รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  เจ็ดคีรี
2. เด็กชายภูมินทร์  คธาทร
 
1. นายทินกร  วงค์ทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายสุรยุทธ  หน่อมาลา
2. เด็กชายไพโรจน์  หยกแสงเรืองมุก
 
1. นายประทีป  กิจเมือง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  จันทร์อ้าย
2. เด็กหญิงกษมา  โรจน์โกวิท
3. เด็กชายทวีศักดิื  แย้มพุฒ
4. เด็กหญิงธัญสุดา  จันต๊ะ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  วงศ์คล้ายพระจันทร์
 
1. นางสาวศญานันทน์  ศรีโกศลสิริเลิศ
2. นายอดิศร   เนตรทิพย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวกุลธิดา  ยังมั่ง
2. นางสาวนิชาภา  บุญหนุน
3. นางสาวภัทรินทร์  โอฬารสมบัติ
4. นางสาววริษฐา   เอกดิลก
5. นางสาววัชรียากร  มีศรี
 
1. นางพิทยาภรณ์  บูรณสิทธิ์
2. นายสิทธิชัย  ทองจันดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ณวรรณติ๊บ
2. เด็กชายศุทธิกร  เลิศบุญสุวรรณ
 
1. นางสาวมณฑา  พรกนกพงษ์
2. นางสาวศญานันทน์   ศรีโกศลสิริเลิศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวปานตะวัน  จรุงพนา
2. นายราเชนทร์  เจริญกุล
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงเบญจพร  ขยันกิจ
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวคริสแบร์  บานี
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายประภาศ  เอื้องสีคราม
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายพงษ์ประสิทธิ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายวีรพงษ์  นิธิพูนขจร
 
1. นายวุฒิชัย  ใจสุ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  อาสาไพร
 
1. นายวุฒิิชัย  ใจสุ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายสุชาติ  พนารุ่งเรือง
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายธวัชชัย  เจตนาคุ้มทรัพย์
2. เด็กชายปองพล  ษมาจิตโอบอ้อม
 
1. นางสาวอำภา  อินทะลา
2. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงค์ไชย
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายสุขสันต์  ใฝ่การงานยิ่งเจริญ
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายพัฒนพงษ์  อมรใฝ่ชนแดน
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงรัตนี  คำภีระ
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวณัฐสุดา  กิจเมือง
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายมงคล  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  เอกจันทร์
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กชายศรัญย์  คำภีระ
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายศิิริศักดิ์  พิทักษ์ไพรสกุล
 
1. นางจิราภรณ์  ทองประดิษฐ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  เจนปัญญา
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาววรรณา  ศรีไว
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายเสกสรร  ปิยศักดิ์โชติกุล
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรันตนพร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายวิฑูรย์  สง่าโกมนพงศ์
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรันตนพร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญร่วม
 
1. นายปัญญา  ชมภู
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวลัดดา  -
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงกชพร  วังมูล
2. เด็กชายจักริน  ศิริฐา
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  แยกแก้ว
4. เด็กชายพงศกร  วิภาสพานิชกุล
5. เด็กชายวรัญชิต  บุญชุ่ม
6. เด็กชายสหภาพ  ใจคำ
7. เด็กหญิงสิริกร  พลปิยกุล
8. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  นิพัฒนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์  สกัด
2. นางสาวอรกัญญา  มันตะนา
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวจิรณัฐ  นิลประยูร
2. นางสาวจิริสุดา  ใฝ่ฝากสมบัติ
3. นายประสิทธิ  อินทร์ใย
4. นางสาวสุทธิดา  สิริเสริมภักดี
5. นางสาวสุธิดา  วีระสัย
6. นายอนุสรณ์  ปันทอง
7. นายอัจฉริยะ  คงคาใส
8. นายเมทนี  สุติน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์  สกัด
2. นางสาวอรกัญญา  มันตะนา
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายพงศ์ภัค  เพชรพญาไพร
2. เด็กชายวัชระ  แนะโพ
3. เด็กชายศุภชัย  เลิศพรสมบัติ
4. เด็กชายสมศักดิ์  ศรีไสวบงกช
5. เด็กชายอาทิตย์ชัย  หยกสิรกุลกิตติ
6. เด็กชายอำพล  ษมาจิตอัมพร
7. เด็กชายเทอดศักดิ์  แซ่ว่าง
8. เด็กชายไพทูรย์  สุขคีรี
 
