หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
2 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
3 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
4 นายจิโรจ จิ๋วแหยม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
5 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
6 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
7 นายเฉลียว พุ่มเจริญ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
8 นายชินดนัย โสดา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
9 นายพีรพล แสงทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
10 นางสาวอรณี บุญอั๋น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
11 นางสาวสินีรัตน์ อินเอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
12 นางสาวกรีฑาพร จิตรชนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
13 นางสาวปิยนุช ด่อนแจ้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
14 นายนครชัย บุญเป็ง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
15 นายปณต หมีทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
16 นายก้อง ดิษเจริญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
17 ส.อ. จเร สิงห์น้อย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
18 นายสมคิด ใจท้วม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
19 นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
20 นางสาวทัศนีย์ สุพรรณ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
21 นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
22 นายสกุล ลอยล่อง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
23 นายสมจิตร ใจพรหม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
24 นางสาวสุภัทรา ชะรัดรัมย์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
25 นายสุพจน์ อนุตรพงศ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
26 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
27 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.
28 นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
29 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 นายสมเดช มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 นายนิพนธ์ สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
35 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
36 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
37 นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
38 นายวรณัฐ หมีทอง ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
39 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
41 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
42 นายวสันต์ ภูวสรรเพ็ชญ์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
43 นายสุวิทย์ ศิลปสุวรรณ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
44 นายธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
45 นายจิระ ประเสริฐลาภ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
46 นางสาวสุทธินี ทวีลาภ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
47 นายวิรัตน์ ทรัพย์บุญธรรม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
48 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
49 นางสาวมณี ศรีเกษม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
50 นายจิระ ประเสริฐลาภ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1
51 นายสุเทพ เจนชัยภูมิ ครูโรงเรียนบึงบอระเพ็ด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1
52 นางสาวมณี ศรีเกษม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1
53 นางสมหญิง เกียรติอริยะ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1
54 นายสถิตย์ จันทร์เม้า ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 1
55 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 2
56 นายธีรสิทธิ์ คงดิษฐ์ ครูโรงเรียนบรรพตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 2
57 นางสาวกนิษฐา แสงสด ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 2
58 นางสาวสุภัค ชาญถิ่นดง ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 2
59 นายประยงค์ ศรีไพสณฑ์ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 2
60 นายศานิตย์ มีพ่วง รูโรงเรียนพนมรอกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 3
61 นายสุภัทรชัย นุ่มฤทธิ์ ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 3
62 นายเทียน อินทร์แดน ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 3
63 นางพภัสสรณ์ จิตตะ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 3
64 นายพันศักดิ์ สืบเชื้อ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขต 3
65 นางสายหยุด บุญมี ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 1
66 นางอัชรี รัตนวราหะ ครูโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 1
67 นางพัชรา ศรีสว่างสุข ครูโรงเรียนโกรกพระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 1
68 นางสาวสุทธินี ทวีลาภ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 1
69 นายวิกานต์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 1
70 นางสาวปิยะมน ด้วงอิ่ม ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 2
71 นายจิรพันธุ์ เกลี้ยงล่ำ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 2
72 นายประสิทธิ์ กาลภักดี ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 2
73 นายวิรัตน์ ทรัพย์บุญธรรม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 2
74 นายชุมพล อินทร์ก่ำ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต 2
75 นายนรินทร์ พันธ์รอด ครูโรงเรียนจันทร์เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต3
76 นายธีรชล แก้วปรีชา ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต3
77 นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็ก ครูโรงเรียนวังข่อยพิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต3
78 นายสมชาย สุ่มประดิษฐ์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต3
79 นางอ้อพร ชื่นจิตผอง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขต3
80 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
81 นางสาวมณี ศรีเกษม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
82 นางสาววิภา กุมุท ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
83 นางสาวณัฐพร ชื่นดอนกลอย ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
84 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
85 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
86 นายศุภชัย พุ่มขจร ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
87 นายเดชา แพรสีนวล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
88 ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร โพธิ์งาม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
89 นางไพรงาม แสงทอง ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
90 นางทัศนีย์ เพิ่มภาค ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
91 นางสาววิภา กุมุท ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
92 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
93 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครูโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
94 นายศุภชัย คุลี ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
95 นายอดิศร ชนะโลก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
96 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
97 นายเกษม สารีพันธ์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
98 นายกฤติศักดิ์ ยินดีพิช โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
99 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
100 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
101 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
102 นายธวัชชัย กระดังงา ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
103 นายสมัคร นรินทร์รัมย์ ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา คณะกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
104 นายเดชา ภาคธรรม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
105 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา คณะกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
106 นายธวัชชัย กระดังงา ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
107 นายสมัคร นรินทร์รัมย์ ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา คณะกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
108 นายเดชา ภาคธรรม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
109 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ ประธารคณะกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
110 นายวิศณุ พงษ์วิจิตร ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ คณะกรรมการและเลขานุการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
111 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
112 นายวิศณุ พงษ์วิจิตร ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ คณะกรรมการและเลขานุการการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
113 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครูโรงเรียนหนองบัว ประธานคณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
114 นายชูชาติ พงค์โสภี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
115 นายพงษ์เดช ชัชวาลพงษ์ ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
116 นายเกษม สารีพันธ์ ครูโรงเรียนโกรกพระ คณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
117 นายประเทืองเวศน์ มูลจัด ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
118 นายพีรศักดิ์ ทองกลม ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
119 นายเกรียงไกร คงกรุด ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
120 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครูโรงเรียนหนองบัว ประธานคณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
121 นายชูชาติ พงค์โสภี ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
122 นายพงษ์เดช ชัชวาลพงษ์ ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
123 นายเกษม สารีพันธ์ ครูโรงเรียนโกรกพระ คณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
124 นายประเทืองเวศน์ มูลจัด ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
125 นายพีรศักดิ์ ทองกลม ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
126 นายเกรียงไกร คงกรุด ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
127 นายศุภชัย คุลี ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
128 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
129 นายพงษ์เทพ นิ่มตลุง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
130 นายสุทธิโชติ ปุกปิงกาศ ครูโรงเรียนจันทร์เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
131 นายมารุต มูลคำ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา คณะกรรมการและเลขานุการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
132 นายศุภชัย คุลี ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
133 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
134 นายพงษ์เทพ นิ่มตลุง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
135 นายสุทธิโชติ ปุกปิงกาศ ครูโรงเรียนจันทร์เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
136 นายมารุต มูลคำ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา คณะกรรมการและเลขานุการการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
137 นายอดิศร ชนะโลก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
138 นายคำรณ ชุ่มอ่อง ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
139 นางมุกดา จีรัตน์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
140 นายเจริญ แย้มพยัคฆ์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
141 นายสิทธิชัย ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
142 นายศุภชัย พุ่มขจร ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
143 ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร โพธิ์งาม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
144 ว่าที่ร้อยตรีอุทัย สินแต่ง ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
145 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
146 นายอดิศร ชนะโลก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
147 นายคำรณ ชุ่มอ่อง ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
148 นางมุกดา จีรัตน์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
149 นายเจริญ แย้มพยัคฆ์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
150 นายสิทธิชัย ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
151 นายศุภชัย พุ่มขจร ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
152 ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร โพธิ์งาม ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
153 ว่าที่ร้อยตรีอุทัย สินแต่ง ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
154 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
155 นางสาววิภา กุมุท ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
156 นางสาวณัฐพร ชื่นดอนกลอย ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
157 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริพงษ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
158 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
159 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
160 นางพรพรรณ จิตราทร ครูโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย
161 นางมยุรี แย้มจันทร์ฉาย ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รองประธานกรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย
162 นายธีระพันธ์ พวงจำปี ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย
