รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ลำปาง เขต 1 ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ทะน้อย
2. เด็กชายศิรนันท์  พลแก้ว
 
1. นางณิชกานต์  ทิพระหา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายชยกริช  พานทอง
2. เด็กชายสมทราย  วิไล
 
1. นายสันษร  วรรณแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  อุดสุข
2. เด็กหญิงประภาภร  สิทธิวงศ์
3. เด็กชายปาณัท  บุญน้อม
4. เด็กหญิงพัชรนันท์  ธรรมใจกุล
5. เด็กหญิงพิชชาภา  รักษาพล
 
1. นางสุภาวรรณ  ตันจันทร์
2. นายธนากร  คันใจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นายจิรศักดิ์  ด้วงคำจันทร์
2. นางสาวปรัชณี  บุญเจริญ
3. นางสาวพัชราภรณ์  สารประ
4. นางสาวพิลาวรรณ  เกี๋ยงแก้ว
5. นางสาวศุภามน  ยศวิบูลย์
 
1. นางสิริลักษณ์  สิทธิเทียนชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เรือนสอน
2. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ศรีชลายนต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกานต์  เตียสกุล
2. นางสาวพิชญา  พาฬอนุรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาภาพรรณ  อวดห้าว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวหทัยการณ์  วงค์คำปวน
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณิชธากร  มูลเจริญ
 
1. นางสาวสิริญา  ศรีชัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวรัชภูมิ์  สุยะชัย
 
1. นางสบันนา  มหาวรรณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  หมูแก้ว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวฑิตฐิตา  ธีระวาส
 
1. นายปฏิธาน  วรรณกูล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพิศวัตน์  วรรณฟู
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. นายภัทรกร  เลพภวัต
 
1. นางสาวนันท์นิชา  ปิ่นแก้ว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงก้ามปู  เทวินสืบ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจศิลธรรม
 
1. นางพรพรรณ์  ไชยเมือง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไพรโสภา
 
1. นางสาวเปมวีร์ญาณ์  โชคชัยอุดมกุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. นางสาวสุทธิดา  พวมทอง
 
1. นางสาวนันท์นิชา  ปิ่นแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงจินต์ศจี  แย้มยล
2. เด็กหญิงนพรัตน์  คลังทอง
3. เด็กชายนพรัตน์  ละอองทอง
 
1. นายเรืองฤทธิ์  สอทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราชวิทยา 1. นายคติยา  รัตนบุรี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  นิเกษ
3. นางสาวศรัญญา  คำหอม
 
1. นายวัชรพงษ์  วงศ์วีรพันธุ์
2. นายศรีรัตน์  คำตาบุตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงปานรวี  ธิช่างทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  สีมา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงเอื้มใจ   ใจแสนวงค์
 
1. นางศรีนวย   สำอางค์ศรี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  รักชาติ
 
1. นางศรีนวย   สำอางค์ศรี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายฐิติกานต์  ธิวงค์
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายตะวัน  สุดใจ
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ไชยยากูล
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  สุภานนท์
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ตาคำแปง
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. นายวรชิต  เมธาธวัฒน์
 
1. นายณัฐพงษ์  สีมา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ลาดปาละ
2. เด็กหญิงญาณิศา  วงค์น้ำโจ้
3. เด็กหญิงณัชชา  แลสันกลาง
4. เด็กหญิงณัฐชานันท์  คำแก้ว
5. เด็กหญิงธนภรณ์   แปงแก้ว
6. เด็กหญิงภรณ์พิชชา  อาทิตย์ติธากร
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกรวิชญ์  ต๊ะรักษ์
2. นายณภัทร  ธรรมศร
3. นายยศกร  จิตวิริยานันท์
4. นายสรธัญ  สมกองแก้ว
5. นายอนันตพัส  โชติระวีวรฤทธิ์
6. นางสาวอาภาสินี  ศรีอิ่นแก้ว
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นายกรวิทย์  ใยสำลี
2. นางสาวกัญญาภา  แก้วจักร
3. เด็กหญิงจัสมิน  ฮั่นยะลา
4. เด็กหญิงชาลิสา  ศักรภพน์
5. นางสาวญาณิศา  วัฒนะอนุรักษ์
6. เด็กหญิงตุลลิยา  จุลสุวรรณ
7. นายธนาทรัพย์  ปุษสะเทวะ
8. นายธนานัตถ์  สลีวงศ์
9. นางสาวธนาภา  ฮาวบุญปั๋น
10. เด็กหญิงธิดาภรณ์  วงค์ปะระ
11. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ทิพย์
12. นางสาวปุญญพัฒน์  พุทธโชติ
13. เด็กหญิงภัทรภร  แสงศรีจันทร์
14. นางสาวมนปริยา  เบี้ยจรัส
15. นางสาววรดา  ดวงใจ
16. เด็กหญิงวัทนวิภา  มหาวัน
17. นายวัสพล  ทรายหมอ
18. นางสาวศตวรรษ  บุญทาหอม
19. นางสาวศิรประภา  พรมยา
20. นางสาวสินีนาถ  ใจมั่น
21. นายสิรวิชญ์  เมืองมาหล้า
22. เด็กหญิงอมรพรรณ  ต๊ะอิน
 
1. นายพีระเดช  กลยนีย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายกฤษฎา  ไชยวัน
 
1. นายธวัชชัย  สุวรรณเนตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 1. นายยุทธพงค์  กิจโล
 
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงภาวินี  มะโนคำ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาววิมลวรรณ  ทะกันเอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กชายรัตน์ธกร  รักป่า
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายณัฐพงศ์  คลังศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทองวิจิตร
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธิดากาญจน์  เรืองจิตต์
 
1. นายราเชนทร์  สุวรรณวงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กชายกิติชัย  ฝั้นสืบ
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกรวิชญ์  ต๊ะรักษ์
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนภรณ์   แปงแก้ว
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธิดากาญจน์  เรืองจิตต์
 
1. นายราเชนทร์  สุวรรณวงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายศุภศิลป์  ไชยราช
 
1. นางพิมฉวี  ปิงแก้ว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายเกรียงไกร  เขียวอินต๊ะ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงนริสรา  เทวัญ
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวเมธาพร  มอญแก้ว
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวกตชพรรณ  บางดี
2. นายกฤตภาส  ภาษีเจริญ
3. นางสาวคุนามัย  มังคลากุล
4. นายจรูญวิทย์  ธันสิทธิศักดิ์
5. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีปินตา
6. นายชิติพัทธ์  ทองริ้ว
7. นายชุติพงศ์  หมอสมบูรณ์
8. นางสาวณัฐกมล  นาโควงค์
9. นายณัฐพงศ์  ขัดทะเสมา
10. นายณัฐพล  เครือนวล
11. นายณัฐพล  ภูฆัง
12. นายทัชชา  พรมมินทร์
13. นางสาวทิพยาภรณ์  เรืองจันทร์
14. นางสาวธนวรรณ  ดวงเขียว
15. นางสาวธัญชนก  ฉัตรสิริมงคล
16. นางสาวธัญญาทิพย์  วรรณเลิศ
17. นางสาวธัญสิริ  หน้างาม
18. นายฝู  จง
19. นางสาวพรรณรายณ์  พิมพ์ทา
20. นางสาวพรรณวารี  เกิดประกอบ
21. นางสาวพัชรวดี  แฮตุ้ย
22. นางสาวพิมพ์ทิพย์  ธนบูรณีกุล
23. นายพีรณัฐ  เมืองมาหล้า
24. นางสาวภภัสสร  พันธพานิช
25. นายภัทรพงษ์  ประไว
26. นายภูมิรพี  ชาประดิษฐ์
27. นางสาวรัชนีวรรณ  หน้าชื่น
28. นายรัชวุฒิ  พรรคนาวิน
29. นายรัฐเกียรติ  สุวงษา
30. นายฤทธิชัย  หมื่นศรี
31. นายฤทธิเกียรติ  ชัยศิริ
32. นางสาวศิรประภา  ไชยเมืองชื่น
33. นางสาวศิลป์สุภา  ศิลกุศล
34. นายศุภชัย  บัวโรย
35. นางสาวสุชารัตน์  มุสิกา
36. นางสาวอารียา  อริยะเครือ
37. นางสาวเกรตต้า  มีเกสโซ่
38. นายเจตดิลก  พรหมมณี
39. นายเสาวภาค  อุปการดี
40. นางสาวโยษิตา  มีมานะ
 
