Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (1)


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (6)


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
5 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 5
6 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (7)


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.15 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.47 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (6)


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 55 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.20 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (30)


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (11)


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (15)


การงานอาชีพ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95.50 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 59 เข้าร่วม 5
6 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.60 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.20 ทอง 5
6 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน