. นางสาวนาถยา  บัวงาม
2. นางกิ่งขวัญ  นวลศรี
3. นางสาวดารุณี  จันทะลือชา
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจรัสศรี  แก้วรัมย์
2. นางสาวจันจิรา  เหมาะสมัย
3. นายชีรวัลกร  การะวิง
4. นางสาวบุษราภรณ์  แสนกล้า
5. นางสาววราภรณ์  บางเหลือม
6. นางสาวเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
3. นายกิตติพงษ์  คงโต
4. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชญาณี  พ่อค้า
2. นางสาวชนิกานต์  ถึงสุข
3. นางสาวตวิษา  ชำนาญศิลป์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
5. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ทับทอง
6. นางสาวนริศรา  วีระเดชะ
7. เด็กหญิงพรพิมล  เพ็งพ่วง
8. นางสาวศศิธร  ทับทิมศรี
9. นางสาวสุทิสา  ศรีมนตรี
10. เด็กหญิงอัจฉรา  พุ่มเพ็ชร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยนุช  จูพุก
2. เด็กหญิงพรวดี  ภูมิโรจน์กิจ
3. เด็กหญิงพัชรากร  ครุฑจันทร์
4. เด็กหญิงภควดี  แซ่เติ๋น
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แพลเขียว
6. เด็กหญิงศิริวรรณวดี  พุ่มแย้ม
7. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ยานหงส์
8. เด็กหญิงเนตรนภา  อินตาไซร์
 
1. นางจุฑามาศ  พจน์ไพเราะ
2. นางศรุตา  อากาศสุภา
3. นางสาววธิดา  พิทักษ์ทิม
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง
2. เด็กหญิงดวงพร  ดีล้วน
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ดอนศรีลา
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขเกิด
5. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีเลิศ
6. เด็กหญิงสุปราณี  วังสอน
7. เด็กหญิงอภิษฎา  แต่งแดน
8. เด็กหญิงเนื้อทอง  โภคสมบัติ
 
1. นางสาวขวัญจิตร  หวังมั่นคงสกุล
2. นางตติญา   เสมาทอง
3. นางพัณณ์ชิตา  โภคา
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤษณา   วิมล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธนจารุวิทยากร
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอี่ยมกระจ่าง
4. เด็กหญิงนิติยากรณ์  แสงชนินทร์รัตน
5. เด็กหญิงประภาสิริ  ประสาททอง
6. เด็กหญิงฝนทิพย์  เขียวพุฒ
7. เด็กหญิงภคินี  รักวัติ
8. เด็กหญิงมุฑิตา  ศรสุรินทร์
9. เด็กหญิงสุภาพร  เหว่าโต
10. เด็กหญิงเบลินดา  ขุนวังกรด
 
1. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
2. นางสาวเอราวัณ  บุญมั่น
3. นายพีรพล  แสงทอง
4. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  ทิพย์เลิศ
2. นางสาวจุฑามาศ  ยังวิลัย
3. นางสาวณัฎฐ์นรีย์  เม่นวังแดง
4. นางสาวพนิดา  อ่องละออ
5. นางสาวมาริสา  หอมหวาน
6. นางสาวสุกัญญา  สวนสุข
7. นางสาวสุภัทรา  พินศรี
8. นางสาวเมธาวี  พงษ์วัชรารักษ์
 
1. นายนที  ธรรมวงศ์
2. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
3. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชญาณี  พ่อค้า
2. นางสาวชนิกานต์  ถึงสุข
3. นางสาวณัฐวรรณ  อาจหาญ
4. นางสาวตวิษา  ชำนาญศิลป์
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรายทวี
6. นางสาวนริศรา  วีระเดชะ
7. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีภูธร
8. นางสาวปรายฟ้า  เตห่าน
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงเพ็ชร
10. เด็กหญิงวัลลภา  แป้นแก้ว
11. นางสาวศศิธร  ทับทิมศรี
12. นางสาวสุกฤตา   อินทรเกษตร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองสีพันธ์
2. นางสาวจรัสศรี  แก้วรัมย์
3. นางสาวจันจิรา  เหมาะสมัย
4. นางสาวบุษราภรณ์  แสนกล้า
5. นางสาวรัตนาภรณ์  เลิศรสนันทการ
6. นางสาววราภรณ์  บางเหลือม
7. นางสาวสุพรรษา  สุขจิตร
8. นางสาวเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
4. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กชายกนกชัย  บุญคุ้มครอง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญคุ้มครอง
3. เด็กชายจักรพงษ์  ปั้นสีทอง
4. เด็กชายชัยยันต์  แก้วตระกูล
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปานคีรี
6. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขานนท์
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เทียมทัน
8. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วเนียม
9. เด็กหญิงรวิภา  แสนศิริ
10. เด็กหญิงวรรณยุกต์  ชัยจินดา
11. เด็กหญิงวรรณ์วิภา  สีม่วง
12. เด็กชายวัชรากร  เกตุประยูร
13. เด็กหญิงศศิทร  ภูพิลา
14. เด็กชายสรวิชญ์  คงสมนึก
15. เด็กชายสุภกิณห์  ใจเร็ว
16. เด็กชายอดิศักดิ์  เทศศรี
 
