หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nsn42

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย ตางามโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายสิทธิพร พุ่มเกิดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย ตางามโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายสิทธิพร พุ่มเกิดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย โชติช่วงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรปรียา ชูยอดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพีรเดช จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางจุรีพร โพธิ์พรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
6. นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
8. นายบุรินทร์ บุญมากโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววรรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวีรชัย โชติช่วงข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางบุรินทร์ บุญมากโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรปรียา ชูยอดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพีรเดช จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
7. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
8. นางจุรีพร โพธิ์พรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาววรรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเฉลย พรมบางโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีวัลย์ จันทร์สกุลโรงเรียนตาคลีประชาสวรรค์กรรมการ
3. นายอาทิตย์ พลตรีโรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์กรรมการ
4. นายชวลิต ทองอ่อนโรงเรียนแม่วงค์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิภาวรรณ จันทร์รัตน์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนคสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวีรชัย โชติช่วงข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายมาโนช อภิญญานุวัตณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายทินกร ว่องสารกิจโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม จันทร์แจ่มข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสรทรรศน์ เล็ดมะโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีตรีสุวิทย์ วุทธนูโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพศาล กันทะษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นายวิสนุ หรั่งทองโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
9. นางเบญจมาศ ทวนไหรพลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม จันทร์แจ่มข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล กันทะษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนูโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
4. นายสรทรรศน์ เล็ดมะโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
6. นายวิสนุ หรั่งทองโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
9. นางเบญจมาศ ทวนไหรพลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ คงดีข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนัน สนเทียนวัดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสันติภาพ บ่อแป้นโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
5. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นายพัทธดนย์ ขอดเตชะโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวนิภาวรรณ จันทรัตน์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ คงดีข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนัน สนเทียนวัดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสันติภาพ บ่อแป้นโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา ตันติวัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
5. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นายพัทธดนย์ ขอดเตชะโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวนิภาวรรณ จันทรัตน์โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม จันทร์แจ่มข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พลตรีโรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัติ)นครสวรรค์กรรมการ
3. นายมีทวน สมบัติปันโรงเรียนนครวสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นางพราหมณ์พันธ์ ชาติสุทธิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
6. นายประวัติ จันทร์สุวรรณโรงเรียนลาซาลโชติรวีนคสวรรค์กรรมการ
7. นางจุรีพร โพธิ์พรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวมณทิยา กุตอินทร์โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ สัมปชัญญสถิตย์ข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายประสาน สิงห์ทองโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายดนัย เชื้อสกุลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
7. นายประเสริฐ สิตุธะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
8. นายวศิน ไพบูลย์ศิริโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
9. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
10. นายบุรินทร์ บุญมากโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางไพเราะ สัมปชัญญสถิตย์ข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นายดนัย เชื้อสกุลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนท่าตะโกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
6. นายประสาน สิงห์ทองโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
7. นายประเสริฐ สิตุธะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
8. นายวศิน ไพบูลย์ศิริโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
9. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
10. นายบุรินทร์ บุญมากโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย โชติช่วงข้าราชการครูบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ ยามสุขโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายอิสระ วีระน้อยโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุธิดา คงดีโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายณพลพงษ์ ดวงกลัดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
6. นายธงไชย สังข์ทองโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวีรชัย โชติช่วงข้าราชการครูบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ ยามสุขโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายอิสระ วีระน้อยโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายณพลพงษ์ ดวงกลัดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา คงดีโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายธงชัย สังข์ทองโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ โตสงครามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตสิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ โตสงครามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตสิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตสิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภารดี นิชเปี่ยมโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมกรรมการ
5. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมยนรองประธานกรรมการ
2. นายนายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายนายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนายพิพัฒน์ ผาสุขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายสลิลทิพย์ กล่อมดีโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมืนทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกมกรรมการ
5. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมืนทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกมกรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกมกรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกมกรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมืนทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมืนทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีรชน พูลพันธ์โรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
3. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวีรชน พูลพันธ์โรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
3. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกมกรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมืนทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศิริ กล่อมดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
5. นางสาวภารดี เกิดวาระโรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกมกรรมการ
6. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์ศิริ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางปวีณา พานิชโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนิตนัตต์ โอสถานุเคราะห์นักวิชาการวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ภูมิรัตน์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นายวศิน ล่ำสันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ นวลอ่อนนักดนตรีกรรมการ
