สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 24 7 10 41 43 6 2 0 51
2 ท่าวังผาพิทยาคม 16 25 6 47 49 11 2 0 62
3 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 12 11 12 35 39 13 1 0 53
4 มัธยมป่ากลาง 7 5 7 19 21 10 5 0 36
5 ทุ่งช้าง 4 8 5 17 23 6 1 0 30
6 บ่อเกลือ 4 5 6 15 24 16 3 2 43
7 เมืองยมวิทยาคาร 4 4 2 10 15 6 2 0 23
8 เมืองแงง 3 3 2 8 9 10 1 1 20
9 สารธรรมวิทยาคาร 3 2 4 9 17 11 1 0 29
10 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 3 1 2 6 9 8 1 1 18
11 หนองบัวพิทยาคม 3 1 2 6 7 7 1 0 15
12 พระธาตุพิทยาคม 2 1 3 6 12 11 2 0 25
13 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 2 0 7 9 16 6 0 0 22
14 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1 0 1 2 9 4 1 0 14
รวม 88 73 69 230 293 125 23 4 441