หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนปัว
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเจริญเกียรติ ใบยา ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร หัวหน้าศูนย์การงานอาชีพ
2 นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม หัวหน้าศูนย์สังคม
3 นางวิไลลักษณ์ กาวี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เลขาศูนย์
4 นางพัชรินทร์ สุทธหลวง ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เลขาศูนย์
5 นางสาวสุรางคนา กาวีปลูก ครู โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร เลขาศูนย์
6 นายชลายุทธ วิเศษกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครู
7 นายพีรวัส ยะปัญญา ปัว ครู
8 นายอรรถวุธ ใบยา โรงเรียนปัว ครู
9 นายชำนาญ ยาปัน โรงเรียนปัว ครู
10 นางดวงใจ เนตรทิตย์ โรงเรียนปัว ครู
11 นายวิรัตน์ คุณสิทธิ์ โรงเรียนปัว ครู
12 นายประดิษฐ์ กลาสี โรงเรียนปัว ครู
13 นางวจีพรรณ บัณฑิต โรงเรียนปัว ครู
14 นางสุจิตรา ศรีเครือมา โรงเรียนปัว ครู
15 นางสุธิดา บุพบรรพต โรงเรียนปัว ครู
16 นางเตือนใจ ประกอบเที่ยง โรงเรียนปัว ครู
17 นางวิรัชนก จันทร์เรีย โรงเรียนปัว ครู
18 นายสมชาย เขื่อนธะนะ โรงเรียนปัว ครู
19 นายสิรธีร์ ศิริรัตน์ โรงเรียนปัว ครู
20 นายชัยยศ จงจิตร โรงเรียนปัว ครู
21 นางมัธณา จินะแปง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครู
22 นางสาวบัวถิน เตชนันท์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครู
23 นางเปรมพร ไชยสลี โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครู
24 นางสุพรรณ จิณะไชย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครู
25 นายนิติโชค ปรารมภ์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครู
26 นายศตวรรษ หาญต๊ะ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครู
27 นางสาวพัชราภรณ์ จันปันเมือง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครู
28 นายจักรพงษ์ กานิล ครู โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ครู
29 นายอนุรักษ์ เมฆแสน ครู โรงเรียนปัว ครู
30 นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้น ครู โรงเรียนปัว ครู
31 นายศตวรรษ เดือดดี ปัว ครู
32 นางสาวเรณู สุทธน้อย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครู
33 นายชาติ ก๋าแก้ว ผอ.โรงเรียนปัว ประธานศูนย์วิทยาศาสตร์
34 นางกฤติยา ไชยเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัว รองประธานศูนย์วิทยาศาสตร์
35 นางอารีย์ พิเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปัว เลขาศุนย์วิทยาศาสตร์
36 นายคมสัน โปทิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วยกรรมการ
37 นางสาวแววตา อุปต๊ะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วยกรรมการ
38 นางสาววราภรณ์ เมฆยะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วยกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]