สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศรีน่าน 26 16 11 53 60 7 0 0 67
2 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 20 12 9 41 51 6 5 0 62
3 สา 19 14 8 41 51 6 4 0 61
4 นาน้อย 8 15 6 29 36 12 1 0 49
5 ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 8 4 4 16 20 6 1 0 27
6 สันติสุขพิทยาคม 5 3 3 11 19 6 0 0 25
7 นาหมื่นพิทยาคม 4 3 6 13 15 15 4 0 34
8 น่านนคร 4 2 3 9 16 6 1 0 23
9 ตาลชุมพิทยาคม 3 2 0 5 12 7 4 0 23
10 บ่อสวกวิทยาคาร 3 1 1 5 10 6 1 0 17
11 น่านคริสเตียนศึกษา 2 6 2 10 20 8 5 0 33
12 นันทบุรีวิทยา 2 4 6 12 23 6 6 0 35
13 บ้านหลวง 2 4 4 10 17 10 2 0 29
14 แม่จริม 2 2 2 6 13 9 5 0 27
15 เมืองลีประชาสามัคคี 2 1 1 4 15 4 2 0 21
16 น่านประชาอุทิศ 0 1 2 3 6 4 1 0 11
17 ศรีนครน่าน 0 1 1 2 5 4 0 2 9
18 ยาบหัวนา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
19 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 0 0 0 0 6 7 0 0 13
20 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 0 0 0 0 3 1 4 1 8
21 ยาบหัวนาวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
รวม 110 92 70 272 404 131 47 3 582