5. นายอำนาจ ทองอ่อนนักดนตรีกรรมการ
6. นายพัฒน์โชติ ชัยศุภสกุลโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมนิตนัตต์ โอสถานุเคราะห์นักวิชาการวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ ภูมิรัตน์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
3. นายวศิน ล่ำสันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
4. นายรัชพล จีระพรนักดนตรีกรรมการ
5. นายอำนาจ ทองอ่อนนักดนตรีกรรมการ
6. นายพัฒน์โชติ ชัยศุภสกุลโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ขอบบุญคลี่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวีรชน พูลพันธ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นายพัฒน์โชติ ชัยศุภสกุลโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายราชัน ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ กัลพันธุ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นายกรวีร์ อินทโรโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤดิ์มณี พลประถมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ปิ่นทองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุ่ยสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัยโรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์กรรมการ
4. นายพรชัย ศรีชมภูโรงเรียนแม่วงศ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แป้นโตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายฐาปนิก ศาลศาลาโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะ บุญสุวรรณ์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสหชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายจักรี บุสดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขตโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นายกรวีร์ อินทโรโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิรุฬห์ โสภาเจริญโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตประธานกรรมการ
2. นายกรวีร์ อินทโรโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายจุลจักร เกเย็นโรงเรียนตะกร้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธาวรรณ สุขพัฒน์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกฤดิ์มณี พลประถมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายอัษฏัาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายอัษฏัาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายอัษฏัาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายอัษฏัาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
6. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
6. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
6. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์โรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
6. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายจุลจักร เกเย็นโรงเรียนตะกร้อพิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายจุลจักร เกเย็นโรงเรียนตะกร้อพิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายจุลจักร เกเย็นโรงเรียนตะกร้อพิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฏัาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นางลาวัลย์ สมบัติปันโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฏัาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นางลาวัลย์ สมบัติปันโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิสา กรโพธิ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
4. นางมัณฑนา นาคยิ้มโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสนิตา เทียนทองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรา อาบวารีโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางมัณฑนา นาคยิ้มโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางวรรณา ประสมพงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัต)นครสวรรค์กรรมการ
5. นางพันทิพา สิงหัษฐิตข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสรา บุสดีโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ตะเที่ยงโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางรัศมี ธรรมวงศ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวฉัตรวิมล เข็มพันธ์โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ชาติพันจันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย เขียวขำโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นายพรเทพ ไม้เรียงโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางสนิตา เทียนทองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางสาวศศินิสา พูลทองโรงเรียนตะกร้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุงโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเกสรา บุสดีโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นางปิยะนาฏ ดีศิริโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางปิยะนาฏ ดีศิริโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นางพันทิพา สิงหัษฐิตข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์กรรมการ
4. นางวรรณา ประสมพงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัต)นครสวรรค์กรรมการ
5. นายประจักษ์ โพธิ์วัดโรงเรียนตะกร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช แก้วจตุรัสโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุภัทรสินี ทิพรังศรีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางพันทิพา สิงหัษฐิตข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินท์ แสงเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ชาติพันจันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ คงไทยโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางอมรมาต แสงดอกไม้โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางฐิตาภา ปันแปงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสนิตา เทียนทองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
7. นางสาวนงนุช แก้วจตุรัสโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจำนง รอดยิ้มข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ลอยเมฆข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์กรรมการ
3. นายประจักษ์ โพธิ์วัดโรงเรียนตะกร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเลิศ วัฒนดีเลิศข้าราชการบำนาญ นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ประสมพงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัต)นครสวรรค์กรรมการ
3. นางวันฤดี วัฒนดีเลิศโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ มาศขาวโรงเรียนอนุบาลโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ เขียวมณีสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกฤชชัย ชุติมานันท์สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. ร้อยตรีสุชิน อุ่นยศสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
5. นายชาญชัย ปานทะยักษ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
6. นายสฤษดิ์ ภู่ชื่นโรงเรียนบ้านพรหมเขตกรรมการ
7. นายณัฐชาติ เกษสุวรรณโรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการ
8. นายมงคล ฟุ้งสุขสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
9. นายสมชาย ไล้ทองคำโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
10. นางทัศนีย์ พวงไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการ
11. นายพัชรพล เปรมทองโรงเรียนพยุหะศึกษาคารกรรมการ
12. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
13. นายสุพล จันทวานิชสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
14. นายยิ้ม อินทรมาลาสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
15. นายเฉลิมฤทธิ์ บัวศรีทองสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
16. สิบเอกบุญเลิศ เกิดนวลโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการ
17. นายอำนวย เจริญศิลป์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
18. นายฉัตรชัย ศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองกระโดนกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาววรมน วีตะเสวีระโรงเรียนสตรีรครสวรรค์ที่ปรึกษา
20. นายอภิวัฒน์ บึงมุมโรงเรียนสตรีรครสวรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายบุญเรือน โพธิ์อ่องสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ประกายสกุลโรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ ชำนาญกุลสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ สินประเสริฐสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
5. นายวิฑูรย์ จันทขาวสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
6. นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
7. นางทัศนีย์ พวงไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
8. นายอภิวัฒน์ บึงมุมโรงเรียนสตรีรครสวรรค์ที่ปรึกษา
9. นางสาววรมน วีตะเสวีระโรงเรียนสตรีรครสวรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉรา ชอนบุรีโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวศศิกาญจน์ หินไธสงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