1. นายวิสิทธิ์  ทองแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์  สังข์แดง
3. นายอิสระพงษ์  คำทาง
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงพุทธชาด  สิงขรอภิรักษ์
2. เด็กหญิงวาสนา  เดชากลางคีรี
3. เด็กหญิงวิลาสินี  เสริมสร้างความดี
 
1. นายไพพร  จิระมิตร
2. นายจักร์รวี  พิทักษ์พิจิตรแสง
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวคำแก้ว  ก่อเกียรติวนา
2. นายสมเดช  เดโชชลาลัย
3. นางสาวสุชาดา  นิรันดร์เกษม
 
1. นางสาวภัศรา  อัจจิมาธร
2. นางกนกลักษณ์   แปงมูล
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กหญิงมาลินี  ชีพพานิช
2. เด็กหญิงวิดารัตน์  ทูเกาะ
 
1. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
2. นางสาวยุพา  ปินตา
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชาย คฑาวุฒิ  ระวังกาย
2. เด็กหญิงปริฉัตร  บุญอิ่ม
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายครองธรรม  บุญฑี
2. นายจิตวิสุทธิ์  คำหน้อย
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นางสาวนิรัญญา  คำเขื่อน
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายธนภัทร  นาสา
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริทิพย์
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายชัชนนท์  ช่วยจันทร์
2. นายศิวกร  คงแดง
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  ศีลธรรม
2. เด็กหญิงวาสนา  เชิงพนาดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์  สังข์แดง
2. นายประทีป  กิจเมือง
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หน่อแก้ว
2. เด็กชายอัครพันธ์  รัตนโกศ
 
1. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายกมลภพ  โพธิ
2. เด็กชายวรวัฒน์  นายวัน
 
1. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
2. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายกฤษกร  พวงทอง
2. นางสาวเกศญาภัค  วงษ์ทหาร
 
1. นางสาวเรณุกา  โสภาลัย
2. นางสาวนริศรา  สิงห์เชื้อ
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายคุณากร  นพคุณ
2. นายภูวเดช  พรหมมา
 
1. นายสมชาย  แผ่อำนาจ
2. ว่าที่ร้อยตรีสนาน  คงอ้าย
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายชนากร  แก้วสุทธิ
2. นายอัครเดช  สันตินามชัย
 
1. นางสาวยุพา  ปินตา
2. นายสมชาติ  แผ่อำนาจ
 
46 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจณะ
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน   พุทธรัตน์
3. เด็กหญิงเนตรชนก  กำแพงทิพย์
 
1. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
2. นางสาวอรพรรณ  ทิพย์ประเสริฐ
 
47 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  -
2. นายศราวุฒิ  บุญทิพย์
3. นายอัมรินทร์  แสงอรุณ
 
1. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
2. นางสาวอรพรรณ  ทิพย์ประเสริฐ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวพิชญา  แสงศรีจันทร์
2. นายอัศวิน  เกิดกลางไพร
 
1. นายธนาทิพย์  อูปแก้ว
2. นางสาวผุสดี  ต้อยตระกูล
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. เด็กชายวีรพล  เปลา
2. เด็กชายสุริยัน  บงกชฤดี
3. เด็กชายสุเมธ  สุจริยาพงศ์พร
 
1. นายเฉลิมพล  พาตา
2. นายศักดิ์ชัย  ไวสกุล
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นายกวยทู  -
2. นายบรรจง  กมลสดใส
3. นายสาธิต  อุดมสมาธิวัฒน์
 
