หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปรภูมิ อินจับโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางอังค์สุมาลิน ปาละจะเรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ลามาโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
4. นางอารี ใจคำโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางพิสมัย ศรีสุขาโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
6. นางสาวชนกขวัญ ศรีคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
7. นางอรัญญา ริดเดิลโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววันวิสา เป็กกันใจโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
9. นายสมพันธ์ อินทรวงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวรโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางสาวชลลดา สุภากาวีโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. สิบเอกกัมพล ปาละออโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
4. นายเอกพงษ์ ปัญญาโชติโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทร์กรรมการ
5. นายประเทือง ภูเขียวโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
6. นางนันทนา เชิดฉิ่งโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
7. นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสายโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
8. นางสุกัลยา ศรีไวโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
9. นางสาววิมลวรรณ จำชาติโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
10. นางดวงดาว ชัยวรรณ์โรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายรัฐพงษ์ คำใสโรงเรียนสุมทรศึกษากรรมการ
2. นางสุมาลี งิ้วงามโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัณห์ญาวีห์ คงศรีนาคโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายนรเศรษฐ์ กันธิยะโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนภาพล บุญมั่นโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นางสาวประกายดาว รักษาพรมราชโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นายอาทิตย์ คำสังข์โรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
4. นายวีรชัย อายุวรรณาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนัตชญานันทน์ เครือชัยแก้วโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธัญภา อุ่นลื้อโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายสหพัฒฬน์ สาระพงษ์โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นางสาวนนทกานต์ คงทองสังข์โรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
4. นางพัชริฏา สังเขปโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
5. นางทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาวโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ จันทร์สุริยะโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวดวงสุรีย์ ปันใจดีโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชัยทองเครือโรงเรียนสุมทรศึกษากรรมการ
4. นางพราวพร ปันตาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ้งทอง แสนคำโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายศาสตรา โกษาวังโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายศาสตรา โกษาวังโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนายบัญญัติ อริยวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายชัชวาล นันทองภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ อริยวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายนิติกร เครือวังโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายชัชวาล นันทองภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. พระเอกลักษณ์ กุลวฑฒโนโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญญัติ อริยวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. พระเอกลักษณ์ กุลวฑฒโนโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญญัติ อริยวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิศักดิ์ บุตรดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายศักรินทร์ สืบสอนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาล นันทองภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นายศาสตรา โกษาวังโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล นันทองภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นายบัญญัติ อริยวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. พระเอกลักษณ์ กุลวฑฒโนโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
4. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล นันทองภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
2. นายบัญญัติ อริยวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. พระเอกลักษณ์ กุลวฑฒโนโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
4. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสมเกียรติ แก้วบังเกิดโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายชัชวาล นันทองภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญญัติ อริยวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายศาสตรา โกษาวังโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายยุพัฒน์ วงศ์กาแก้วโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายชัชวาล นันทองภาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิตจักรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญญัติ อริยวงศ์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายศาสตรา โกษาวังโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประกรณ์ ผันผายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยากรรมการ
2. นายไกรทอง ณ ลำปางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายอรรถนพ คุ้มมีโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายอรรถนพ คุ้มมีโรงเรียนแม่ทะปรัะชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรชัย จอมแปงโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายพีร ศิริกุลพันธุ์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ คงนุ่นโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ แสนทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ แสนทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายปนัดพันธ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ แสนทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ แสนทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
3. นายเทพวิณุ์ เครือสุวรรณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
3. นายเทพวิษณุ์ เครือสุวรรณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก้วบูญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
3. นายเทพวิษณุ์ เครือสุวรรณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
3. นายเทพวิษณุ์ เครือสุวรรณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเทพวิษณุ์ เครือสุวรรณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ แสนทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเทพวิษณุ์ เครือสุวรรณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ แสนทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเทพวิษณุ์ เครือสุวรรณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ แสนทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเทพวิษณุ์ เครือสุวรรณโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ แสนทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นายปนัดพงษ์ มหาแก้วโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางนางพิมพ์ ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา แก้วบุญเรืองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพีร ศิริกุลพันธ์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพีร ศิริกุลพันธ์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวดารุณี คำนวลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระพงค์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวะระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางวันทณีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อินสมลวงโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนปภัช เนตรสว่างโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวะระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางวันทณีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อินสมลวงโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนปภัช เนตรสว่างโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวะระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางพวงพยอม กาญจนคงคา โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางวันทณีย์ กาวิลเครือ โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อินสมลวง โรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนปภัช เนตรสว่างโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนปภัช เนตรสว่าง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ อินสมลวง โรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
3. นางวันทณีย์ กาวิลเครือ โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวะระ โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนปภัช เนตรสว่าง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ อินสมลวง โรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
3. นางวันทณีย์ กาวิลเครือ โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางพวงพยอม กาญจนคงคา โรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นาวะระ โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวะระ โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางพวงพยอม กาญจนคงคา โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางวันทณีย์ กาวิลเครือ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อินสมลวง โรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนปภัช เนตรสว่าง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวะระ โรงเรียนแม่พริกวิทยา กรรมการ
2. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางวันทณีย์ กาวิลเครือ โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวนปภัช เนตรสว่าง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ อินสมลวง โรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวะระ โรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางพวงพยอม กาญจนคงคา โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางวันทณีย์ กาวิลเครือ โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อินสมลวง โรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
5. นางนปภัช เนตรสว่าง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวะระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางวันทณีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อินสมลวงโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนปภัช เนตรสว่างโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ นาวะระโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางพวงพยอม กาญจนคงคาโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางวันทณีย์ กาวิลเครือโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ อินสมลวงโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวนปภัช เนตรสว่างโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
2. นายประวิทย์ ไชยมงคลโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ สว่างการโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางชัสมา ตันติวงค์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ จอมประเสริฐโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางชัสมา ตันติวงค์โรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นางวราภรณ์ สว่างการโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นายประสงค์ จอมประเสริฐโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
4. นายวิจารณ์ คำฟูโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นายรังสิกร ใจกล้าโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยาณี งามดีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ รินพลโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ ปันใจโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิญญู รุจิระปรีชากุลโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
6. นางพวงเพชร สุริยุทธโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
7. นางธัญญาลักษณ์ ปันใจโรงเรียนเกาะคาวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางแสงนภา ใจเย็นโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางศุภราพร ชัยวิลยศโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางอรุณี อภิรักษ์โยธินโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
4. นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสายทิพย์ วรรณาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสาวิณี เปี้ยแปงโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายภัทรพงศ์ จำปาวันโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประทีป พามณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นางจรรยา เสาร์คำโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรพงษ์ วงศ์งามโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
4. นายบรรพต คำจุมปูโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ๋กรรมการ
5. นางเกสร ศรีสวยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชลาพันธ์ อุปกิจกรรมการ
2. นายสมชาย เมืองมูลกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชลาพันธ์ อุปกิจกรรมการ
2. นายสมชาย เมืองมูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประทีป พามณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรพงษ์ วงศ์งามโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
4. นายบรรพต คำจุมปูโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ๋กรรมการ
5. นางจรรยา เสาร์คำโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประทีป พามณีโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการ
2. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรพงษ์ วงศ์งามโรงเรียนสุนทรศึกษากรรมการ
4. นายบรรพต คำจุมปูโรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ๋กรรมการ
5. นางจรรยา เสาร์คำโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชนันกาญจน์ สุวรรณเรืองกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา ปลอดแก้วกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์กรรมการ
2. นายปรมินทร์ วงศ์คำสิงห์กรรมการ
3. นายนราธิป วงศ์ปันกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนราธิป วงศ์ปันกรรมการ
2. นายปรมินทร์ วงศ์คำสิงห์กรรมการ
3. นางมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนราธิป วงศ์ปันกรรมการ
2. นายปรมินทร์ วงศ์คำสิงห์กรรมการ
3. นางมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายปรมินทร์ วงศ์คำสิงห์กรรมการ
2. นายนราธิป วงศ์ปันกรรมการ
3. นางมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชวนากร ศรีคำโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สุขยืนโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นายพนัชกร ไชยานนท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์สว่างโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญสุตา ณ ลำปางโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
5. นางสาวศรีวิกา กังวาฬโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์สว่างโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญสุตา ณ ลำปางโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำไพ รังน้อยโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
5. นางสาวศรีวิกา กังวาฬโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิติวัฒน์ กิติบุตรกรรมการ
2. นายภาคภูมิ พิชวงศ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางสาวิตรี จักรบุตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวพร อะกะเรือนโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสุริยา ยศธิวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
2. นางสาวิตรี จักรบุตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศิริวงค์โรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวพร อะกะเรือนโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสัจจา สัจจะเดชโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายพิชิต สาใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนัยนา สังขกรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศรีมา วงศ์ปันโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายพิชิต สาใจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนัยนา สังขกรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสัจจา สัจจะเดชโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสงวนศิษย์ ยอดปนันท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์นันท์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนัยนา สังขกรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา หล้ามะโนโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสัจจา สัจจะเดชโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นายสงวนศิษย์ ยอดปนันท์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ฉัตรคำโรงเรียนศักดิ์นันท์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนัยนา สังขกรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา หล้ามะโนโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกวินนาฏ เชียงโญโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
2. นายกมลธน เครือนวลโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
3. นางจิตติมา หาญจิตรโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวกวินนาฏ เชียงโญโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
2. นางพิมพา มณีวรรณโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายกมลธน เครือนวลโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล หินใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายมานิต ขอทะแสนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
3. นายกมลธน เครือนวลโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นายชัยมงคล หินใหญ่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตติมา หาญจิตรโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ดร.พัชรี ปัญญานาคกรรมการ
2. ดร.จำเนียร มีสำลีกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ ทองธานีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. ดร.พัชรี ปัญญานาคกรรมการ
2. ดร.จำเนียร มีสำลีกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ ทองธานีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางจิตติมา หาญจิตรโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
3. นางพิมพา มณีวรรณโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจิตติมา หาญจิตรโรงเรียนแม่พริกวิทยากรรมการ
2. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามพิทยาคมกรรมการ
3. นายกมลธน เครือนวลโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
2. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ สมใจโรงเรียนเวียงมอกวิทยากรรมการ
2. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวกวินนาฏ เชียงโญโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
2. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวกวินนาฏ เชียงโญโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
2. นางมยุรี แสงลุนโรงเรียนไหล่หินวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัยนา สังขกรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรรณพัชร ตุงใยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกวินนาฏ เชียงโญโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเครือวัลย์ สุริยะวรรณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรรณพัชร ตุงใยโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกวินนาฏ เชียงโญโรงเรียนอ้อมอารีวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางอรชร ฤกษ์วัลย์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุวิมล พวงสุยะโรงเรียนสบปราบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี จักรบุตรโรงเรียนเถินวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]