6. นายสงกรานต์ เนียมทองโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
7. นางสาวประพิศ พรมศิลาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางใจทิพย์ ภู่พุ่มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
10. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางชลดา สมัครเกษตรการโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉรา ชอนบุรีโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวศศิกาญจน์ หินไธสงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
6. นายสงกรานต์ เนียมทองโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
7. นางสาวประพิศ พรมศิลาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางใจทิพย์ ภู่พุ่มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
10. นางกรวิการ์ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุคนธ์ พุทธรักษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ ศรีลาโรงเรียนตะคร้อพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ วานิชกุลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางสาวเสาวรีย์ คณฑาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชัยภัทร แย้มครวญโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสรี แจ่มสกุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญช่วย นันทรักษ์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวระวีวรรณ น้อยสุภาพโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนทร กงสอนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปิยะฐิฎาร์ ประพาไชยมงคลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมานมาศ เที่ยงพลับโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นางนวพรรษ เก่งกำลังพลโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกรกต ชื่นอารมย์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา ปานนาคโรงเรียนไพศาลีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินทิพย์ เอี่ยมสาหร่ายโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุษา พิมสิงห์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายศราวุธ คงเจริญโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ กล่อมเกลาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุฒิ สาจิตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิตะวัน เนตรทองโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายปุณณรัตน์ ทองธรรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพีรวัส ทรัพย์ประมวลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางรัชดา สินจีนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุลักษณา นกสวนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริกุล อินทสิทธิ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธัญจิราพัชร พันธุกรโชติภัทร์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา จันทร์เจริญโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤตภัทร ศรีโสภณโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายสุริยันต์ ศิริเกตุโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิทย์ ศรีเมืองโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา หิรัญชโลธรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง สัญจรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศศิลักษณ์ มาเมืองโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายฝน เชียงสาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยมงคล เทพวงษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เวียงนาคโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางธารีรัตน์ รัตนจำรูญโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ เขียวระยับโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววิริยาภรณ์ พิชัยโชคโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชนกานต์ นุ่มฤทธิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ เพ็งเที่ยงโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก ตระกูลจำลองโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
5. นางสาวกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทองโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎาพร สุดเสมาโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายทวี ไวยมิตราโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นายสนธิชัย สังฆารมย์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ปานกรดโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ อิ่มอุระโรงเรียนพนมรอกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คชเถื่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
5. นายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางพรพรรณ จิตราทรโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แย้มจันทร์ฉายโรงเรียนชุมแสงชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายอโนชา จิ๋วจูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพันธ์ พวงจำปีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอลงกรณ์ ราชคฤห์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล โพธิ์แจ้งโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นายเขตรัตน์ ม่วงสุขโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
5. นายปาโมกข์ ทาประสิทธิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายทวี ไวยมิตราโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
4. นายรัฐพล ศิริพิมลวัฒน์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางสมมาศ นิศานารถโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
6. นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
7. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
8. นางสาวบุษกร ปนสันเทียะโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ อิ่มอุระโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ภักดีโรงเรียนวังบ่อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา คชเถื่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นายแหลม เชตนุตโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
7. นางไพลิน ส่งวัฒนาโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
8. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาววัลญา หวังประเสริฐโรงเรียนไพศาลีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมมาศ นิศานารถโรงเรียนหนองโพพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คชเถื่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาววัลญา หวังประเสริฐโรงเรียนไพศาลีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมมาศ นิศานารถโรงเรียนหนองโพพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คชเถื่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศศิธร อึ้งวงษ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยง เครือภักดีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดารา ขัติยนนท์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงอรุณ ไข่หินโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางพัชรี อินทเรืองศรโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ ทาหอมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวีรวัลย์ คำดีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตน์หิรัญกุลโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการ
5. นางวัชรินทร์ เปี่ยมเนตรโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวัชรินทร์ เปี่ยมเนตรโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นางอนงค์ทิพย์ สิงห์ศิริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกุศล กลั่นด้วงโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศจี มีมุกโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เพิ่มภาคโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสิริรดา อินทรโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอัญชนา หล่ำนุ้ยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เพิ่มภาคโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิศนา เหมือนวงศ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุศล กลั่นด้วงโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธารโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนี วุฒิศักดิ์โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
4. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชนี วุฒิศักดิ์โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
4. นางวิไลพร ฮดโทโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจิระ ประเสริฐลาภโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
2. นายสุเทพ เจนชัยภูมิโรงเรียนบึงบอระเพ็ดกรรมการ
3. นางสาวมณี ศรีเกษมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
5. นายสถิต จันทร์เม้าโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรสิทธิ์ คงดิษฐ์โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกนิษฐา แสงสดโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภัค ชาญถิ่นดงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