1. นายชลธาร  สมาธิ
2. นางสาววรรณิศา  วงศ์ษยา
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นายศุภเชษฐ์  ประสงค์น้ำใจ
2. นายสราวุธ  พัฒนาคีรี
3. นายหิรัญ  อาจองกุล
 
1. นายสมภพ  บุญศิริรัช
2. นายศักดิ์ชัย  ไวสกุล
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิณิดา  -
2. เด็กหญิงรจนา  เหล่าไพรวัลย์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ผาติอำพลสกุล
4. เด็กหญิงอรนุช  ดุจเฟื่องฟ้า
5. เด็กหญิงเบญญาภา  คงความเสรี
6. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีโสภาวิมาน
 
1. นางสาวภัทรวดี  บำรุงราษฏ์
2. นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวทิพัน  วนาเชิดชู
2. นางสาวพรรณี  นวกุลปัญญา
3. นางสาวพิชยาภา   จิตตารุ่งโรจน์
4. นางสาวมีนาพร  คีรีเขตอำไพ
5. นายสุรสิทธิ์  นิกุล
6. นางสาวเพ็ญจันทร์  ศรีโสภาพิมาน
 
1. นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
2. นางสาวภัทรวดี  บำรุงราษฏ์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เริงไม
2. เด็กหญิงอรวินท์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงอัญชลี   ทรายกนกธารา
 
1. นางสาวนภัสชญา  ชัยศรี
2. นางพนิดา  พลอินทร์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวชญาณี  ทอลา
2. นายประพาส  วงค์แก้ว
3. นางสาวภูริชญา  โกฮะ
 
1. นางสาวนภัสชญา  ชัยศรี
2. นางพนิดา  พลอินทร์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงปารียา  จันใจสัจ
2. เด็กหญิงมารี  ศรีพนาศิริลาภ
3. เด็กชายศรีเสน่ห์  เพชรพญาไพร
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นางสาวกาญจนา  วารีสกุล
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวกันติชา  สง่าพงษ์กิจเจริญ
2. นางสาวปานตะวัน  เงินดี
3. นางสาวพิมลพรรณ  ไผทธารทิพย์
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายดุสิต  หมีคณะ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บวรเกษตร
2. เด็กชายสุภาพร  หยกรุ่งงามทวี
3. เด็กหญิงอาภาพร  ถาวรเมตตาจิต
 
1. นายศราวุธ  ชัยศรีสวัสดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเสงี่ยม  อ้ายสวัสดิ์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เอกจันทร์
2. นางสาวธนัชพร  กุลจิตต์
3. นางสาวสริตา  ปิ่นญาติ
 
1. นางสาวพัทยาภรณ์  เปรมภิวงค์
2. นางสาวอรสา  กาโนรักษ์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. นางสาวลัดดา  ผู้ครองคัมภีร์
2. นางสาววนิดา  อรุณสวัสดิ์พร
3. นางสาวอรนิภา  ดอกป๋อ
 
1. นางพัชระ  บุญวรรณ์
2. นางรุ่งรวี  เงินแก๊ง
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงจารุณี  พนาจำรัส
2. เด็กหญิงดวงดารา  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงสุนารี  กมลสุงสุด
 
1. นางพรพิมล  จันทร์ฟอง
2. นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวสิริสกุล
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวมณีนุช  แจ่มเจริญพรดำรง
2. นางสาววิภาวี  ยอดปรารถนา
3. นางสาวศิริรัตน์  บุญระชัยสวรรค์
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางนวลจันทร์  ก้างออนตา
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงนิตยา  วิวัฒน์ไพรสน
2. เด็กหญิงพิชญานันท์  พุมเรียงป่า
3. เด็กหญิงสุธาสินี  เชี่ยวชาญพฤกษา
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์
2. นางสาวนภัสชญา  ชัยศรี
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 1. นางสาวกัลยา  นิธิมณีสกุล
2. นางสาวจันทร์ฟอง  รัตนศรีพนา
3. นางสาวชลิตา  เงินศักดิ์ศรีขจร
 
1. นางดารารัตน์  คำแพง
2. นางสิริยา  โกศลนิยม