รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณราวุฒิ  ปู่แขก
2. เด็กชายปิยชาติ  เปียงเรือน
 
1. นายอนุรักษ์  ยะมงคล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วบุญเรือง
2. เด็กชายอภิชาติ  จ่าก่าซื้อ
 
1. นายอนุรักษ์  ยะมงคล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญญานาม
2. เด็กหญิงกานต์ฤทัย  ดวงธรรม
3. เด็กหญิงณิชาวรรณ  ชาติ
4. เด็กหญิงพรรัชดา  อินแก้ว
5. เด็กหญิงไข่มุก  -
 
1. นายอรรถพล  คำปัน
2. นายทักษกร  เพ็ญมณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายกฤตประพันธ์  ใจเที่ยงพันธ์
2. นายจีราพร    นภาสดใส
3. นายศตวรรษ   อมรศักดิ์สวัสดิ์
4. นายสถาปนา  จันทรเคหะ
5. นางสาวสาธิตา  เลิศขจร
 
1. นายทิวา   สภาษี
2. นางสาวธัญวรินทร์  ธีรนันทิวัชร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกันต์กมล  ต่าดู
2. เด็กหญิงนวินดา  -
 
1. นายอภิสิทธิ์  ทองรุ่ง
2. นายเชิงยุทธ  มุลเอก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายสุรชัย  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวอรชร   ลักษณ์เลิศวณิช
 
1. นายพร้อมพงษ์   ถิ่นลำปาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  -
 
1. นายธงชัย  อำพันธ์ศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายไชยวัฒน์   กระบวนสง่า
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์   หยกภิรมย์รัศมี
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวมลฤดี    นภาเวชกุล
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายศรราม   กนกเสถียร
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวธัชพรรณ  สารคำ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปียะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   โลราช
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณรงค์ชัย   สร้างเสริมความดี
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา   ก่อนเศรษฐี
2. เด็กหญิงจินตรา   แซ่เจ๊า
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายโพธิ์เทพ   ศรีพรรณสุข
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายศรัณย์   กมลแย้มเสรี
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายพีรภพ  -
2. เด็กชายสามเมือง  -
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แผ่อำนาจ
 
1. นายเทอดพงษ์  ไวทย์เวทย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายกิตติกร  นราพินิจกุล
 
1. นายวรวัฒน์  ไชยเสน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายชญานิน  แซ่หลู่
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนุชนันท์  เผือกทอง
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ปัญญาแก้ว
 
1. นายวรวัฒน์  ไชยเสน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินแถลง
2. นายการุณย์  ควายคณะ
3. เด็กหญิงจรรยาณี  มณีรัตน์
4. เด็กชายชญานิน  แซ่หลู่
5. เด็กชายณัฐพล  แก้วอร่ามยิ่ง
6. เด็กชายทุน  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายนราวิชญ์  ปาลี
8. เด็กชายนาวิน  ติวัน
9. เด็กชายปฏิพล  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวศิโรรัตน์  บูรพา
11. นายสงการนต์  หวังเจริญ
12. เด็กหญิงสุรวดี  โคตรวงศ์ษา
13. เด็กชายอชิตพล  อุดมสิริวิวัฒน์
14. เด็กชายอลงกรณ์  กลหิรัญ
15. เด็กชายเอกรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินแถลง
2. เด็กชายชญานิน  แซ่หลู่
3. เด็กชายทุน  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายปฏิพล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายจิรวัฒน์  นันทเรืองศรี
2. นายตระกูล  คำคุณ
3. นายพงศกร  กุลประดิษฐ์
4. นายสาละวิน  มาลา
5. นายไชยนรินทร์  อยู่คมโชติ
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หลู่จา
2. นางสาวชนัญธร  ใจชิด
3. เด็กหญิงณัฐชา  จันทรัตน์
4. เด็กชายณัฐภูมิ  น้อยวงศ์
5. เด็กชายดรัณภพ  สินลี้
6. นายธีรพงศ์  วงค์วาล
7. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาใจ
8. เด็กหญิงธีราพร  โลยี่ป๋า
9. เด็กหญิงธีวรา  โลยี่ป๋า
10. นายนพสิษฐ์  มัศยวรรณ
11. นายนัทที  สุกันธา
12. นางสาวปาลิดา  สายพริ้ง
13. เด็กหญิงพรหมภิญญา  ศรีกันทา
14. เด็กหญิงพัทธนันต์  ป๋าเมืองมูล
15. เด็กหญิงภัทรภร  วงศ์ตระกูลรุ่งวิไล
16. นายภีมวัฒน์  จั้งหนุ่ม
17. เด็กชายภูมินทร์  บัวบาล
18. นางสาววริษา  แซ่จิง
19. นายวัชรเกียรติ  ดีวงศ์
20. นางสาววีรดา  ชฏาธาร
21. นางสาวศลิษา  เครือปิน
22. เด็กชายศิรชัช  นุรินทร์
23. นางสาวศิริพร  ยืนยงพงศ์คีรี
24. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีวรรณะ
25. เด็กชายสหัสชัย  นุชนันท์
26. นางสาวสาธินี  ไม่มีชื่อสกุล
27. นางสาวส่วย  ไม่มีชื่อสกุล
28. เด็กชายอติกันต์  จายสอน
29. นางสาวอาทิตยา  แสนฝั้น
30. นางสาวแสงหอม  ลืนโย่ง
 
