รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายนที  โซวสวัสดิ์
2. เด็กชายเอกรินทร์  สุปิน
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยะอินทร์
2. เด็กชายพัชรพล  สุปิน
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายธนวัตร   อึ๊กโท๊ะ
2. เด็กชายนรากร  มาชัย
3. เด็กชายปวริศร์  พุ่มพวง
4. เด็กชายปาราวี  ฟูลิ
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  เครือชัยแก้ว
 
1. นางชนัตชญานันทน์  เครือชัยแก้ว
2. นายอุเทน  คำหล้า
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ  บำรุงนา
2. นายนายอานนท์พักตร์  คำมาจันทร์
3. นางสาวประภารัตน์  ใจแก้ว
4. นางสาวมัสหยา  ประพัตร์
5. นายอุดม  ใจหลง
 
1. นายนรเศรษฐ์  กันธิยะ
2. นายสมบัติ  จันทร์สุริยะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วรรณเครือ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  วงศ์เปี้ยจันทร์
 
1. นางวงศ์เดือน  ปัญญาบุตร
2. นางรุ้งทอง  แสนคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายฐาปนา  เพ็ชรแสง
2. นางสาวสุธินี  ราชศรีเมือง
 
1. นางสาวรัชนีกร  อินชัยเทพ
2. นางสุมาลี  งิ้วงาม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรภาณี  ตันเตจ๊ะ
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายศตวรรษ  ตันเตจ๊ะ
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงศริญญา  หล้ามณี
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวเกวลิน  ปงกาวงศ์
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  บุตรดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยยวง
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกิดากาญจน์  เถินบุรินทร์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ใจกาวิล
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวศศิธร  กันจันวงศ์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุขีเพียร
2. เด็กหญิงเพชรดา  อุตมูล
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ดวงดีวงศ์
 
1. นายนิติกร  เครือวัง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  เหลี่ยมแหลม
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์   บุตรดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ยะชะระ
2. เด็กชายพัสกร  สารินทร์
3. เด็กชายภาสกร  สิริป้อ
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
2. นางสาวศิริกานต์  ศิริป้อ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นางสาวรุ่งทิพย์  เหลือหลาย
2. นายสหพันธ์  ใจมูล
3. นายสุภกิต  สองมา
 
1. นายยุพัฒน์  วงศ์กาแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทือกเถาสาร
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นายภัทรศักดิ์  แปงคำ
 
1. นายสุรชัย  จอมแปง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  นำ้ทอง
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นายศรัณญู  จอมแปง
 
1. นายสุรชัย  จอมแปง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ลินพล
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  พันธโคตร
 
1. นางสาวประนอม  ดอนแก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นายปฎิวัติ  สารคำ
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  แสนสอน
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายนรากร  ยศบุรี
 
1. นายภาสกร  มาธุระ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายปองพล  สุริยะคำวงศ์
 
1. นางพวงพยอม  กาญจนคงคา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงนันนิชา  ชัยเมืองชื่น
 
1. นางสาวประนอม  ดอนแก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายปัญญากร  การดี
 
1. นางพวงพยอม  กาญจนคงคา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ทิพย์บุญธรรม
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายธิติธรณ์  เที่ยงทอง
2. นางสาวปภานัน  พิชัยศิริ
3. เด็กหญิงภัทราพร  ตั้งประเสริฐ
4. เด็กหญิงมณีรินทร์  ก๋ายะ
5. เด็กหญิงวรางคณา  ทองหลาง
 
1. นางสาวดารุณี  คำนวล
2. นายธนกฤษ  มากบุญ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายนพฤทธิ์  ขาวเขียว
2. นายนายวีระพล  อุ่นใจ
3. นายวิทวัส  กันทะสอน
4. นายสถาพร  บุญช่วย
5. นายอโนชา  สุภา
6. นางสาวแพรไหม  สุรินทะ
 
