รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายกรคณินธัญย์  ตุ้ยวงศ์
2. เด็กชายอรินทร์  ปิงชัย
 
1. นายอภินันท์  สุขโสม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายวัชรพล  ศรีดอนไชย
2. เด็กชายเจษฎา  กำเพ็ญ
 
1. นายอลงกรณ์  ข่าทิพย์พาที
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เชียงคำ
2. เด็กชายพีรพงศ์  ยาบุญทา
 
1. นางสาวอัมพร  ฝั้นอุด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงรอชิดะฮ์  โสวณา
2. เด็กหญิงสรารักษ์  สิทธิพร
 
1. นางกัลยา  จันทรา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายกฤติชัย  ดรเสนา
2. เด็กชายกฤษดง  ขาวเถิน
3. เด็กชายนิรศักดิ์  วังคีรี
4. เด็กหญิงวรางคนา  สารโปร่ง
5. เด็กหญิงแอนนา  ปั้นหว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง  วุฒิการณ์
2. นางสาวอุมาพร  ปาระธรรม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์   ศรีชัย
2. นางสาวณัฐวดี   มาอ้าย
3. นางสาวสิรินทรา  กันทะวี
4. นางสาวอัจฉรียา  พิมพา
5. นางสาวอารีรักษ์  อินเปี้ย
 
1. นายศุวัชกัณต์  กันทะตา
2. นางสาวนพมาศ  ศิลาพงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายกันตพล  ดวงดี
2. นางสาวณัชชา  ไชยชนะ
3. นายณัทฐ์สุทธา  สราญสิริบริรักษ์
4. นายสหัสวรรษ  ธัญญเจริญ
5. นายอภิสิทธิ์  ภิโรกาศ
 
1. นางสาวณ อร  โภคะสมบูรณ์
2. นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ควรชม
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  อินกองงาม
 
1. นางสุทธิดา  หนูดา
2. นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟู
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายชลัช  ปัญญาเหล็ก
2. เด็กหญิงอารียา  สุนทรเมฆ
 
1. นางสุดาพร  ยอดดำเนิน
2. นางนฤมล  คณารีย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวอัญธิญา  อุ่นนันกาศ
2. นายไพศาล  ศรีวิชัย
 
1. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธันย์ชนก  อินทะนุ
2. นายศรัณย์พัชร์  ท่อนทอง
 
1. นางอรพินธ์  กันทะรัน
2. นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิฎินันท์   กันทะมาดา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณริสสา  นันพนัด
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวอัจฉรา  โนคำ
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   คำภีร์
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณิสากร  การะวัง
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงตุ้ย
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายดรันภพ  ฤทธิ์เดช
 
1. นางชนาภานิษฐ์  จิตรจง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  กันททิพย์
 
1. นางเกื้อกูล  พัฒนเวศน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปิยากร  ใยดี
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  การดำริห์
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธิวารินทร์  เชียงมูล
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวรวิชา  คำแปง
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายเกียรติ์ธีรัช  ตระกูลตาลาคุณ
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชลธี  แก้วทา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายศิรวิทย์  แสนคำมูล
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายวณัฐกานต์  ไชยสิทธิ์
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสนเขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วรรณภิละ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
2. นายอัศนัย  กันงาม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนา  ทาแพะ
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  กันตุ่น
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
2. นายชัยรุจน์  กาวิชัย
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายเด็กชายสุกฤษฎิ์   สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. เด็กชายพงศพล  ศรีบุญเรือบ
 
1. พระนิรันดร์  วงค์ตัน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายรัฐภูมิ  สุยาลักษณ์
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายนพรัตน์  บุรีชัย
 
1. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรจีระศักดิ์  ขยันกิจวิรุฬห์
2. สามเณรชูพงษ์  รินลี้สวัสดิ์
3. สามเณรแปะโพ  วงศ์คล้ายพระจันทร์
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
2. นายธีรพันธ์  บุญมี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชัชวาล  แสงศรทวีศักดิ์
2. เด็กชายวิรชัช  แสงศรทวีศักดิ์
3. เด็กชายวีระ  เลาว้าง
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรจารุวัฒน์  กองก่อเกียรติ
2. สามเณรวรโชติ  คงหิรัญรัศมี
3. สามเณรสุรชัย  ทะนุประเพณี
 
1. นายอนุสรณ์  บุญดวง
2. นายองอาจ  อินทนนท์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายพัชร  ศรีสกุลเห้อ
2. นายพัชรดนัย  ศรีสกุลเห้อ
3. นายสุรสิทธิ์  ใกล้การค้า
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายอดิศร  แก้วเล็ก
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายแมนทรวง  มูลพงษ์
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  ปาประศักดิ์
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายสุทธิพงษ์  สุยะวงศ์
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายสุชาติ  ยอลือ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงจันทนิภา  แซ่เหอะ
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวแซ้บ  ลุงจาย
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงอรพิน  ลุงออ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวศิริวรรณ  แซ่เหอะ
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวมธุรดา  พรหมณะ
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นันต๊ะเหล็ก
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวศิริลักษณ์  ต๊ะแสง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ปู่ชั่ง
 
