สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปัว 24 7 10 41 43 7 2 0 52
2 ท่าวังผาพิทยาคม 16 25 6 47 49 11 2 0 62
3 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 12 11 12 35 39 13 1 0 53
4 มัธยมป่ากลาง 11 6 9 26 27 11 6 0 44
5 ทุ่งช้าง 7 8 6 21 27 6 1 0 34
6 บ่อเกลือ 6 7 6 19 27 17 3 2 47
7 เมืองยมวิทยาคาร 4 4 2 10 16 6 2 0 24
8 เมืองแงง 4 4 2 10 11 10 1 1 22
9 หนองบัวพิทยาคม 3 4 2 9 9 8 1 0 18
10 สารธรรมวิทยาคาร 3 2 4 9 17 11 1 0 29
11 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 3 1 2 6 9 8 1 1 18
12 พระธาตุพิทยาคม 2 2 4 8 14 11 2 0 27
13 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 2 0 7 9 16 7 0 0 23
14 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1 0 1 2 9 5 1 0 15
รวม 98 81 73 252 313 131 24 4 468