1. นางสาวระวีวรรณ  เอกา
2. นายณรงค์  เชียงแก้ว
3. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปียะ
4. นายณัฐกิจ  ติ๊บปละ
5. นายอัครวัฒน์  อรัญภูมิ
6. นายชุมพล  วิจิตรพร
7. นางจารุณี  ณิลกำแหง
8. นางสาวปิยดา  ปวงฟู
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ฌานอนันต์
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายศตวรรษ  นวลละออ
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงอร  คำใส
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวนฤมล    บริหาร
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายเทิดศักดิ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพจนพล  ญาณบุตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายธิติ   สุปินะ
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวสาธิตา    เลิศขจร
 
1. นายแก้วตา  อาณาจักร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายชัชพงศ์  ปันเซ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายศตวรรษ   นวลละออ
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  พรมคุด
 
1. นายพจนพล  ญาณบุตร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวณัฐพร  มาลัยวรรณ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกวินทิพย์  ธรรมวรภัทร
 
1. นายพจนพล  ญาณบุตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายตระกูล  คำคุณ
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธนุช  แสนประเสริฐ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวจิรัสยา   วันขามป้อม
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์   อรุณประเสริฐ
2. เด็กชายพีรเดช   กล่อมดวงจันทร์
3. เด็กหญิงมยุรี   ลักษณลาภ
4. เด็กหญิงรอสัญญา   ชลธารเสาวรส
5. เด็กชายรัชชานนท์   สิงห์คะราช
6. เด็กหญิงสุทิลา   ลักษณลาภ
7. เด็กชายสุรเชษฐ์    สนธิกุล
8. เด็กหญิงอริสา    โจมฤทธิ์
 
1. นางสาวมาริสา  เสือเอี่ยม
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกัญชพร   สุริยะ
2. นางสาวกุลธิดา   กรองทอง
3. นายธนพร   เปล่งปลั่งทรัพย์
4. นางสาวธัญวรัตม์   มั่นสุข
5. นายนันทิพัฒน์   ใจมหา
6. นายภูมิ   นุชจีโน
7. นายรัชพล   รัตนอังกูล
8. นายวิศรุฒ  สอาดจิตต์
9. นางสาวศศลักษณ์   สุปิณะ
10. นางสาวสุจารี   รัตนาภรณ์วิจิตร
 
1. นางฐานิดา  แก้วพรหมมา
2. นางจารุณี  สมใจกูล
3. นางเยาวลักษณ์  มาส้มซ่า
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงนวภรณ์  เหล่าทอง
2. เด็กหญิงมาลา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงวิภา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงอรพรรณ   คีรีสุภาสิน
6. เด็กหญิงอริสรา  นราพินิจกุล
7. เด็กหญิงอัมพร  รักชาติเกิด
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายฆ้องชัย   กันยวิมล
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวดรุณี  กอบธัญญาหาร
2. นางสาวดาวรุ่ง  ไพรผ่องแผ้ว
3. นางสาวดาวเรือง  คีรีสุภาสิน
4. นางสาวธิติมา   ร่มมยุรี
5. นางสาวนันทินี  เดชชัยอมร
6. นางสาวนันทิพร   เดชชัยอมร
7. นางสาวภารดี  ดำเกิงภารกิจ
8. นางสาวรัชนี  ไพรพิชิต
9. นางสาวละออ  กวีกานดา
10. นางสาววนิดา  เมืองเด่น
11. นางสาวสายสุดา   ไพรพฤติอมร
12. นางสาวอาทิตยา  เปรมวชิรนนท์
 
