สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา 37 6 1 2 44
2 ขุนยวมวิทยา 34 4 1 0 39
3 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 26 12 0 0 38
4 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 19 8 0 2 27
5 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 13 9 0 0 22
6 ราชประชานุเคราะห์ 34 11 3 0 0 14
7 ปายวิทยาคาร 9 3 0 0 12
8 ราชประชานุเคราะห์ 22 3 3 2 1 8
รวม 152 48 4 5 209