สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 73 4 1 0 78
2 สตรีนครสวรรค์ 64 6 2 0 72
3 ท่าตะโกพิทยาคม 51 10 1 0 62
4 นครสวรรค์ 48 4 2 0 54
5 หนองกรดพิทยาคม 47 8 2 0 57
6 ตาคลีประชาสรรค์ 35 7 2 0 44
7 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 34 10 2 0 46
8 ลาดยาววิทยาคม 32 1 1 0 34
9 ชุมแสงชนูทิศ 31 14 1 0 46
10 ไพศาลีพิทยา 31 9 1 1 41
11 โกรกพระ 28 6 2 0 36
12 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 26 8 1 0 35
13 พยุหะพิทยาคม 25 8 6 0 39
14 ทหารอากาศอนุสรณ์ 23 15 1 1 39
15 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 23 14 2 1 39
16 เก้าเลี้ยววิทยา 23 8 2 0 33
17 วังข่อยพิทยา 21 7 4 0 32
18 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 20 10 5 4 35
19 วังบ่อวิทยา 20 8 1 0 29
20 แม่วงก์พิทยาคม 19 5 2 0 26
21 บรรพตพิสัยพิทยาคม 18 11 2 0 31
22 เทพศาลาประชาสรรค์ 17 7 1 0 25
23 พระบางวิทยา 16 8 2 0 26
24 ปรียาโชติ 15 2 1 0 18
25 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 14 10 0 0 24
26 หนองโพพิทยา 14 8 0 0 22
27 ตะคร้อพิทยา 13 8 1 0 22
28 โพฒิสารศึกษา 12 3 3 0 18
29 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 11 7 2 0 20
30 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 11 7 2 0 20
31 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 11 5 1 1 17
32 เขาทองพิทยาคม 11 4 3 0 18
33 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 11 2 6 0 19
34 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 10 2 3 0 15
35 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 10 2 0 1 12
36 ลาดทิพรสพิทยาคม 9 5 1 1 15
37 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 9 2 0 0 11
38 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 7 3 2 0 12
39 ช่องแคพิทยาคม 6 7 1 0 14
40 พยุหะวิทยา 5 4 0 0 9
41 ทับกฤชพัฒนา 4 5 0 2 9
42 เขากะลาวิทยาคม 4 4 2 0 10
43 พนมรอกวิทยา 3 7 1 0 11
44 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3 6 2 0 11
45 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 3 1 1 0 5
46 เยาวชนพัฒนา 3 1 0 0 4
47 บึงบอระเพ็ดวิทยา 2 4 0 0 6
48 ปวีณาวิทยา 2 2 0 1 4
49 ประชานุเคราะห์ 1 2 1 0 4
50 วิสุทธิศึกษา 1 1 2 0 4
51 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 3 0 0 3
รวม 930 305 81 13 1,316