สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศรีน่าน 60 7 0 0 67
2 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 51 6 5 0 62
3 สา 51 6 4 0 61
4 นาน้อย 36 12 1 0 49
5 นันทบุรีวิทยา 23 6 6 0 35
6 น่านคริสเตียนศึกษา 20 8 5 0 33
7 ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 20 6 1 0 27
8 สันติสุขพิทยาคม 19 6 0 0 25
9 บ้านหลวง 17 10 2 0 29
10 น่านนคร 16 6 1 0 23
11 นาหมื่นพิทยาคม 15 15 4 0 34
12 เมืองลีประชาสามัคคี 15 4 2 0 21
13 แม่จริม 13 9 5 0 27
14 ตาลชุมพิทยาคม 12 7 4 0 23
15 บ่อสวกวิทยาคาร 10 6 1 0 17
16 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 6 7 0 0 13
17 น่านประชาอุทิศ 6 4 1 0 11
18 ศรีนครน่าน 5 4 0 2 9
19 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 3 1 4 1 8
20 ยาบหัวนาวิทยา 3 1 1 0 5
21 ยาบหัวนา 3 0 0 0 3
รวม 404 131 47 3 585