สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าวังผาพิทยาคม 49 11 2 0 62
2 ปัว 43 6 2 0 51
3 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 39 13 1 0 53
4 บ่อเกลือ 24 16 3 2 43
5 ทุ่งช้าง 23 6 1 0 30
6 มัธยมป่ากลาง 21 10 5 0 36
7 สารธรรมวิทยาคาร 17 11 1 0 29
8 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 16 6 0 0 22
9 เมืองยมวิทยาคาร 15 6 2 0 23
10 พระธาตุพิทยาคม 12 11 2 0 25
11 เมืองแงง 9 10 1 1 20
12 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 9 8 1 1 18
13 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 9 4 1 0 14
14 หนองบัวพิทยาคม 7 7 1 0 15
รวม 293 125 23 4 445