1. นายฆ้องชัย   กันยวิมล
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายพรชัย  ยี่ปา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพรนาคทอง
3. เด็กชายศรธวัช  เกิดทวีกิจ
4. เด็กชายศิวกร   ไพรพฤติอมร
5. เด็กชายสิทธิชัย  แลงามตา
6. เด็กชายอมร   ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายเทิด  สวมพันธ์
8. เด็กชายเอกพจน์  ยงยศกุล
 
1. นายจำลอง  สมบูญชัย
2. นายสงวนศักดิ์   ศรีวิชัย
3. นายสุรพล   แก้วอร่ามยิ่ง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายชนะพล   ถิ่นเจริญธรรม
2. นายณัฐดนัย  อมรวรรณ
3. นายทวีศักดิ์   กัมปนาทพิสิทธิ์กุล
4. นายนพรัตน์  สิริเกษม
5. นายสุริยา  ยิ่งยศสุข
6. นายเอกราช   สภาบุรานนท์
 
1. นายบุญยงค์   ดีเลิศวุฒิกร
2. นายณพศร  เมธาพิสุทธิ
3. นายจำลอง   สมบูญชัย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิยา  ต่าดู
2. เด็กหญิงปัญญาพร  สันติสุขสันต์
3. เด็กหญิงศิวพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวมัณฑลี   จิตเจนสุวรรณ
2. นางสาวกมลทิพย์  แก้วทิตย์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวบงกชรัตน์  ธนกรสกุล
2. นางสาวสุรีภา  หว่างไม
3. นางสาวเกสรา  อริยะกษาปณ์
 
1. นางรจิตแก้ว  ประวีณชัยกุล
2. นายนิพนธ์  หมูทอง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ศรีประมูล
2. เด็กหญิงณิชนันทน์   สุวรรณโรจน์
 
1. นายนพดล  อริยา
2. นางจรรยา  วงศ์ไชย
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายยอดอนันท์  สุวินาเจ
2. นายวรศักดิ์  งามสกุลแก้ว
 
1. นายพิทักษ์  วงค์ฆ้อง
2. นายทศพล  พงษ์นิกร
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายพิยุทธ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายวรกันต์   จางจา
 
1. นางวรรณทร  แสงโรจน์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภัทรสิทธิ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงเบญญาภา  การดี
 
1. นายสมชาย  ซอแอ
2. นางภาวิณี  พรหมฟัง
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายจักรพงศ์  หลวงไชยคำ
2. เด็กชายพงศ์พล  ภาคพรม
 
1. นายนพดล  อริยา
2. นางจรรยา  วงศ์ไชย
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  ต๊ะน้อย
2. นายวัชรวิชญ์  รอดดี
 
1. นางสาวลลิตา  สมเย็น
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายทวีศักดิ์  ว่างป่อ
2. นายภาสกร  ใจคำ
 
1. นางภาวิณี  พรหมฟัง
2. นายสมชาย  ซอแอ
 
58 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริประภา   กาวิชัย
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   บัวขำ
3. เด็กชายเกริกพล  -
 
1. นายทิวา   สุภาษี
2. นายธนพล  สุวรรณทอง
 
59 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณัฐกานต์   เรือนคำ
2. นายโชติ    รุ่งอรุณนิติรักษ์
3. นางสาวโชติรัตน์  ไชยา
 
1. นายทิวา   สุภาษี
2. นายธนพล  สุวรรณทอง
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นายทักษ์ดนัย  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายนิติกร  ทัยวุฒิทนุช
 
1. นายวรวัฒน์  ไชยเสน
 
61 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กะหมือแฮ
2. เด็กชายวีรชัย  ศิริเจริญงาม
3. เด็กชายศักรินทร์  ธรรมแดนไพร
 
1. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
62 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา    
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายสุชาติ   ยอดสกุลไพร
2. เด็กชายสุทธินันท์   ก่อนเศรษฐี
3. เด็กชายเรวัฒน์   อัมพรคีรีมาศ
 