1. MissChiu  Pei-Ming
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  จักรบุญมา
2. เด็กชายชาญฤทธิ์  อุ่ยตระกูล
3. เด็กหญิงทิวารัตน์  หน่อวงศ์
4. เด็กชายธีรนัย  ฮาวคำฟู
5. เด็กหญิงนิรมล  ธิอุด
6. เด็กชายพงศกร  ต๊ะชัย
7. เด็กหญิงพนิตสุภา  สำอางค์
8. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยชมภู
9. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทานุสาร
10. เด็กชายรักเกียรติ  ยอดอุทา
 
1. นายจันทนา  วงษ์คำ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายณัฐพล  คำวัง
2. นายธีรศักดิ์  ข่ายสุวรรณ
3. นางสาวนิรชา  หลอมวันดี
4. นางสาวมิลทิรา  วังใย
5. นายระพีพงศ์  โพทวี
6. นางสาววิลัยวรรณ  ธิวงศ์
7. นางสาวอมิตยา  เครือใจ
8. นายอรัญชัย  จันต๊ะมา
 
1. นางเขมจิรา  ไชยทนุ
2. นางณัชชารีย์  ศิวัฒน์นิธิกุล
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชากร  กาตาสาย
2. เด็กหญิงปริชญา  พงษ์สมุทร
3. เด็กหญิงรติรัตน์  ภควิวัฒน์
4. เด็กหญิงลภัสรดา  พลงาม
5. เด็กหญิงศิวาลัย  จาคำมา
6. เด็กหญิงสุตาภัทร  เฉลิมวงค์
 
1. นางศิริวรรณ  ชมภูแก้ว
2. นางจุฬารัตน์  โพธิ์ทอง
3. นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกฤติญา  บุญสิงห์
2. นางสาวกุลณัฐ  ขวัญอยู่
3. นางสาวชลิตา  กิติรส
4. นางสาวปิยะกมล  เรืองพิริยกิจ
5. นางสาวพัชรชรัตน์  อินต๊ะเครือ
6. นางสาวสิริวิมล  หงษ์แก้ว
 
1. นางวัฒนะ   ทองปัญญา
2. นางวีณา  ศิรประภาศิริ
3. นางสาวนภัสรา  นัดดากุล
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงกฤติยา  สูงปลูก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจขาว
3. เด็กหญิงนิรุชา  สุวรรณบุตร
4. เด็กหญิงพันพสา  ธิวงศ์สิน
5. เด็กหญิงพิมพ์พร  ศรีชุม
6. เด็กหญิงรมิตา  ศรีปานเงิน
7. เด็กหญิงวริสรา  สุริยาสัก
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุวรรณ
9. เด็กหญิงศิริกุล  ไชยหมื่น
10. เด็กหญิงสุทธิดา  สมศรี
 
1. นางเขมจิรา  ไชยทนุ
2. นางณัชชารีย์  ศิวัฒน์นิธิกุล
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวกรรณิกา  บุญเต็ม
2. นางสาวจิมมิกา  ธรรมชัย
3. นางสาวจุฑามาศ  ตาละลักษณ์
4. นางสาวชมพูนิกซ์  คงแก้ว
5. นางสาวชมพูเนกซ์  คงแก้ว
6. นางสาวธิดารัตน์  วงค์น้อย
7. นางสาวนาถชนก  สินเปียง
8. นางสาวปัทมา  อ่อนหวาน
9. นางสาววัฒนีย์  ใจลออ
10. นางสาวสุพัตรา  จองคำ
11. นางสาวสุวนันท์  คำอักษร
12. นางสาวอโณชา  แก้วสาย
 
1. นางเขมจิรา  ไชยทนุ
2. นางณัชชารีย์  ศิวัฒน์นิธิกุล
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎิ์  วัฒนาการ
2. เด็กชายณัชนนท์  สายนุวงค์
3. เด็กชายณัฐวัตร  วงศ์สุตา
4. เด็กชายปมุกข์  บุญนำมา
5. เด็กชายปวร  บุษริยัง
6. เด็กชายภูริต  หล้าสมศรี
7. เด็กชายวสันต์  พวงมาลา
8. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณนัง
 
1. นางปรารถนา   จันทร์ปัญญา
2. นายอภิรัตน์  กาชัย
3. นายอภิรมย์  เฟื่องฟูกิจการ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  แสงคำแก้ว
2. นายณัฐพงษ์  วงศ์ธิดา
3. นายถิรวัฒน์  บุตรเตือน
4. นายมงคลชัย  มูลประเสริฐ
5. นายวรวิทย์  สุวรรณสอน
6. นายอัครเดช  ไทยใหม่
 
