รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนปัว
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ปรังการ
2. เด็กชายชาตรี  วราคม
 
1. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกริช  คำแสน
2. เด็กชายอวิรุทธิ์   เขยตุ้ย
 
1. นางศรีกลอย  ศิริวิไลซ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์   ท้าวแพทย์
2. เด็กชายภัทรพล  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงศิริพร  กำแทง
4. เด็กหญิงเกษฎาภร  มณีวัน
5. เด็กหญิงเขมิกา  กันธิยะ
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายธีรพงศ์  ศรีคำ
2. นางสาวพรพิมล  ศรีคำ
3. นางสาวพัชรินทร์  คำลือ
4. นางสาวพัชรี  คำลือ
5. นางสาวอรุณ  ศรีคำ
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แซ่ท้าว
2. เด็กชายอนันชัย  เตชะเลิศพนา
 
1. นางสาววาสนา  ดีปินใจ
2. นางสาวสมใจ  เนตรทิพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายชญานนท์  ภิญโญยิ่ง
2. นางสาวรวินท์นิภา  อนุจร
 
1. นางสุธิดา  บุพบรรพต
2. นายอรรถวุธ  ใบยา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชนกานต์  กิตติยังกุล
 
1. นายถนอม  สุวัฒนา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวจีราวรรณ  ช่างคิด
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทรงเจริญกุล
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวประภัสสร  มิตรศาสตร์
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายวรพล   ตาลสิทธิ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวสุจินดา  มางิ้ว
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แสนหาญ
 
1. นางสาวศศิประภา  สูงขาว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายปณิธาน  เสมอใจ
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สาลี
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองปอน
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
2. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายลภน  เปล้าทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายเสกสรร  นาราศรี
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายธนพล  ชราชิต
2. เด็กหญิงนัฏฐณิชา  ขันทะสีมา
3. เด็กชายวิทยา  พรรณวงศ์
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวปิยะมาส  ธัญญะ
2. นางสาวสิริกัญญา  วิไชย
3. นางสาวสุกัญญา  เตชะนันท์
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธนัชญา  เมืองคำ
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  คำหน่อ
2. นายกิตติพงษ์  อินต๊ะแสน
3. นายฉัตรปพนธ์  มโนสา
4. นายณรงพัสตร์  หิรัณกุล
5. นายธันวา  สีท้าว
6. นายพิชชากร  คำตัน
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
2. นางพลอยกษพร  มหายศนันท์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายฐิติโชติ   อินทะรังษี
2. นายทรงยศ   วารีทิพย์
3. นายนันทวัฒน์  เนตรทิพย์
4. นายพงศธร  มานะกิจ
5. นายพิสิทธ์พล   อนุจร
6. นายภูมิพัฒน์   จิตอารี
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาว ปรารถนา   อุ่นถิ่น
2. นางสาวกตัญญู  ฮั่งแสง
3. นางสาวกนิกา  บุญวัน
4. นางสาวกฤษณา  กอกัน
5. นางสาวกัญญารัตน์   แปงอุด
6. นางสาวกัญญาเรศ   แปงอุด
7. นางสาวกิตติยา   แปงอุด
8. นางสาวชลดา    อุ่นถิ่น
9. นายธนวัตน์    จิตรบุญ
10. นางสาวธัญญารัตน์    แปงอุด
11. นายนครินทร์    เย็นตั้ง
12. นายนพรัตน์    เรืองโชติสกุล
13. นางสาวปราถนา  หอมดอก
14. นางสาวรัตนา    แปงอุด
15. นายราเชนทร์   ทวีไชยกุล
16. นายวชิระ  อินทร์คำ
17. นางสาววณีรัตน์   มั่นเหมาะ
18. นางสาววันนิสา    อักขระ
19. นางสาวสรศิริ  หอมดอก
20. เด็กชายสิทธินันท์    อามาตย์
21. นางสาวสุกัญญา    แสงวรรณา
22. เด็กชายอภิชาต   เทพปัญญา
23. นายเดชบดินทร์   ปาริน
24. นางสาวเบญจวรรณ   เครื่องแปง
 
1. นายจุลศักดิ์    ทุหา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายสรชัช   ธิจันทร์
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายศิลา  เพตะกร
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สุฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวภัทรวดี   สุมทุม
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายวิษธร  สุรินทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  การินทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สุฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวอรุณิชา  ชราชิต
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายเอกภวิทย์  มังคละ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายภาวิต  จิตรวงศนันท์
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ษมาชัยพรดี
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวชุดามาศ  เพ็งบุญ
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายนิรุช  คำเรือง
 