1. นายทิพย์  แดงนิ่ม
2. นายประจักษ์  โพธิ์วัด
3. นางประไพ  วัฒนภาเกษม
4. นางสาวศศินิสา  พูลทอง
5. นายสุรสิทธิ์  แย้มสัจจา
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กหญิงนาฎอนงค์  กรีประดับ
2. เด็กหญิงนาตยา  เพชรวาว
3. เด็กหญิงนิพาดา  ภู่ทิพย์
4. เด็กหญิงลลิตา  ภู่อำ
5. เด็กหญิงศศิธร  วายุครุฑ
6. เด็กหญิงศศิธร  พิมพ์ศรี
7. เด็กชายศศิวิมล  นิสาทร
8. เด็กหญิงศิริพร  พูลเกิด
9. เด็กหญิงสมัชชญา  โพพิมล
10. เด็กหญิงสุพจน์จนี  สุดสวาสดิ์
11. เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์น้อย
 
1. นางสนิตา  เทียนทอง
2. นางสาวอักษราภัค  อุนสวัสดิ์อาภา
3. นางสาวจันทร์จุรี  คุ้มประดิษฐ
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวกชพร  ขันคำ
2. นางสาวกชพรรณ  ทับทิมชื่น
3. นางสาวกรองแก้ว  พรานวัตร์
4. นางสาวกานต์สินี  โฉมฉาย
5. นางสาวจิดาภา  เขียวลาย
6. นางสาวชลธิชา  โกสูงเนิน
7. นางสาวณิภาพร  โตขำ
8. นางสาวน้ำฝน  มีนา
9. นางสาวพัชรี  บุญมาวงศ์
10. นางสาวรัตน์ดา  กรมเพชร
11. เด็กหญิงวรรณกานต์  เคหะนาค
12. นางสาวศรินธรณ์  บุญชื่น
13. นางสาวสุกัญญา  อินยิ้ม
14. นางสาวอมรรัตน์  อิ่มเงิน
15. นางสาวอัฐภิญญา  ชำนาญรักษา
 
1. นางสาวเกสรา  บุสดี
2. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
3. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
4. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
5. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจรัสศรี  แก้วรัมย์
2. นางสาวจันจิรา  เหมาะสมัย
3. นายณัฐธนโชติ  นุ่มโต
4. นายณัฐพงษ์  จันศิริ
5. นายธราเทพ  ศรีสวัสดิ์
6. นางสาวนัฐธฬิณี  บุญเรืองสัมฤทธิ์
7. นายบรรพต  เจียงวงษ์
8. นางสาวบุษราภรณ์  แสนกล้า
9. นายปริญญา  นุ่มโต
10. นางสาวรัตนาภรณ์  เลิศรสนันทการ
11. นางสาววราภรณ์  บางเหลือม
12. นายวิวัฒน์  แพรงิ้ว
13. นายสิทธิชล  ปล่อยทุม
14. นางสาวสุธาทิพย์  กระจาย
15. นายอัมรินทร์  อินทศร
16. นางสาวเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
4. นายกิตติพงษ์  คงโต
5. นายกรกต  ชื่นอารมย์
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายจิตรทิวัส  ยศสมบัติ
2. นายณฐวัฒน์  พรมแตง
3. นางสาวณัฐณพร  เหมือนฤทธิ์
4. นายณัฐพงษ์  พงษ์หนู
5. นางสาวณัฐพร  กันโต
6. นางสาวณัฐพิชา  พิลึก
7. นางสาวดารากร  คงถาวร
8. นางสาวธีรนุช  การป๊อก
9. นางสาวปฐวีการณ์  คงโต
10. นางสาวภาณุมาศ  ช่างจ่าย
11. นายศรัณย์  ศักดิ์วิริยะวัฒนะ
12. นายศิรวีร์  พร้อมวงศ์
13. นางสาวสโรชา  ฟาริก
14. นายอลงกรณ์  อินไข่
15. นายเพทาย  เรืองบุญ
 