1. นายฐิติกร  แก้วปันกูล
2. นายประสิทธิ์  สาริวาท
3. นางวรนาฎ  สิทธิฤทธิ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาววิภาดา  ลอมแก้ว
2. นางสาวศศิกาญจน์  กามล
3. นางสาวอังค์วรา  อังค์โชตอนันต์
 
1. นางสายพร  นาละออง
2. นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นางสาวณัฐชา  หาญเกิดสิริ
2. นางสาวลภัสรดา  ถิ่นสุข
3. นายอศิระ  เชื้อมา
 
1. นางดวงทิวา  เทพปัญญา
2. นางพรรณี  ใจสาร
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ธรรมศร
2. เด็กหญิงภัททิรา  กันทะวงค์
 
1. นางอมรภัค  ธรรมสุภา
2. นางพนารุ้ง  ดุลยธรรม
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐชนน  ภาษีเจริญ
2. เด็กหญิงภิชญาภา  ผ่านสำแดง
 
1. นางชนิดาภา  สายทอง
2. นางสาวปุณณภา  ชมภูทิพย์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐภาส  ร่มโพธิ์
2. นายบริรัฐ  คำปิงยศ
 
1. นายอิสเรศ  พรหมศิลป์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายเก็บฝัน  จิตตรง
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วสุริยะ
 
1. นายวิชัย  วงค์ไชย
2. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายจักรวาล  ลือพรมมาศ
2. นายพงษ์ธร  จันทร์โรจน์
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายชนัต  ปิตติวณิชย์
2. เด็กชายภูวมินทร์  วงค์เมาะ
 
1. นางชนิดาภา  สายทอง
2. นางสาวปุณณภา  ชมภูทิพย์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายพิภูษณะ  คันทาโย
2. เด็กชายยสินทร  ฤกษ์กำยี
 
1. นายวิชัย  วงค์ไชย
2. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงธนพร  สิทธิกูล
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  คำมี
 
1. นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์
2. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวณัฐกานต์  ทนันไชย
2. นางสาวทานตะวัน  ขอนเดื่อ
 
1. นางอมรภัค  ธรรมสุภา
2. นายคณาศักดิ์  จริยพัฒนกุล
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นางสาวนันชิตา  แก้วมา
2. นางสาวปิยะธิดา  เผือกสำลี
 
1. นายภานุมาศ  อานุภาพยรรยง
2. นายจรุณลักษณ์  จันทราประสิทธิ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นายธนกฤต  ก๋าไชย
2. นายพิศลย์  เรือนอินทร์
 
1. นางพรรณภา  พงษ์ไพฑูรย์
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์  เครือปาละ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  วุฒิธนูทอง
3. เด็กชายปิยะพล   พุทธิมา
 
1. นายสานิตย์  เตชะสาย
2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายชนบท  ด้วงประสิทธิ์
2. นางสาวดารุณีย์  มีลาภ
3. นายประจักษ์ชัย  สายเทพ
 
1. นางมณีรัตน์  ภิญโญ
2. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นายบุรินทร  ศักดิ์คะทัศน์
2. นายสมพงษ์  กาตาสาย
 
1. นางสาวธัญญภัสร์  เชียงพันธ์
2. นายวิรัตน์  คำขอด
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 1. เด็กชายคณิน  ปิยะจิตติวงศ์
2. เด็กชายนราธิป  เพชรศรีงาม
3. เด็กชายอรรถพล  กิตติธรากูล
 
1. นางสาวบุษกร  กาต๋า
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายกวีศักดิ์  ปันทิยะ
2. นายพีรพล  จันทร์ต๊ะบุตร
3. นายสหรัถ  ปาระมี
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
2. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
 
75 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นายรุ่งโรจน์  โฉมอาสา
2. นายศรชัย  แซ่ฟุ้ง
3. นางสาวสาธิชล  เต็กใจตรง
 
1. นายสมบูรณ์  พงษ์จะโปะ
2. นางสาวธัญญธร  อินสุ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  สายสุวรรณ
2. เด็กชายศุภกร  ภูสอน
3. เด็กชายสรจักษ์  แสงบุญเรือง
 
