หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpn35

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอลงกรณ์ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายวิทยา ไชยยาติ๊บโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายอภินันท์ สุขโสมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายดลนชัย ยาวิชัยโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวญาดา มาอ้วนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายยุทธนา บุญทาโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต จันทนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
8. นายนภดล บุญทาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
9. นางสาววิมล แซ่จางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
10. นายอนุสรณ์ ระลึกโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
11. นายอนันต์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
12. นางสาวสุธินันท์ แก้วคือโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ระลึกโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายอนันต์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายศักนรินทร์ รักอ่อนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธินันท์ แก้วคือโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายญาดา มาอ้วนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นายยุทธนา บุญทาโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต จันทนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
8. นายนภดล บุญทาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
9. นางสาววิมล แซ่จางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
10. นายอลงกรณ์ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
11. นายวิทยา ไชยยาติ๊บโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
12. นายดลนชัย ยาวิชัยโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวณอร โภคะสมบูรณ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโปรยทอง แซ่แต้โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง วุฒิการณ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายคุณากร แก้วเทพโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ตันมิ่งโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรพรรณ คำกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
8. นายศุวัชรกันต์ กันทะตาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวณอร โภคะสมบูรณ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโปรยทอง แซ่แต้โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง วุฒิการณ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นายคุณากร แก้วเทพโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ตันมิ่งโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรพรรณ คำกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
8. นายศุวัชรกันต์ กันทะตาโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอำไพ น้อยสะปุ๋ง โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำพร นันทะชัยโรงเรียนวชิรป่าซางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวพฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
6. นางศราวดี นพรัตน์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
7. นายประพันธ์ คำยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
8. นายสนุก แปงชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศรุดา นันตุ้ย โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมันทนา ทาหน่อทอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์โรงเรียนแม่ตืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนีย์ ศิริทองคำโรงเรียนป่าตาลบ้านธิกรรมการ
4. นางอรพินธ์ กันทะรัน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางพิมนิภา กันทะธงโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางบุญเครือ นามบุปผาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
7. นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุดาพร ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
2. นายอัตรศิริ ศรีวิราศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. พระนิรันดร์ วงค์ตันโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
2. นายจักรพันธุ์ ศรีธนัญชัยโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางชนาภานิษฐ์ จิตรจงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดร สมเสมอโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดร สมเสมอโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
2. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นายทศปธน พุทธิมาโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทศปธน พุทธิมาโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
2. นายจักรพันธุ์ ศรีธนัญชัยโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
3. นางชนาภานิษฐ์ จิตรจงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
2. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตน์ธญานนท์ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืฯ 48 พรรษากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
2. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. พระนิรันดร์ วงค์ตันโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
2. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
3. พระนิรันดร์ วงค์ตันโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายณัฐพล ศรีธนัญชัยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์โรงเรียนนาทรายวิยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางชนาภานิษฐ์ จิตรจงโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางธีรนันต์ แก้วเรือนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์โรงเรียนนาทรายวิยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายชรินทร์ จีนดรโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาคมกรรมการ
3. นายชรินทร์ จีนดรโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่26กรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วงฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร วงฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
2. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจตุพร วงฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางจตุพร วงฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นางจตุพร วงฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
2. นางจตุพร วงฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางจตุพร วงฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางจตุพร วงฝั้นโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่กรรมการ
3. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา พิริยพงศ์พิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายวรพล สภาวจิตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเจษฏา พิริยพงศ์พิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายวรพล สภาวจิตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา พิริยพงศ์พิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายวรพล สภาวจิตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเจษฏา พิริยพงศ์พิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายวรพล สภาวจิตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
2. นายศักดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายบุญทวี ตะยะพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
2. นายศักดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายบุญทวี ตะยะพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายศักดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกนก บุญอุดมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายศักดา แก้วกำเนิดโรงเรียนป่าซางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
2. นายธฤต อนันต์ไชยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืฯ 48 พรรษากรรมการ
3. นางสาวกนกนุช พัชรประพันธุ์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
2. นายธฤต อนันต์ไชยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืฯ 48 พรรษากรรมการ
