สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศรีน่าน 60 7 0 0 67
2 สา 56 6 4 0 66
3 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 51 6 5 0 62
4 นาน้อย 36 12 1 0 49
5 นันทบุรีวิทยา 23 6 6 0 35
6 นาหมื่นพิทยาคม 21 15 4 0 40
7 ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 21 6 1 0 28
8 น่านคริสเตียนศึกษา 20 8 5 0 33
9 สันติสุขพิทยาคม 19 6 0 0 25
10 บ้านหลวง 17 10 2 0 29
11 น่านนคร 16 6 1 0 23
12 เมืองลีประชาสามัคคี 15 5 3 0 23
13 แม่จริม 13 9 5 0 27
14 ตาลชุมพิทยาคม 12 7 4 0 23
15 บ่อสวกวิทยาคาร 10 6 1 0 17
16 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 7 7 0 0 14
17 น่านประชาอุทิศ 6 4 1 0 11
18 ศรีนครน่าน 5 4 0 2 9
19 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 3 1 4 1 8
20 ยาบหัวนาวิทยา 3 1 1 0 5
21 ยาบหัวนา 3 1 0 0 4
รวม 417 133 48 3 598