163 นายอโนชา จิ๋วจู ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย
164 นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย
165 นายอลงกรณ์ ราชคฤห์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย
166 นายชัชวาล โพธิ์แจ้ง ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร รองประธานกรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย
167 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย
168 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย
169 นายเขตรัตน์ ม่วงสุข ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย
170 นายปาโมกข์ ทาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย
171 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผลและจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
172 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผลและจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
173 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผลและจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
174 นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผลและจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
175 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผลและจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
176 นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผลและจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
177 นางสาววิภา กุมุท ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผลและจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
178 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
179 นางสาวพรประภา พัฒน์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
180 นางลักษณา พิมพันธุ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
181 นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
182 นางสาวรัชนีวรรณ ชลเวช กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
183 นางศิริพร ทองศรี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
184 นางสาวรมณภัทร มัติโก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
185 นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
186 นางสาววิมลพันธ์ สามเกษร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
187 นางสาวนงนุช บุรุษพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
188 นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
189 นายกิตติพัฒน์ ศรแก้ว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
190 นางสาวมาลัย สุขเกษม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
191 นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
192 นางสาวกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
193 นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิจิตร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
194 นางสมคิด ศรีพิรอด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
195 นางสาวสิรินันท์ ชาญชัยกรรม โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
196 นางสาวศิริพรรณ มั่นคง โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
197 นางสาวเกตุสุดา โฉมศรี โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
198 นางสาวศิริรัตน์ คชสิทธิ์ โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
199 นางสาวสุนิสา จาลึก โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
200 นางสาวจีราพร ตั้งโต โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
201 นางสารเพชรรัตน์ กองช้าง โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
202 นางสาวทัศนีย์ คงไทย โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
203 นางสาวสุนิตา อุบล โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
204 นายจเรศักดิ์ พันธุ์สุมาต โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
205 นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ กรรมการ กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
206 นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงศ์ กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
207 นางสาวกิติมา มาสสำโรง กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม
208 นายเมธี จิตรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
209 นายก้านตอง เส็งเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
210 นางรัตนา ชิงชัย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
211 นางอุไรวรรณ ชมบริสุทธิ์ ครโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
212 นางเย็นจิต สิงห์ทอง ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
213 นายทรงบุณย์ ถึงศรีปั้น ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
214 นางธิรดา วงษ์ทานมัย ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
215 นางปุณฑริกา ชื่นชม ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
216 นางสาวสำเนียง ศรีหิรัญ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
217 นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
218 นางธิษณ์ธัญญา แม่นศร ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
219 นายณัฐกานต์ เทียมตา ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
220 นางปภาวรา เพ็ชรอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
221 นางวรรณี สุ่มเล็ก ครูโรงเรียนโกรกพระ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
222 นายมาโนช พันธ์เขียน ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
223 นางสาวศิริพร ศรีผึ้ง ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
224 นางสาวสุวรรณี เนินทอง ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
225 นายสายชล เขียวสะอาด ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
226 นางทัศณี ทะอินเลย ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
227 นายวีรยุทธ์ สุขไมตรี ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
228 นายประดิษฐ์ เลิศนอก ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
229 นางศศิธร วงศ์พานิช ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
230 นางทองคิด ฤทธิรักษ์ ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
231 นางวันเพ็ญ หุตะมาน ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
232 นางสาวนัยนา แจ่มแสง ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
233 นางบุรีรัตน์ สุขวโรทัย ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
234 นางวรรณา คงยุทธ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
235 นายเจตน์ นามโสวรรณ์ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
236 นายศราวุธ อินทร์มั่น ครูโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
237 นางสาวกำจัด อินชูพงษ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
238 นายโยธิน พรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
