รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายนพดล  ขอดขวด
2. เด็กชายเทพพิกุล  แสงจันทร์
 
1. นายรังสรรค์  ไกรสีกาจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายชินดนัย  หมอป่า
2. นายนนทวัฒน์  สมควร
 
1. นายนรินทร์  เชื้อหมอ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  นันทะน้อย
2. เด็กหญิงปริยากร  คำเฟือย
3. เด็กหญิงพรประพา  ม่วงปราง
4. เด็กหญิงวริศรา  อินทะเขื่อน
5. เด็กหญิงสุพัชรีย์  กาติ้ง
 
1. นายอำนาจ  ไชยศิลป์
2. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายกฤษดา  ธิวัน
2. นางสาวณัฎฐา  อนุปิม
3. นางสาวณัฐนิช  ติ๊บบุญศรี
4. นางสาวธนัชพร  ภูบัวดวง
5. นางสาววิลาวัลย์  นุมา
 
1. นายกฤษนัส  วังสาร
2. นายวันเฉลิม  สีมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อิ่นภา
2. เด็กชายเอื้อสกุล   กุลสุ
 
1. นางสุพิณญา   สิทธิยศ
2. นายเอกลักษณ์   สัตยวงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายธีรศักดิ์  อินเขียว
2. นางสาวสิรีธร  วิละขันคำ
 
1. นางจุรีรัตน์  ม่วงมี
2. นางสาวสิริวลี  พิลา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  ปันติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ยะนา
 
1. นายปริญศิลป์  คำพุฒ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทะชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวดรุณรัตน์   สบาลงา
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงสุชาวดี  หมื่นโพธิ์
 
1. นายวสันต์  เมฆฉาย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. นางสาวกนกรัตน์  จันทะเนตร
 
1. นายธนินทร์  วงษ์ตระกูล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเพชรดา   คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกานติมา   จินะแปง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงกนกพร  รัตน์สกุลพัฒน์
2. เด็กหญิงอภิชญา  แซ่โซ้ง
 
1. นายยุทธภูมิ  สุประการ
2. นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์แสนชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำสุหล้า
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายกฤษฎา  มงคลไชยคำ
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  สารเถื่อนแก้ว
2. เด็กชายธนากร  ศรีคำ
3. เด็กชายนัฐพล  วุฒิตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  อุ่นใจ
2. นายพิรัชชัย  ตันปัน
3. นางสาวอรัชพร  สุทำเลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางณัชชาวีณ์  สุยะนา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายชยานันต์  ยะนันท์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายธิติวุฒิ   วงษา
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายณัฐพนธ์  โนจักร
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิมนภัทร์  พิพัฒน์วรไกร
 
1. นางสมจิตร  ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายพิษณุ  พิมพ์เถื่อน
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายภัทรธร  กอกดวงคำ
 
