หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-msn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิตินันท์ มุ่ยแก้วโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ตะวัน แสงทอง โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางรัชนีพร มีสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ตะวัน แสงทอง โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางรัชนีพร มีสีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายสุวรรณ พุฒิพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธนาทิพย์ อูปแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายศุภกิจ พึ่งบุญโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ ไพรบึงโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตพงษ์ ซุยคำโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเพชรรุ่ง วงศ์ธานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ประธานกรรมการ
2. นางสาวศญานันทน์ ศรีโกศลสิริเลิศโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ทองประดิษฐ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นายพัชรพล ศิริกันตพงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
6. นางสาววนิดา สมสวัสดิ์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรัตม์ ฐิติรัตน์ธารากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร เนตรทิพย์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นายพัชรพล ศิริกันตพงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทติธรรม ขันติยะ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
6. นายจรันรุตน์ เพียรกิจ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
4. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ อภิวงศ์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายใจ รักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
4. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพล เกษมรัตนพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นายสมบัติ โคนโท โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
4. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ อินสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
4. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล นันโทโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
3. นายสมบัติ โคนโท โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
4. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ใจสุโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ โคนโทโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางสายใจ รักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ อภิวงศ์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ โคนโท โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี กาละสุขโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ อภิวงศ์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
5. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
5. นายบุญยิ่ง กันธวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
6. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญยิ่ง กันธวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
6. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
5. นายบุญยิ่ง กันธวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
6. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นายบุญยิ่ง กันธวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางขวัญฤทัย เมืองมัจฉาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นายบุญยิ่ง กันธวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
5. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
5. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
5. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ติ๊บคำโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายปัญญา ชมภูโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภา อาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
5. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
3. นายบุญยิ่ง กันธวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
3. นายบุญยิ่ง กันธวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
3. นายบุญยิ่ง กันธวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
3. นายบุญยิ่ง กันธวงค์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะวรรณ ทองนวล โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันทรัตน์ นวลมาโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะวรรณ ทองนวล โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ทองวาฤทธิ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันทรัตน์ นวลมาโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัจจกรญ์ กันปนก โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน วงศ์พุ่ม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ไวสกุล โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กรรมการ
4. นายธงชัย ทองแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นางสาวเบญญาภา ศิริมุ่ย โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็งโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฑีราพร มูลสุข โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัย โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางพูลเพ็ญ ชาญนรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นางกนกลักษณ์ แปงมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นายสุวิทย์ นวชีพเจริญโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวปิ่นอารีย์ สมเป็งโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ คำเปียก โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายสุวิทย์ นวชีพเจริญโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กรรมการ
4. นายพูลเพ็ญ ชาญนรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นายไพพร จิระมิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นางสาวณัฐพัชร วงศ์พิชัย โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แผ่อำนาจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นายธนาทิพย์ อูปแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลาโรงเรียนสบเมยวิทยาคม กรรมการ
3. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเรณุกา โสภาลัย โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” กรรมการ
5. นายสุวรรณ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลาโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประทีป กิจเมือง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แผ่อำนาจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางสาวผุสดี ต้อยตระกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
4. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประทีป กิจเมือง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แผ่อำนาจโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายสุวรรณ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
4. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจิรันดร เองศิลป์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติราษฎร์ ยุธาชิต โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสรวิศ มหาสิงห์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นายญาณวุฒิ ศรีใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
6. นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติราษฎร์ ยุธาชิตโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นายสุวรรณ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
6. นายสรวิศ มหาสิงห์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางวนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสรวิศ มหาสิงห์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นายสุวรรณ์ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
6. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
5. นายสุวรรณ์ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
6. นายสรวิศ มหาสิงห์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาติ มิ่งศรีสุขโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
4. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
6. นางสาวนิรัญญา คำเขื่อนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
4. นายสุวรรณ์ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณุกา โสภาลัยโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายสันติราษฎร์ ยุธาชิตโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสรวิศ มหาสิงห์ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นายสุวรรณ์ พุฒพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นายธนาทิพย์ อูปแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิรัญญา คำเขื่อนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมาน คงอ้ายโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางสาวพัทยาภรณ์ เปรมภิวงศ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นายสราวุธ ปันทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ ทิพย์ประเสริฐโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ แผ่อำนาจโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ จิตรัตน์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิสิทธิ์ ทองแก้ว โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ท้าวพรหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายดวงเด่น แดงบุตรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ ทองแก้ว โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายดวงเด่น แดงบุตรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล พาตาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ อภิวงศ์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสายยันต์ รัตนรังษี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายดวงเด่น แดงบุตรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสายยันต์ รัตนรังษี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ หยกแสงดาวโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายดวงเด่น แดงบุตรโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายดารารัตน์ คำแพง โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”ประธานกรรมการ
2. นายมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
3. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใส โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ก้างออนตาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ ดีสีใสโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร ท้าวพรหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริยา โกศลนิยมโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงค์ เหล่ากาวีโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นางสาวศศินันท์ ฐิติภูวศิริสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
6. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชัยพร ท้าวพรหมโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชัย กันทาหอมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นางพรพิมล จันทร์ฟองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
6. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิศา วงศ์ษยา โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีญาณสิทธิ์ สุรินต๊ะ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายประพันธ์ บุญวรรณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ ชัยศรีสวัสดิ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นายญาณวุฒิ ศรีใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
6. นายสมภพ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชลธาร สมาธิโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ จิตรัตน์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฏ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนวลจันทร์ ก้างออนตาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมล จันทร์ฟองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
5. นางสาวนภัสชญา ชัยศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรวดี บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ คำประวันโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการ
3. นางพรพิมล จันทร์ฟองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
4. นางสาวนภัสชญา ชัยศรี โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสชญา ชัยศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางพรรณิภา ราชประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
4. นางสุภาพร พินิจพรพรรณโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายณฑวรรษ นนท์ศรี โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสชญา ชัยศรีโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นางสาววนิดา ชื่นอารมณ์โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นางพูลเพ็ญ ชาญนรงค์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ คำประวันโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสชญา ชัยศรี โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายศราวุธ ชัยศรีสวัสดิ์โรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นางสุทธวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ วงค์คำ โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ จิตรัตน์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ อภิวงศ์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
4. นางพรรณิภา ราชประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ คำประวันโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ วงค์คำ โรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพนิดา พลอินทร์โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ กรรมการ
3. นายสมพงษ์ จิตรัตน์ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ อภิวงศ์งามโรงเรียนสังวาลย์วิทยา กรรมการ
5. นางพรรณิภา ราชประสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]