239 นางสาวกาญนา บุญปาน ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
240 นางสาวรุ่งทิวา อ้าอ่ำไพ ครูโรงเรียนวังข่อยวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
241 นางศานิต ดีเจริญ ครูโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
242 นายโอภาส พุทธสรณ์ ครูโรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
243 นายสกนธ์ จุลโพธิ์ ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
244 นายวรเชษฐ พีรศักดิ์โสภณ ครูโรงเรียนหนองโพพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
245 นายชูชัย ศรีหานอก ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
246 นางอำพร เขมะปัญญา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
247 นายจตุพร ขาวพราย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
248 นางบรรจง พวงสายใจ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
249 นายพิเชษฐ เนินพัน ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
250 นางเรณู ปรมัตถ์สกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
251 นางสุรีย์มาศ เกียรติวงค์กมล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
252 นางสาววรรณพร มาพิจารณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
253 นายพีรวิชญ์ เสือเผือก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
254 นางศศิลักษณ์ ปานเลิศ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
255 นายธนสาร ปานอ่อง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
256 นางวิภา จันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
257 นางสุภาพร วงศ์ปิยะรัตนกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
258 นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
259 นายจรินทร์ สิทธิวะ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
260 นายศิริพงษ์ บัวกล่ำ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
261 นายกนก บุญญานุสรณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
262 นายกิจจา มหาวิจิตร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
263 นางจุฑามาศ ละม้ายแข ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
264 นางมณีกาญจน์ เจิมขุนทด ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
265 นางสาวสำเนียง ศรีหิรัญ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ระดับ มัธยมต้น
266 นายรุ่งทิวา วิทยาขาว ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ระดับ มัธยมต้น
267 นางสาวสุวรรณี เนินทอง ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ระดับ มัธยมต้น
268 นายประดิษฐ์ เลิศนอก ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ระดับ มัธยมต้น
269 นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิจิตร ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ระดับ มัธยมต้น
270 นายทรงบุณย์ ถึงศรีปั้น ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ประธานคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ระดับ มัธยมปลาย
271 นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ระดับ มัธยมปลาย
272 นายเจตน์ นามโสวรรณ์ ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ระดับ มัธยมปลาย
273 นางศศิธร วงศ์พานิช ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ระดับ มัธยมปลาย
274 นางสาวศิริพร ศรีผึ้ง ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ระดับ มัธยมปลาย
275 นายสมชาย บัวลง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมต้น
276 นางสาวยุวภา หัดคำหมื่น ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมต้น
277 นายวีรยุทธ์ สุขไมตรี ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมต้น
278 นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์โพธิ์ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมต้น
279 นางบุบผา ดีเจริญ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมต้น
280 นางฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมต้น
281 นางมนสินา ฮกชุน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมปลาย
282 นายกิตติ จันทะเคลื่อน ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมปลาย
283 นางสาวพัชราภา เจริญโพธิ์ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมปลาย
284 นายโอภาส พุทธสรณ์ ครูโรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมปลาย
285 นางศานิต ดีเจริญ ครูโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมปลาย
286 ดร.ทิพาวรรณ อินนันทนานนท์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินมารยาทไทย ระดับ มัธยมปลาย
287 นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
288 นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
289 นายบัญชา วงศ์ซื่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
290 นายพัฒน์ธนโชติ ชัยศุภสกุล ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
291 นายสุวรรณ คงดี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
292 นางพันทิพา สิงหัษฐิต ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
293 นายบุญเกื้อ พุมานนท์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
294 นางกฤษณา พุทธชาติ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
295 นายวชิระ อภัยภักดิ์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
296 นางอรนุช ชาติพันจัน ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
297 ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขต ครู โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
298 นายดนัย ฤทธิรักษ์ ครู โรงเรียนเขาทองพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
299 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู ครู โรงเรียนช่องแคพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
300 นายประโลม กลัดทอง ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
301 นายประจักษ์ โพธิ์วัด ครู โรงเรียนตะคร้อพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
302 นายชาญณรงค์ แป้นโต ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
303 นายนที ธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
304 นางสาวนงค์นุช แก้วจตุรัส ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
305 นายสมบัติ ศรีวงษา ครู โรงเรียนโกรกพระ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
306 นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
307 นายประสาน สิงห์ทอง ครู โรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
308 นายวิสนุ หรั่งทอง ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
309 นางลาวัลย์ สมบัติปัน ครู โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
310 นายศุภชัย ชลาสินธุ์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
311 นายสุชาติ นิชเปี่ยม ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
312 นางวรรณา ประสมพงษ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
313 นายอัษฎาวุธ มิ่งเมือง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
