หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกณัฎฐ์ ใจลาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา คงธนสิงห์โรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิมน ศรีกุลวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย สมจันทร์ตาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พันธุ์สันติกุลโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนัทที เที่ยงจันทร์ตาโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพีรญา ใจเอื้อโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ ชื่อหลายโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางใกล้รุ่ง ยอดเงินโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายทวี เขื่อนเเก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา ขอน้อยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายปิติพงษ์ ปิ่นเเก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ ซื่อหลายโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางใกล้รุ่ง ยอดเงินโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายทวี เขื่อนเเก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา ขอน้อยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกานต์รวี คำพันธ์โรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา รูปดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กันไวโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยากรรมการ
5. นางสาวทับทิม ใจอินทร์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา เถาปัญญาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ กันไวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางฆัสรากร วงค์ไชยโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล สุขสบายโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางกาญจนา ขอน้อยโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. นางมงคลยา พานดงโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรวัติ เสียงโตโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรวัติ เสียงโตโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. พระอำพล สิริวฑฺฒโนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายเรวัติ เสียงโตโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเรวัติ เสียงโตโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรวัติ เสียงโตโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์โรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายวัชรินทร์ อภิวงค์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายนราวุฒิ ประไพโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ จุ้ยศรีแก้วโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุโฆษ จันทะมาลาโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพิธี ทองเเดงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนกรรมการ
4. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนกรรมการ
5. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพิธี ทองเเดงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนกรรมการ
4. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนกรรมการ
5. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองแดงโรงเรียนกรรมการ
3. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองเเดงโรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพิธี ทองเเดงโรงเรียนกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการ
3. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิธี ทองเเดงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสรภูมิ เจียงสงวนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิธี ทองเเดงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการ
3. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรตนพงษ์ ปันสวัสดิ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพิธี ทองเเดงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนกรรมการ
3. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพิธี ทองเเดงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชนะชัย ตันปะละโรงเรียนกรรมการ
3. นายศุภกิจ ทิพย์มาลาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ แสงมนตรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางระวิวรรณ ภักดีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สมมีโรงเรียนกรรมการ
3. นางนวลฉวี ยารังกาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสงัด ปลุกเศกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธิปไตย รุ่งเลิศโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ปิจดีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทร ตนภูโรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางสวลี มีมานะโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
6. พระครูธีรพงษ์ พิศิษฎ์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
7. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางถวิล มิ่งสมรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์โรงเรียนวังเหนือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ณดา คุตพันธ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอันธิกา มีเพียรโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธื์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายยุรนันท์ เชื้อปงปันโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
5. นายยุรนันท์ เชื้อปงปันโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพนิดา สถาพรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชชนก วงศ์เขียวโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพนิดา สถาพรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชชนก วงศ์เขียวโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุรนันท์ เชื้อปงปันโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
3. นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นางทิวาพร ชุติกุลประสิทธื์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายสงัด ปลุกเสกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนพพร แก้วเทพโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายสงัด ปลุกเศกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
3. นายนิรุติ สิทธุวานนท์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นายจักรินทร์ จอมแก้วโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
4. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอุดร มะโนเนืองโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุติ สิทธุวานนท์โรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติชมกานต์ บุญทาโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่นโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุภายองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายยุรนันท์ เชื้อปงปันโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัยโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุภายองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางสายพิน วิจิตรจรัสแสงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายยุรนันท์ เชื้อปงปันโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัยโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นายสกลศักดิ์ มีธรรมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุภายองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายภานุพงศ์ เชื้อสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพพร แก้วเทพโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการ
3. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ ศรีวรรณชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธิปไตย รุ่งเรืองโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นายสงัด ปลุกเศกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นายสงัด ปลุกเศกโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นายสกลศักดิ์ มีธรรมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายนิรุตต์ สิทธุวานนท์โรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายหัสรินทร์ ดอนดีโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ
3. นายสกลศักดิ์ มีธรรมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นายนิรุตต์ สิทธุวานนท์โรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธเนศ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤติน พันธุระโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปราณี ศรีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
5. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤติน พันธุระโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ บุญมาเทพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธเนศ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นางสาวปราณี ศรีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายกฤติน พันธุระโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา เครือวันโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธเนศ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายกฤติน พันธุระโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางวรัญญา เครือวรรณโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
4. นายธเนศ กามาดโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. พระมหาเจษฎา อุฏฐานจาโรโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นางจิลาวัล มหานมิตรโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. พระมหาเจษฎา อุฏฐานจาโรโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการ
4. นางจิลาวัล มหานมิตรโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ธารินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายธิษณ์ ปวงแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเสกสรร กาวินชัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ธารินโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ พานธงรักษ์โรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
5. นายธิษณ์ ปวงแก้วโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชวภณ เปี้ยอุดโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ พรมส้มซ่าโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ สิทะิบุญโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
4. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนัยนา สุนะเสนโรงเรียนบ้านใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายดวงเด่น พิจอมบุตรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบำรุง จันทราภิรมย์โรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางจิลาวัล มหามิตรโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางจิลาวัล มหามิตรโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา เรือนคำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน ณ จันทร์ตาโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกรกนก จำรัสโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร สมเพชรโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางจรรยา พุทธาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา เขื่อนเเก้วโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล จำอินทร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา ก๋าสมโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา ก๋าสมโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ แข็งแรงโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา ก๋าสมโรงเรียนวังเเหนือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ทิพย์ชะโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ทิพย์ชะโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนครินทร์ รักเพื่อนโรงเรียนกรรมการ
3. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาววินัฎฐา นันตะสุขโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นางสาวณภัทร ตนภูโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
3. นางสิริภรณ์ แสงบุญเรืองโรงเรียนเมืองปานวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา ทะเเกล้วพันธุ์โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย email: cws_school09@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]