1. นายทวีศักดิ์  แดนมะลิดอย
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายปิยพล  ไกรภพเจริญจิต
2. นายพรรษา  บัวเขียว
3. นายอนุพนธ์  รักธรรมยิ่ง
 
1. นายสุรพล  ยศกำจาย
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายสันติรัตน์  กรองน้ำใส
2. เด็กชายเนติพงษ์   สุริยตรีทอง
3. เด็กชายเพชรชุมพร   อุดมลาภ
 
1. นายสมบัติ  ขนิษฐา
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายประกายการ  ประสานสุข
2. นางสาวอริสา  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายอิสยาห์  บัวบาล
 
1. นายสุรพล  ยศกำจาย
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายคำเกี๋ยง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงปานชีวา  รัตนาสิริเลิศ
3. เด็กหญิงยุพดี  ไพรพัฒนาจิต
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประภาสพิมล
5. เด็กหญิงเอเหลิน  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงแสงเก้ว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนพดล  สุวรรณ์
2. นายสิริวัฒน์  หลู่โน
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวชิดชนก  พิทักษ์
2. นางสาวฐานิกา  สกุลตราวดี
3. นายบริพัตร  พุฒิเมธาวุฒิ
4. นางสาวรุ่งอรุณ  ส่ามู
5. นางสาวสุนิสา  นรากิจอนันต์
6. นายเอกราช  แว่นแก้ว
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวมยุรีย์  คำจันทร์
3. นายพงศกร  บุญมา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรไพรวัลย์
2. เด็กหญิงศกลรัตน์  วิวัฒน์พรชัย
3. เด็กหญิงหมวย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  เตชาติ
2. นางสาวสุภาพร  ปัทมะสุคนธ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวคำแลง  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวณัฐวดี  มนุษย์พัฒนา
3. นายมานิตย์  บุณคุณสันติสุข
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นายพงศกร  บุญมา
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกฤตเมธ  พิทักษ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไพรพงศ์พร
3. เด็กหญิงกุลปรียา  สมคำ
 
1. นางสาวมยุรีย์  คำจันทร์
2. นายปราการ  สินทรัพย์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวธรรมธิดา   ปองรัตนสิริ
2. นางสาวบุษบัน   รักสัตย์
3. นางสาวสุกัญญา  ชมดาวประการ
 
1. นางสาวพิชญา   อินต๊ะ
2. นางปาริชาติ  มังกรณ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกฤตย์  สีออน
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แจ่มใส
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  พูลสวัสดิ์
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นายพงศกร  บุญมา
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวจันทร์จิรา  เตจา
2. นางสาวพรรณี  พลอยประสบสุข
3. นางสาววิไลวรรณ  เกศทิพย์สุคนธ์
 
1. นางสุจิตรา  สุขเจริญ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงดวงเดือน  พงศ์พรกนก
2. เด็กหญิงวิภาดา  ธรรมทวีสิน
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปะเว
 
1. นางสาวนันท์ธนัษฐ์  ราชธิวงค์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวจินดารัตน์  อุทัยพนาดร
2. นางสาวผุสดี  ปิติมงคลกุล
3. นางสาวศิริพร  ชนะทรพย์ทวี
 
1. นางผ่องนภา  หาดสีทอง
2. นายชาญชัย  ก้อใจ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงคำจิ่ง   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพรจิ่ง   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงภาคิณี    วัฒพาธารทิพย์
 
1. นางปิยะดา   สมคำ
2. นางสาวหยาดพิรุณ   เตปา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกมลเนตร   บรรจง
2. นางสาวสุวดี    เลิศสัมฤทธิ์
3. นางสาวเกสรา   ส่าเหล่วา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ไพรพนาพันธ์
2. นางจิราภรณ์    แสนปวน
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา   ปองกิจสุนทร
2. เด็กหญิงอภิรดี   จินดาจรัสวิไล
3. เด็กหญิงเสาวนี   คีรีปรีชาวิทย์
 
1. นางสาวสุปิยา  ก้องพัฒนาไพร
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปรวิตร    แดงสุภา
2. นายอาทิตย์   กอบจิตสะอาด
3. นางสาวเกศมณีย์    ปองมณีวงศ์
 
1. นางสาวสุปิยา  ก้องพนาไพร
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง