หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเสียง ทิพรส ประธานกลุ่มดอยกองมู คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผอ.โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผอ.โรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายระวี คงภาษี ผอ.โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นาย สมพงษ์ อุ่นใจ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายธงชัย สงวนสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮองสอน คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายกัจจายน์ อำพันธ์ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายชุมพล วิจิตรพร รอง ผอ.โรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางจารุณี นิลกำแหง รอง ผอ.โรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายภาคภูมิ กีฬาแปง รอง ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางลภัสรดา ธรรมสอน รอง ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางพรหมภัสสร พนาคร รอง ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางเพ็ญนภา อุตมงค์ รอง ผอ.โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น รองผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางศิริพร ศิริยุทธสาร ครู คศ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์ ครู คศ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางน้ำทิพย์ อิทธิศักดิ์ธนเดช ครู คศ.2 คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางณัฐริกา ณ น่าน ครู คศ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวกนกพร อุดมพาณิชย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางจรรยา วงศ์ไชย ครู คศ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายนัทพงศ์ ยะถา ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
25 นางสาวศรีสุดา เขตทองมาก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
26 นางสาวปริยากร สมัยธรรม กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
27 นางสาวอิงคปรัช นิยมไทย กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
28 นางสาวณิชนันท์ ไกรสิงห์ใหญ่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
29 นางสาวเกดสุดา สุริยะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
30 นายศิริวัฒน์ ชำนาญ ครู คศ.2 คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
31 นางจารุณี สมใจกูล ครู คศ.3 คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายเสียง ทิพรส ประธานกลุ่มดอยกองมู คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผอ.โรงเรียนฮองสอนศึกษาในพระอุปถัมป์ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผอ.โรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายระวี คงภาษี ผอ.โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34 คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายธงชัย สงวนสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายชุมพล วิจิตรพร รอง ผอ.โรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางจารุณี นิลกำแหง รอง ผอ.โรงเรียนปายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายภาคภูมิ กีฬาแปง รอง ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางลภัสรดา ธรรมสอน รอง ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางพรหมภัสสร พนาคร รอง ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายสุจฑินันฑ์ สุวรรณบุษย์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางเพ็ญนภา อุตมงค์ รอง ผอ.โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น รอง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางจีรวรรณ ทวานุรักษ์ ครู คศ.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายอัมพวาร อิตุพร รองผอ.โรงเรียนฮองสอนศึกษาในพระอุปถัมป์ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายยิ่งยศ จันทรชิต รองผอ.โรงเรียนฮองสอนศึกษาในพระอุปถัมป์ฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายบำรุง อมรอาจหาญ รอง ผอ.โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายปารมี มธุรส รอง ผอ.โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง ครู คศ.1 โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล ครู คศ.2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางสาวรติพันธ์ สายวงค์อินทร์ พนักงานจ้างตามภารกิจ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางนงนุช วงษ์ปาน ครู คศ.2 คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นายศักดา กฤษณสุวรรณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง บันทึกภาพ
60 นายเจษฎา อุชัยวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง บันทึกภาพ
61 นางสาวกนกพร สงวนสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง บันทึกภาพ
62 นายประกิจ ผาติจิรโชติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง บันทึกภาพ
63 นายบำรุง อมรอาจหาญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน พัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
64 นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน พัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
65 นางนารี เมืองมูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน พัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
66 นางกาญจนา เตชะสร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน พัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
67 นางสาวอรพิณ สนธิกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายธุรการและการเงิน พัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
68 นายสุทัศน์ สมบูรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
69 นางสาวกุลธิดา กิติศรี กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
70 นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
71 นายประจวบ ลังกา ประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
72 นางจารุณี สมใจกูล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
73 นางน้ำทิพย์ อิทธิศักดิ์ธนเดช กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
74 นางสุปียา หีบแก้ว กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
75 นางศิริพร ศิริยุทธสาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
76 นางกรุณา สมบูรณ์ ประธานกรรมการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