314 นางกิ่งขวัญ นวลศรี ครู โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
315 นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
316 นางวิไลวรรณ พุทธชาติ ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
317 นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวังข่อยพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
318 นายนพรัตน์ แก้วนิคม ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
319 นายฐาปนิก ศาลศาลา ครู โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
320 นายสุเมธี จำลองกุล ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
321 นายเฉลย พรมบาง ครู โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
322 นายพรชัย ศรีชมภู ครู โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
323 นายพิพัฒน์ ผาสุขขี ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
324 นายสรทรรศน์ เล็ดมะ ครู โรงเรียนหนองโพพิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
325 นายทินกร ว่องสาริกิจ ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
326 นางสุนัดดา แก้วมณี ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
327 นางสนิตา เทียนทอง ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
328 นางจิราพร ด่านเสถียร ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
329 นางสุพรรณี แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
330 นายปัญญา ตันติวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
331 นายกิตติพงษ์ ธงชัย ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
332 นายวีรชน พูลพันธ์ ครู โรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
333 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
334 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
335 นางสาววรนุช เนยบาง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
336 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
337 นางอัจฉรา ชอนบุรี ครูโรงเรียนหนองบัว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
338 นางสาวศศิกาญจน์ หินไธสง ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
339 นายสงกรานต์ เนียมทอง ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
340 นางสาวประพิศ พรมศิลา ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
341 นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศ ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
342 นางสัมพันธ์ สมพงษ์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
343 นางกุลจิรา วิรัชชั่ว ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
344 นางรุจิรา เชาว์ธรรม ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
345 นางสาววันดี ประสิทธิโชค ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
346 นางสาวสาวิตรี นาคนาคา เจ้าหน้าที่โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
347 นางสาวนิภา กำจร เจ้าหน้าที่โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
348 นางสาวรจนาจ จำปาวอ เจ้าหน้าที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
349 นางสาวโบชมพู เอี่ยมอ่อน เจ้าหน้าที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
350 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ ตั้งเชยวิไล เจ้าหน้าที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
351 นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ สพม.42 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
352 นางวิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ สพม.42 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
353 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
354 นางอุไรวรรณ พรน้อย ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมและเลขานุการการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
355 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
356 นางกรวิการ์ น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯการดำเนินการแข่งขัน การประกวดหนังเล่มเล็ก
357 นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการประกวดหนังเล่มเล็ก
358 นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นดอนกลอย โรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
359 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล โรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-อุตสาหกรรม
360 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล โรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
361 นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นดอนกลอย โรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน กรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-เกษตร
362 นางสาววิภา กุมุท โรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะอนุกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ประเมินผล สรุปผลและจัดทำเกียรติบัตร-คอมพิวเตอร์
363 นายวินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
364 นายเฉลิม รอดหลง ครูโรงเรียนนครสวรรค์ เลขานุการและกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
365 นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
366 นายบัณฑิต กาละภักดี ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
367 นายสมาน สุขสุ่ม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
368 นางนาฎยา ฉายเพ็ชร ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
369 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
370 นางสุวิมล สีคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
371 นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
372 นายอุทัย ปานกรด ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
373 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
374 นายเชาว์ ภู่จำรูญ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
375 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
376 นางพรพรรณ จิตราทร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
377 นางสุภีร์ อ่วมงาม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
378 นางสาวสายฝน เชียงสา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
379 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
380 นางสาววิไลพร วงษ์มี ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
381 นายพีระพงษ์ พิมพ์พันธ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
382 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
383 นางสาวอรวรรณ สุขสอาด ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
384 นางสาวชวัลพร ดารินทร์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
385 นางสาวโยษิตา จุลมุสิก ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
386 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์
387 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Tel. 086-4616139 E-mail : wichakarn_nw @hotmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]