หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รองประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3 นายวิเชียร พิสูจน์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขานุการกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4 นางสาวอังคณารักษ์ ภูบาลชื่น ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5 นางนฤมล คณารีย์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6 นายสนิท ภูมาศ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7 นายสายัณห์ จันทร์ตาลบ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8 นางวิไลภรณ์ แก้วบุญปัน ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
9 นางปุณยนุช ทาตะนี ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10 นางดวงเดือน ใจภักดี ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายกิติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นายจีรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายนิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายศุภชัย ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง คณะกรรมการดำเนินงาน
21 ว่าที่ ร.ต. ทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายณรงค์ศักดิ์ จำรูญหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายอภิชาติ สมปรารถนา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายกัมพล ธิติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
32 พระครูบวรเจติยานุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายเกษม ตรีอินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางสาวดวงพร เลาหกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
35 ดร.พันธ์ธีรา รชตะไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายบุญเรือง บัวระวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนรัตน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
37 พระสงกรานต์ รักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมชัยยะวงศาพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๕ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
43 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
44 ว่าที่ รต.อดุลย์ กันทะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
45 นายทวี สีวิจี๋ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
46 นายประดิษฐ์ วงศ์ฝั้น ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
47 นายสุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
48 นายปรีดา ยะธิมา ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
49 ว่าที่ รต.ไพรัตน์ สารพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
50 นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
51 นายวิเชียร พิสูจน์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
52 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
53 นายเชาว์ อุปปินใจ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
54 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
55 นายศยานันท์ ยารังฝั้น ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสนามแข่งขัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
56 นายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
57 นายขุนหาญ นิดตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
58 นายวัชรินทร์ จันทร์ตา ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
59 นายสุทธินันท์ ญาณะตัน ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
60 นายสุทัศน์ หวังดี ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
61 นายอธิคม ณะใจ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
62 นายณรงศักดิ์ จำรูญหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
63 นายพีรศักดิ์ พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
64 นายบุญยก สมพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
65 นางธีรนันต์ แก้วเรือน ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
66 นางยุวดี พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
67 นางยาใจ ทาแป้น ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
68 ว่าที่ ร.ต. ทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
69 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
70 นางบุญจันทร์ อินทรีย์ ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
71 นางอำภา เชียงคำ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
72 นายสมควร พิชญบุญวงค์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
73 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
74 นางรุจิรา ชัยวัง ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
75 นางสาวยุภาพันธ์ สิทธิผง ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
76 นางสาวธารินทร์ จันทราทิตย์ ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
77 นางสาวรัชนก มะกอกคำ ครู โรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
78 นางรัชฎาพร จันทาเวียง ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
79 นายศาสตราพิพัฒน์ ศิริภาณุกุล ครู โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
80 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
81 นางณัชญาภรณ์ ศรีอรรถิกานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
82 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
83 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
84 นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
85 นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์ ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
86 นายวิเชียร พิสูจน์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
87 นางยุวดี พรหมนิล ครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
88 นางสาวอุมาพร ปาระธรรม ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
89 นายวิทยา วรรณมะกอก ครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
90 นายกฤษณะ สมุททารินทร์ ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน
91 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 นายสุพจน์ แสนหาญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา รองประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
93 นางสาวอุมาพร ปาละธรรม ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา เลขานุการกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
94 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม ครู โรงเรียนแม่ตืนวิทยา กรรมการประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
95 นางแสงหล้า เรืองพยัคฆื ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน กรรมการประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 กรรมการประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
97 นายศราวุธ เขื่อนคำ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กรรมการประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
98 นางจารวี บัวขม ครู โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม กรรมการประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871756675 smuttharin@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]