หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nan1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมพงษิ์ โลนันท์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ จันทรสูรย์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ เมฆแสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมพงษิ์ โลนันท์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ จันทรสูรย์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ เมฆแสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ บุญทวีโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ วีระวงค์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายชลายุทธ์ วิเศษกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกชกร ทำนุพันธ์ุโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนริศรา คำหว่างโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ บุญทวีโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายเอกนรินทร์ วีระวงค์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายชลายุทธ์ วิเศษกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกชกร ทำนุพันธุ์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนริศรา คำหว่างโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ยาปันโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสุนันธินีย์ ไชยสาสน์โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสายฝน ปิงคละศรีสุขโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนียา จันต๊ะยอดโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุพรรณ จิณะไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวบัวถิน เตชนันท์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี บุญงามโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ต๊อดแก้วโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นายโพธิ์ มูลจะคำโรงเรียนศรัทธิศิลาเพชรรังสรรรค์กรรมการ
5. นางสุธิดา บุพบรรพตโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดื์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดื์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประสาท สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดื์ หาญพลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ สุขทองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางสาวอชิรญาณ์ อินต๊ะแสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางสาวอชิรญาณ์ อินต๊ะแสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรินทร์ จิตอารีโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์โรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นางสาวอชิรญาณ์ อินต๊ะแสนโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดื์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดื์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดื์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญาโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายกิตติศักดื์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายกิตติศักดื์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายกิตติศักดื์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอรุณ ชราชิตโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นายกิตติศักดื์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรายุ จันทร์เพ็งโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ มะโนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ยังศิริโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นายชเนรินทร์ จิตอารีโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ เกียรตินิยมดีโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช วงศ์วิเศษโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวเกสร สิงห์ธนะโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ อินทาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางทยาภา โพฐิติกุลโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสริมศักดิ์ หาญยุทธข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ไชยสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร์โรงเรียนบ้านชีกรรมการ
4. นายเสกสรรค์ ณ น่านโรงเรียนบ้านดอนแท่นกรรมการ
5. นายมนตรี ขอนพวงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
6. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
7. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
8. นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
9. นายหาญ จินดาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
10. นางสุจินดา ทรายแหลมทองโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเสริมศักดิ์ หาญยุทธข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ไชยสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร์โรงเรียนบ้านชีกรรมการ
4. นายเสกสรรค์ ณ น่านโรงเรียนบ้านดอนแท่นกรรมการ
5. นายมนตรี ขอนพวงโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115กรรมการ
6. นายไสว สุทธไชยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
7. นายดำริห์ จิณะโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
8. นายพันธ์ยศ ศรีนเรศพงษ์โรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
9. นายหาญ จินดาสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนศิลาแลงกรรมการ
10. นางสุจินดา ทรายแหลมทองโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายฝน พรหมลังกาโรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. นางชิษณุชา รินฤทธิ์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ เตชนันท์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภัญกานต์ อินสาโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางสาวรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์โรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางณัฐกา คำวังโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา กันอาทาโรงเรียนปัวรองประธานกรรมการ
3. นางวณิชยา ธุระอบโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
4. นางนันท์ติกัน แช่ตั้นโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางภูริตา ใบยาโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายดาวี ตันเวียงเมืองยมฯประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ วิลาศปัวกรรมการ
3. นางนุชจรินทร์ มาสุขทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปริศนา หงษ์ทองท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรชนก ศิริรัตน์เมืองแงงกรรมการ
3. นางชลธิชา มังคละสารธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปริศนา หงษ์ทองท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรชนก ศิริรัตน์เมืองแงงกรรมการ
3. นางชลธิชา มังคละสารธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางบุญยดา สุยะหมุดท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พรมสาส์นมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายสุพนธ์ สุยะหมุดท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางบุญยดา สุยะหมุดท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกัลยา พรมสาส์นมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายสุพนธ์ สุยะหมุดท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอุตสาห์ โนราชหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี ชุรีไตรเขตฯกรรมการ