1. นายมนตรี  เผือกจีน
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายขวัญชัย  ศิริเพ็ญ
2. นายนิธิ  ฤทธิน้อย
3. นายพลวัฒน์  เข็มทอง
4. นายศราวุธ  ปานขวัญ
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
2. นายนที  ธรรมวงศ์
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กหญิงนิภาพร  อิงชัยภูมิ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญเกิน
3. นายพิชิตชัย  นันทฤทธิ์
4. นางสาวอรวรรณ  ศรีจันทร์
5. นายเมธี   แควชัยภูมิ
 
1. นางสาวขวัญจิตร  หวังมั่นคงสกุล
2. นางสาวณัทญาทิพย์  สหัสสรังสี
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. นายจักรพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวทิพย์ผกามาศ  พิมูลชาติ
3. นายธีรภัทร  ทับทอง
4. นายนพดล   กลิ่นหอม
5. นางสาวสุพรรษา  เค้าแดง
 
1. นางสนิตา  เทียนทอง
2. นายกิตติพงษ์  ธงชัย
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายธีรชัย  เกตุบุบผา
2. เด็กหญิงอัญชลิกา   คัดคล้อย
 
1. นางอารีย์  มาศขาว
2. นายประโลม  กลัดทอง
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กชายนาวี  พะทะโร
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เกษมะณี
 
1. นายคมกฤช  แผนเสือ
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  กีกิ้ว
2. เด็กชายฉัตรชัย  บัวบาล
3. เด็กชายฐิติกร  บุญประมวล
4. เด็กชายดำเกิง  พิมพ์โคกแฝก
5. เด็กชายธีรนัย  แก่นสน
6. เด็กชายนิมิต  เขียวลาย
7. เด็กชายวุฒิศักดิ์  กุศลธรรม
8. เด็กชายศุภวัตร์  จิณะไชย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
2. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
3. นายจานุกรณ์  สุขนิคม
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายจีระวัตร  บัวงาม
2. เด็กชายชานนท์  แสงเงิน
3. เด็กชายณภัทร  จงไพศาล
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันทกสิกรรม
5. เด็กชายบุญภา  คงทรัพย์
6. เด็กชายพลวัต  หนูแสง
7. เด็กชายพัชรพล  วงษา
8. เด็กชายเสกสรรค์  วานิ่ม
 
1. นายนิตินัย  อ่วมทอง
2. นายจรัส  สร้อยสอาด
3. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  ฉายเพชร
2. เด็กชายชานนท์  อ่อนสุ่น
3. เด็กชายธนาธิป  เรือนทอง
4. เด็กชายธรรมสรณ์  วัฒนพงษ์
5. เด็กชายธีรภัทร์  รักศรี
6. เด็กชายนฤสรณ์  บุญจันทร์
7. เด็กชายปฏิภาณ  คล้ายจริง
8. เด็กชายปริญญา  ฝ่ายสกุล
 
1. นายชรัมภ์  เณรยิ้ม
2. นายประโลม  กลัดทอง
3. นางสาวทรัพย์สมบูรณ์  ประกายสกุล
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายธนวัต  หมื่นนาค
2. นายธีระศักดิ์  อินทร์ฉ่ำ
3. นายวิศรุต  คำรื่น
4. นายสันต์ภพ  แย้มแก้ว
5. นายเฉลิมพล  สินทรัพย์
6. นายโชคชัย  สุขแจ่ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
2. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
3. นายชัยชนะ  ช้ำเกตุ
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายคณิศร  คงตัน
2. นายธนโชติ  รุ่งเรือง
3. นายนารเมธ  เข็มทอง
4. นายวสุกิจจ์  พรมพรสวรรค์
5. นายวัชรากร  บัวแก้ว
6. นายศุภานุพงษ์  พานิชวัฒนะ
 
1. นางทองพิน  ทองมั่น
2. นางสาววรมน  วีตะเสวีระ
3. นางพรทิพย์  ศรีพงษ์มิ่ง
 
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายนาวิน  เพียรเกตุกิต
2. นายพรสวรรค์  ธรรมนาม
3. นายภาคภูมิ  ศรีนิล
4. นายรวิชญ์  ทีวาพัด
5. นายวรมินทร์  พรมศักดิ์
6. นายเพชรเกษม  สุริยะ
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายชัยฤทธิ์  สงฉิม
3. นายธรธร  เพ็งผจญ
 
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จั่นผ่อง
2. เด็กหญิงวรกมล  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงสุชานรี  ราชประสิทธิ์
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวโบชมพู  เอี่ยมอ่อน
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิลยา  บัวคลี่
2. เด็กหญิงรภัส  พงษ์ภะเดิม
3. เด็กหญิงรัชดาพร  บุญสินชัย
 