1. นางสมจิตร  ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายอมรเทพ  บุตรเสน
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงชนาภา  นุ่มภา
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายภูวนัย   แตงลิตร์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ลอวิภา
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายปฏิภาณ   ธนาฟู
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แสงม่วงยาง
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายภูวนัย   แตงลิตร์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกิตติกา   เจดีย์กัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรสริน   กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงธนัฎฐา  วุฒิยา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวขวัญดาว   ภูมินัน
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกิตติกา   เจดีย์กัน
2. นางสาวขวัญดาว   ภูมินัน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ลอวิภา
4. นางสาวฐิดายุ   โพธิบัณฑิต
5. นายธิติวุฒิ   วงค์ษา
6. นายนิติ   วงศ์มาลา
7. นายนิพิฐพนธ์   ผลทิพย์
8. นายภูวนัย   แตงลิตร์
9. นายศักดิ์สิทธิ์   ปัญญา
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นางชะบา  สุดสม
3. นายปิยะ  คณะธรรม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายธนา  วังยศ
2. เด็กชายนลธวัช  โลกคำลือ
3. นายนวมินทร์  ปิงนา
4. นางสาวปรีณาภา  ไชยวุฒิ
5. นางสาวพิมนภัทร์  พิพัฒน์วรไกร
6. เด็กชายพิษณุ  พิมพ์เถื่อน
7. นายภัทรพล  กิติยศ
8. เด็กหญิงมนัสชนก  เวชฤทธิ์
9. นายศุภกร  พวงพิพัฒน์
10. นางสาวเกวลี  ไชยวุฒิ
11. นางสาวเวธินี  แก้วเนตร
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
2. นางสมจิตร  ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฎา  ฐานะ
2. นายต่อตระกูล  คำแก้ว
3. เด็กชายธนดล  อุตมา
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ทิศหน่อ
5. นางสาวนฤภร  กองยา
6. เด็กหญิงบุษยา  แดงต๊ะ
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  ถาติ๊บ
8. นางสาวพิมชนก  ปิมปาตัน
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  อินค๊ะเหล็ก
10. นายภานุพงศ์  สร้อยศรี
11. นายภูวมินทร์  ใจหลวงคำ
12. นางสาวรติกานต์  บุญราช
13. นายรัฐธรรมนูญ  หน้อยกลาง
14. เด็กชายวรวุธ  อินจ๊อด
15. เด็กหญิงวีรดา  อินนันใจ
16. เด็กหญิงสิริกรณ์  อินจ๊อด
17. เด็กหญิงอธิชา  กันหมุด
18. เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วธรรม
19. นางสาวอังควิภา  ทะนะไชย
20. เด็กหญิงอาภาภัทร  ดีพรม
21. เด็กหญิงเบญญา  วงศ์แก้ว
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
2. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
3. นายชาญณรงค์  โนทะ
4. นายอภิชัย  ธนบุญเรือง
5. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
6. นางสุดารัตน์  ถนอมสิน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกันตวีร์  สุวรรณโน
2. เด็กชายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
3. เด็กชายนนทกร  อนุกูล
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  เฟื่องฟู
5. เด็กชายพิทักษ์ชน  มณีแดง
6. เด็กชายวิศรุต  คำปลิว
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
2. นายวินัย  หมื่นพรมแสน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกรกนก  ส่องเนตร
2. นายชุณหเทพ  ดีพรมกุล
3. นางสาวธนัชชา  กันธิพันธ์
4. นายสิทธิพงษ์  ศุภรัตตสุนทร
5. นายอิทธิกร  ดีปาละ
6. นายเธวินทร์  จันทร์อ่อน
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวกัญญาพัชร  คำวรรณะ
2. เด็กชายกัมพล  สุริยศ
3. นายกีรติ  สิทธิมงคล
4. นายคีรีเขตต์  จันต๊ะสา
5. นางสาวจุฑามาศ  บุญหาร
6. นางสาวจุฑามาศ  คะทะวาทย์
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  เรืองฤทธิ์
8. นางสาวชฎาพร  ทิพวงค์
9. นางสาวชณากานต์  ทานะ
10. เด็กชายชัยนรินทร์  เทียมชัยภูมิ
11. นายณัฐวุฒิ  แสนสุข
12. นายธนพล  เทพประสิทธิ์
13. นางสาวธัญญาเรศ  สุริยะ
14. เด็กชายนนทกร  อนุกูล
15. เด็กชายปฏิพัทธ์  เฟื่องฟู
16. นางสาวปาริฉัตร  บริบูรณ์
17. นายพรเทพ  เพชรต้อม
18. นายพัทธรินทร์  ท้าวคำ
19. นางสาวพิชญา  สบานงา
20. เด็กชายพิทักษ์ชน  มณีแดง
21. นางสาวพิมพกา  คำหล้า
22. นางสาวพิมพ์ชนก  กาตาคำ
23. นายภราดร  หล้าจันทร์
24. นางสาวมนฤทัย  ปันมิตร
25. นางสาวมัญชุภา  ถาหล้า
26. นางสาวมานิดา  เอี่ยมอ่ำ
27. นายลิขิต  กันจะนะ
28. นางสาววิภาพร  ทองดี
29. เด็กชายวิศรุต  คำปลิว
30. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วกาหลง
31. นายสิทธิโชค  เกตุแก้ว
32. นางสาวอนงนาฎ  บุศย์รัศมี
33. นายอนาวิน  จำปาสา
34. นางสาวอังคณา  เป็งอินทร์
35. นางสาวเขมอักษร  ทิพย์ปัญญา
36. นางสาวโชติกา  แก้ววิเชียร
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
2. นายวินัย  หมื่นพรมแสน
3. นางสาวชนิดา  ทาระเนตร์
4. นางสาวทิพย์วิมล  มงคลชัย
5. นางสาวยุวธิดา  จานแก้ว
6. นางสาวปรียารัตน์  ขันทะสอน
7. นางสาวอัมรา  พุ่มพวง
8. นายเอกรัฐ  ทุ่งอ่วน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. เด็กชายกันธี  แต้มสมบูรณ์
 
