สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  แก่นเก่า
2. เด็กชายนาวา  ค่ำวัง
 
1. นายทวีป  วรรณา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. เด็กชายนันทกานต์  บุญนำส่ง
 
1. นางทิพวรรณ  แก้วภาพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.67 เงิน 5 1. นางสาวกนกวรรณ  คล้ายนิ่ม
2. นางสาวชัญญากร  บุญเกิด
3. นายณัฐพงษ์  พันกลับ
4. นางสาวศิลิวิมล  อินพิทักษ์
5. นางสาวเพ็ญศรี  พายพัตร
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางเย็นจิต  สิงห์ทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นกิ่ง
2. เด็กชายพันกร  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวโชษิตา  ตรีธารทิพย์รัตน์
2. นางสาววรินทร  คงคาน้อย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงศ์สอาด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพรปวีณ์  คำสอาด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงรินยา  พุทธโกศัย
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐกานต์  กวางทอง
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันธิชา  ขำเล็ก
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  มั่นพรม
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวสุทธิดา  นามบุตรดี
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงฉัตรสุมน  เกยพยา
2. เด็กหญิงสุชาดา  มีมาก
 
1. นางเย็นจิต  สิงห์ทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวลี  แซ่ย่าง
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิดา  ชูเกิด
2. เด็กหญิงปทิตตา  พันทวี
3. เด็กหญิงปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาพร  แตงร่ม
2. นางสาวนันทิกา  ศรีหงษ์
3. นางสาวเมธาวี  บัวกลิ่น
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมา  คำภา
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาสนา  ทาสี
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิดา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  มีน้อย
 
1. นางรัตนา  รอดบำรุง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรกฤษณ์  พานิชผล
2. นายประพันธ์  ศรีไพร
3. นางสาวปิยณัฐ  ม่วงมั่งมี
4. นายพีรภัทร  อ้วนอินทร์
5. นายภีมกร  เขียวอยู่
6. นายสุเมศ  ชูสมัย
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยณัฐ  ม่วงมั่งมี
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐภัทร  กองวาจา
2. เด็กชายบัณฑิต  ทับทิม
3. เด็กชายสุธีพงศ์  มนัญชัยวัฒน์
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงปริญดา  ดวงประทีป
3. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมดาด
 
1. นางเดือนฉาย  เชิงฉลาด
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.33 เงิน 9 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  สิมมะระ
2. นางสาวภัทราวดี  อินเอม
3. นางสาวศรัณญา  จุ้ยแย้ม
 
1. นางเดือนฉาย  เชิงฉลาด
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องภพ  กำธรเดชะ
2. เด็กชายปราโมทย์  เก่งธัญกิจ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ผ่องผึ้ง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  คำสกุล
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. นายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เกษสุวรรณ
2. เด็กชายภานุ  อาสา
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญากรณ์  ฟักเงิน
2. เด็กชายสันติภาพ  บุญเกตุ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายพรชัย  กันทอง
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ใจเย็น
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  บุญเรือง
2. นายอัมรินทร์  อินทราวุธ
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายภานุพงศ์  เหลืองวิลัย
2. นายหัตถวัฒน์  รามศิริ
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายจักรกฤษณ์  พาณิชผล
2. นายพีรภัทร  อ้วนอินทร์
 
1. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นายปฏิพัฒน์  ภู่พลับ
2. นายวีรชัย  มีชัย
3. นายเกริกฤทธิ์  เพียโพธิ์
 
1. นายสุภัทรชัย  นุ่มฤทธิ์
 
37 การงานอาชีพ ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริณดา  ดวงประทีป
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
 
1. นางบังอร  คุลี
 
38 การงานอาชีพ ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6 56.67 เข้าร่วม 4 1. นายปรเมทร์  แสงแก้ว
2. นายสุริยะ  ผ่องผึ้ง
 
1. นางบังอร  คุลี
 
39 การงานอาชีพ ช่างเชื่อมโลหะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสันทัศน์  ใจใหญ่สลุง
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
40 การงานอาชีพ ช่างเชื่อมโลหะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดิลกศิลป์  แก้วสุวรรณ
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
41 การงานอาชีพ เขียนแบบ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคเชนทร์  โพธิ์พ่วง
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
42 การงานอาชีพ เขียนแบบ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุร  เทียนรัตน์
 
1. นายศุภชัย  คุลี
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายคมสันต์  เมืองช้าง
 
1. นางนพรัตน์  ไชยประพันธ์
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงสมรักษ์  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
45 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐพงษ์  เนตรพลับ
2. เด็กชายวีระพล  ใจสว่าง
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