1. นายบุรินทร์  ชมศักดิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายภาวิต  จิตรวงศนันท์
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ขันทะสีมา
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวลดามณี  สุต๋า
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกิตติภพ   จากอง
2. เด็กหญิงฐิรญา  อุดมวงษ์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   เนตรทิพย์
4. เด็กหญิงทิพนารี  อุตรชน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ช่างทอง
6. เด็กหญิงพลอยชมพู   ดอกแก้ว
7. เด็กหญิงพิมลพรรณ   พันธุ์ภูงา
8. เด็กชายภัคพล   โกศิริ
9. เด็กชายลัทธพล   สุทำแปง
10. เด็กชายเมธายุตม์   ยั่งยืน
 
1. นางอรพรรณ  เกียรตินิยมดี
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัญญาณัฐ   มูลคำ
2. นางสาวกานต์สินี   บริคุธ
3. นายชาญชัย   ไชยโย
4. นายธนากร   สิทธิกาล
5. นายนิธิวัฒน์  ทองมี
6. นางสาวปัญฑารีย์   บริคุต
7. นางสาววิรัชภรณ์   จันตระ
8. นายสหรัฐ   ถานิล
9. นางสาวหรรษมน  เนตรทิพย์
10. นายอนุชัย   จิตอารี
 
1. นางอรพรรณ  เกียรตินิยมดี
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัญชลิกา  สุนทร
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
3. นางสาวดรุณี  กองทอง
4. นางสาวธัญลลิต  ทะมองไชย
5. นางสาวธิดารัฐ  แสนทนะ
6. นางสาวปทิตตา  ไชยปรุง
7. นางสาวภัคจิรา  อาป้อง
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองนิล
9. นางสาวรัตนากร  ทิพย์คำ
10. นางสาววนิศรา  อินไชย
11. นางสาววัสสิยา  ชาวน่าน
12. นางสาวสุภนิช  พิสอน
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  กุศลส่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร  โนเรศ
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชินเทพ
4. เด็กหญิงวรานันท์  เมืองมูล
5. เด็กหญิงวริศรา  สุปินะ
6. เด็กหญิงสรัญญา  ใบยา
7. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เลาหล่าย
8. เด็กหญิงอนุศรา  เทพกัน
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัญชลิกา  สุนทร
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
3. นางสาวดรุณี  กองทอง
4. นางสาวธัญลลิต  ทะมองไชย
5. นางสาวธิดารัฐ  แสนทนะ
6. นางสาวปทิตตา  ไชยปรุง
7. นางสาวภัคจิรา  อาป้อง
8. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองนิล
9. นางสาวรัตนากร  ทิพย์คำ
10. นางสาววนิศรา  อินไชย
11. นางสาววัสสิยา  ชาวน่าน
12. นางสาวสุภนิช  พิสอน
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำหล้า
2. เด็กชายชยานันท์  แก้วฤทธิ์
3. เด็กหญิงชลิตา  ชะเต
4. เด็กหญิงชุติสรา  สมเงิน
5. เด็กชายนันทวัฒน์  เกี้ยวเก้า
6. เด็กชายปวริศร์  อินต๊ะกัน
7. เด็กหญิงพรพรรณ  พันธ์เวช
8. เด็กหญิงภาณุมาศ  สุทธการ
9. เด็กชายวัชรพงษ์  พรมมา
10. เด็กชายวิพากษ์  ดำดง
11. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  สลีอ่อน
12. เด็กชายศุภวิชญ์  สุทธการ
13. เด็กชายศุภวิชญ์  ตามัย
14. เด็กหญิงสุดธิดา  ไพเราะ
15. เด็กหญิงสุธิมา  สุขแสวง
16. เด็กหญิงสุภัสสรา  ขันทะสีมา
 
1. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. นายประกวด  พายัพสถาน
4. นายธีระพงษ์  ณ น่าน
5. ว่าที่ร้อยโทวิญญู  ศรีบุญเรือง
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวจันทราทิพย์  สมเครื่อง
2. นางสาวจิรายุ  ขนันแข็ง
3. นายธัชนนท์  ธัญญะ
4. นางสาวธัญชนก  ธิติมูล
5. นางสาวนิศากร  สร้อยชื่น
6. นางสาวปานปรีญา  จักอะโน
7. นายผไทรัฐ  อินทำ
8. นายพันธกานต์  ธิติมูล
9. นางสาวพิมพ์นิภา  อินทำ
10. นางสาวภิภาพร  แซ่เติ๋น
11. นายยศกร  พรมมา
12. นายศุภกฤต  ทองหอม
13. นายสุรพงษ์  บุญรอด
14. นางสาวอัญศิริ  คำยันต์
15. นายอากิระ  ฝีปากเพราะ
16. นายเนติวิทย์  วงศ์จันทร์
 
1. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. นายประกวด  พายัพสถาน
4. นายธีระพงษ์  ณ น่าน
5. ว่าที่ร้อยโทวิญญู  ศรีบุญเรือง
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายกรวิทย์  อินต๊ะกัน
2. นายก้องเกียรติ  ตนภู
3. นายชินวัตร  จินดาสวัสดิ์
4. นายยุทธพงษ์   วงกาวิล
5. นายอนุวัตร  อุดนัน
 
1. นางสาวชมนาด  ไชยวงค์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  คันทะมูล
2. นายบัญญวัต  กะรัตน์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
2. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สว่างยิ่งเจริญ
2. เด็กชายณัฐชัย  ทรายแหลมทอง
3. เด็กชายณัฐพล  แซ่เฮ้อ
4. เด็กชายพงศธร  ศิลาธนวัฒน์
5. เด็กชายพชรพล  กาญจนเวโรจน์
6. เด็กชายสงบ  แซ่โซ้ง
7. เด็กชายสมบุญ  แสงประเสริฐ
8. เด็กชายสุทัศน์  แซ่เอ้อ
 
1. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
3. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชานนท์  หมั่นดี
2. นายนพรัตน์  มุขเพชร
3. นายสุทธมนต์  ธรรมราช
4. นายสุทธวีร์  ทะก๋า
5. นายอนุชา  ทองสัมฤทธิ์
6. นายอรรถพงษ์  คงคาใส
 
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายวันชัย  พูลทรัพย์
3. นายธนชน  คำดี
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายประภากร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงรุจิรา  แสนศรีเชาว์พันธ์
3. นางสาวศุภานัน  อาทินาถ
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวบุญฑริกา  แซ่โซ้ง
2. นางสาววรรณี  ยั่งยืนทวี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  คีรีธีรกุล
 
1. นายปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรือนปัน
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ยังศิริ
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไชยยะ
2. เด็กหญิงศุฑาณัฐ  ชอบเสรียิ่ง
 
1. นางบุญยดา  สุยะหมุด
2. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัลยกร  มีบุญ
2. นางสาวชลธิชา  รังสฤษฎ์วรการ
 
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปดิวรดา  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิณะ
 
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายธนกร  ถานิล
2. นายสรวิชญ์  เนตรทิพย์
 
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ธะดวงศร
2. เด็กชายชินวัตร  ธรรมลังกา
 
1. นางอุตสาห์  โนราช
2. นายมนตรี  ฆ้องเดช
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายคณาธิป  ใหม่น้อย
2. เด็กชายภณภัทร  จริยโกมล
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวขวัญชนก  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ยั่งยืน
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายกีรติ  ศิริรัตน์
2. นางสาวภรภัทร  จริยโกมล
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายกษิดิ์เดช  เทียนรุ่งอรุณ
2. นางสาวฐิตินันท์  สุวรรณแสง
 
1. นางสาวยุวดี  ชุรี
2. นายอภิชัย  แสนใหญ่
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชยณัฐ  พันชน
2. นายอชิรวิทย์  รุณบุตรา
 
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงศิวัชญา  เมธาคำ
3. เด็กชายสุริยา  ปาโน
 
1. นางชลธิชา  มังคละ
2. นางสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกันตา  ตันกุระ
2. นายสุบรรณ  ใจการณ์
3. นางสาวเปรมิกา  จิตอารีย์
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกิตติธัช  พรหมบุตร
2. นายเฉลิมพล  อุยาณะ
 
1. นายรัชพล  ไชยวงค์
2. นายธราภพ  ยานการ
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุริยา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  สุทธิแสน
3. นางสาวสุภัสสร  เจริญวัย
 
1. นายเอกวัฒน์  เขื่อนธะนะ
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายทรัพย์ทวี  หาญยุทธ
2. นายฤทธิชัย  ไชยปรุง
3. นายสรวงสรร  เต็มสวัสดิ์
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
69 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายธนกร  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายอานุภาพ  เมืองมูล
3. เด็กหญิงเขมิสรา  นากาศ
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
70 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายกรพิสุทธิ์  กันทเสน
2. นายคุณากร  โทปุรินทร์
3. นายถิรวัส  อิ่นมีกุล
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยพงษ์  สีดี
2. เด็กชายทินกร  ธรรมศิริ
3. เด็กชายอภินันท์  สุทธิแสน
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายจักรวุต  ธนาวิทรรศ
2. นายชัชวาล  การุณยรัต
3. นายสิทธิกร  พนะสันต์
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นายสมทบ  จินารักษ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายณรงค์ฤิทธิ์  ใจปิง
2. เด็กชายวีระชัย  ใจปิง
3. เด็กชายสหภาพ  ใจปิง
 