1. นายมนตรี  สองสีโย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายจุมพลภัทร์  คำแท่น
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงอริสรา  ธรรมสัจจา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวอรกช  ไตรเนตร
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายยิ่งดนัย  อุดทา
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. นายธนชิต  โมริกุล
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงสิริพากร  คุณนำผล
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาววนัชพร  บุญนาวา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายยิ่งดนัย  อุดทา
 
1. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายสุรชัย  สูงเนิน
 
1. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก    ผัดผล
 
1. นายสุขสันต์   สร้างเสริมความดี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชฎารัตน์  พุทธา
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์   คำนา
 
1. นายสุขสันต์   สร้างเสริมความดี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายนิติ   วงศ์มาลา
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงมนัชนก  เวชฤทธิ์
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกนกวรรณ   ศรีปัญญา
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายชยพล   เทรักสี
2. นายชัชพล   จันทร์ท่าฬ่อ
3. นายชานน   ถนอมศักดิ์
4. นายชิษณุพงศ์   ชัยมณี
5. นายณัฐดนัย   ไชยพละ
6. นายณัฐธัญ   แก้วชมภู
7. นางสาวณัฐนันท์   ลาภิยะ
8. นายณัฐพงษ์   สุภะดี
9. นายณัฐพล   ชนชี
10. นายณัฐพล    ธะนะลือ
11. นายณัฐวุฒิ   ขัดเป็ง
12. นายธนพล   โนราช
13. นายธรรศ   นภัสกูล
14. นางสาวธาญิกา   นามแก้ว
15. นายธีรวัฒน์   ธนะคำ
16. นางสาวนฤพร   พะยอม
17. นางสาวนฤมล   กุณะแก้ว
18. นายปฏิภาณ   คำมงคล
19. นางสาวปรัชญา   วงค์ป้อง
20. นายปาราเมศ   พันธจักร์
21. นายพงศธร   จันวิสิ
22. นายภพรักษ์   ดวงจันทร์
23. นางสาวภรกัญญา   สุยานะ
24. นางสาวภุมรินทร์   ริเรือน
25. นายภูมิพัฒน์   ประดิษฐ์
26. นางสาวมณิสรา   ไชยกาอินทร์
27. นางสาววรัญญา   งิ้วผา
28. นางสาววรารัตน์   ลาโพ
29. นายวีระพงษ์   รอดพิเศษ
30. นายสิทธิพงษ์   จีนใจตรง
31. นางสาวสุชาดา   ณ น่าน
32. นางสาวสุปรียา   เขียวสมบัตร
33. นางสาวสุภาพรรณ   กองวาทย์
34. นางสาวสุรัสดา   กะรัตน์
35. นางสาวสุรางคณา   มีบุญ
36. นายอดิศักดิ์   สีสูง
37. นายอภิวิชญ์   ไชยวุฒิ
38. นางสาวอัญชลี   เจริญดี
39. นายเมธิชัย   วงศ์เป็ง
40. นายโกวิท   ศรีประเสริฐ
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นายปิยะ  คณะธรรม
3. นายภาคภูมิ  ต้นผล
4. นางชะบา  สุดสม
5. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายชญานิน  ต๊ะเฮิง
2. เด็กชายชนะ  ชูรัมย์
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จินะ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  กะมะโน
5. เด็กชายตุลาทิพย์  สุยะตา
6. เด็กชายธีระพล  สมภิพงษ์
7. เด็กชายนิธิพัฒน์  อินต๊ะวงค์
8. เด็กหญิงสิริยากรณ์  อำไพ
9. เด็กหญิงสิโรธร  มาฉิม
10. เด็กหญิงแพรทราย  ขัติพันธ์
 
1. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
2. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายชยากร  มะโนวร
2. นายชุติเดช  งานอ่อน
3. นายธนภัทร  สารรัตนะ
4. นางสาวธันยพร  กุศล
5. นางสาวนภัสศร  ปางน้อย
6. นางสาวพลอยไพลิน  ไชยวุฒิ
7. นายภูบดินทร์  สารเทพ
8. นายวิทยา  ยาวิไชย
9. นางสาวศรสวรรค์  ไชยติคะ
10. นางสาวสุปรียา  ผลดวงแก้ว
 
1. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
2. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หยาดยศทะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หยาดยศทะ
3. เด็กหญิงนฤมล  คำลือ
4. เด็กหญิงพรรพษา  ศรีแอ
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  งานอ่อน
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำดี
 
1. นางเปรมจิต  กองมงคล
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวธิติมา   ใจหนักแน่น
2. นางสาวปิยาภรณ์   อธิกรม
3. นางสาวพัชดา   แซ่เฮ้อ
4. นางสาววรรณนิชา   ผาสุข
5. นายวิธิสรรค์   ต๊ะน้อย
6. นางสาวสุรัตน์ดา   จอมราช
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นายปิยะ  คณะธรรม
3. นางชะบา  สุดสม
4. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ขันทะ
3. เด็กหญิงนภัสสร  ดวงทิพย์
4. เด็กหญิงปวีณา  สีพา
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  มินา
6. เด็กหญิงศิรดา  ทิพย์จักร์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทิพวงค์
8. เด็กหญิงสุธิสา  เอี่ยมอ่ำ
9. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แสนสุข
10. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิยศ
11. เด็กหญิงอรปรียา  มีปัญญา
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวธิติมา   ใจหนักแน่น
2. นางสาวปิยาภรณ์   อธิกรม
3. นางสาวพัชดา   แซ่เฮ้อ
4. นางสาวพีรยา    ฟ้าสาร
5. นางสาววรรณนิชา   ผาสุข
6. นางสาวสุรัตน์ดา   จอมราช
7. นางสาวอังศุมาริน   ไชยอักษร
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
2. นายปิยะ  คณะธรรม
3. นางชะบา  สุดสม
4. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุปินะ
2. เด็กหญิงธิดาพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนิล  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงพิมประภา  พุ่มมาลา
5. เด็กหญิงวุฒิพร  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงสุพรรัตน์  สกุลวรภัทร
7. เด็กหญิงอารีย์  เกษมวัฒน์
8. เด็กหญิงเจริญศรี  วงค์เจริญโชค
9. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พาบุญมา
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นางเบญจพร  สักลอ
3. นางสาวพิมพ์ขวัญ  ถาคำ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นางสาวกุลนิภา  วัฒนาตระกูลวงค์
2. นายนครชัย  บุญอิน
3. นางสาวนัชยา  หล้าตุ้ย
4. นางสาวนิตยา  พงศาผดุง
5. นายบรรหาร  ใจปิง
6. นางสาวปริศนา  สุปินะ
7. นายมาวิน  บุญอิน
8. นายรณกฤต  ปันติ๊บ
9. นางสาวรัชนี  แซ่โซ้ง
10. นางสาววนิดา  แซ่โซ้ง
11. นายศุภชัย  ปันปาลี
12. นางสาวสุภาวดี  แซ่โซ้ง
13. นายสุเมธ  สิทธิแสน
14. นางสาวอนงค์  แซ่เล้า
15. นางสาวเบญจวรรณ  เล่าอริยวงค์
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นางเบญจพร  สักลอ
3. นางสาวพิมพ์ขวัญ  ถาคำ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายจักรกฤษณ์  กองแก้ว
2. นายนันทวัฒน์  กาอินทร์
3. นางสาวนาถอนงค์  มูลเทียน
4. นายยอดชาย  ด้วงกูล
5. นายอชิรวิทย์  สุยะนา
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายกฤตนัย  ฝั้นเบ้า
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาหิน
3. เด็กชายกิติพงษ์  สีขวา
4. เด็กชายธีระศักดิ์  ยวงคำ
5. เด็กชายนครินทร์  คำหลวง
6. เด็กชายบุญยชน  ไชยยงค์
7. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ปัญญาวงค์
8. เด็กชายเอกธำรง  ธนะสินวิริยะกุล
 
1. นายประทวน  มณีเพชร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  คำนาน
2. นายณัฐสิทธิ์  หน่อพงศ์
3. นายดนุสรณ์  กันทะเสน
4. นายธีรพงศ์  ไชยกาอินทร์
5. นายนพดล  อิทธิรักษ์
6. นายศรันย์  แสนศรี
 