1. นางสาวนพมาศ  ศิลาพงษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายฐากูร  เค้ามูล
 
1. นางจตุพร  วงศ์ฝั้น
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินกองงาม
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวอาทิตยา  คำเปล
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายชัยยศ  ยืนยงคีรีมาศ
2. นายณัชพล  คนตรง
3. เด็กชายนิติชัย  ใจซื่อ
4. นางสาวน้ำใส  แซ่วะ
5. นายปฏิพรรณ  สุวรรณชัยรบ
6. นางสาวพรนภา  แซ่หาง
7. นายพรพจน์  คำบาง
8. นางสาวยุพเรศ  หล้ามี
9. เด็กชายรณชัย  ดวงไฟ
10. นายศรัณย์  วิจาอ้าย
11. นายสรศักดิ์  แก้วค่ำ
12. เด็กชายสัญญา  ธงไธสง
13. เด็กชายสุชาติ  ยอลือ
14. นายสุทธิพงษ์  สุยะวงศ์
15. นางสาวสุปราณี  ต๊ะใจ
16. เด็กชายสุระชาติ  โอชะเสน
17. เด็กชายอนิรุทธิ์  ปาประศักดิ์
18. นายอัศวราช  แสนย่าง
19. นางสาวอาทิตยา  คำเปล
20. นายอำนวย  ต้อคำมูล
21. เด็กชายไตรภพ  ศุภมิตรอนันต์
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
2. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
3. นายณัฏฐานิพล  ก่ำศรี
4. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
5. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
6. นายประพันธ์  คำยา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายจิติศักดิ์  ปันดง
2. นายณัฐวัฒน์  ธรรมป๊อก
3. นายณัฐสิทธิ์  จันทร์หล้า
4. นายพงศกร  สุใจ
5. นายวรวุฒิ  วงศ์ฝั้น
6. นายศิรวิทย์  สุภาวงศ์
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
2. นายสุวิท  บุญอุปละ
3. นางสาวพิมพ์ชนก  มีญาณะ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกฤษติญาพร  มณีอินทร์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  แจ้วิสอน
3. เด็กชายธรนัส  อัศวะเมตตา
4. เด็กหญิงพิมพิลา  จันทะวรรณ
5. เด็กหญิงรสิตา  จีนาวุฒิ
6. เด็กชายอดิพงษ์  ชุ่มอุ่น
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายชลทิตย์  รัตนหนุ่มน้อย
2. นายธนาวุฒิ  จันทร์จาน
3. นายพีรพัฒน์  บำรุง
4. นางสาวมัลลิกา  กิติวรรณ
5. นายวัชรพล  วงศยา
6. นายสุธี  มังสังข์
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
2. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
3. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายก่อสกนธ์  สืบต่อ
2. นายพรเทพ  ต๊ะเรือน
3. นายวิสิฐศักดิ์  บุญกอน
4. นายสงกรานต์  เป็งโก
5. นายอดุลวิทย์  สิงห์ทะ
6. นายอนุรักษ์  วันหลี
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
2. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ใจคำธรรม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เผือกไร่
3. เด็กชายขวัญชัย  ชาน
4. นางสาวจารุวรรณ  พูลเกตุ
5. เด็กหญิงจิณณรงค์  กิติศักดิ์
6. เด็กหญิงฐิรกานดา  พิมสาร
7. นายณัชพล  ปัญโญศักดิ์
8. นางสาวณัฐริกา  จันต๊ะเหล็ก
9. นายณัฐวัฒน์  จันทร์ตา
10. นายปฏิภาณ  พิลิแก้ว
11. เด็กชายปารมี  วงศืลิขิตลาภ
12. นายปิยะพงษ์  ขันทะ
13. เด็กหญิงปุณณิศา  สุวรรณพรหม
14. นายพชรพล  สมบัติใหม่
15. เด็กชายพรเทพ  ธรรมจี๋
16. เด็กหญิงพัชรียา  มณีพรหม
17. เด็กหญิงพิมณัฐชา  บุญสิงห์
18. เด็กหญิงพิมลพรรณ  จุ่มตั้ง
19. นายภานุพงศ์  คำกาศ
20. เด็กหญิงภูริชญา  ปัญญายอง
21. นางสาวรักษณีย์  ตันผัด
22. นายรัชตะ  ปัญญาธิคุณ
23. เด็กชายรัฐภูมิ  งามพักต์
24. นายวรท  คำธิตา
25. นางสาววรรณิศา  สร้อยคำ
26. นางสาววรวรรณ  สุริยะคำ
27. นางสาววรัญญา  จักษุธารา
28. เด็กหญิงวรัญญา  จะวะนะ
29. เด็กชายวรโชติ  อัคเดช
30. เด็กหญิงวิภาวี  แสนขันแก้ว
31. นางสาวศรันยา  สุขสวัสดิ์
32. นายสถาพร  แสนสวะ
33. นางสาวสุปรีดา  อิฐทะโกฐิ
34. เด็กชายสุรเชษฐ์  ฝั้นต๊ะ
35. นายอภิชาติ  ก๋าจา
36. นางสาวอังคณา  จันเสนา
37. เด็กหญิงอิศริยา  จันทรา
38. นายเมธาสิทธิ์  แดงสัก
39. เด็กหญิงในนามความรัก  เรือนแก้วเทวา
40. นางสาวไอรดา  เค้ามูล
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
2. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
3. นายธัชพล  เทพวรรณ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกชกร  พอพรวน
2. เด็กหญิงกฤษติยา  ปาลี
3. นางสาวกัญกนิญ  เชื้ออินต๊ะ
4. นายกิตติธัช  บุญประคม
5. นายจิตริน  เท่งเจียว
6. นางสาวฉวีวรรณ  บัวสำลี
7. เด็กหญิงชยพร  ทะนันชัย
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  เตจ๊ะสา
9. นายณัฐพงษ์  เขียวกาศ
10. นางสาวดลพร  พรหมประสิทธิ์
11. นายทักษิณ  กุลาเพียร
12. นายธมกร  ปกปิงเมือง
13. เด็กหญิงธัญชนก  ผุสดี
14. นางสาวธัญลักษณ์  โตวัฒน์นิมิต
15. เด็กชายธีปกร  คำสุรีย์
16. นางสาวปิยะนันท์  ใจแสน
17. นางสาวพสิกา  กัณฑาทรัพย์
18. เด็กชายพัฒนพงศ์  คำมะยอม
19. นางสาวพิมพาพรณ์  สุขท้าว
20. เด็กชายภูวกร  อุโมงค์โน
21. เด็กหญิงรจรินทร์  อินต๊ะปวน
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหลียว
23. นายวงศกร  สร้อยญานะ
24. นางสาววรฤทัย  -
25. นายวิชเญศ  วุฒิเสน
26. นายวิทยา  เรืองอินทร์
27. เด็กชายวิธีสรรค์  สีนันต๊ะ
28. นางสาววิภาวรรณ  ปัญญา
29. นายวิษณุ  ริยาธง
30. เด็กชายศตวรรษ  กาสุนันท์
31. นายศักรินทร์  มังคละ
32. นางสาวสุดารัตน์  ชัยอิสรเสรี
33. นายสุทธิช่าติ  พิมโครต
34. เด็กหญิงสุนิสา  หิวหม๊ะ
35. นายสุวรรณพงศ์  ิอินทวงศ์
36. เด็กหญิงหทัยชนก  ฟองศรี
37. เด็กหญิงอักษร  วิไลจันทร์
38. เด็กชายอัครชัย  บุญหมั้น
39. เด็กชายอินทนนท์  นิ่มอ่อน
40. นางสาวอินทุอร  อินทุโสภณ
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  คำพีสินธุ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายพิพัฒน์  สมบุญโสด
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ธิหนู
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายภานุพงศ์  คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณรงค์พล  กุณาศรี
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุริยะคำ
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณี  กันทะมาดา
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวอินทะรา  ไชยา
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  ทองจินดา
 
1. นายทวีศักดิ์  เกษมจันทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ต๊ะนะสา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐฉัตร  บุรุษสิทธิ์
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  พรหมวงค์
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายนที  สุทธิชาติ
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ญาณะทาน
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงพิมพิลา  จันทะวรรณ
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวสิรินดา  แก๊ะแง๊ะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวกวินนา  การะเวก
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงจ่า
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายนที  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายนวพล  อินทร์ใจ
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายอภิวัฒน์  มณีวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงธวัลพร  มุแฮ
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงภัครมัย  ใจแก้ว
 
1. นางสาวรัชตา  หอเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกาญจนา  ลุงคำ
 
1. นายสุวิท  บุญอุปละ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนิศารัตน์  ยองสุวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงทา
 
1. นางมินตรา  ปอกเครือ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสองเมือง  ลุงจ่า
 
1. นายอุทัย  กันทาแจ่ม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายดุษฎี  มณีแสง
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายสุทธิชาติ  อินทะวงค์
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร   วนาการวงศ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงภิญญดา  แก้วยองผาง
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวรักษณีย์  ตันผัด
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาววิลาสินี  นนทวงค์
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกฤษติญาพร  มณีอินทร์
2. นางสาวกันตยา  ปัญญา
3. นางสาวจริยาภรณ์  ปินมา
4. นายชยพล  ถูกนึก
5. เด็กชายชยางกูร  ตันกลาง
6. นางสาวญาโณทัย  เมืองสอง
7. เด็กชายฐิติพงศ์  แจ้วิสอน
8. นายณภัทร  ชัยวงศ์
9. เด็กชายณัฐฉัตร  บุรุษสิทธิ์
10. นายธนพนธ์  จันทร์แก้ว
11. นางสาวธนัชพร  มันจา
12. นายธนากร  วิญญายอง
13. เด็กชายธรณัส  อัศวะเมตตา
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาทอง
15. นายนพณัฐ  ชัยเทพ
16. นางสาวปณิตา  หวังวรภิญโญ
17. นายพณวิชญ์  ชัยพรหม
18. เด็กหญิงพัชรพร  จ๊ะวันตัน
19. นางสาวพิมพิลา  จันทะวรรณ
20. นายพีรวิชญ์  พรหมมินทร์
21. เด็กหญิงรสิตา  จีนาวุฒิ
22. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยดวงแก้ว
23. นายสราวุธ  คำฝั้น
24. นายสหรัฐ  ริยะป่า
25. นายสิปปกร  มาปินตา
26. นางสาวสุชาวดี  โตพงษ์
27. นายสุทธิชาติ  อินทะวงค์
28. นายหรัณย์  แก้วสุวรรณ
29. นายหฤษฎ์  ปินทา
30. เด็กหญิงหัสยา  ปันจี้
31. เด็กชายอดิพงษ์  ชุ่มอุ่น
32. นางสาวเบญจมาศ  กันทะ
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พะลึก
2. เด็กชายนิติภูมิ  ปาวงค์
3. เด็กชายพงศ์ปณต  เนตรทองคงคง
4. เด็กหญิงพัชนา  นันตาดี
5. เด็กชายวโรดม   สมพงษ์อุทัย
6. เด็กชายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
7. เด็กหญิงอทิติ  ศรีพร
8. เด็กหญิงอรณัญช์  ชนะจิตทอง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
3. นายจักรพันธ์  กันธะวัง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี   ใหม่ตั้ง
2. เด็กชายดนัยฤทธิ์   พรมลี
3. เด็กชายบูรพา   พรหมวะนา
4. เด็กหญิงพรทิวา   ธรรมชัย
5. เด็กชายพัทธดนย์   รินนวล
6. เด็กหญิงพิชญาภา    นนทโชติ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์   จันต๊ะพิงค์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์   ปันสกุล
9. เด็กหญิงเขมิสรา   พูลกลั่น
10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   บุญกองรัตน์
 
1. นางสาวพัชรี   วิรัตน์พฤกษ์
2. นางสุทิน    สิงห์แก้ว
3. นางสาวนิติมา  นพบุรี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายคณิต  วงค์แสน
2. นายจิรายุส  ธินิยา
3. นายธนัญชา  ตาฝั้น
4. นางสาวพิมพิกา  สิงห์ก่ำ
5. นางสาวภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
6. นางสาวรัชนีวรรณ  เขื่อนชัยวงค์
7. นางสาวสุดาพร  หล้าหมี
8. นายอนุชา  ดอนจันไพร
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
3. นายจักรพันธ์  กันธะวัง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวจตุรพร  ศรีษะ
2. นายจักรกฤษณ์  เรือนแก้ว
3. นางสาวดรุณี  ซาวบุญตัน
4. นายธนุ  กำแพงทิพย์
5. นางสาวนรรฏฐวรรณ  ภูดอนตอง
6. นายพงศกร  แสนละมูล
7. นางสาวพรสุดา  ใจพล
8. นางสาวรัตนาภรณ์  กิติ
9. นายวชิระชัย  ใจดี
10. นายวุฒิภัทร  ใจสมปาน
 
1. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
2. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
3. ว่าที่ร้อยตรีแสงจันทร์  เผ่าพิทักษ์มุณี
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกนกพร  ภูฆัง
2. เด็กหญิงจิตตราพร  คำละ
3. เด็กหญิงญาณิน  ขันตยาภรณ์
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  ยะแก้ว
5. เด็กหญิงพธูวดี  อุดม
6. เด็กหญิงไพลิน  ชัยชนะ
 
1. นางธัญสินี  อริยา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เป็งพยอม
2. เด็กหญิงชาลินี  อนันต์ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณัชชา  เล่ห์มงคล
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำเงิน
5. เด็กหญิงละอองทิพย์  อุปนันท์
6. เด็กหญิงศิรประภา  ญาณพันธ์
7. เด็กหญิงอัจฉราพร  สิทธิชัย
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิทธิชัย
 
1. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
2. นางสาวจริยา  อุตมะโน
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงนวพรรณ  เยตา
2. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  โนจา
3. เด็กหญิงวณิดา  คำฝั้น
4. เด็กหญิงวรพรรณ  นุเงิน
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ปัญทา
6. เด็กหญิงอาธิติยา  เอ๋ยานะ
 
1. นายอัศนัย  กันงาม
2. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
3. นางสาวจิตโสภิณ  กองอะรินทร์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวจินตนา  สารใจคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  เนตรผาบ
3. นางสาวนวลผ่อง  ลุงคำ
4. นางสาววิมลวรรณ  แสงไก
5. นางสาวศิริวรรณ  แซ่เหอะ
6. นางสาวสุกัญญา  ยศน้อย
7. นางสาวอนุธิดา  ใจพล
8. นางสาวเบญจมาศ  สมบุญโสด
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
2. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
3. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  เขื่อนคำ
2. เด็กชายขจรเกียรติ   ทาเกิด
3. เด็กชายจิรยุทธ   ลุงต่า
4. เด็กหญิงชลธิชา  ปัญโญใหญ่
5. เด็กชายทนงศักดิ์  ดวงเกิด
6. เด็กชายธนพล  อุตมะดวงแจ่ม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยอ้าย
8. เด็กหญิงนริศรา  ไชยสกุล
9. เด็กหญิงพรรณกาญจน์   สมพงษ์
10. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีไม้
11. เด็กหญิงยุพเรศ  มาผาบ
12. เด็กหญิงลักขณา  ถาน้อย
13. เด็กชายลาวไทย  ยอน
14. เด็กหญิงอรวรา  ปัญโญใหญ่
15. เด็กหญิงอิงค์ฟ้า  อันนพพร
16. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ไหมคำ
 
1. นางภริตพร  อุปนันต์
2. นางสาวเกษร  แซ่เหลี่ยว
3. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
4. นายชาเด  ฮั้น
5. นายปฐพี  ธิงาเครือ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกรรวี  ยอแสง
2. นายกฤษฎา  มะโนวงค์
3. นางสาวกัญจนพร  แสนทะวัน
4. นางสาวขนิฏฐา  บุญทาตัน
5. นางสาวชนกานต์  กันทากาศ
6. นางสาวชลิตา  ลิสุนี
7. นายธนกฤต  แก้วพงค์
8. นางสาวนรารัตน์  ปัญญาเสาร์
9. นายพัชรพล  กันทะวงค์
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยวงค์
11. นายวงศธร  อุ่นสะกืน
12. นางสาววรรณกร  ชมภูงาม
13. นางสาววันสิริ  เสมมหาศักดิ์
14. นางสาววิภาภัค  ตาทองแท้
15. นางสาวสินีนาฎ  ปาลี
16. นางสาวอรปรียา  วิหารประทีป
 
1. นายธรรมธัช  ป๋าวงค์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี    ธิป้อ
2. เด็กชายจตุภัทร   ทาธิ
3. เด็กชายชาญวิทย์  แปงชัย
4. เด็กชายณัฐดนัย   ท้าวใจ
5. เด็กชายณัฐวัฒน์    โชคมาก
 
1. นางสาวสุภาวจนีย์  มูลเมือง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  กานทับ
2. เด็กชายนลิต  กวางทอง
3. นายประเวศ  เจริญฤทธิ์
4. นายพงษ์พล  อินต๊ะมา
5. นายสุริยา  พงสปิน
 
1. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายชานนท์  วงค์ลังกา
2. เด็กชายพัทธดนย์  บุญญฤทธิ์
3. เด็กชายวรพงษ์  มโนธรรม
4. เด็กชายวาสุกรี  หอยแก้ว
5. เด็กชายศุภกิตต์  ศรีเรือน
6. เด็กชายสุทธิวัฒน์  แก้วแสง
7. เด็กชายสุภกิจ  มณีกรรณ์
8. เด็กชายอานนท์  ปวนสิงห์
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
2. นายสุชาติ  ฝ่ายเทศ
3. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ต๊ะขวา
2. เด็กชายจักรินทร์  สตรอง
3. เด็กชายณัฐนนท์  นิลปวน
4. เด็กชายธนพล  อินธิยะ
5. เด็กชายธนาวุฒิ  คำมูล
6. เด็กชายภูริภัทร  กาใจ
7. เด็กชายสัณหณัฐ  สุติยะ
8. เด็กชายสิทธิพงษ์  มูลกันทา
 
1. นายอนุรักข์  สุขใจ
2. นายชัชวาล  ไชยอะโน
3. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณัฐชนน  คำศิริ
2. นายนพคุณ  มูลอ้าย
3. นายประชารัตน์  ธิกันงา
4. นายภูมินันท์  วรรณยศ
5. นายอิทธิพล  ปูนะอุด
6. นายเถกิงศักดิ์  บุศยบุตร
 
1. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
2. นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรเดช  ขัดคำแดง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงดรณี  ยอดคำ
2. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่มั่ว
3. เด็กหญิงศรัญญา  เกียรติไพรสัณฑ์
 
1. นางสาวจันทร์นิภา  ยอดคำ
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิสาข์  เพื่องฟู
2. เด็กหญิงภัทรพร  ยะวา
3. เด็กชายศักรินทร์   นุภาเลา
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวลีลาวดี  สิงห์คำโล
2. นางสาวสัณห์สินี  ศรีนวลวงค์
3. นางสาวเกวลิน  อินธิยะ
 
1. นายยุทธจักร  วงค์สยา
2. นางเฟื่องฟ้า  วงค์ไชยา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  อุตวงศ์
2. นางสาวอังชรียา  ปาตีคำ
3. นางสาวเจนจิรา  กาละกอน
 
1. นางพัชราภรณ์  มูลละ
2. นางเสาวลักษณ์  เสนยอง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพิษณุ  แก้วนิล
2. เด็กชายสราวุฒิ  เจ็นพนัสสัก
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายชนะภัย  เพ็งพลกรัง
2. นายศตวรรษ  จอมธัญ
 
1. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
2. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัชยา  เมืองตาแก้ว
2. เด็กหญิงอรวรา  ปากันตี
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายมานิตย์  ตะละนะ
2. เด็กชายอภิชาติ  หยกวิภัยกุล
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์   สารพันธ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกิตติพล  พงษ์ตุ้ย
2. นายเวชานนท์  พึ่งบุญ
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายสุรสิทธิ์  ใกล้การค้า
2. นายอภิชาติ  เจริญเปรมปรีดิ์
 
1. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายศตวรรษ  ยาอินทร์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  แสนพรหม
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายนรฤทธิ์  เกื้อมา
2. เด็กชายภัทระ  เจียกรัมย์
 
1. นายกฤษณะ  สมุททารินทร์
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชุติกาญจน์  เรือนสม
2. นายพีรวิทย์  ขาสัก
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกิติกา  สาวิลุน
2. นายณัฐวุฒิ  มายาง
 
1. นางศิริญญา  หล้าเต็น
2. นายทณัฐ  วรรณภิละ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ลุ่มหล้า
2. เด็กหญิงอณามิกา  แพรแก้ว
 
1. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวลภัสรดา  สายคำ
2. นางสาวอิ่มอนงค์  ทะสุใจ
 
1. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
2. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายทัตพงศ์  อินต๊ะขัติย์
2. เด็กชายเถกิงศักดิ์  วิชัยคำ
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายนพดล  วิชัยคำ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คารินทา
2. เด็กชายทาอิจิ  โอยาม่า
 
1. นายวิทยา  วรรณมะกอก
2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กชายธนศักดิ์  ราชล้อม
2. เด็กชายภูรินทร์  ทองแดง
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นางเบญจวรรณ  บุญสุวรรณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกานต์  เกตุภาค
2. เด็กชายภัทรพล  คุณพรม
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายวัชรินทร์  จันทิมา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภูมิ  สมวงษ์
2. นายเนติธร  พุ่มอิ่ม
 
1. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
2. นางณัชชา  เตจะโสด
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายภานุพงศ์  เขื่อนมณี
2. นางสาวสุพิกา  วังเขียว
 
1. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายนัทธพงศ์  ชัยชุมตัน
2. นายอติเทพ  ทัพภมาน
 
1. นายวัชรินทร์  จันทิมา
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐณิชา  ไชยมาตร์
2. นายปริญญากร  เตจ๊ะเสาร์
 
1. นายวิทยา  วรรณมะกอก
2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกิตติพงษ์  เมาเพชรกาศ
2. นายธีรธวัช  คทวณิช
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกลวัชร  คนพรม
2. นายธนกิจ  ใจพะยัก
 
1. นางศิริญญา  หล้าเต็น
2. นายทณัฐ  วรรณภิละ
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วคือ
2. เด็กหญิงธนพร  ธนะแก้ว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินธิยะ
 
1. นางอัจฉรารัตน์  ชัยมณี
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายภีมวัจน์  จุลเจิม
2. เด็กหญิงศิรดา  สินิทธ์สกุล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวชุม
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  สิงห์ตัน
2. นางสาวชาลิตรา  เตจ๊ะสา
3. นางสาวปิ่นมนัส  เหลืองสอาดกุล
 
1. นายวัชรินทร์  จันทิมา
2. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกัญญารัตน์  โปธิปัน
2. นายรุ่งอรุณ  อุ่นแก้ว
3. นางสาวสุรัลดา  เรือนวิน
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสาวสิรัชชา  มีดวง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกษิดิศ  ตาจา
2. นายสหรัฐ  ธรรมดำรงกุล
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นางวาสนา  ศรีกิตตินนท์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชลหทัย  ใจคำปัน
2. นางสาวเทพวงศ์  โทเกษ
 
1. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
2. นางณัชชา  เตจะโสด
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
2. เด็กชายรามฤทธิ์  สุดใจ
3. เด็กชายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกฤษกร  คีรีแก้ว
2. นายณัฐพงษ์  วรรณภิละ
3. นายธรรมรักษ์  วงศ์จันทร์ติ๊บ
 
1. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
2. นายนิพล  ปลุกเสก
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายจักรกฤษณ์  มณีขัติย์
2. นายณัฐกานต์  กันทะวงค์
3. นายไตรทศ  เครือวงค์
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  ส่องศรี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายชวลิต  สามเมือง
2. นายนพดล  พิมสาร
3. นายศุภวิทย์  จอมมณี
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายทศวรรษ  ถาวร
2. เด็กชายยุคลเดช  แก้วอ้าย
3. เด็กหญิงอัญชิสา  กระบวนแสง
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปวรรัตน์  จันทร์เอี่ยม
2. นางสาวภัทรภร  ตาเจริญเมือง
3. นางสาวภาสินี  พรอร่าม
 
1. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
2. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  คำสมุทร
2. เด็กชายธันยบูรณ์  ยะมัง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูวงค์ษา
 
1. นายกุศล  ยอดดำเนิน
2. นางสาวจุลีย์  จันทะ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จินายะ
2. เด็กหญิงชนิสรา  อัจฉริยมนตรี
3. เด็กหญิงชรีรัตน์  ใจสีดำ
 
1. นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  คำสมุทร
2. นายณรงค์ศักดิ์  ตาฝั้น
3. นายณัฐวุฒิ  คำสมุทร์
 
1. นายมิตรชัย  สังสถิตย์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายกสิณ  สุภากาศ
2. นายกิติพันธ์  หนุนภิรมย์ขวัญ
3. นายบุรินทร์  สมมะโน
 
1. นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ยาวิละ
2. เด็กหญิงพิมรติ  สืบต่อ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุแก้ว
 
1. นางศรีมา  ชมเพื่อน
2. นางสาวมลิวัลย์  สินธุบุญ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  อุตส่าห์
3. เด็กหญิงเมธาวี  อินใจมา
 
1. นางบังอร  ลังการ์พินธุ์
2. นายกิตติบุญ  ลังการ์พินธุ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ปาระมีธง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แจ้ใจ
3. นางสาวเจนจิรา  ตาละพิงค์
 
1. นางยุวดี  พรหมนิล
2. นางบุญจันทร์  อินทรีย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงณัชชา  ไชยพวน
2. เด็กชายณัฐวัตร  โยริยะ
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  เจริญวงศ์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ธันสม
5. เด็กหญิงสุนารี  นันทะเสน
6. เด็กชายโยธิน  สร้อยฟ้า
 
1. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
2. นางลัดดา  ปัญจบุรี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกรรณิการ์  กัณฑปินตา
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  จินดาหลวง
3. นางสาวณัฐชยา  วงศ์บุญมา
4. เด็กชายนันทพงค์  นิลทิตย์
5. เด็กหญิงภาสินี  นุ่มสคราญ
6. นางสาวอัจฉราพร  วรรณภิละ
 
1. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์
2. นางลำดวน  ติดทะ
3. นางฉวรัตน์  คำธัญ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทรา
2. นายบรรจบ  ดู่สอน
3. นางสาวพรรณวิภา  สุวรรณมา
4. นางสาวภานุมาศ  กันทะ
5. นายรณกฤษ  โตรัตนนุกุล
6. นางสาวรัตติกาล  วงค์ชำนาญ
 
1. นางลัดดา  ปัญจบุรี
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทาเสนา
2. นางสาวฐิติรัตน์  ปันโปธา
3. นางสาวปัทมา  แก้วทา
4. นางสาววรารัตน์  ติ๊บจื้อ
5. นางสาวศศิรา  บุญมา
6. นางสาวอภิชญา  เย็นเอี่ยม
 
1. นางสาวชนินันท์  ตาวันสี
2. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณณพัต  สุขหู
2. เด็กหญิงธิดาพร   จุนุ
3. เด็กหญิงบงกช  เสาร์เย็น
 
1. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
2. นางกชกร  กันตีฟอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาทะการณ์
2. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงพรนภา  แสงศรีจันทร์
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวประภัสสร  มูลรังษี
2. นางสาววิริยาภรณ์  กันทะถ้ำ
3. นางสาวศิริวรรณ  คำแจ้ง
 
1. นายบรรจบ  ชูมก
2. นายพงษ์เทพ  วรรณเลิศ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายกฤษฏิชัย  กันทะยัด
2. นายสราวุฒิ  สามคำ
3. นางสาวอมรรัตน์  มาลีเศษ
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ด้วงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทะยศ
3. เด็กหญิงยลดา  อิมินา
 
1. นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  ไชยดวงเดือน
2. เด็กชายธรรมนูญ  ติปัน
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  หล้ามา
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกนกวรรณ  ชิดเกษตร
2. นางสาวน้ำฟ้า  อินต๊ะวงค์
3. นางสาวสิริอักษร  ถือสมบัติ
 
1. นายวินัย  ณะพรหม
2. นางจารุภัทร  วงค์จักร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวนภัสรพี  หมื่นอุสาน์
2. นางสาวนิลาพร  กำแพงทิพย์
3. นางสาวสุพรรษา  สุธรรมยอง
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ใบคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุ๊ดปง
3. เด็กหญิงทิพนันท์  ใจสุยะ
 
1. นางจิรายุ  เสนา
2. นางศศิธร  แป้นสุข
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงจริยวรรณ  คุณาศรี
2. เด็กชายภูรินทร์  แสนประโรจน์
3. เด็กหญิงอรณิช  หาญพรหม
 
1. นางปริศนา  ปัญญารัตน์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวจินต์จุฑา  เต็บสิงห์แก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  แสนสิทธิ์
3. นางสาวสุจิรา  อารักษ์
 
1. นางจิรายุ  เสนา
2. นางสาวศรีภรณ์  เมืองแก้ว
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นางสาวจำปี  ชุมพูศรี
2. นางสาวนภัสรา  เพชรพล
3. นางสาวนิตยา  สนโศรก
 
1. นางณัฏฐ์ชนินท์  วิชาเจริญ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชัยมงคล  พรมแสง
2. เด็กหญิงธนพร  อินถามาละ
3. เด็กหญิงนวมล  เนื่องนิยม
 
1. นางนิภาพร  ลูนละวัน
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ต๋าคำนวล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงดุษฏี   ติ๊บจันทร์
2. เด็กหญิงทันทิกา  นันสาย
3. เด็กหญิงศรัญญา  หล้าแก้ว
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
2. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายคุณานนต์  กันทะวัง
2. นายภาณุวัฒน์  พ่วงพันธ์
3. นายวุฒิชัย  ก้อนศิลป์
 
1. นางลำดวน  ติดทะ
2. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกัลย์สุดา  เมืองมูล
2. นางสาวกาญจนา  สิงฆราช
3. นางสาวอภิญญา  คุณป้อง
 
1. นางนวพร  ผุสดี
2. นางกัลยา  ไชยรังษี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงมินทร์ธาดา    หมู่ก้อน
2. เด็กหญิงสุจิตรา   มาโสด
3. เด็กชายอนุชา    อินทะนนท์
 
1. นางสาวอังคนา    อินกองงาม
2. นางสาวนุชจรีย์    บุญยะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐยา  นาวา
2. เด็กหญิงปณิตา  นาวา
3. เด็กหญิงอัญชลี  คำแก้ง
 
1. นางบุญฑริกา  วงค์คำลือ
2. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกุลธิดา  เนตรผาบ
2. นางสาวจารุภัทร  ตันกลาง
3. นางสาววรรณวิสา  ประโยงค์
 
1. นางพัชรินทร์  อาริยะกูล
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธีรศักดิ์  อุตมะแก้ว
2. นายอิทธิพัทธ์  อินติใหม่
3. นายเสน่ห์  ธนันชัย
 
1. นางลำดวน  ติดทะ
2. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายนริน  เมืองเต็ม
2. เด็กชายนเรศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกัมพล  ปิณวรรณา
2. เด็กหญิงปะการัง  จันทร์ดาพรหม
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชมพู
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนวลอนงค์  ตาฝั้น
2. นางสาวนัฐนุช  สุดทะ
3. นายวรากร  ยาแปง
 
1. นายนพดล  วิชัยคำ
2. นางศรีมา  ชมเพื่อน
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายก้องภพ  มูลศรี
2. นางสาวนิสรีน  รังศรี
3. นายอภิเชษฐ์  กันทายวง
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  คำปัน
2. เด็กหญิงพัชรี   กาวิโล
3. เด็กหญิงเกวลิน  คำเนตรดำ
 
1. นางพิชญา  หล้าเป็ง
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงกุสุมา  ธาราวโรดม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  หาญโกศล
3. เด็กหญิงสุปวีย์  แสงเพชรไพบูรณ์
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางรัชนี  ตันมิ่ง
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวณัฐทิยา  ดวงขันเพ็ชร
2. นางสาวธัญญาศิริ  สัจจะ
3. นางสาวพัชรา  คำป้อ
 
1. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
2. นายบรรเจิด  คุรุกิจ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายจิตติชาติ  ติ๊บแดง
 
1. นางพิชญา  หล้าเป็ง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติพัทธ์  ปัญญาพุทธ
 
1. นางอมลวรรณ  อิ่มใจ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กชายเอกลักษณ์  เสนจี๋
 
1. นางชนาภานิษฐ์  จิตรจง
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายบัญญพนธ์  บุตรวัตร
 
1. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร์ยะคาร
 
1. นางธีรนันต์  แก้วเรือน
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงวรรณิภา  อะกินแก้ว
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมมูล
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กชายพลรัช  ไชยสาร
 
1. นายกนก  บุญอุดม
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. นายอภินันท์  บุญเมือง
 
1. นายทวีศักดิ์  เกษมจันทร์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กชายภัทรวรรธน์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายสิทธิชัย  ส่งบุญสวาท
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
2. นางสายฝน  ปัญโญใหญ่