3. นางสาวกนกนุช พัชรประพันธุ์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยทกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ เกษมจันทร์โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นางวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชาคริต ขำศิริโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายวิเศก บุญอุปละโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ เกษมจันทร์โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
2. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยทกรรมการ
3. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุทธินันท์ ญาณะตันโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
2. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยทกรรมการ
3. นายปรีชา โตปินใจโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวโสภิดา วนาสงบโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางดวงแก้ว เทพสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวโสภิดา วนาสงบโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยทกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ ชานางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
2. นายธรรมธัช ปาวงค์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ วีระโพธิ์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางพรศิลป์ มโนเพ็ญโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวพิถาพร คำนวลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืฯ 48 พรรษากรรมการ
4. นายณัฐฐานิพล ก่ำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤษ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
3. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นางญาณี โชคไพบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธรรมธัช ปาวงค์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางแสงอรุณ กันไชยสักโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิถาพร คำนวลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืฯ 48 พรรษากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธัญสินี อริยาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางแสงอรุณ กันไชยสักโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิถาพร คำนวลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืฯ 48 พรรษากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤษ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นายณัฐฐานิพล ก่ำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเลไลย์ กิตติวรรณโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤษ์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา พรหมมาโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
5. นายณัฐฐานิพล ก่ำศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ชนก มีญาณะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช เปลี่ยนแก้วโรงเรียนนาทรายวิยาคมกรรมการ
3. นายอัศนัย กันงามโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางวรณัน พรหมช่วยโรงเรียนจักรคำคณาธรกรรมการ
4. นายเกตุศรินทร์ บุญหนักโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายพีรศักดิ์ พรหมนิลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ สุขใจโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
7. นายศราวุธ เขื่อนคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ไชยเจริญโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางวรณัน พรหมช่วยโรงเรียนจักรคำคณาธรกรรมการ
4. นายเกตุศรินทร์ บุญหนักโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นายพีรศักดิ์ พรหมนิลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ สุขใจโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
7. นายศราวุธ เขื่อนคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พรนิมิตรโรงเรียนจักรคำคณาธรประธานกรรมการ
2. นางกรวิไล วงค์จันทิพย์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางคณิสร แหลมไธสงโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ มูลละโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ กาวิชัยโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางดวงรัตน์ ปัญญาโกษาโรงเรียนบ้า่นแป้นพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ คำยองโรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายยุทธจักร วงศ์สยาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางพิชญา หล้าเป็งโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันทร์นิภา ยอดคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายฐานิต พงศทอนจอมใจโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พิงค์แก้วโรงเรียนจักรคำคณาทรรองประธานกรรมการ
3. นางศรีเริญ มีพิมพ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางจิราพร ชิณะญาณโรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. นางสาวอังคณา ตาจิตโรงเรียนทุ่งหัวช้างวิทยาคมกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรปรัชญ์ กองอรินทร์โรงเรียนเมธีวุฒิกรประธานกรรมการ
2. นายสิทธชัย แสนนิทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุณากรรณ กันยะมีโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ป้อมฝั้นโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ สารพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คำหล้าโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ วรกัลป์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พรนวมโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการ
5. นางจิราพร กันทะธงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ สมุททารินทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีป นวคุณานนท์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวศิริพร สุขยิ่งโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายฝน ส่องศรีโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ สมุททารินทร์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวีป นวคุณานนท์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวศิริพร สุขยิ่งโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชรินทร์ พรมรักษาโรงเรียนป่าซางกรรมการ
6. นางสาวสายฝน ส่องศรีโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา นิ่มตระกูลโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางอำไพ หน่อเรืองโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิกา กองลูนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีเริญ มีพิมพ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวอังคณา ตาจิตโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
6. นายเกรียงศักดิ์ จันทร์วงศ์โรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
7. นางจำเนียน ปันดีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
8. นางจันทร์จิรา ล้ิมนิวัติกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วรรณมะกอกโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายทินกร สุตินกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ จ๋าก๋างโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการ
4. นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณา ใจจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล กันขัดโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นางดาริน วงค์รินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
3. นายจำเนียน ปันดีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร มีสอนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา สิงห์คำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนพดล วิชัยคำโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์โรงเรียนจักรคำคณาทรรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวดาราทอง เลิกการโรงเรียนป่าซางกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวดุษฎี วัฒนคามินทร์โรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายรณรงค์ ชัยห้วยห้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นางดาราวรรณ นนทวาสีโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรวุฒิ อรชุนโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการ
5. นางโสภิต ปินตาดงโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางชลภิรัตน์ แก้วมูลโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ จอมขันเงินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิริญญา หล้าเต็นโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นายวรวุธ อุทวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