3. นายสมโภชน์ หอมดอกเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ คันธะเรศย์ปัวประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ หอมดอกเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางอุตสาห์ โนราชหนองบัวฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธราภพ ยานการเชียงกลางฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ โนกันมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสาวปริศนา หงษ์ทองท่าวังผาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธราภพ ยานการเชียงกลางฯประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สุทธิแสนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นายอภิชัย แสนใหญ่ไตรเขตฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายจิตรกร กิจเฉลียวบ่อเกลือประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ธรรมวงศ์ท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกภักดิ์ แสงสุขพระธาตุฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ธรรมวงศ์ท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร กิจเฉลียวบ่อเกลือกรรมการ
3. นายเอกภักดิ์ แสงสุขพระธาตุฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พรมสาส์นมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสุภาพร จิตตรงพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุพนธ์ สุยะหมุดท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา พรมสาส์นมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นางสุภาพร จิตตรงพระธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรวุธ อิ่นทำเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย แสนใหญ่ไตรเขตฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุทธิแสนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายภคพล วัฒนะปัวประธานกรรมการ
2. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ปัวกรรมการ
3. นางหรรษา สิทธิพงศ์ปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายภคพล วัฒนะปัวประธานกรรมการ
2. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ปัวกรรมการ
3. นางหรรษา สิทธิพงศ์ปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ปัวประธานกรรมการ
2. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาปัวกรรมการ
3. นายภคพล วัฒนะปัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางหรรษา สิทธิพงศ์ปัวประธานกรรมการ
2. นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษาปัวกรรมการ
3. นายภคพล วัฒนะปัวกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ หาญยุทธโรงเรียนไตรเขตฯประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ เสมอใจโรงเรียนศรัธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
3. นายพิศุทธ์ รัตนวงศ์โรงเรียนเชียงกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสรศักดิ์ เสมอใจโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ หาญยุทธโรงเรียนไตรเขตฯกรรมการ
3. นายพิศุทธ์ รัตนวงศ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธนากรณ์ ท่วมอ้นโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ขอดแก้วโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายเจริญเกียรติ ใบยาโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายธนากรณ์ ท่วมอ้นโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ขอดแก้วโรงเรียนมัธยมป่ากลางกรรมการ
3. นายเจริญเกียรติ ใบยาโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารี เสาศิริโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจำปา พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างประธานกรรมการ
2. นางอารีรัชช์ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารี เสาศิริโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชวน ถาวงค์โรงเรียนเมืองยมวิทยคารประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ จิตอารีย์โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายเดชา จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายจรูญ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่่าวังผาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชวน ถาวงค์โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ จิตอารีโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"กรรมการ
3. นายเดชา จันทร์ผงโรงเรียนปัวกรรมการ
4. นายจรูญ ไชยช่อฟ้าโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ อุปจักร์โรงเรียนบ่อเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย โลกคำลือท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุลวรรณ จันทร์เพ็งโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ฆ้องเดชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย โลกคำลือโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางกุลวรรณ จันทร์เพ็งโรงเรียนปัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤดี กันทเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางชนกนันท์ คำจิตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤดี กันทเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางชนกนันท์ คำจิตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤดี กันทเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางชนกนันท์ คำจิตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤดี กันทเสนโรงเรียนมัธยมป่ากลางประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรถาวรโรงเรียนปัวกรรมการ
3. นางชนกนันท์ คำจิตรโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปวันรัตน์ บุญเรืองธนศักดิ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมร พิมพ์มาศโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรางคนา กาวีปลูกโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปวันรัตน์ บุญเรืองธนศักดิ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมร พิมพ์มาศโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรางคนา กาวีปลูกโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวสุรางคนา กาวีปลูกโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางฤดี ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจำปี พุฒกลางโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
3. นางสาวสุรางคนา กาวีปลูกโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชชนก จิตระวงศ์โรงเรียนปัวกรรมการ
2. นางมณทิรา จำรูญโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารกรรมการ
3. นางเมธาวี ขันทะสอนโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์กรรมการ
4. นางปิยพร มิ่งเมืองโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ไชยและโรงเรียนทุ่งช้างกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจินดา ยังศิริโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"ประธานกรรมการ
2. นายปวินท์ สุทธหลวงโรงเรียนบ่อเกลือกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา สูงขาวโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธงชัย จิตรกว้างโรงเรียนเมืองแงงกรรมการ
3. นายสุพจน์ คัญใหญ่โรงเรียนทุ่งช้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายศราวุธ ธรรมวงศ์ท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร กิจเฉลียวบ่อเกลือกรรมการ
3. นายเอกภักดิ์ แสงสุขพระธาตุฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายศราวุธ ธรรมวงศ์ท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุตสาห์ โนราชหนองบัวพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุวดี ชุรีไตรเขตฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายศราวุธ ธรรมวงศ์ท่าวังผาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร กิจเฉลียวบ่อเกลือกรรมการ
3. นายเอกภักดิ์ แสงสุขพระธาตุฯกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธวัช พรมี โรงเรียนนาน้อย สพม.37
โทร: 085-7066925 Facebook: Tawat Pornmee Line: nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]