สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าวังผาพิทยาคม 49 11 2 0 62
2 ปัว 43 7 2 0 52
3 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 39 13 1 0 53
4 บ่อเกลือ 27 17 3 2 47
5 มัธยมป่ากลาง 27 11 6 0 44
6 ทุ่งช้าง 27 6 1 0 34
7 สารธรรมวิทยาคาร 17 11 1 0 29
8 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 16 7 0 0 23
9 เมืองยมวิทยาคาร 16 6 2 0 24
10 พระธาตุพิทยาคม 14 11 2 0 27
11 เมืองแงง 11 10 1 1 22
12 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 9 8 1 1 18
13 หนองบัวพิทยาคม 9 8 1 0 18
14 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 9 5 1 0 15
รวม 313 131 24 4 468