5. นางสิรัชชา มีดวงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวรโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ วิลยะกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทิมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางปัณณ์รัศม์ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางนภัสสร วงศรีคุณถาวรโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ วิลยะกุลโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทิมาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางปัณณ์รัศม์ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายบรรจบ ชูมกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นายสวาสดิ์ จิโนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายชวัลวิทย์ วริโชติภูมินนท์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
4. นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทวัส เชียงบุญโรงเรียนเมธีวุฒิกรกรรมการ
6. นางวาสนา ศรีกิตตินนท์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
7. นางณัชชา เตจะโสดโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายธาฏี กองเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
4. นายปรีดา ยะธิมาโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายธาฏี กองเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สิงห์นนท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
4. นายปรีดา ยะธิมาโรงเรียนจักรคำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายชนะภัย ศิริโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรารัตน์ ชัยมณีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลกโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชนะภัย ศิริโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอัจฉรารัตน์ ชัยมณีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จีปราบนันท์โรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นายทันฤทธิ์ อินทรีย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายโชคชัย วงศ์ชัยยาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
4. นายพุฒิพัฒน์ วงค์หลิ่งห้าโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาล คำวังพฤกษ์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางทิพย์จิรา วรรณธนกานต์โรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายบันดาล ดวงบุรงค์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรองประธานกรรมการ
3. นายมิตรชัย สังสถิตโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล บุณฑริกบุตรโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการ
5. นายกุศล ยอดดำเนินโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพรหม ทัฬหนิรันดร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางมาลัย สายหลานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ เมฆานิมิตดีโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางบังอร ลังการ์พินธ์โรงเรียนป่าซางประธานกรรมการ
2. นายเสมือน สายศรโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสักโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ชนินท์ วิชาเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปริศนา ปัญญารัตน์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการ
3. นางกาญจนา แพทย์ศิริโรงเรียนจักรคภำคณาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวพร ผุสดีโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางนพผกามาศ สายนุวงศ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางสาวพุทธิดา สุวรรณวงค์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ชนินท์ วิชาเจริญโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ปัญจบุรีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
3. นางบุญจันทร์ อินทรีย์โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางนวพร ผุสดีโรงเรียนจักรคภำคณาทรประธานกรรมการ
2. นายสมาน อุ่นแก้วโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสุนันทรา กาญจนาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประมูล ภูครองแถวโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุภัทร วงค์จักรโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนรองประธานกรรมการ
3. นายคงวิทย์ เขื่อนควบโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ขอสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นางกานดา เขื่อนเพ็ชรโรงเรียนวชิรป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวินัย ณะพรหมโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุลีย์ จันทะโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
3. นายคมสัน พิพัฒน์วุฒิกุลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทนา ชัยชนะโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูลโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณพร บำรุงยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูลโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา ชัยชนะโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุคนธ์ จินดาหลวงโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางวรรณพร บำรุงยศ โรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
5. นางบุญฑริกา วงศ์คำลือโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนพผกามาศ สายนุวงศ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ชาราษฎร์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาน สุภาเปี้ยโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์แก้ว วิลยะกูลโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ชาราษฎร์โรงเรียนป่าซางกรรมการ
3. นายจิรายุ เสนาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ุ๋๋บุษมงคลโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นางภัทริน จันทร์มณีโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทนา ชัยชนะโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารกรรมการ
4. นางลำดวน ติดทะโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุคนธ์ จินดาหลวงโรงเรียนจัรกคำคณาทรจังหวัดลำพูนประธานกรรมการ
2. นายคะนอง จันทร์ต๊ะพงศ์โรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางวิมล มานะแซมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร แก้วสุขโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ หล่อเถินโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางดวงพร แก้วสุขโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ หล่อเถินโรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางสาวอนุสรา คำเตจาโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางแสงหล้า เรืองพยัคฆ์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี วงค์ปวนโรงเรียนแม่ตืนวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา กันทาดงโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภาพร พิมพิรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษากรรมการ
5. นางจารวี บัวขมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมงคล กล้าจริงโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายชัชวาล ใหญ่ศิริโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยากรรมการ
3. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเชาว์ อุปปินใจโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายทศปธน พุทธิมาโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์โรงเรียนนาทรายวิยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา พิริยพงศ์พิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายวรพล สภาวจิตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา พิริยพงศ์พิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายวรพล สภาวจิตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายเจษฏา พิริยพงศ์พิทักษ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายวรพล สภาวจิตรโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสุรพงษ์ จ๋าก๋างโรงเรียนวชิรป่าซางประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วรรณมะกอกโรงเรียนจักรคำคณาทรรองประธานกรรมการ
3. นายทินกร สุตินกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูนกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ใจจิตต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26กรรมการ
5. นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871756675 smuttharin@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]