1. นางนงคราญ  บูรพา
2. นางสาววรนุช  เนยบาง
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักกะสิวิทย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รังสะพรม
3. เด็กหญิงสุทิภรณ์  เสือเกตุ
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
2. นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ทองโสม
2. นางสาวรุจิกาญจน์  อิสระชัยเสาวกุล
3. นางสาวสุพรรษา  อินทะสิทธิ
 
1. นางใจทิพย์  ภู่พุ่ม
2. นางสัมพันธ์  สมพงษ์
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกฤติพร  เกตุมา
2. นางสาวณัฎฐ์นรี  นิสิตสุขเจริญ
3. นางสาวศรัญญา  คงชม
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวรจนาจ  จำปาวอ
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธานินทร์   ทับทิม
2. นางสาวปริยากร  ชำนิเขตเขตกิจ
3. นางสาวภาณินีนาจ  อ้นนา
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
2. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
213 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนาตาชา  จันทร์อิ่ม
2. เด็กหญิงอารยา  บุญรักษา
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
 
214 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขแจ่ม
2. เด็กชายธนกฤต  ปราบทอง
 
1. นางสาวสิรินทิพย์  เอี่ยมสาหร่าย
2. นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร์
 
215 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  เสนเสาร์
2. เด็กชายสุทธิภัทร  สุวรรณจันทร์
 
1. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
2. นางสาวอรวรรณ  สุขสอาด
 
216 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  เย็นจุระ
2. เด็กหญิงจิดาภา  คำหลง
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
217 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนาวดี  โชคสัจจะวาที
2. เด็กหญิงโชติภา  กรีโภชน์
 
1. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
2. นางสุนทร  กงสอน
 
218 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วดี
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  โพธิ์ยอด
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
219 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายนภดล  พิทักษ์อรรนพ
2. นายเนติพัฒน์  บุตรดี
 
1. นายวสันต์  วิสิทธิ์
2. นางพรพรรณ  จิตราทร
 
220 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายนัฐวัตร  อุทุมพันธ์
2. นายยศพนธ์  กองแก้ว
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. นายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
222 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธาดา  หริ่งรอด
2. เด็กชายธีรการต์  ฤทธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวสมพิทย์  ศรีเมือง
2. นางสาวศิริกุล  อินทสิทธิ์
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายวัชรชัย  บุญเอก
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  รอดแสวง
2. เด็กหญิงปัญวสาข์  รัตนสิงห์
 
1. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
2. นางสุนทร  กงสอน
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายธนชิต   แถลงกัน
2. นายธนศาล  รอดวินิจ
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นายกวิน  ตรียะประเสริฐพร
2. นายสุทธิพงษ์  เคนดา
 
1. นายมนัสพงศ์  ชัยเรือง
2. นางนิพาภร  เตียฮง
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายพอดี  พู่เจริญ
2. นายเมธา  เกรียงเกร็ด
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ถึงสุข
2. เด็กชายภาคภูมิ  มากบุญ
 
1. นายบุญญรัตน์  ตั้งประเสริฐ
2. นางสาวชนิตา  หลวงอินทร์
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พินี  พิมพ์หนู
2. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ปรีัเดช
 
1. นางปนัดดา  สุขรักษ์
2. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งทิชา  ทั่งถิร
2. เด็กหญิงศิรดา  ชัยวงษ์ษา
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกณวรรธน์  มะมุด
2. เด็กชายธเนศวร  อัครโชติวรรณ
 
1. นายบุญส่ง  สัญจร
2. นางสาวเสาวรีย์  คณฑา
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยาภรณ์  วิยาภรณ์
2. เด็กหญิงศศิกุล  พลอยนวลงาม
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชนกัณฑ์  หมอนทอง
2. เด็กหญิงปฏิญญา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนากร  พึ่งโพธิ์
2. เด็กหญิงพรรวสา  อ่องเภา
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนกล้า
2. เด็กชายอิษฎา  เพียงสอนดี
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กชายธนาวินท์  ดาวศรี
2. เด็กชายอรรถพล  ดิษฐเจริญ
 
1. นายศราวุธ  คงเจริญ
2. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายจีรยุทธ  พูลก๋ง
2. นายนพรัตน์  คงขาว
 
1. นายอภิสิทธิ์  สุริยะ
2. นายอานนท์  รอดรัตน์
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ถมพูล
2. นายตะวัน  อินทร์อ่อน
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สุดเสมา
2. นายวริทธิ์  กิ่งเณร
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวปณิดา  แจ้งสว่าง
2. นางสาววัชรินทร์  ยี่สุ่นน้อย
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวปนิตดา  ทองเกล็ด
2. นางสาวสุภัทรา  อ้นจันทึก
 
