หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-msn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช วงษ์ปานโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายสิริวัฒน์ หลู่โนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นางอัญชลี เลิศล้ำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาริสา สุปนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช วงษ์ปานโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายสิริวัฒน์ หลู่โนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นางอัญชลี เลิศล้ำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาริสา สุปนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรพนาพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายพัทธพงษ์ จิตอารีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางจตุพร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรพนาพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายพัทธพงษ์ จิตอารีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางจตุพร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายอรรถพล คำปันโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางทิพย์สุนันท์ คงเสถียรภาพโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวอธิชา ปาละโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นายนรุตม์ชัย ทรายมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางปัญชลิกา วรรณสุทธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายรัฐนนท์ กันธะทรงโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวเมษายน ชมพูพันธ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวณิชา วัฒนวราห์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นายบดินทร์ ศีลาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายสธนะ ชมมีลาภโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายสธนะ ชมมีลาภโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายสธนะ ชมมีลาภโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายสธนะ ชมมีลาภโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายสธนะ ชมมีลาภโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายสธนะ ชมมีลาภโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายสธนะ ชมมีลาภโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ไม่โรยสรโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ไม่โรยสรโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทร์ชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ มังกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ มังกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมาริสา เสือเอี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมาริสา เสือเอี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปารมี มธุรสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายจรินทร์ ฐานหนักแน่นโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายวัชรกร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นายสุรพล จริยาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายปารมี มธุรสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายจรินทร์ ฐานหนักแน่นโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายวัชรกร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คำเติ๊กโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นายสุรพล จริยาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายชัยภูมิ สมกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวพิชญ์นารา รักหฤทัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นางศุทธินี ใจแปงโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐรุจา เพียรวิชาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวชื่นชีวา กระบวนโชคชัยโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวณัฐชยา รุณผาบโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรพิณ สนธิกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นางรจนา ทองดีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอินทนินท์ กำปั่นทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญวรินทร์ ธีรนันทิวัชร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ เทศมีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายลิขิตศิลป์ คำมาลาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายธัชพล ภะมะรินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ เทศมีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายลิขิตศิลป์ คำมาลาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายธัชพล ภะมะรินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ เทศมีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกันต์ยศ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายอินทนินท์ กำปั่นทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วงอินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวธัญวรินทร์ ธีรนันทิวัชร์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา ภูติรัตน์โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางวรรณทร แสงโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายธีรภัทร สวนสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางภาวิณี พรหมฟังโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายทิวา สุภาษีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางธัญญรัตน์ เทศมีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางวรรณทร แสงโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอินทนินท์ กำปั่นทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธัชพล ภะมะรินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นายธีรภัทร สวนสุขโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางภาวิณี พรหมฟังโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายพีรศักดิ์ อิทธิศักดิ์ธนเดชโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประกิจ ผาติจิรโชติโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางภาวิณี พรหมฟังโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายพีรศักดิ์ อิทธิศักดิ์ธนเดชโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา สุปิณะโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางภาวิณี พรหมฟังโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมชาย ซอแอโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายธัชพล ภะมะรินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายวรวัฒน์ ไชยเสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายธัชพล ภะมะรินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายวรวัฒน์ ไชยเสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คอทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายสุรพล ยศกำจายโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายจำลอง สมบูญชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ คอทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายจำลอง สมบูญชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายศุภษร วงศ์รุณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประทีป คำเรืองฤทธิ์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางพุฒิพรรณ บุญมาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายยศพนธ์ สุปินะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประทีป คำเรืองฤทธิ์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางพุฒิพรรณ บุญมาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายยศพนธ์ สุปินะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนัทพงษ์ ยะถาโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางอำภา ปิ่นโตนดโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวเครือวัน อุ่นใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสกาว คำยันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจะทอ พะยาจู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางกาญจนา เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายจะทอ พะยาจู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางกาญจนา เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คอทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ศิริวัฒนศิลป์สำนักงานเกษตรแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ทิพย์วรรณสำนักงานเกษตรแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ คอทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ศิริวัฒนศิลป์สำนักงานเกษตรแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวปวริศา ทิพย์วรรณสำนักงานเกษตรแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางกาญจนา เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางอำภา ปิ่นโตนดโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางอำภา ปิ่นโตนดโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางนิตยา ชูเกียรติโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายนัทพงษ์ ยะถาโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวรสมล ราชธิวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสุจิตรา สุขเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางนิตยา ชูเกียรติโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายนัทพงษ์ ยะถาโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวรสมล ราชธิวงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
2. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สุขเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสกาว คำยันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นางพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ปัญญาชัยโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสกาว คำยันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
3. นางเกษมณี ผ่องพันธุ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]