รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มโรงเรียนพญาวัง
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ปลายนา
2. เด็กชายพลศักดิ์  มณีนุกุล
 
1. นายเอกณัฏฐ์  ใจลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรทวีเกียรติ  ตาเงิน
2. สามเณรสหัสวรรษ  อวดลาภ
 
1. นางอินทิรา  ลังกาชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ใจหวัง
2. เด็กหญิงจุฬธิดา  ยอดดี
3. เด็กชายณัฐพล  ชื่อหลาย
4. นายอนุชัย  จัดสวย
5. เด็กหญิงอภิสรา  แก้วจันดี
 
1. นางพัชรินทร์  สุภายอง
2. นางดวงจันทร์  จันทะมาลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายทวี  ล่ำต่ำ
2. นายธัชนพงษ์  สัตย์มาก
3. นางสาวประภัสสร  การักษ์
4. นางสาวสุภารัตน์   ทันใจ
5. นายอนพัทธิ์  หน้านวล
 
1. นายปิติพงษ์  ปิ่นเเก้ว
2. นางมูรติ  จัดของ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายภูบดินทร์  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงวรัตถยา  ตัดรัก
 
1. นายณัฐพงษ์  กันไว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ธิคม
2. นายพงศธร  ไทยใหม่
 
1. นางสายพิณ  กันไว
2. นางสาวศิรินภา  รูปดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ผลประโยชน์
 
1. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายคามิน  ยาง
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายจักรี  หล้าหิบ
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายจิราวุธ  ทุเสนะ
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจไหว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายปิยะพงษ์  อบเชย
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สูงขาว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวธีราพร  ใจไหว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  เตือนสติ
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  อึ้งธนนันท์
 
1. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
2. นายนราวุฒิ  ประไพ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงเกษศิณี  ทองคำ
 
1. นายอุโฆษ  จันทะมาลา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  รักวงค์
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรธนวัชร์  ผันผาย
2. สามเณรธีระพล  กองสีใจ
3. สามเณรศิวกร  จำธรรม
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
2. พระครูธีรพงษ์พิศิษฏ์  .
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายฉันท์ชนก   สวยฉลาด
2. นายปฏิวัติ  มากุลต๊ะ
3. นายรวิสุต  เจนคิด
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ปลายนา
2. เด็กชายรัฐพล  ยังไว
3. เด็กหญิงวิชุดา  ใจวังโลก
4. เด็กชายสุรพล  คงมั่น
5. เด็กชายอภิรุทธิ์  จิตเร็ว
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
2. นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง
3. นายศรเพชร  มุขดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายกีรติ  เกินหน้า
2. นายณัฐพล  รัตนโอภาสกุล
3. นายนพรัตน์  เยียดยัด
4. นายพีระพัฒน์  จันทร์ต๊ะ
5. นายสันติพงษ์  เอะอะ
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  อธิพัฒน์เดชาพร
 
1. นายรตนพงษ์  ปันสวัสดิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงมรกต  มีมานะ
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายรณชัช  เสียงเย็น
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงเกตุวรินทร์  ระวังกาย
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อิทธินรเศรษฐ์
 
1. นายสุรเดช  ตื้อยศ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  หน้าผ่อง
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายรณชัช  เสียงเย็น
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ทนยัง
 