1. นางชนกานต์  นุ่มฤทธิ์
2. นางสาวนุกูล  สถาพร
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. นายธนะโชค  ศิริทัย
2. นายศรราม  ยิ้มอยู่
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  พิชัยโชค
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  คำอ่อน
2. นางสาวอินทิรา  บุญนาค
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายปวีณ  ดาศรี
2. นายวรภัทร  ปานปุย
 
1. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
2. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายดิกิ  คาวาซากิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แพงผา
 
1. นางสาวศิริกุล  อินทสิทธิ์
2. นางสาวสมพิทย์  ศรีเมือง
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายวริศ  สุขเจริญ
2. นายสุรัฐ  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางชนกานต์  นุ่มฤทธิ์
2. นางสาวนุกูล  สถาพร
 
246 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชิดชนก   จิตรชื่น
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีพรหมคุณ
3. เด็กหญิงธนพร   สายทอง
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
 
247 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายขัณฑกฤช  ป้อมเสมา
2. เด็กชายพงศกร  ภักดีจันทร์
3. เด็กชายสุทธวีร์  เอี่ยมละออ
 
1. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
2. นายวสันต์  เพ็งเที่ยง
 
248 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  โพธิ์อินทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐา  กันเสือ
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ชะวาฤทธิ์
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาวชวัลพร  ดารินทร์
 
249 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววรรณพร  กุลฑลรัตน์
2. นางสาวสุชัญญา  อ่อนมี
3. นางสาวอรัชพร  อุ่นศรี
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาวชวัลพร  ดารินทร์
 
250 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายนพดล  ฉ่ำน้อย
2. นางสาวปาจารีย์   สุขโชคพานิช
3. นางสาวเจนจิรา   โคตุดร
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
 
251 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เปรมทอง
2. นางสาวธันย์ชนก  เทพแก้ว
3. นายอิทธิพล  สุวรรณฤทธิ์
 
1. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
2. นางสุนทร  กงสอน
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. นายอภิวัต  บอกบุญ
2. นางสาวอารียา  หรนพ
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อินทร์เอก
2. นายสัญญา  เขียวไสว
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกฤษดา  บุญทอง
2. นางสาวปภพกณก  สุวรรณกรณ์
 
1. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
2. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายธันวา  จันทา
2. นายพงศ์ศิริ  วุฒิยาสาร
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
255 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ม่วงปู่
2. เด็กชายเจษฎา  อัศจรรย์
3. เด็กชายเมธี  นุ่มมีศรี
 
1. นายสุพัฒน์  คำฤทธิ์
2. นายพีระพงษ์  พิมพ์พันธ์
 
256 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายวรากร  ใจสัตย์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  นาคพันธ์
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เดชนุช
 
1. นายแหลม  เชตนุช
2. นางพัชรา  ศรีสว่างสุข
 
257 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายตะวัน   จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายธีรภัทร   หนูตา
3. เด็กชายนทีเทพ   ชัยศิรินทร์
 
1. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
258 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายชัยพร  อยู่ยอด
2. นายปิยะพงษ์  พูลสวัสดิ์
3. นายเอกราช  ฤทธิการ
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
259 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายธนัตถ์  เจริญคง
2. นายภูสิทธิ์  พลอยอ่อน
3. นางสาวศุทธนุช  ภุมภา
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายธัญจิราพัชร  พันธุกรโชติภัทร์
 
260 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพงศธรณ์   ปรางค์ทอง
2. นายวุฒิชัย   บัวสันเทียะ
3. นายสุรศักดิ์   มั่นอิ่ม
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
 
261 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกตวรรณ   บุญมี
2. เด็กหญิงธนพร   สายทอง
3. เด็กชายวิศวะ   รักนา
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
262 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายทินรทัศน์    ชัยรัตน์
2. นางสาวปาจารีย์   สุขโชคพานิช
3. นายพุฒินาท    นุ่มสกุล
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  คงสิบ
2. เด็กชายวรโชติ  สามล
3. เด็กชายวัชรินทร์  นพสี
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นายจรัส  สร้อยสอาด
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญช่วย
2. เด็กชายสรัล  จูอี้
3. เด็กชายสุรวี  ศรีนวล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวิลัย
2. นางพัชรี  อินทเรืองศร
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   หมวดโพธิ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์   พัตตาสิงห์
3. เด็กชายอิทธินันท์   สร้อยเพ็ชร์
 
1. นายทนงศักดิ์  ฟักเงิน
2. นางสาวอัญชลี  ระดมแสง
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายธาดา  จันศิริ
2. นางสาวนพรัตน์  เพียรธัญการ
3. นางสาวศุภานัน  สินเนียม
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. นายภาณุพงค์  จรรยา
2. นายอุดมศักดิ์  เนียมสินธุ์
3. นายเกียรติภูมิ  คงรวยทรัพย์
 