1. นายพีร  ศิริกุลพันธ์
2. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  มาหล้า
2. นางสาวกัณฐิกา  คำภิระแปง
3. นางสาวกัลยารัตน์  แก้วปาเฟือย
4. นายกิตติชัย  ขาดทาน
5. นายจิรายุทธ  วงศ์คำ
6. นายจีรวัฒน์  พูลขวัญ
7. นายณัฐดนัย  วงศ์ไชยสิทธิ์
8. นายณัฐนนท์  โพธิอัน
9. นางสาวณัฐมน  เนาว์แก้ว
10. นางสาวณัฐมน  สิงห์จันทร์
11. นายณัฐวุฒิ  นุชนาท
12. นางสาวดารารัตน์  วงษ์ฟอง
13. นางสาวธนัญญา  สายโอ๊ะ
14. นายธวัชชัย  แซ่ลิ้ม
15. นางสาวธันย์ชนก  ตันแดง
16. นางสาวธิติสุดา  จิตต์ชุ่มชื่น
17. เด็กหญิงปฐมาวดี  ใจตา
18. นายปิยะพงษ์  ชัยหมอน
19. นายพงษ์พิสิฐ  แทนสอ
20. นายพัชรศักดิ์  ไตรเวท
21. นางสาวภัณฑิรา  จันทราช
22. เด็กหญิงมาลีวัลย์  ปินตามูล
23. นางสาวมุขสุดา  เปี้ยกาศ
24. นายราเชนทร์  ฆาริชิน
25. นายวราเทพ  คล้ายนาค
26. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เข้มขัน
27. นายศุภกิตติ์  สืบพรมมา
28. เด็กหญิงอนัญพร  ใจเดช
29. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษาทัพย์
30. นางสาวอังคณา  สอนทิพย์
31. นางสาวเจนจิรา  เสนาซิว
32. นางสาวเบญจรัตน์  ชาวนา
33. นางสาวแพรวพรรณ  ภาคแก้ว
34. นางสาวโสรยา  หมอปาร้า
35. เด็กชายไชยนันต์  ตันแดง
36. นายไชยันต์  พานิต
37. นางสาวไตรทิพย์  วงศ์ยศ
38. นางสาวไพลิน  กงชาติ
 
1. นายศราวุฒิ  พูลเจริญ
2. นายสุชิน  ทองประเสริฐ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  ตุ่นแจ้
 
1. นางสาวดารุณี  คำนวล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นายชิดณรงค์  พรมอย่า
 
1. นายสุรเดช  นาคพงษ์พันธ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา  เชียงเกตุ
 
1. นายจักรพงษ์  คงนุ่น
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นางสาววรรณวิภา  อินปัน
 
1. นายสุรเดช  นาคพงษ์พันธ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกนกพล   เริงจักร
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายฐาปกรณ์  สุนันตา
 
1. นายจักรพงษ์  คงนุ่น
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  วงศ์ตุ่น
 
1. นายนิรันดร์  เลิศ์นิรันดร์สกุล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นางสาวอรัญญา  แจ้ป้อม
 
1. นายจตุรงค์  จวนเผ่า
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กชายธนา  ปัญญาดิบวงศ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาวาระ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายเจษฎา  สองเมือง
 
1. นายจักรพงษ์  คงนุ่น
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงรดาธร  หลีแก้วสาย
 
1. นายจักรพงษ์  คงนุ่น
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวแพรไหม  สุรินทะ
 
1. นายจักรพงษ์  คงนุ่น
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตัญโญ
 
1. นายจักริน  ช่างสกล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายวิสิทธิ์เดชา  ดวงฟู
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงมลทิรา  แย้มเจริญ
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวณัฐริณี  คำสุวรรณ
 
