หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา สนามแข่งขันหน้าเสาธง 6 พ.ย. 2558 09.00-15.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา สนามแข่งขันหน้าเสาธง 6 พ.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 6 พ.ย. 2558 09.00-15.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียนศึกษา 6 พ.ย. 2558 09.00-15.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสวนพฤกษศาสตร์ 6 พ.ย. 2558 09.00-15.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสวนพฤษศาสตร์ 6 พ.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 615 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 617 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา บริเวณหน้าอาคารศิลปะ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา บริเวณหน้าอาคารศิลปะ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 09.00-09.30
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 09.30-10.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 10.00-10.30
4 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 10.30-11.00
5 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 11.00-11.30
6 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 14.50-15.10
7 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 15.10-15.30
8 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 15.30-16.20
9 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 10.30-12.00
10 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร4 ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 12.00-12.30
11 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 14.10-14.30
12 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 14.30-14.50
13 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2558 13.30-14.10
14 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุม 2 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
15 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุม 2 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
16 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุม 2 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
17 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุม 2 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
18 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุม 2 6 พ.ย. 2558 13.00-15.00
19 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุม 2 6 พ.ย. 2558 13.00-15.00
20 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุม 2 6 พ.ย. 2558 13.00-15.00
21 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุม 2 6 พ.ย. 2558 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมรัตนปัญโญ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมรัตนปัญโญ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมรัตนปัญโญ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมรัตนปัญโญ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมรัตนปัญโญ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมรัตนปัญโญ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมรัตนปัญโญ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมรัตนปัญโญ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมรัตนปัญโญ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา หอประชุมรัตนปัญโญ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา บริเวณรอบสนามฟุตบอล 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา สนามฟุตบอล 6 พ.ย. 2558 13.30-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 6 พ.ย. 2558 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 6 พ.ย. 2558 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 6 พ.ย. 2558 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4 ) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 6 พ.ย. 2558 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 13.00-15.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสุพรรณิการ์ (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]