หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 051 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 16 43 26
2 005 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 23 47 35
3 007 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 49 116 77
4 006 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 18 38 28
5 009 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 28 71 45
6 010 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 47 129 77
7 011 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 44 137 70
8 012 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 45 82 57
9 013 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 20 35 29
10 014 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 69 154 105
11 018 โรงเรียนนครสวรรค์ 63 128 81
12 020 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 38 105 56
13 021 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 31 84 56
14 023 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 7 21 9
15 022 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 15 51 27
16 027 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 11 23 15
17 028 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 44 95 69
18 030 โรงเรียนพระบางวิทยา 28 62 47
19 035 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 21 42 32
20 037 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 18 41 25
21 038 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 39 134 75
22 039 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 35 67 49
23 040 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 32 82 54
24 041 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 19 99 28
25 043 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 82 282 132
26 046 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 60 178 110
27 047 โรงเรียนหนองบัว 82 227 142
28 048 โรงเรียนหนองโพพิทยา 26 46 35
29 050 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 11 32 20
30 049 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 47 133 71
31 052 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 24 80 43
32 001 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 41 114 68
33 003 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 10 18 15
34 004 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 19 46 29
35 015 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 28 88 58
36 033 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 28 62 45
37 002 โรงเรียนโกรกพระ 39 110 65
38 032 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 42 109 65
39 024 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 6 10 7
40 025 โรงเรียนปรียาโชติ 19 48 31
41 026 โรงเรียนปวีณาวิทยา 6 8 7
42 029 โรงเรียนพยุหะวิทยา 20 45 23
43 036 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 40 93 63
44 053 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 4 4 4
45 042 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 4 7 5
46 008 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 28 110 35
47 034 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 4 16 9
48 031 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 18 53 22
49 019 โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 0 0
50 044 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 22 50 30
51 045 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 13 27 17
52 016 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 0 0 0
53 017 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 5 8 5
รวม 1488 3890 2328
6218

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Tel. 086-4616139 E-mail : wichakarn_nw @hotmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]