1. นางสมหญิง  เกียรติอริยะ
2. นางสาวจิดาภา  ศรีมาพา
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ราชเสนา
2. นายดนุสรณ์  โทสวัสดิ์
3. นายเสถียร  แสนใจ
 
1. นายนุกูล  สอนง่าย
2. นายสุธิโชติ  ปุกปิงกาศ
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิงห์รัตน์
2. เด็กชายศตายุ  โกมาลา
3. เด็กหญิงอรนิชา  เดชพล
 
1. นายพงษ์เดช  ชัชวาลพงค์
2. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกิญญดา  พรมศักดิ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์   กาบแก้ว
3. เด็กหญิงอนันดา  พงษ์พัฒ
 
1. นางทัศนีย์  เพิ่มภาค
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรประภา  เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงรุจรวี  หวิงปัด
3. เด็กหญิงสรัลชนา  ศรีนอก
 
1. นางรุ่งกานต์  ร่างเจริญ
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวฑิฆัมพร  เล็กเจริญ
2. นางสาววันเด็ก  สุ่มทรัพย์
3. นางสาวอารีรัตน์  ซาวทองคำ
 
1. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
2. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายนัทพงศ์  นุตพงษ์
2. นางสาวมานิกา  พวงแก้ว
3. นางสาววรรณภา  มิหาร
 
1. นางทัศนีย์  เพิ่มภาค
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวจันทร์ทรา  เหลี่ยมพิทักษ์
2. นางสาวนิศารัตน์  ศรีโชค
3. นางสาวสุชาวลี  เกิดเกตุ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่จิว
2. เด็กหญิงชลธิชา  สำเริง
3. เด็กหญิงนราทิพย์  เพ็ญขัน
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เภาศรี
5. เด็กชายนาวิน  ปู่หล้า
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสือนวม
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำแหง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  วรรณนวล
3. เด็กหญิงวาสนา  จำปาแก้ว
4. เด็กหญิงศิริพร  ดวงคำจันทร์
5. เด็กหญิงอักษราภัท  กล่อมเกลา
6. เด็กหญิงเนื้อทอง  บุญเกิด
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
3. นางสาวศศฺิธร  ขจรจิตต์
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  สินเนียม
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ขุนพินิจดี
3. เด็กหญิงนภสร  หนูแสง
4. เด็กหญิงพนัสดา  แย้มแสน
5. เด็กหญิงวรรณนิภา  สีสด
6. เด็กหญิงสุภัทรา  นกเเทศ
 
1. นางอังคณา  เส็งเอี่ยม
2. นางจารุนีย์  กานตานนท์
3. นายเกียรติศักดิ์  พุกคะชา
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการณ์  แสนเมือง
2. นางสาวนัทธพร  สร้อยทอง
3. นางสาวปพิชญา  ศรีแก้ว
4. นางสาวยุพาพร  คำโต
5. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเวช
6. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่ง้อ
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวกรรณิการ์  ใจฉ่ำ
2. นางสาวณัฐณิชา  รุ่งแตงอ่อน
3. นางสาวสมใจ  ธงแสง
4. นายสิรวิชญ์  ศรีฉ่ำ
5. นางสาวเจนจิรา  คำน้ำแดง
6. นางสาวเนาวรัตน์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสุวิมล  อินอ้าย
3. นางสาวพิมพ์นภา  มาลัย
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ยศสมบัติ
2. นายพงศกร  เกตุทอง
3. นางสาววรกานต์  น้อยทิพย์
4. นางสาวศศิธร  ฉิมสุข
5. นางสาวสุภาวดี  ละเอียด
6. นางสาวเมทินี  คำมุ้ย
 
1. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
3. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศภัค  ชิณวงษา
2. เด็กหญิงพรอารักษ์  โกมล
3. เด็กชายเมธัส  นาคเสน
 
1. นางสาวปิยมน  ด้วงอิ่ม
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลชา  ปัตถาวงษ์
2. เด็กหญิงวิกานดา  เปรมมาก
3. เด็กหญิงสีนวล  พรหมสะโร
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางจุฑามาศ  โตพงษ์
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แก้วคำ
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีแดง
3. เด็กหญิงสุกัญญาภัทร์  สนหอม
 