1. นายจักรพงษ์  คงนุ่น
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  นามขัด
2. เด็กหญิงคัทลียา  วงศ์อ้าย
3. เด็กหญิงจันทร์ธิยามาศ  ผื้อยศ
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์หมื่น
5. เด็กหญิงณัฐมน  วงศ์ยะ
6. เด็กชายธนพล  เทพวงศ์
7. เด็กชายธนพล  อินจม
8. นายธนัชชา  อินเถิง
9. เด็กชายธนากร  สายหนิ้ว
10. เด็กชายธัชพล  ยศบุรุษ
11. เด็กหญิงธิราภรณ์  สุปาคอง
12. เด็กชายปฏิภาน  มะลิวงศ์
13. นายปรัชญา  จันทร์เมืองมา
14. เด็กชายปรเมศร์  ทองคำ
15. เด็กหญิงพัชนีย์  ทาจี
16. นางสาวพิยดา  มงคลเวทย์
17. เด็กชายพีรนันท์  ปัญโย
18. เด็กหญิงวิรัชราภรณ์  ฟองธิวงศ์
19. เด็กชายวีระพล  สุใจ
20. นายศรณรงค์  วงค์ทองจันทร์
21. นางสาวสรัญญา  ไชยแก้วโห้
22. เด็กชายสิทธินนท์  วงศ์วิชัยกูล
23. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ฟองธิวงศ์
24. เด็กหญิงสุชาวดี  อุบลศรี
25. เด็กหญิงอภิชญา  อนุ
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์หมื่น
27. นางสาวอมลวรรณ  สายวงศ์เปี้ย
28. เด็กหญิงอรอุมา  เครือแม้น
29. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยแก้วโห้
30. เด็กชายโชคมงคล  แก้วศรี
 
1. นายจตุรงค์  จวนเผ่า
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายกฤษณ  ยะฟู
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จอมแก้ว
3. นางสาวจิรนันท์  ปานันท์
4. นางสาวจีราพร  ฟูทำ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญยืน
6. นางสาวชลธิชา  สุกันทา
7. นายณัฐดนัย  ป้องแก้วน้อย
8. นางสาวตาดำ  ลุงน่ะ
9. นางสาวทิพยี่หวา  ชัยเขียว
10. นางสาวธนภรณ์  ฟองแก้ว
11. นายธนวันต์  เทพศิริ
12. นางสาวธนัชชา  สำแดงเดช
13. นายธนาภรณ์  ชัยน่าน
14. นางสาวธัญญลักษณ์  คำวงษา
15. นางสาวธิดารัตน์  ตุ้ยเขียว
16. นางสาวนราวดี  จารึก
17. นางสาวประทิมทอง  วงศ์ษา
18. นายพัฒนพงษ์  รวดเร็ว
19. นายภานุวัฒน์  ตันเตจ๊ะ
20. นางสาววิภา  คล้ายเสน
21. นายศตวรรษ  ตันเตจ๊ะ
22. นางสาวสุชาดา  ปงกา
23. นางสาวสุทธิดา  เคียนถา
24. นางสาวสุนิสา  มูลกันทะ
25. นางสาวสุนิสา  ยะชะระ
26. นางสาวสุภิชรา  ยะชะระ
27. นายอภิสิทธิ์  จันตา
28. นางสาวอมรรัตน์  ไชยเมืองมูล
29. นางสาวอรนุช  ขัติยะ
30. นางสาวอรวรรณ  ต๊ะเปี้ย
31. นางสาวอรวี  ยะฟู
32. นางสาวอรอนงค์  ใจหมื่น
33. นายอัมรินทร์  บุญยืน
34. นางสาวอารียา  โสอิน
35. นายเวคิน  ใจเรือน
 
1. นางสาวดารุณี  คำนวล
2. นายอนุชา  ทาปลูก
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  แก้วมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   หลวงใหญ่
3. เด็กชายณัฐนันท์   จินะการ
4. เด็กชายธีรเจต  จันทน์ผา
5. เด็กหญิงพัชรพร  เปล่งใส
6. เด็กชายพันธวัช  แก้วมูล
7. เด็กชายพัศดี  ดีแย้ม
8. เด็กชายภาคภูมิ  วงค์อินต๊ะวัง
9. เด็กหญิงสุธิดา  เพชรตา
10. เด็กหญิงอาธิญาพร  จอมคำ
 
