หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย ประธานคณะกรรมการ
3 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการ
4 นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย ประธานคณะกรรมการ
5 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานคณะกรรมการ
6 นายอรุณ กันปวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานคณะกรรมการ
7 นายฉวีวรรณ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานคณะกรรมการ
8 นายประสิทธิ์ ไชยกลางเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานคณะกรรมการ
9 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย รองประธานคณะกรรมการ
10 นายจรัญ อุดอ้าย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
11 นางโสภิณ อมรรัตน์ ครูโรงเรียนสา กรรมการและเลขานุการ
12 นายปิยะ คณะธรรม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
13 นางชะบา สุดสม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน
14 นางประภัสสร วรปรางกุล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน
15 นายจำเริญ นิลพร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน
16 นางเอมอร สุมามาลย์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน
17 นางศภรัตน์ เวชสัมพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน
18 นางสาวรัชนีกร เกิดไชย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
19 นางสาวปัทมา ปิยศทิพย์ ครูโรงเรียนนาน้อย กรรมการดำเนินงาน
20 นางส่งศรี เรือนอุ่น ครูโรงเรียนนาน้อย กรรมการดำเนินงาน
21 นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ ครูโรงเรียนนาน้อย กรรมการดำเนินงาน
22 นางประภัสสร อัทธยศ ครูโรงเรียนนาน้อย กรรมการดำเนินงาน
23 นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ ครูโรงเรียนนาน้อย กรรมการดำเนินงาน
24 นางสาวกุลธิดา หล้ามะณี ครูโรงเรียนนาน้อย กรรมการดำเนินงาน
25 นายภาคภูมิ ต้นผล ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 นางสุพิณญา สิทธิยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายสมเรียน วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางสาววีนา สุวรรณโน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายกวินท์ วงศ์รัตน์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายเอกลักษณ์ สัตยวงศ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายชัยพร สุขมี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางสาวพิมพ์ณภา นุบุญมา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางเอมอร บำเพ็ชร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายเจริญ อุตมีมั่ง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางศิริลักษณ์ เครือเสน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายสันติ คำเต็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางวาสนา อ่อนแก้ว รงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสาววรรณิศา จินนะ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางสาวสุพัตรา ลังกาใจ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางสาวกนิษฐา รัตน์น้ำหิน ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
41 ว่าที่ร.ต.มงคล หนูสา ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางสาวปัทมา ปิยศทิพย์ ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางส่งศรี เรือนอุ่น ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางประภัสสร อัทธยศ ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางสาวกุลธิดา หล้ามะณี ครูโรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายสมพงษ์ คันธะเรศย์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายพูนศักดิ์ ธรรมไชย ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางสุดาลักษณ์ ไกรทอง ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางเยาวลักษณ์ คำกวน ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายสมนึก ปินตา ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายธัญวัฒน์ กาบคำ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายภาสกร กติยา ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางศิรินาฏ ปัญญาภู ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคำ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายอนุวัต แก้วด้วง ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางสาวทิพรัตน์ ต่างใจ ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นายประเสริฐ เครือเสน ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายวัชระ เตชะเสนา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายอภิราม งานชูกิจ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายอรรณพ ใหม่เทวินทร์ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายบัญชา ตาดี ครูโรงเรียนสา คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นายปฐมพงษ์ ทะแสง ครู โรงเรียนนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)
69 นายวีระยุทธ อยู่จันทร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
70 นายวัชระ ยะปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม รองประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ - เนตรนารี)
71 นางสาวอิษฎาภรณ์ สิทธิยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
72 นางจุฑามาศ คำสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
73 นายพันศักดิ์ กิจการ ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)
74 นายบุรัสกร กุดนาน้อย ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)
75 นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน รองประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
76 นางสาวขจีัรัตน์ ไชยวิโน ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ผู้ช่วยเลขาศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสิือ- เนตรนารี)
77 นายณรงค์กร ดวงพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
78 นางพัชราภา ผาแสง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสา รองประธานศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธวัช พรมี โรงเรียนนาน้อย สพม.37
โทร: 085-7066925 Facebook: Tawat Pornmee Line: nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]