1. นางวิไลพร  ฮดโท
2. นางนาริส  ดิษฐ์น้อย
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวนิศานาถ  คำขวัญ
2. นางสาววิระดา  งามเลิศ
3. นางสาวศุภรัตน์  ทับกฤษ
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวญาดา  แสงแก้ว
2. นายฐิติพงศ์  อัตยัง
3. นายธนกร  มีความสุข
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  แป้นเพชร
2. นายเทียน  อินทร์แดน
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  ปิ่นทอง
2. นางสาวภัทรวดี  เผือกคล้าย
3. นางสาววนิสา  บัวกอ
 
1. นายนาวิน  ทองมาก
2. นางสาวอารีย์  คำมา
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงญานิกา  วัชรูจี
3. เด็กหญิงวสุกุล  วงษ์สุรกูล
 
1. นางสาวมณี  ศรีเกษม
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปรภาว์  ดำสนิท
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  เหล่าเขตรกิจ
3. เด็กหญิงเขมิกา  ไสยเสริฐ
 
1. นายยงยุทธ  หมั่นเขตรกิจ
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  หมีทอง
2. เด็กหญิงวาสิณี  พุ่มผึ้ง
3. เด็กหญิงเกศสิริ  สีเถื่อน
 
1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางดุจดาว  ต๊ะเขื่อนแก้ว
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวทิวาวรรณ  ทองประสาร
2. นางสาวปาริชาติ  เงินยิ่ง
3. นางสาวเจนนิสา  เพิ่มหิรัญ
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นางรจนา  ด้วงชื่น
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวฐิติพร  พวงสมบัติ
2. นางสาววรรณิษา  พวงสานต์
3. นายวสุพล  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวมณี  ศรีเกษม
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจิณห์นิภา  พระชะนะ
2. นายสมรักษ์  ทองขาว
3. นางสาวเปรมฤทัย  กุดมหาราช
 
1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางดุจดาว  ต๊ะเขื่อนแก้ว
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิลึก
2. เด็กหญิงธนัญญา  รื่นรวย
3. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วก๊อ
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์เจริญ
2. นางชนชนก  เขียวมงคล
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ขาวสุข
2. เด็กหญิงพรรณิภา  แป้นเพ็ชร์
3. เด็กหญิงพัชรี  แสงโต
 
1. นางศศิธร  อึ้งวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุญชู
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงสุมาลี  บัวบาน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรพุทธาญาติ
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางจุฑามาศ  โตพงษ์
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  แย้มเดช
2. นางสาวเฟื่องลดา  หาญกาย
3. นางสาวแก้วตา  โกมลสวรรค์
 
1. นางอัญชลี  อัครวงษ์
2. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวพิทยารัตน์  เหล่าเขตกิจ
2. นางสาวสินาภา  สาขำ
3. นางสาวอรัญญา  สิงห์สม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทับเกษตร
2. นางสาวภัทฐิตา  เจนจบ
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ดีสืบชาติ
2. นางสาวศุภิสรา  ฉ่ำแสง
3. นางสาวสุชานาฏ  แรมบุญ
 
1. นางวิไลพร   ฮดโท
2. นางศรินทิพย์  เขตร์วิทย์
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนรดี  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงพีรยา  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงรัตนา  สนิทผล
 
1. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เผ่นณรงค์
2. เด็กหญิงปณพร  แพงอ่อน
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  จันทร์ลอย
 
1. นายชัยยง  เครือภักดี
2. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงกรรธิชา  อินทรโชติ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สว่างศรี
3. เด็กหญิงอติพร  หน่อใหม่
 
1. นางพัทธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นางลักษณา  พิมพันธุ์
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  อ่อนบุญ
2. นางสาววาสนา  ขุนเสือ
3. นางสาวสุวรรณา  ชำนาญแก้ว
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา  กล้าการขาย
2. นางสาวพัชรี  กล้ากสิกิจ
3. นางสาวอาริยา  แสนแก้ว
 
1. นายชัยยง  เครือภักดี
2. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชูวงศ์
2. นางสาวชุติมา  ไทยน้อย
3. นางสาวพัชรินทร์  เทียมกลิ่น
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายปิยะ  ฉิมช้าง
2. เด็กหญิงวัลยา  เทียนกสิ
3. เด็กหญิงเกศรา  ยนตศาสตร์
 
1. นางส่งศรี  โอภาษี
2. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงภัครจิราน์  นิลนารถ
2. นางสาวศุภิสรา  สาหร่ายสังข์
3. เด็กหญิงอภิญญา  แป้นเพชร
 
1. นางสาวพิมพ์นภา  มาลัย
2. นางสุวิมล  อินอ้าย
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชมชื่น
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  วงค์ใจ
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  วงศ์เศวตมนตรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวีรวัลย์  คำดี
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวชาลิสา  จิตตมนนท์กุล
2. นายพชร  มูลมัย
3. นางสาวอรุณี  ไพรสิงห์
 
1. นางจินตนา  สมศิลป์
2. นายจุมพล  ปานศรีแก้ว
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวจิตรานันท์  เขียวศิริ
2. นางสาวราตรี  ปิ่นคำ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  มณีนิล
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวฐิตารีย์  อัปมะเย
2. นางสาวณิชากร  เกตุพิจิตร์
3. นางสาวพัตชา  อ้วนมี
 
1. นางสาวลำดวน  ปัญญา
2. นางสาวศิรินภา  ปรางวิเศษ
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจารีญา  แก้วนิคม
2. เด็กหญิงรัตน์ดา  ย่นปลิว
3. เด็กหญิงสรวรรณ  เพ็งพรม
 
1. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
2. นางส่งศรี  โอภาษี
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงอังคณา  วงษ์เสือ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ปาเตียง
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  ปาเตียง
 
1. นางสุดใจ  อินทร์ประสิทธิ์
2. นายประดิษฐ  โตเกิด
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวนาฏยา  จันทร์ยิ้ม
2. นางสาวประกายกานต์  ณรงค์ฤทธิ์
3. นางสาวสุวนันท์  แก้วเกิด
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
 
314 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐพร  จันโท
2. นายสมประสงค์  หอมแพงไว้
3. นางสาวสโรชา  คำฤทธิ์
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายธีระ  วิเศษวงศ์ษา
2. นายนพรัตน์  แต้มเปรม
3. นางสาวปิยะดา  ทาบิดา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
2. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
 
316 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงศตกมล  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ดีสารพัน
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คงทิม
 
1. นางพรลภัส  ทองชุบ
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
317 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายนที  ศรีประยงค์
2. เด็กชายอนุสรณ์  ป้อมทอง
3. เด็กชายอริญชัย  ลอยนาง
 
1. นางมัตติกา  บุตรพรม
2. นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ
 
318 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรหลวง  จั๊บโกรย
2. เด็กชายธีรภัทร์  สมประสิทธิ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมา
 
1. นางสมหวัง  ฉายแสง
2. นางสาวอัญธิชา  ภู่ทองสุข
 
319 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรวิภา  โลหะเวช
2. นางสาววิไลวรรณ  ขจรเดช
3. นายไพรินทร์  อ่อนสด
 
1. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
2. นางสาวนฤมล  อิ่มเต็็็็็ม
 
320 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  วงศ์ยศ
2. นางสาวสิริมาศ  กลิ่นเเย้ม
3. นางสาวอรยา  บุสบงศ์
 
1. นางสาวพรรนิษา  ศรีหุ่น
2. นางสาวประพิศ  พรมศิลา
 
321 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธนกรณ์  สิงห์ไพลาศ
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
322 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. นายกรวิชญ์  รัศมี
 
1. นายสมภรณ์  ทองดี
 
323 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงธันยารัตน์  วงศ์คำดี
 
1. นายมาโนช  แสงศิริ
 
324 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ม่วงช้าง
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
325 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  สัตราพงษ์
 
1. นางสาวศิรินุช  พรมศักดิ์
 
326 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายชโยดม  เกิดผล
 
1. นางสาวจำเรียง  นาคมูล
 
327 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายปวริศ  ลงลา
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
328 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายภานุพงษ์  คุ้มวงษ์
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
329 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภู่มณี
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
330 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายสายชล  กุลณารบ
 
1. นางสาวขวัญทิพย์  วิทยารัตน์
 
331 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  สัตราพงษ์
 
1. นายอโนชา  จิ๋วจู
 
332 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์อุบล
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
333 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกษิณี  ใจบุญลือ
 
1. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
 
334 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 1. เด็กชายอเนชา  ยามสุข
 
1. นายบุญลือ  หนุนนาค
 
335 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่วมทอง
 
1. นายอรรถพล  สุวะคุณ
 
336 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ทุ้ยศรี
2. เด็กชายสุรเสกข์  ธรรมชาติ
 
1. นายจิโรจ   จิ๋วแหยม
2. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
 
337 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นายบุญทวี  วงษานิล
 
1. นายอโนชา  จิ๋วจู
2. นางสาวจิตรา   ศรีอรุณ
 
338 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายเทพนที  ไชยพันธุ์
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
 
339 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  นันทสำเริง
2. เด็กชายเพิ่มพูล  น้อยสุ่ม
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  หงษ์ทอง
2. นางสาวนันทนัช  มีลาภสม
 
340 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ห่านเทศ
2. เด็กชายวนัสนัย  มหรรครัตน์
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
341 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  เกิดผล
2. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีพัฒน์
 
1. นายธัญจิราพัชร  พันธุกรโชติภัทร์
2. นางปวิศญา  ธนะจิตราโชค