สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 67 4 1 0 72
2 สตรีนครสวรรค์ 63 6 2 0 71
3 ท่าตะโกพิทยาคม 51 10 1 0 62
4 นครสวรรค์ 48 4 2 0 54
5 หนองกรดพิทยาคม 43 8 2 0 53
6 ตาคลีประชาสรรค์ 35 7 2 0 44
7 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 34 10 2 0 46
8 ไพศาลีพิทยา 31 9 1 1 41
9 ลาดยาววิทยาคม 31 1 1 0 33
10 ชุมแสงชนูทิศ 30 13 1 0 44
11 โกรกพระ 28 6 2 0 36
12 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 26 8 1 0 35
13 พยุหะพิทยาคม 25 8 6 0 39
14 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 22 14 2 1 38
15 ทหารอากาศอนุสรณ์ 21 14 1 1 36
16 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 20 10 5 4 35
17 เก้าเลี้ยววิทยา 20 8 2 0 30
18 วังข่อยพิทยา 19 7 4 0 30
19 เทพศาลาประชาสรรค์ 17 7 1 0 25
20 วังบ่อวิทยา 17 6 1 0 24
21 พระบางวิทยา 16 8 2 0 26
22 แม่วงก์พิทยาคม 15 3 2 0 20
23 บรรพตพิสัยพิทยาคม 14 10 2 0 26
24 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 14 10 0 0 24
25 หนองโพพิทยา 14 8 0 0 22
26 ตะคร้อพิทยา 13 8 1 0 22
27 โพฒิสารศึกษา 12 3 3 0 18
28 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 11 7 2 0 20
29 เขาทองพิทยาคม 11 4 3 0 18
30 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 11 4 1 1 16
31 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 11 2 6 0 19
32 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 10 7 2 0 19
33 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 10 2 3 0 15
34 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 10 2 0 1 12
35 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 8 0 0 0 8
36 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 7 3 2 0 12
37 ปรียาโชติ 7 2 1 0 10
38 ลาดทิพรสพิทยาคม 6 5 1 1 12
39 ช่องแคพิทยาคม 5 6 1 0 12
40 พยุหะวิทยา 5 4 0 0 9
41 พนมรอกวิทยา 3 7 1 0 11
42 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3 6 2 0 11
43 ทับกฤชพัฒนา 3 5 0 2 8
44 เขากะลาวิทยาคม 3 3 2 0 8
45 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 3 1 1 0 5
46 เยาวชนพัฒนา 3 1 0 0 4
47 บึงบอระเพ็ดวิทยา 2 4 0 0 6
48 ปวีณาวิทยา 2 2 0 1 4
49 ประชานุเคราะห์ 1 2 1 0 4
50 วิสุทธิศึกษา 1 1 2 0 4
51 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 3 0 0 3
รวม 882 293 81 13 1,269