หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมนึก เมืองเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการ  
2 นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” คณะกรรมการอำนวยการ รองประธาน  
3 นายนิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
4 นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
5 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
6 นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ  
7 นางตวิษา พรรณสุข ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ  
8 นายจรัสพงษ์ มูลใจ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ  
9 นางสาวพิกุล วงศ์แสน ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
10 นายทินกร วงศ์ทอง ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
11 นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
12 นายพงษ์นริทร์ ดีสีใส ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
13 นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวี ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธาน  
14 นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธร ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ  
15 นายไพโรจน์ วิจันทร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประธานกรรมการ  
16 นายยุทติธรรม ขันติยะ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ  
17 นางสาวศญานันทร์ ศรีโกศลสิริเลิศ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ  
18 นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิยาคม กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ  
19 นางอรพินท์ ดงสงเคราะห์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ  
20 นายจรันรุตน์ เพียรกิจ ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รองประธาน  
21 นางเพชรรุ่ง วงษ์ธานี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ  
22 นายณัฐพล นันโท ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประธานกรรมการ  
23 นางพัชระ บุญวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ  
24 นายปัญญา ชมภู ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ  
25 นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ  
26 นายเกียรติพล เกษมรัตนพร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ  
27 นายสมบัติ โคนโท ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รองประธาน  
28 นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการและเลขานุการ  
29 นางสาวธัญชนก คำวินิจ ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ  
30 นางสาวยุพา ปินตา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รองประธาน  
31 นายสมชาติ มิ่งศรีสุข ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ  
32 นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ  
33 นายญาณวุฒิ ศรีใจ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ  
34 นายดิเรก จินดารัตน์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ  
35 นางสาววรรณิศา วงศ์ษยา ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ  
36 นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ย ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประธานกรรมการ  
37 นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา ครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองประธาน  
38 นางกนกลักษณ์ แปงมูล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ  
39 นายวรวัฒน์ คำเปียก ครูโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ  
40 นายสัจจกรญ์ กันปนก ครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ  
41 นายวุฒิชัย ใจสุ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ  
42 นายสุรชัย เด่นนภาคุณากร ครูโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและเลขานุการ  

ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]