1. นายชัชวาลย์  นันทอาภา
2. นายเจริญศักดิ์  กรมหลวง
3. นายอุบลวรรณ  ปาดีคำ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  จันทร์ทอง
2. นายชำนาญ  สอนอินต๊ะ
3. นางสาวณัฐนิชา  อุตมูล
4. นายธีรพันธ์  หล้าปวงคำ
5. นายภราดร  คำผง
6. นางสาวรัมภา  บุญยืน
7. นายสุทธิพงษ์  ใจเรือน
8. นายสุริยา  จันทร์นาม
9. นางสาวหทัยชนก  อินต๊ะโม
10. นางสาวเกวลิน  กันทิยะ
 
1. นางสาวละเอียด  ทะนันชัย
2. นางพรทิพา  ผันผาย
3. นางสาววิไลวรรณ  อุ่นปัญญา
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  คำฟู
2. เด็กหญิงปรารถนา  เกษณา
3. เด็กหญิงภูษนี  ภูชัยสิทธ์ุ
4. เด็กหญิงรัตนลักษณ์  อาษากุล
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เขียนเป้า
6. เด็กหญิงสุภาพร  เทพวงค์
 
1. นางสาวชฎาภร  ยุชมพู
2. นางสาวขวัญฤดี  จันทะวงศ์
3. นายบรรจง  สอนสมบูรณ์
4. นายอนุวัฒน์  ลาดปะละ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ปงผาบ
2. นางสาวปรางค์วลัย  ก๋าแก่น
3. นางสาวปาริชาติ  คำอ้าย
4. นางสาววรัญญา  เขื่อนสอน
5. นางสาวอรอนงค์  ตั๋นตุ้ย
6. นางสาวอัญชลี  เทพเสาร์
 
1. นางสาวณปภัช  เนตรสว่าง
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชา  อรินทร์ทอน
2. เด็กหญิงทัศติพร  จักรปา
3. เด็กชายธนทรัพย์  ตื้อคำ
4. เด็กชายธนธรณ์  พิศงาม
5. เด็กหญิงนงนุช  ติ๊บเมืองพาน
6. เด็กหญิงนภัสสร  ใจวัน
7. เด็กชายนวมินทร์  หาญกิตติมงคล
8. เด็กชายพีระพล  สายสุภา
9. เด็กชายภูวมินทร์  หาญกิตติมงคล
10. เด็กหญิงรุจิรา   ใจสาร
11. เด็กหญิงวาสนา  เตยา
12. เด็กหญิงวิภาวรรณ   สุขปื้อ
13. เด็กหญิงอมิตตา  อัมรินทร์
 
1. นายชัชวาลย์  นันทอาภา
2. นายเจริญศักดิ์  กรมหลวง
3. นางสาวอุบลวรรณ  ปาดีคำ
4. นางสาวกฤตภัค  มังคละ
5. นางสาวฤทัยรัตน์  เมืองคำ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นายจักรวาล   กันทะวัง
2. นางสาวจิดาภา   เทพวาลย์
3. นางสาวณัฐมน  ดวงตาคำ
4. นางสาวดรุณรัตน์   คำวงค์
5. นายตรีวิทย์  กันวะนา
6. นายธนพล   เชื้อวงค์คำ
7. นางสาวน้ำฝน  อินทะนนท์
8. นายภัคพงษ์  ทองใบ
9. นางสาวมินตรา  อุทาหรณ์
10. นางสาวรุ่งทิวา  อินบุญส่ง
11. นางสาวรุ่งราตรี  อินบุญส่ง
12. นายศราวุธ  วงค์กลม
13. นายศักย์ศร  ธิดา
14. นางสาวสาวิตรี  เมืองมา
15. นางสาวสิรินยา   รังกฤษ
16. นางสาวแสงเทียน  เสมอคำ
 
