หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nan2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
2. นายมงคล แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสัจจะ รุณวุฒิโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
2. นายมงคล แดงฟูโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
3. นายมานพ ดาอินวงค์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสนโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
2. นางสาวอิษฎาภรณ์ สิทธิยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวประภารัตน์ สายวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ สารใจโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นายกฤษนัส วังสารโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสนโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
2. นางสาวอิษฎาภรณ์ สิทธิยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวประภารัตน์ สายวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
4. นางสาววิรัชฎาภรณ์ สารใจโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นายกฤษนัส วังสารโรงเรียนนาน้อยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ เหลี่ยมวานิชโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
2. นายสิทธิ์ ทองก้อนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑามาศ คำสมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
4. นางสาวมิณฑิตา ดอนป่านโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
5. นางสุพัตรา อินทรประสิทธิ์โรงเรียนสากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ ม่วงมีโรงเรียนสากรรมการ
2. นางกาญจนา ประกอบกิจโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางสุภา ครุฑเงินโรงเรียนนันทบุรีกรรมการ
4. นางสุพิณญา สิทธิยศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านกรรมการ
5. นายณัทธนัท สมคำโรงเรียนแม่จริมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต กองมงคลโรงเรียนน่านนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร วรปรางกุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร ไชยจันดีโรงเรียนสากรรมการ
3. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวสุธิดา อธิกูลโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร ไชยจันดีโรงเรียนสากรรมการ
3. นายมานะ นิรันรัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทกฤษณะชัย ดีปินตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคารองประธานกรรมการ
3. นายประวิทย์ อนุรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นายไตรพฤก ผางามผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชระ ยะปัญญาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
6. นายสถิต วงค์พุทธคำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
7. นายประทวน มณีเพชรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
8. นายบุญนัก ยศหล้าโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
9. นายพันศักดิ์ กิจการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
10. นางเบญญาภา แก้วทิตย์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทกฤษณะชัย ดีปินตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคารองประธานกรรมการ
3. นายประทวน มณีเพชรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายพันศักดิ์ กิจการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญญาภา แก้วทิตย์โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจุฬาวรรธน์ จันทร์สว่างโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลี ขันทแพทย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางจันทิรา เครือใจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วนโรงเรียนสากรรมการ
5. นางแสงดาว ปัญญาวงค์โรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางจารุณี นันศิริโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จัดสวยโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
4. นางสาวจิตติมา เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
5. นางแววดาว ชัยมณีโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา กันทะสอนโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางสาวศริกานต์ คฤหานนท์โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายชโยดม พลายสารโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ เนตรวีระโรงเรียนบ้านหลวงรองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจกล้าโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ เนตรวีระโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิญญูภัทร์ ใจซื่อโรงเรียนยาบหัวนากรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์โรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อิธิประเวศน์โรงเรียนสาธุกิจฯกรรมการ
3. นางดรุณรัตน์ จินดาคำโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำเพชร สิงหราไชยโรงเรียนนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อิธิประเวศน์โรงเรียนสาธุกิจฯกรรมการ
3. นางดรุณรัตน์ จินดาคำโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิราม งามชูกิจโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา นิลทะวงศ์โรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นายศุภชัย สมอโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพากร แก้วอินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัยพร จันต๊ะโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิตา ไชยชนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางภิรญา สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
3. นางอรุณี ชัยพิชิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางภิรญา สอนศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมกรรมการ
3. นางอรุณี ชัยพิชิตโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ อิธิประเวศน์โรงเรียนสาธุกิจฯประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญสุขโรงเรียนนาหมื่นกรรมการ
3. นายภาสกร กติยาโรงเรียนสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกรโรงเรียนนาหมื่นกรรมการ
3. นางปิยมาศ พาใจธรรมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ เชิงแก้วโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายณภัทรสกล ปัญญาโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณภัทรสกล วุฒิโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ เชิงแก้วโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายณภัทรสกล ปัญญาโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ แท่นทองโรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ศรีอักษรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายธวัช พรมีโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ กาบคำโรงเรียนสากรรมการ
3. นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกสานติ์ วรรณภพโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทูล อุดอ้ายโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายอัศวิน จอมเที่ยงโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมนึก ปินตาโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย เพียรประกอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายสมภพ สุปินะโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ คณะเทศโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางศิรินาฏ ปัญญาภูโรงเรียนสากรรมการ
3. นางดวงสมร ธรรมลังกาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ คณะเทศโรงเรียนน่านนครประธานกรรมการ
2. นางศิรินาฏ ปัญญาภูโรงเรียนสากรรมการ
3. นางดวงสมร ธรรมลังกาโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประกาย กาบวังโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จุรีย์ ดีวงค์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางกฤษณรัตน์ ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุดาลักษณ์ ไกรทองโรงเรียนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ณ น่านโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
3. นางพริม เทพทิพย์โรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เตชะเสนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายสมาน ปิ่นนาคโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายเอกชัย พรมเทพโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เตชะเสนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายสมาน ปิ่นนาคโรงเรียนศรีนครน่านกรรมการ
4. นายเอกชัย พรมเทพโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสกาวเดือน นาคศรีโรงเรียนน่านประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ เทพอาจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คันธะเรศย์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายประยงค์ คำก้อนโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ ธรรมไชยโรงเรียนสากรรมการ
5. นายสมเกียรติ สิทธิวงค์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ เทพอาจโรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คันธะเรศย์โรงเรียนสากรรมการ
3. นายประยงค์ คำก้อนโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารกรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ ธรรมไชยโรงเรียนสากรรมการ
5. นายสมเกียรติ สิทธิวงค์โรงเรียนยาบหัวนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ สุขยิ่งโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางปราณี ขัติเนตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางไพบูลย์ รวมทรัพย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ สุขยิ่งโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางปราณี ขัติเนตรโรงเรียนแม่จริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน เตชะบูรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 56กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ปามะโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุลโรงเรียนนันทบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน เตชะบูรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 56กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ปามะโรงเรียนนาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางถิรนันท์ โดยดีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ คำกวนโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางถิรนันท์ โดยดีโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ คำกวนโรงเรียนสากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประพิณ ปิยาพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จุรีย์ ดีวงค์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายเอกจิต กองทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 56กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวประพิณ ปิยาพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จุรีย์ ดีวงค์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายเอกจิต กองทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 56กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]