1. นายชนะชัย  ตันปะละ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกฤษดิ์  พึ่งสุยะ
2. นางสาวกิตติกานต์  วัฒนมณีกุล
3. นางสาวขิมทอง  ขมหวาน
4. นางสาวจิตตรา  ตามวิสัย
5. นางสาวจุฑามาศ  ดีมาก
6. นางสาวชนนิกานต์  เรือนคำ
7. นางสาวชลธิชา  พรมเมตตรัย
8. นางสาวชลิตา  ญานะ
9. นายชินดนัย  นาคศิริ
10. นางสาวฐิติกา  สะอาด
11. นางสาวฐิติชญา  สุรินทร์โท
12. นางสาวฐิติมา  จันทร์งามดี
13. นางสาวณัฐกานต์  ใจชื่นบาน
14. นางสาวทิพวรรณ  สยอง
15. นางสาวธนวรรณ  สมร่าง
16. นายธนาดล  ล่ำต่ำ
17. นางสาวธันยพร  จันทร์ดี
18. นางสาวนนท์รียา  โตนะโพ
19. นางสาวบัณฑิตา  บุญยิ่ง
20. นายปยุต  เคร่งครัด
21. นางสาวปาลิดา  อยู่สบาย
22. นางสาวพัชรินทร์  ธิคม
23. นางสาวมยุริญ  อ่อนหวาน
24. นางสาวรุ่งนภา  วงค์กุล
25. นายวรวิช  วัฒนมณีกุล
26. นายวรากร  วุฒิชาลิกานนท์
27. นางสาววาริน  จิตเร็ว
28. นางสาววิรากานต์  ปัญญาเก่ง
29. นายศุภกฤต  กาวินชัย
30. นายศุภกิจ  อินอุด
31. นางสาวสริตา  บัวเขียว
32. นางสาวสายทอง  กาวาด
33. นางสาวสิริธร  ดีมาก
34. นางสาวสุธาทิพย์  โสภา
35. นางสาวสุรีรัตน์  เหมือนพงษ์
36. นายอนุพล  ปราณีต
37. นางสาวเยาวเรศ  ไปรเวทย์
38. นางสาวเสาวลักษณ์  ทำว่อง
39. นางสาวโสภาพรรณ  วิวัฒน์พัฒนวงศ์
40. นายไชยานันท์  มิ่งสมร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
2. นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง
3. นายศรเพรช  มุขดี
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผัดด้วง
2. เด็กหญิงจรรย์อมร  จอมกำสิงห์
3. เด็กชายธนากร  ทิมัน
4. เด็กชายพงษ์นภัส  ตานาคา
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  กลิ่นกัด
6. เด็กชายวรพงค์  วงค์เมทา
7. เด็กหญิงวริศรา  ทาใจ
8. เด็กหญิงศิริลักษ์  ผ่องใสย์
9. เด็กชายศุภวิทญ์  คิดอ่าน
10. เด็กหญิงเมธาพร  สุดใจ
 
1. นางนวลฉวี  ยารังกา
2. นางกรรณิการ์  สมมี
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กระทาง
2. นายชญาพัฒน์  ใจบุญ
3. นายชิงธวัช  โสลา
4. นางสาวณัฐธิดา  สืบสาย
5. นายธนพงษ์  ดีใจ
6. นางสาวพัชรีย์  แรงจริง
7. นายราชัน  วิทยานที
8. นายศรายุทธ  ใจอยู่
9. นางสาวศิริรัตน์  ประสม
10. นางสาวหทัยพันธน์  วงศ์บุญตัน
 
1. นางนวลฉวี  ยารังกา
2. นางกรรณิการ์  สมมี
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงชมภูนุช  พูดตรง
2. เด็กหญิงนริศรา  แหลมคม
3. เด็กหญิงวิราภรณ์  ม่วงน้อย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มุดธิดา
5. เด็กหญิงเกล็ดตะวัน  มีกำไร
6. เด็กหญิงเขมนิจ  สกลสูงดี
 
1. นางระวิวรรณ  ภักดี
2. นางสาวณัฐวดี  ป้องปก
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกุลิสรา  มุลสาร
2. นางสาวจิราพร  ปินตา
3. นางสาวนลัทพร  อัศวภูมิ
4. นางสาวนิตยา  มีมานะ
5. นางสาวรัตนาภรณ์  พานทอง
6. นางสาวเบญจรัตน์  เตรียมเเรง
 
1. นางสาวณัฐวดี  ป้องปก
2. นางระวิวรรณ  ภักดี
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตกล้า
2. นายนรากร  ติ้บประสาน
3. นายปรมัตถ์  ธนะจินดา
4. นายรวิสุต  เจนคิด
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตันชะ
 
1. นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี
2. นางสาววริยา  ศิริทรายทอง
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  วาวแวว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เปนุจา
3. เด็กชายทักษิณ  สมมุ่ง
4. เด็กชายธนากร  ไทยใหม่
5. เด็กชายธีรวัฒ  อินทนนท์
6. เด็กชายประเดิมพงษ์  ตับไหว
7. เด็กชายพีระพงษ์  เครื่องใจ
8. เด็กชายวัชระพงษ์  มาจันทร์
 
1. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายธีรนัย  หมายจริง
2. นายภานุพงษ์  เย็นจิตร
3. นายวิทวัส  จี่เเก้ม
4. นายอิทธิพล  ทะนันชัย
5. นายเกียรติชัย  มีมานะ
6. นายไชยวัฒน์  วิริยะอัมพรกุล
 
1. นายเสกสรร   กาวินชัย
2. นายสงัด  ปลุกเศก
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ชื่นอารมณ์
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เครือแก้ว
3. เด็กหญิงรัฐพร  แสงบุญเรือง
 
1. นางสิริภรณ์  แสงบุญเรือง
2. นายประพันธ์  แสงบุญเรือง
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวธนาภา  ญาณะ
2. นางสาวนิชานาถ  นครจันทร์
3. นายราชันย์  ปัญญาเก่ง
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
2. นายพิษณุ  ปิจดี
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายนพดล  ประทันยะ
2. เด็กชายสาธิต  การเพียร
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นางสาวยุพิน  พูดสัตย์
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรอนุชา  หวานหอม
2. สามเณรเจตน์  สืบสาย
 
1. นายภาณุพงศ์  เชื้อสุวรรณ
2. นายยุรนันท์  เชื้อปงปัน
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายรุ่งนคร  บูรณะ
2. นายสุรรัตน์  มุ่งดี
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นายสงัด  ปลุกเศก
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  ปลายนา
2. เด็กชายภูวนนท์  สมบูรณ์ญา
 
1. นางพนิดา  สถาพร
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายชัยรัตน์  ศรีขัติ
2. นายพงษ์นรินทร์  แหลมแท้
 
1. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
2. นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  อุปะละ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ชิงดวง
 
1. นายสงัด  ปลุกเศก
2. นางพนิดา  สถาพร
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  สมหมั่น
2. เด็กชายพีรณัฐ  ประพฤติ
 
1. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
2. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายจารุกร  โลมากุล
2. เด็กชายทิชากร  คุณใหญ่
 
1. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
2. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พรมเมตตรัย
2. นางสาววณิชยา  ทารักษ์
 
1. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
2. นางพนิดา  สถาพร
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายชัยชาญ  แต้มคู
2. นายชำนาญ  แต้มคู
 
1. นางสมร  ดีพัฒนกุล
2. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกฤษดิ์  พึ่งสุยะ
2. นายวัชระพงษ์  สุขพรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
2. นางสมร  ดีพัฒนกุล
 
58 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐกาญจน์  ชำนาญป่า
2. เด็กชายธีรภัทร  พูดงาม
3. เด็กชายวรวัฒน์  มหัศนาคม
 
1. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
2. นางสาวทิพามณี  อุปมา
 
59 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกันตภณ  สมปณิธาน
2. นายกิตติพงษ์  เป่าพิษ
3. นายกิตติพศ  ฐานสิทธิ์นำอุดม
 
1. นายสกลศักดิ์  มีธรรม
2. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  สุขคุ้ม
2. นายอนพัทธิ์  หน้านวล
 
1. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
2. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
 
61 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กชายถิรวิทย์  อ่างเต็ม
2. เด็กชายสิทธิชาติ  การเก่ง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ปันมาเชื้อ
 
1. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
 
62 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  เปนุจา
2. นายทนงศักดิ์  ติดรัก
3. นายนายพงศกร  สุดวอน
 
1. นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์
 
63 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายณัฐชนน  เจ้าภักดี
2. นางสาวธัญลักษณ์  สุนันตา
3. นางสาวสุวนันท์  โชครวย
 
1. นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์
2. นายธิปไตย  รุ่งเลิศ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายศตวรรษ  นาคำ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สัตย์มาก
3. เด็กชายสุทิวัส  คงธนมณีโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคม  ทองประสม
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายพงษ์สิทธิ์  จะงาม
2. นายวรรณ์ชัย  เครือดี
3. นายไชยวุฒิ  กุมภาพันธ์
 
1. นายสุพจน์  บุญมาเทพ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกริชกร  โฉมงาม
2. เด็กหญิงพรธิดา  ใจหมั้น
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ลุขมาตย์
 
1. นางวรัญญา  เครือวรรณ
2. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายศรัญญู  แก้วมา
2. นายศุภวิชย์  วิจรรยา
3. นายสุทธิวัฒน์  วงค์ครองศักดิ์
 
1. นายเสกสรร   กาวินชัย
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  การด่วน
2. เด็กหญิงนุชจารี  พอใจ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  รักประชา
4. เด็กชายศุภวัฒน์  ติ๊บใจ
5. เด็กชายอนัน  การร้อน
6. เด็กหญิงอารี  การด่วน
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนิชานาถ  เถาจันทร์ต๊ะ
2. นางสาวภัคจิรา  จับจด
3. นายมนัส  ชัยวงศ์คำ
4. นางสาวมลธิชา  สอดสี
5. นางสาวรสลิน  กลิ่นส่ง
6. นางสาวสโรชา  การร้อน
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรธนโชติ  ใจชื่น
2. สามเณรปริญญา  พงษ์ปันแก้ว
3. สามเณรอนันต์  กันทา
 
1. นางสาวนัยนา  สุนะเสน
2. นางสาวอังคณา  กลิ่นหอม
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ  การดื่ม
2. นางสาวพรธิดา  ถาแวง
3. นายวรเมธ  เหล็กเทศ
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายธนนันท์  สองเป็ง
2. เด็กชายธนาธร  โกวฤทธิ์
3. เด็กชายเอกนัย  แก้วธรรมชัย
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  การเก่ง
2. นางสาววิชญาพร  ของดี
3. นายอรรถพล  จะงาม
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงดุษฎี  ไวเหลี่ยม
2. เด็กชายมิลทดา  มุงคอน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำแผง
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. นางจรรยา  พุทธา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวธันภารัตน์  แต้มฉลาด
2. นางสาวนัฐนิชา  เจ้าภักดี
3. นางสาวปรียานุช  แอบอุ่น
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิภา  กาวันนา
2. เด็กชายพีรดนย์  พานธงรักษ์
3. เด็กชายสุริยา  ลาภมี
 
1. นางจิลาวัล  มหามิตร
2. นางพวงเพชร  ตามัย
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวรักตกันท์  การมี
2. นางสาววิชญา  ทองค้าไม้
3. นางสาวศศิพิมพ์  เครืออินตา
 
1. นางจิลาวัล  มหามิตร
2. นางพวงเพชร  ตามัย
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  รักวงค์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ตั้งตัว
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ตาเร็ว
 
1. นางจิลาวัล  มหามิตร
2. นางพวงเพชร  ตามัย
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวจิตติมา  ประสาร
2. นางสาวนุวดี  รินแยง
3. นางสาวสาวิตรี  ศรีภูมิ
 
1. นางจิลาวัล  มหามิตร
2. นางพวงเพชร  ตามัย
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ของดี
2. เด็กหญิงประดังงา  ราชคิด
3. เด็กหญิงวิญาดา  เครือจันทร์ต๊ะ
 
1. นายชวภณ  เปี้ยอุ๊ด
2. นางสาวภาวดี  หมดดี
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวพิมพิดา  โชครวย
2. นางสาวเกษมณี  กลอนจันทร์
3. นางสาวเขมอักษร  คล้ายสุวรรณ
 
1. นายชวภณ  เปี้ยอุ๊ด
2. นางสาวภาวดี  หมดดี
 
82 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สามสี
2. เด็กหญิงวีรดา  ยาง
3. เด็กหญิงอัญชนา  หมอยา
 
1. นางสาวนัครินทร์  รักเพื่อน
 
83 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นางสาวรุจิรา  ทุ่งยาง
2. นางสาววนารี  อินต๊ะ
3. นางสาววันวิสา  รักสถาน
 
1. นางสาวนัครินทร์  รักเพื่อน
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  การดื่ม
 
1. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตรเพียร
 
1. นางสาวปวีณา  ตามคุณ
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณ์พิณีย์  บุญมี
 
1. นางนันทกานต์  แข็งแรง
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายนพดล  ยาง
 
1. นายบุรินทร์  ทิพย์ชะ
 
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายจิตรกร  ใจหาญ
 
1. นางสาววินัฎฐา   นันตะสุข
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายชัชวาลย์  เบาใจ
 
1. นางสาววินัฎฐา   นันตะสุข
 
90 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายธนาวัฒน์  พันตาคม
2. เด็กชายพัชรดนย์  กาศรี
 
1. นางสาวณภัทร  ตนภู
2. นางสาวปวีณา  ก๋าสม