1. นายพันศักดิ์  กิจการ
2. นางเบญญาภา  แก้วทิตย์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ผัดดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพงษ์
3. เด็กหญิงอนันตญา  ตาทิพย์
 
1. นางแสงเดือน  วงศ์ทา
2. นางสาวดารัสกานต์  พิยะ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกนิษฐา  เถวียน
2. นางสาวนิตยา  พรพิศุทธิ์
3. นางสาวปิยนันท์  อินตา
 
1. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงชิดชนก  วงศ์สงคราม
2. เด็กหญิงบุณยาวัฒน์  สัตยวงศ์
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายธีรภัทร  พอใจ
2. เด็กชายภราดร  เสมอ
 
1. นายสุรชัย  ใจซื่อ
2. นางสาววิไลวรรณ  เนตรวีระ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวญาณินี  กันทะสอน
2. นางสาวนัฐวรรณ  นันต๊ะปิน
 
1. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
2. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงทิพย์ดุรีย์  บูรณกิจ
2. เด็กชายปัฐน์ณภัทร  คำชาย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายณัฐนนท์  ตั้งเพชรศักดิ์กุล
2. นายพุทธชาติ  อ้อยคำ
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มงคลวิสุทธิ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  สมมุติ
 
1. นางอัจฉรา  นิลทะวงษ์
2. นายชโยดม  พลายสาร
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ตาน้อย
2. เด็กหญิงมุฒิตา  ป้องปา
 
1. นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กชายจิรภัทร  น้ำลัด
2. เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะวิชา
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านนคร 1. นายจีระศักดิ์  อนันต๊ะ
2. นายศุภวิชญ์  อุตมะชัชวาล
 
1. นายยุทธนา  กันทะสอน
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นายธรรมรัตน์  แสงเพชร
2. นายไตรวิชย์  สิริพูลเพ็ชร
 
1. นายภาสกร  กติยา
2. นายอนุวัต  แก้วด้วง
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายกษิฐ์เดช  อมรทิพย์วงศ์
2. นายฐิติวัชร์  ธนบูรณ์ณิชกุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศิริชาญ
2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงปณิตา  ธีระไพรพฤกษ์
2. เด็กหญิงพิริยาพร  คำเต็ม
3. เด็กชายสงกรานต์  วิลัยสัก
 
1. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
2. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชโยชา  ชวลิตสุวรรณ
2. นางสาวทรงพร  เกตุสุ
3. นายอดิศักดิ์  จันวัง
 
1. นายธวัช  พรมี
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายจิรวัฒน์  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวรสสุคนธ์  ทุ่ยอ้น
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายศุภชัย  สมอ
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กชายคณิตศร  พรมกามินทร์
2. นายภาณุพงศ์  อนุปิม
3. เด็กชายวิศรุต  เสนตา
 
1. นายถนัดกิจ  ศรีวิไชย
2. นายศุภชัย  สมอ
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นายชญานนท์  เยี่ยมยุทธการ
2. นายถิรวิทย์  บุญผล
3. นายเกียรติศักดิ์  อิ่นทา
 
1. นายสุกิจ  สุวรรณ์
2. นายชรินทร์  ภิชัยวงค์
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวนภาพร  ค่าคาม
2. นางสาวอารียา  รินทร์แก้ว
3. นางสาวเยาวเรศ  วงศ์ลา
 
1. นายทรงบัญชา  บัวจันทร์
2. นายพยุง  ไชยเขียวแก้ว
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวนันทิกานต์  พัฒนา
2. นายเจตนิพัทธ์  จันทร์เนตร
3. นายเอกวัฒน์  วุฒิยาน
 
1. นายพยุง  ไชยเขียวแก้ว
2. นายอลงกรณ์  วีระพันธ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายพิริยากร  พังยะ
2. เด็กชายพีระภัทร  พังจันตา
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ก๋าวงศ์
 
1. นายอภิชิต  เงินกองแก้ว
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นางสาวจิราภรณ์  ไชยวงค์
2. นายมนต์รักษ์  ใจปิง
3. นายศรัญย์  ชรินทร์ภรณ์
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ธรรมศิริ
2. นางชนิกานต์  ปัญญาคำ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ถึงสุข
2. นางสาวพิมพิศา  อินทะจักร์
3. นางสาวอินทิรา  มาลีกิตติการต์
 
1. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายกรกฎ   แปงใจ
2. นางสาวกวิณนา   สายอินแก้ว
3. นางสาวรัตติยา   สายอะลิน
 
1. นายประยงค์   คำก้อน
2. นางไพบูลย์   รวมทรัพย์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกัญธิกา  วิละขันคำ
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สิงใจ
3. เด็กหญิงฐานิกา  ต่างใจเย็น
4. เด็กหญิงพนิตนันท์  กองตา
5. เด็กหญิงรพีพร  พรมจักร
6. เด็กหญิงสุธี  กาวีจันทร์
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพิชชานันท์  วันควร
2. นางสาวภัทรา  สุภาจีน
3. นางสาวลักษมณ  ประเทศรัตน์
4. นางสาวหทัยชนก  สีลาดเลา
5. นางสาวอติกานต์  แก้วพามา
6. นางสาวเกศศินี  ชินาวงค์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
2. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สีแก้ว
2. เด็กหญิงชุลีพร  นาทุม
3. เด็กหญิงวาทินี  คำเต็ม
 
1. นางถิรนันท์  โดยดี
2. นายเอกชัย  พรมเทพ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาววาสนา  มะวงศ์
2. นางสาวสุนิสา  แสงทิพย์
3. นางสาวอรอนงค์  หัสเดช
 
1. นางสุรางค์รัตน์  เวติวัฒนา
2. นางสาวธนาภรณ์  สิทธิแสน
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กชายธนวรรฒ  ขันทะ
2. เด็กชายธมชาติ  เฟือยคำ
3. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์  พกคำ
 
1. นายสถิตย์  นันทะน้อย
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายธวัชชัย  ใจแก้ว
2. นายพีรวิชญ์  สิงห์ดี
3. นายเอกรัตน์  เมฆแสน
 
1. นายอนันต์  เทพอาจ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงชญาณิศ  สนใจ
2. เด็กหญิงธนรัตน์  สุนา
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินตางาม
 
1. นางนงนภัส  ชัยพินิจ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวปาริตา  สารถ้อย
2. นางสาวสุมิตรา  อนุมา
3. นายอดิศักดิ์  ทีดี
 
1. นางปราณี  อินวาทย์
2. นางสาวเบญจพร  ก๋าวงศ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงปัทมา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงลลิตา  กิตติชนะกุล
3. เด็กหญิงศิริอร  อินตะเม้า
 
1. นายเอกจิต  กองทา
2. นางรัญจวน  เตชะบูรณ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จริม 1. นางสาวศุภนิดา  ทองคำ
2. นางสาวศุภานัน  วิชัยคำ
3. นางสาวสุทินา  สุทธิไส
 
1. นางกมลวรรณ  ตันติวัฒน์
2. นางปราณี  ขัติเนตร
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงมัสยา  แสนย่าง
3. เด็กหญิงวรางคนา  ศรีบัว
 
1. นางรัญจวน  เตชะบูรณ์
2. นายเอกจิต  กองทา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นางสาวพรชรินทร์  สกุลวรภัทร
2. นางสาวพิสินี  ศิริคาม
3. นางสาววิภาวี  วุฒิพงศ์ตระกูล
 
1. นางสาวดารีณี  ตระกูลทอง
2. นายเอกจิต  กองทา
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์   อ่อนพุ
2. นางสาวนิติยา  ดีมาก
3. นางสาววิชญาพร  บังเมฆ
 
1. นางสาวมาลัยพร  จันต๊ะ
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ปัญญาทา
2. เด็กชายศิวกร  รักเสน
3. เด็กชายอัครพนธ์  ผาบสละ
 
1. นายศุภฉันท์  ธนะปัด
2. นางรวงทอง  ธุระยศ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายบวรเทพ  อุดแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เทพก่ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทะนันไชย
 
1. นางมาลี  ไชยยศ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กชายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวนาถอนงค์  มูลเทียน
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  เชียงกาขัน
 
1. นางแพรวไพลิน  ศศิทัตต์
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 1. นายณัฐพล  แสนท้าว
2. นางสาวสุภาวดี  สกุลวรภัทร
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เดชณรงค์
2. เด็กชายทรงธรรม  ชอบธรรม
 
1. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เจริญสุข