10. นายประยงค์ ศรีไพสณฑ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
11. นายศานิตย์ มีพ่วงโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
12. นายสุภัทรชัย นึ่มฤทธิ์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
13. นายเทียน อินทร์แดนโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
14. นางพภัสสรณ์ จิตตะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
15. นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสายหยุด บุญมีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
2. นางอัญชลี รัตนวราหะโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการ
3. นางพัชรา ศรีสว่างสุขโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางสาวสุทธินี ทวีลาภโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์กรรมการ
5. นายวิกานต์ ศรีวิลัยโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
6. นางสาวปิยะมน ด้วงอิ่มโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
7. นายจิรพันธุ์ เกลี้ยงล่ำโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
8. นายประสิทธิ์ กาลภักดีโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
9. นางดุจดาว ต๊ะเขื่อนแก้วโรงเรียนอุดมธัญญากรรมการ
10. นายชุมพล อินทร์ก่ำโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
11. นายนรินทร์ พันธ์รอดโรงเรียนจันทร์เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
12. นายธีรชน แก้วปรีชาโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
13. นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็กโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
14. นายสมชาย สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
15. นางอ้อพร ชื่นจิตผองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวอโนชา เกษกรณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธารโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอัญชลี อัครวงษ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอโนชา เกษกรณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรรเอิญ ประทุมศิริโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางไพรงาม แสงทองโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตน์หิรัญกุลโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ฮดโทโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจินดาพร จันทร์ทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นางอนงค์ทิพย์ สิงห์ศิริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร จันทร์ทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมรองประธานกรรมการ
3. นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงศ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางสิริรดา อินทรโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไพรงาม แสงทองโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิศาล ไทยเจริญโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพาพร ประสิทธิ์โรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงศ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ ไข่หินโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ ไข่หินโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุญช่วย โดรณโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์นภา มาลัยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นางสาววาสนา จันทร์เจริญโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนารถ ทิพพะรักษ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นภา มาลัยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จั่นเจริญโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางจินดาพร กระจ่างโรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชนารถ ทิพพะรักษ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางดาริสา วงศ์นิสากรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จั่นเจริญโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางจินดาพร กระจ่างโรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ชุ่มอ่องโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ แย้มพยัคฆ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ไชยรัตน์โรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิวิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย พุ่มขจรโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นายว่าที่ร้อยตรีธนภัทร โพธิ์งามโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
8. นายว่าที่ร้อยตรีอุทัย สินแต่งโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6
1. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ชุ่มอ่องโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจริญ แย้มพยัคฆ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสิทธิชัย ไชยรัตน์โรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิวิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย พุ่มขจรโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นายว่าที่ร้อยตรีธนภัทร โพธิ์งามโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
8. นายว่าที่ร้อยตรีอุทัย สินแต่งโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ช่างเชื่อมโลหะ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย คุลีโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ นิ่มตลุงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุทธิโชติ ปุกปิงกาศโรงเรียนจันทร์เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นายมารุต มูลคำโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
ช่างเชื่อมโลหะ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย คุลีโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ นิ่มตลุงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุทธิโชติ ปุกปิงกาศโรงเรียนจันทร์เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นายมารุต มูลคำโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3
1. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ พงค์โสภีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์เดช ชัชวาลพงษ์โรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นายเกษม สารีพันธ์โรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิวิทยาคมกรรมการ
6. นายพีรศักดิ์ ทองกลมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
7. นายเกรียงไกร คงกรุดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6
1. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ พงค์โสภีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์เดช ชัชวาลพงษ์โรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นายเกษม สารีพันธ์โรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนวังเมืองชลประสิทธิวิทยาคมกรรมการ
6. นายพีรศักดิ์ ทองกลมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
7. นายเกรียงไกร คงกรุดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบ ม.1-ม.3
1. นายโกเมศ ทังสุพานิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ เอื้อแท้โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย กระดังงาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
5. นายเดชา ภาคธรรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์กรรมการ
6. นายวิศณุ พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันทร์เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบ ม.4-ม.6
1. นายโกเมศ ทังสุพานิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ เอื้อแท้โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย กระดังงาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
5. นายเดชา ภาคธรรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์กรรมการ
6. นายวิศณุ พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันทร์เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกุลจิรา วิรัชชั่วโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุจิรา เชาว์ธรรมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาววันดี ประสิทธิโชคโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ พรน้อยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกุลจิรา วิรัชชั่วโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุจิรา เชาว์ธรรมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาววันดี ประสิทธิโชคโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวอัญชลี เวียงนาคโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี ไวยมิตราโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมรองประธานกรรมการ
3. นายอโนชา จิ๋วจูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวอัญชลี เวียงนาคโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี ไวยมิตราโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมรองประธานกรรมการ
3. นายอโนชา จิ๋วจูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Tel. 086-4616139 E-mail : wichakarn_nw @hotmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]