หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ลำปาง เขต 1 ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
2 นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
3 นายภูริต คันธชุมภู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
4 นายสมบูญญา ไชยทนุ โรงเรียนแม่สันวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
5 นางสาวดารารัศ บัวขาว หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
6 นายจตุภัทร สุขโสด หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
7 นางกาญจนา ต๊ะวงศา หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนปงแสนทองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
8 นางสาววิราวรรณ จันทนร์กง หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนสบจางวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
9 นายเอกสิทธ์ เปี้ยปลูก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
10 นายบุญโปรด ตริไตรรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
11 นางพวงเพชร มะโน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
12 นางสาวแจ่มจันทร์ งามตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
13 นายจิรโรจน์ จันต๊ะ โรงเรียนแม่สัน กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
14 นางดวงตา สุพรรณโชติ โรงเรียนแม่สัน กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
15 นางศุภิสรา ไวสิทธ์ โรงเรียนแม่สัน กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
16 นายมธุรพจน์ วัฒนะนุกูล โรงเรียนแม่สัน กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
17 นายชลอ คำฟูบุตร โรงเรียนแม่สัน กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
18 นางสาวณัฏฐณิชา ถาน้อย โรงเรียนแม่สัน กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
19 นายอุดม สีตลานุชิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
20 นางสบันนา มหาวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
21 นายราเชนทร์ สุวรรณวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
22 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
23 นางสาววิลาวัลย์ ทะวะดี โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
24 นายเผชิญ กันธิยะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
25 นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว โรงเรียนปงแสนทองวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
26 นายศักดา แก้วบุญเรือง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
27 นายรัชณพงษ์ อุฬารโชค โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
28 นายธวัชชัย สุวรรณเนตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
29 นางพิมฉวี ปิงแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
30 นายบุญช่วย สอนปิงคำ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
31 นายภูวนาถ สร้อยทอง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
32 นางอัญชญา ต๊ะนา โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
33 นางศรีนวย สำอางค์ศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
34 นางอรชร พรศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
35 นายพิษณุการณ์ ทรายแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
36 นายอำนวย มหามิตร โรงเรียนเมืองมายวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
37 นางวัฒนะ ทองปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
38 นางวีณา ศิรประภาศิริ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
39 นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
40 นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
41 นางสาวนภัสรา นัดดากุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
42 นางเยาวนาถ พากเพียร หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
43 นางอัญชลี ธีระวุฒิ หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนโป่งหลวงรัชมังคลาภิเษก กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
44 นายไกรทอง ณ ลำปาง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
45 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ
46 นางปริศนา วรรณรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและเลขานุการ
47 นางสาวสิริญา ศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ
48 นางจันทกานต์ ดวงมาลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
49 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
50 นางสาวรัตติพร เสาจินดารัตน์ ครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
51 นางสาวจันทร์แก้ว ใจเมือง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
52 นางสาวธมลวรรณ ปวงคำ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
53 นางสาวสุจินต์ ช่อไชยกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
54 นางสาวนิภาพร พรหมเสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
55 นางสมนึก ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนแม่สัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
56 นางสาวทิยานันท์ อินทะชัย โรงเรียนแม่สัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
57 นางสาวพรชิวา วงค์คำช่วย โรงเรียนแม่สัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
58 นางสาวเปมวีร์ญาณ์ โชคชัยอุดมกุล โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
59 นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
60 นายรัชวุฒิ ปราธถนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานกรรมการ
61 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองประธานกรรมการ
62 นายยมนา สุขหอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
63 นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
64 นางจรรยา แจ้งมงคล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
65 นางเพ็ญนภา เต็มกันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
66 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสรางกูร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
67 นายสานิตย์ เตชะสาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูยมนา สุขหอม โทร. 084-6166078 Email : yomanaBW@gmail.com โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]