1. นายชัชวาลย์  นันทอาภา
2. นายเจริญศักดิ์  กรมหลวง
3. นางสาวอุบลวรรณ  ปาดีคำ
4. นางสาวฤทัยรัตน์  เมืองคำ
5. นางสาวกฤตภัค  มังคละ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. นายคุณากร  สำเนียงดัง
2. นายเขตต์  สิงห์ตา
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำนันดา
2. เด็กชายฐากูร  สลีวงศ์
3. เด็กชายธีรกานต์  ทาวงศ์
4. เด็กชายธีรเมธ  เกียรติกำจร
5. เด็กชายพงศธร  เครือจันต๊ะ
6. เด็กชายพลากร  กัญญา
7. เด็กชายยุทธศาสตร์  รสมณี
8. เด็กชายอุกฤต  เถื่อนแก้วสิงห์
 
1. นายวสันต์  สายเหมย
2. นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา
3. นายรังสิกร  ใจกล้า
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายณัชพล  วงศ์ประสงค์
2. นายธนพนธ์  เรือนตุ้ย
3. นายนพดล  ปาลจาเร
4. นายวรากร  อินต๊ะ
5. นายสัจชฎาพร  คำภิโล
6. นายไพรวรรณ  นันต๊ะ
 
1. นายสุระกิตย์  จันต๊ะวงค์
2. นายณัฐพงศ์  เรือนปานันท์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสลิน  ชะระ
2. เด็กหญิงชุติพร  เหล่าสันติสุข
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ตาวตา
 
1. นางพวงเพชร  สุริยุทธ
2. นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาววิภา  คล้ายเสน
2. นางสาวสุนิสา  ยะชะระ
3. นางสาวเสาวรส  วงศ์กา
 
1. นางพวงเพชร  สุริยุทธ
2. นางสายทิพย์  วรรณาการ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  คำน้อย
2. นางสาวเบญจมาศ  เหลี่ยมแหลม
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายพุทธิพงษ์  พรมวงษ์
2. นายภูมิปณิธาน  ขัติยะ
 
1. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
2. นายสุริยา  ยศธิวงค์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายฐาปกรณ์  ฮ่วนสกุล
2. นายพัชรพล  สบาย
 
1. นางสาวอำไพ  รังน้อย
2. นางสาวพรทิพย์  โพธาชัย
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  คำซอน
2. นายศตวรรษ  สุขุมิน
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายภาณุพงค์  มั่นถาวร
2. นายวรากร  อุตม์ทิพย์
 
1. นางสาวนวพร  อะกะเรือน
2. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ลินใจ
2. เด็กชายจิรายุ  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นางอรชร  ฤกษ์วัลย์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายกฤษดา  แดงโสภา
2. นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  อินต๊ะยศ
2. นายสุริยา  ยศธิวงค์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนาภรณ์  ยะอินทร์
2. เด็กหญิงเจนียา  เหล่มนำชัย
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายธนากร  แสนใหม่
2. นางสาวเมรียา  ลาดปาละ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวศุภานิช   อิ่นคำ
2. นางสาวเกวลิน  ฟูกัน
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกรนภา  เม้าทุ่ง
2. นายฉลองชัย  วงศ์คำ
3. นางสาวพิมพ์วดี  เตชะวงศ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวณัฏฐารัตน์  มากทอง
2. นางสาวทิพย์เกสร  สุริยะมณี
3. นายเจษฎา  จาวงศ์
 
1. นายสุริยา  ยศธิวงค์
2. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวนาฎนารี  จิตเกาะ
2. นายอภิสิทธิ์  จันตา
 
1. นางสุวิมล  พวงสุยะ
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์   สายปิ๋ว
2. เด็กชายรักษิต   เผือกสิงห์
3. เด็กชายศุภกร  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวพิมพา   ทิงิ้วงาม
2. นางสาวภัทรศรี  เชยชอบ
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  ค้างศรี
2. นายภากร  ทิพสอน
3. นายไกรสิงห์  สายด้วง
 
1. นางสาวพิมพา   ทิงิ้วงาม
2. นายอนุสรณ์  สุขยืน
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 62.01 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. นายณัญพงษ์  วงศ์จักร
2. นายภาราดร  ฝั้นถาวร
3. นายศิริโรจน์  หัตถะจักร์
 
1. นายวิเชียร  วงศ์วารเตชะ
2. นายวีรพงษ์  วงศ์งาม
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายคมชาญ  วงศ์ต๊ะนา
2. นายธนกฤต  ทะหมุน
3. นายภากร  ปัญญาอุด
 