77 นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอย กรรมการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
78 นางสาวเกตน์สิริ ปิ่นแก้ว กรรมการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
79 นางสาวธนาภรณ์ เพชรเจียมจิต กรรมการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
80 นางสาวอรอนงค์ ใจดี กรรมการและเลขานุการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
81 นายประวิทย์ นิ่มสกุล ประธานกรรมการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
82 นางนงนุช วงษ์ปาน รองประธานกรรมการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
83 นางสาววรติพันธ์ สายวงศ์อินทร์ กรรมการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
84 นางสาวกนกพร อุดมพาณิชย์ กรรมการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
85 นางศิริพร ศิริยุทธสาร กรรมการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
86 นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์ กรรมการและเลขานุการ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
87 นายประจวบ ลังกา ครู คศ.3 คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
88 นางสาวอารยา โสมอินทร์ นักศึกษาฝึกสอน คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
89 นางสุปรียา หีบแก้ว ครู คศ.2 คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
90 นางสาวสุนิตยา เรือนมา นักศึกษาฝึกสอน คณะทำงานประจำกองอำนวยการ
91 นางพัณณิน แพ่งสุภา ประธานกรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
92 นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุล กรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
93 นางกรุณา สมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
94 นางรัฐนันท์ กันทะทรง กรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
95 นายอัพวาร อิตุพร กรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
96 นางสุกัญญา ทองรุ่งโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
97 นางจิรนันท์ คันธีสาร กรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
98 นางรจิตแก้ว ประวีณชัยกุล กรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
99 นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุล กรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
100 นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์ กรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
101 นางพัชรินทร์ จุ้ยสำราญ กรรมการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
102 นายทินกร สถิตเจริญกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
103 นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
104 นายทินกร สถิตเจริญกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
105 นายบำรุง อมรอาจหาญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
106 นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
107 นายวีระพันธ์ วงค์สุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
108 นางเสาวลักษณ์ พลศรี กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
109 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล
110 นายพิชญะ กันธิยะ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
111 นางสาวจันทนา สุปิณะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
112 นางสาวเกตน์สิริ ปิ่นแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
113 นางสาวธนาภรณ์ เพชรเจียมจิต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
114 นางสาวอรอนงค์ ใจดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
115 นางสาวศรีสุดา เขตทองมาก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
116 นายวิทยา ภูติรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
117 นางจารุณี สมใจกูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
118 นางสุธาสินี มะทะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
119 นายนพดล อริยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
120 นายนพดล อริยา ครู คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
121 นางสุธาสินี มะทะ ครู คศ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
122 นางกรองกาญจน์ อริยา ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ คณะกรรมการฝ่ายจัดประมวลผล
123 นายนพดล อริยา ครู คศ.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
124 นายยิ่งยศ จันทร์ชิต กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
125 นายสุวัฒน์ ไม่โรยสร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
126 นายณรงค์ เชียงแก้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
127 นางจารุณี สมใจกูล ครู คศ.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
128 นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ
129 นางเกษมณี ผ่องพันธุ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
130 นางวรรณา ใจเต้ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
131 นางจรรยา วงศ์ไชย กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
132 นายชาญวิทยา คำดี กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
133 นายจรินทร์ ฐานหนักแน่น กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
134 นายสุภาพ สืบตระกูล กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
135 นางยุพิน สงวนสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
136 นายศิริพฒน์ ชำนาญ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
137 นายนพดล อริยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
138 นายอัมพวาร อิตุพร ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
139 นายนัทพงศ์ ยะถา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
140 นายประสิทธิ์ คำเติ๊ก กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
141 นายขจร ประสานสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
142 นายประพิศ สันต์ประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
143 นายธนูศิลป์ มั่นคง กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
144 นางนุช ศุภาโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
145 นางมณีวรรณ ม่านเรืองสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน
146 นายอินทนินท์ กำปั่นทอง ครู โรงเรียนขุนยวมวิทยา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]