1. นายยุทธชัย  ฟูเต็มวงศ์
2. นายอุทัย  ไชยมูล
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ประทุม
2. นายสุทธินนท์  วงศ์ตั้ง
3. นายสุทัศน์  ลือชา
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นายภานุพงษ์  ทาชุ่ม
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายตุ้มบุญ  กาวิชัย
2. เด็กหญิงนิตยา  ทิพย์ศรีบุตร
3. เด็กชายพีรพล  แสงเมืองเปียง
 
1. นางสมบูรณ์  ไชยเชียงของ
2. นางพงษ์ลัดดา  ไชยวรรณ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบจางวิทยา 1. เด็กชายนิวัฒน์  สายบุญเทศ
2. นางสาวรสสุคนธ์  อุ่นเรือน
3. นายศักดิ์ชัย  ใจคำลือ
 
1. นางสาวกิติยา  บุญพระคุ้มครอง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  นามะเสน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามะกุณณา
3. นางสาวพรพรรณา  จันตาก๋อง
4. นางสาวพลอยไพริน  อินแสง
5. นางสาวมาริสา  ท้าวคำลือ
6. นางสาวรุจิรา  เทพหาร
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางสาวขวัญทิวา  แสนคำฟู
2. นางสาวพรรณิภา  จันใจ
3. นางสาวยุวดี  ทาคำ
4. นายวายุทธ  เมืองมาหล้า
5. นางสาวสุพิชชา  ปวรสาร
6. นางสาวอรอุมา  แก้วสุรินทร์
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เครือแปง
2. เด็กหญิงปิยมน  ผลประโยชน์
3. เด็กหญิงพิชญานิน  ปาโท้
 
1. นางสาวชลลดา  มะลิวัลย์
2. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวปิยากร  สุขพันธ์พงศ์
2. นางสาวอรณิชา  ดอนคำ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ใจน้อย
 
1. นายฐิติพงศ์  มิ่งเชื้อ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติคุณ  ลาภโต
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันจันทร์
3. เด็กหญิงพลอยลิน  สายตุ่นแก้ว
 
1. นายสาคร  ตันจันทร์
2. นายปรัชญา  หลักฐาน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชินภัทร  ตุงใย
2. นางสาวนันทิตา  ถาวงค์
3. นางสาวเบญจมาศ  บุญยืน
 
1. นายปรัชญา  หลักฐาน
2. นายสาคร  ตันจันทร์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลีพร  ใจอินต๊ะ
2. เด็กหญิงปิยะพร   อุสาธรรม
3. เด็กหญิงอภิญญา  รังสรรค์
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นางสาวนุชวรา  ธรรมใจ
2. นางสาวปาริชาติ  คำจันทร์
3. นายเจษฎา  ต๊ะวัง
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ตาเรือนวัง
2. เด็กหญิงทิชาการ  กันทะจันทร์
3. เด็กหญิงปทุมวรรณ  ปัญโยแจ่ม
 
1. นางเกศริน  คำเกตุ
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  อินตานวล
2. นางสาวพิไลวรรณ  ธรรมชัย
3. นางสาววิลาสินี  อินตานวล
 
1. นางเกศริน  คำเกตุ
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วงษ์กันหา
2. เด็กหญิงพิสมัย  ประกอบศิลป์
3. เด็กหญิงสุยานันท์  งามสม
 
1. นางระพี  ไกรภพ
2. นายเดชา  ทนันไชย
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายนที  ปิงวัง
2. เด็กหญิงนาถนฎา  ขอทะเสน
3. นางสาววลัยพร  ใจมาบุตร
 
1. นางประเทือง  เครือนวล
2. นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงญานิศา  คำทา
2. เด็กหญิงนิรันตรี  อุเทน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาวงศ์อ้าย
 
1. นางธิดา  ป้อต๊ะมา
2. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นางสาวปรางทิพย์  สมบูรณ์
2. นางสาววิศากร  ดวงคำ
3. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทร์พลงาม
 
1. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
2. นายณัฐฐา  ธรรมสิทธิ์
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยวิชิต
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธีรดา  ศรีวันชัย
 
1. นายภานุพงษ์  ทาชุ่ม
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบจางวิทยา 1. เด็กหญิงอรนงค์  เรือนอ้าย
 
1. นางสาวสายฝน  มีสุข