1. นายปรีชา  หล้ามะโน
2. นางวิภาพร  สิทธิกัน
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญมา
2. เด็กชายราชันทร์  สุรินทะ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  กาวิละพันธ์
 
1. นายสมาน   พุกจอน
2. นางดวงเดือน  พุกจอน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ปันติ
2. นายพงษ์ภัค  พรมฟอง
3. นางสาวรุ่งแสง  สีแสด
 
1. นายวิธวศิน  กองคำ
2. นางสาวปวริศา  ก๋าวงค์วิน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ยอดปนันท์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จีนะ
3. เด็กชายชลณัฐชา  ปัญญา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภูสด
5. เด็กชายศุภวัฒน์  ตุ่นแจ้
6. เด็กหญิงอภิญญา  เรือนวงค์
 
1. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
2. นายพิชิต  สาใจ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ลาดปาละ
2. นายณัฐพงษ์  เขียวคำ
3. นางสาวนภัสร  ช่างใต้
4. นางสาวปิยะธิดา  ศรีคำลือ
5. นางสาวภัทราธินี  ลาดปาละ
6. นางสาวอนุสรา  สุภาจันทร์
 
1. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
2. นายพิชิต  สาใจ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงนารากร  โลชา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  มโนสม
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  เป็งมณี
2. นางสาวกุลนรี  ศรีวิชัย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นางสาวนลินี  ลีเกษร
2. นายปุญญวัชร์  วงค์ใจคำ
3. นายอิทธิมนต์  แก้วมา
 
1. นายมานิตย์  ขอทะเสน
2. นางจรรยา  เสาร์คำ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงกลรัตน์  อินตา
2. เด็กหญิงนาตาชา  แดงเมือง
3. เด็กหญิงศรินทร์ณา  คำภิโลชัย
 
1. นายนิยม  อุบลคำ
2. นางวราภรณ์  อุบลคำ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวชนิภา  เครือชัย
2. นางสาวปานตะวัน  วงศ์จิ๋วบุตร
3. นางสาวพรพิมล  กล้าผจญ
 
1. นายนิยม  อุบลคำ
2. นางวราภรณ์  อุบลคำ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงภรณ์วิภา  รักการ
2. เด็กหญิงอริศรา  ขันมณี
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  กล่อมยัง
 
1. นางมยุรี  แสงลุน
2. นางวัลณีย์  คุ้มภัยเพื่อน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวกนกพร   กองเฟย
2. นางสาวสุภัสสรา  วงศ์อ้าย
3. นางสาวเมทินี  ทองนาค
 
1. นางลาวัลย์  สมใจ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนขันธ์
2. เด็กหญิงกวินธิตา  อ่อนขันธ์
3. เด็กหญิงโชติกา  การ์โพธิ์
 
1. นางจิตติมา  หาญจิตร
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวนนธิยา  อุดกันทา
2. นางสาวพักร์ลิณี  ทองแท่ง
3. นางสาวสนธยา  มังป๋อง
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
2. นางธนภรณ์  จันต๊ะวงค์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ใจใส
2. เด็กหญิงศศิกานต์   หอมหวน
3. นางสาวสุณัฏฐา  กฤติยาพินิต
 
1. นางสาวพรรณพัชร  ตุงใย
2. นางเกสร  ศรีสวย
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวชญาน์นันท์  ก๋าแก่น
2. นางสาวณัฐนรี  ทองน้อย
3. นายรัฐติพงษ์  แก้วมา
 
1. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
2. นายพิชิต  สาใจ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี  คำแปง
2. เด็กชายธนวัฒน์  อุตมูล
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  เทพสิงห์
 
1. นายศักรินทร์  สืบสอน
2. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวนฤทัย  สิบต๊ะ
2. นายพิเชษฐพงศ์  ใจเรือน
3. นายยุทธชัย  หล้าปวงคำ
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
2. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
98 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายวันเฉลิม  ปัดชาเขียว
 
1. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
2. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์