1. นายวีระชาติ  บุญเทพ
2. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายณรงค์กร  ช่างเงิน
2. นายนันทวัฒน์  เขื่อนเมือง
3. นายนิกร  ขาเหล็ก
 
1. นายวีระชาติ  บุญเทพ
2. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกรพิณ   แซ่เต็น
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สายบุญสา
3. เด็กหญิงปาริดา  รางแดง
4. เด็กหญิงสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
5. เด็กชายเนติพงษ์  ขระสุ
6. เด็กหญิงแพรวา  แสนนิทา
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นางสาวพรทิพา  ภูเลื่อน
3. พระพงษ์พัฒน์   ใจปิง
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวธนัชชา  สุวรรณประชา
2. นางสาวปรียาภรณ์  วัชรการุณย์
3. นางสาวปัณชญา  อุตรชน
4. นายพิพัฒน์พล   ไชยยะ
5. นายวัชรเกียรติ  ไชยชนะ
6. นางสาวสาธิตา  โนพวน
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นางสาวพรทิพา  ภูเลื่อน
3. พระพงษ์พัฒน์   ใจปิง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงดารัน  แสนทรงสิริ
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสิริศักดิ์  ศิลป์ท้าว
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นางสาวสุภัชชา  แซ่ย่าง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐธิยา  ไชยปาละ
2. นางสาวรินรดา  ศุปภัทรสรณ์
3. นางสาววรรณิศา  สลีอ่อน
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พันเมือง
2. เด็กชายชนวีร์  ปัญญางาม
3. เด็กชายณัช  ใจโฮ้ง
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวนภัสกร  พิมเสน
2. นางสาววิมลรัตน์  คำยันต์
3. นางสาวสุภัสสรา  ใจปิง
 
1. นางสาวนารี  ใจปิง
2. นายอำนาจ  จิตอารี
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเฝ้า
2. เด็กหญิงจิตราพร  เขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงชัญญา  ยะแสง
 
1. นางสาววัชรินทร์  จิตอารี
2. นางสาวปิยกานต์  กาสอน
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวปวิตรา  ธรรมศิริวรกุล
2. นางสาววราภรณ์  ต๊ะวิไชย
3. นางสาววลัยลักษณ์  ใจธิ
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พรมเปียง
2. เด็กหญิงชญานี  ชัยประทุม
3. เด็กหญิงฐิตวันต์  ใจปิง
 
1. นางสาวดารากร  หาญยุทธ
2. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชลนิภา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงนิกาญา  วรนันสิทธิ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสา  ปวงคำ
2. เด็กชายทรงพล  บุญรักษา
3. เด็กชายศรัทธาพงษ์  สุปัน
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาววิวาห์  แปงอุด
2. นางสาวอรทัย  ใจปิง
3. นางสาวเบญจรัตน์  ใจปิง
 
1. นางนันท์ติกัน  แซ่ตั้น
2. นายสมโภชน์  หอมดอก
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายกฤตภาส  หอมสุคนธ์
2. เด็กชายณรงค์สรรค์  ลุนธิระวงค์
3. นายธนวัฒน์  เทพกัน
 
1. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
2. นางสาวศรีรัตน์  วุฒิโอสถ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายธนากร  ตนะทิพย์
2. นายธนาวิทย์  จิตอารี
3. นายอาทิตย์  ปัญญาวงค์
 
1. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
2. นางสาวศรีรัตน์  วุฒิโอสถ
 
89 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงชลิตา  พิศจาร
2. เด็กหญิงเชษสุดา  พิศจาร
3. เด็กหญิงเอมิกา  ขาเหล็ก
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
2. นางพยอม  ทิฆัมพรธีรวงค์
 
90 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวชไมพร  คำมอญ
2. นางสาวปนัดดา  ขาวอาราม
3. นางสาววลีพร  แปงคำใส
 
1. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
2. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายสุทธิชัย  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ช่วยนา
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายฐิติกร  อักขระ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายอนุนาท  กีรติเมธาวิน
 
1. นางสาวปิยพร  มิ่งเมือง
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  คำชั่ง
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายเอกภพ  การธนมงคล
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงจิราพร  คำรัตน์
2. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ย่าง
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
98 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายพีรวัฒน์  จิตรแข็ง
2. เด็กชายวิษณุ  ปทุมไพโรจน์
 
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์