หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lpg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมคุณ มัคฉิมาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ศุภายองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายกิตติโชติ จิตต์จริงโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายวิทวัส ศักดาศิริสถาพรโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมคุณ มัคฉิมาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นายศราวุฒิ สุภายองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นายกิตติโชติ จิตต์จริงโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายวิทวัส ศักดาศิริสถาพรโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ แสนใจยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสุวภาพ บัวเมืองโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิศา ธิปทาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นางอารี แก้วน้อยโรงเรียนเตรียมเขลางค์นครกรรมการ
5. นางโสพิณ ศิริคำน้อยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ภัคจีรสกุลโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
3. นางเสาวนีร์ เธียรพิบูลย์โรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
4. นางศิริวรรณ วรงค์วรรธณะโรงเรียนปงแสนทองกรรมการ
5. นายสมพล ถามะพันธ์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
3. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอุดม สีตลานุชิตโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลกรรมการ
3. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสบันนา มหาวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายตะวัน วรรณกูลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสบันนา มหาวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายตะวัน วรรณกูลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ โพธิ์ทองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางชนิดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กันทาดงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายจรูญ คำเผือโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางชนิดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา กันทาดงโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
3. นายจรูญ คำเผือโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโอภาส โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสิริญา ศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโอภาส โตสงวนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสิริญา ศรีชัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนฤมล คิดอ่านโรงเรียนกิ่วลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์เดือน อินวิจิตรโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุรัตนา แปงกุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ แก้วสีงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเปมวีร์ญาณ์ โชคชัยอุดมกุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวนันท์นิชา ปิ่นแก้วโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ แก้วสีงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเปมวีร์ญาณ์ โชคชัยอุดมกุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวนันท์นิชา ปิ่นแก้วโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร หลักคำโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ สอทองโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายสง่า อินลวงโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร หลักคำโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ สอทองโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายสง่า อินลวงโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอำนวย มหามิตรโรงเรียนเมืองมายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภานุมาศ ผันผายโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศรีมาโรงเรียนอรุโณทัยลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศรีมาโรงเรียนอรุโณทัยลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางอรชร พรศิริโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิษณุการณ์ ทรายแก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศรีมาโรงเรียนอรุโณทัยลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ผันผายโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชญา ต๊ะนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัญชญา ต๊ะนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางศรีนวย สำอางค์ศรีโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัญชญา ต๊ะนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำมาบุตรโรงเรียนประชาราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ คำบุญชูโรงเรียนประชาราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยาโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์วัฒน์ สุวรรณกนิษฐ์ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายตวงทอง ศรีสิทธิรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพงษ์วัฒน์ สุวรรณกณิษฐ์ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายตวงทอง ศรีสิทธิรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพงษ์วัฒน์ สุวรรณกนิษฐ์ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายตวงทอง ศรีสิทธิรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ อันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ อันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ อันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ อันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ อันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ อันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ อันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ อุฬารโชคผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ อันทะวงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย โสรมรรคค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายอิศรากร พัลวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิดชัย โสรมรรคค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายอิศรากร พัลวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย โสรมรรคค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายอิศรากร พัลวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิดชัย โสรมรรคค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายอิศรากร พัลวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย โสรมรรคค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายอิศรากร พัลวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิดชัย โสรมรรคค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายอิศรากร พัลวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย โสรมรรคค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายอิศรากร พัลวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิดชัย โสรมรรคค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายอิศรากร พัลวัลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์วัฒน์ สุวรรณกนิษฐ์ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายตวงทอง ศรีสิทธิรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพงษ์วัฒน์ สุวรรณกณิษฐ์ค่ายสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
2. นายทยากร สุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางกรรมการ
3. นายตวงทอง ศรีสิทธิรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
5. นางเขมจิรา ไชยทนุโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางจันทนา วงษ์คำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
3. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภัสรา นัดดากุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเขมจิรา ไชยทนุโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ พรมทาโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นางสุชาวดี ขันโทโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
3. นางจันทนา วงษ์คำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวนภัสรา นัดดากุลโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางวีณา ศิรประภาศิริโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวัฒนะ ทองปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ โพธิ์ทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางณัชชารีย์ ศิวัฒน์นิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฐิติกร แก้วปันกูลโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
2. นางปรารถนา จันทร์ปัญญาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ นามนครโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายโยธิน ศิริกาญจนางกูรโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวรนาฏ สิทธิฤทธิ์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สาริวาทโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายฐิติกร แก้วปันกูลโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
2. นางปรารถนา จันทร์ปัญญาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ นามนครโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายโยธิน ศิริกาญจนางกูรโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวรนาฏ สิทธิฤทธิ์โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สาริวาทโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจิดาภา เฟื่องฟูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นางสายพร นาละอองโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางภัควลัญชญ์ ใจเอื้อนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
4. นางสุวิมล เติงจันต๊ะโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
5. นางเกษมศรี ชัยวงศ์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ใจสารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ธิชูโตโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ สุภานนท์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุปราณี กาศเกษมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายธีระเนตร อ้วนสะอาดโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายทอง อินถาสารโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางอมรพรรณ สืบสมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปภาดา รัตนประทีปโรงเรียนเวียงตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรภัค ธรรมสุภาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นางเกษิณี กันน้อมโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมภพ ฝั้นจักสายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิชโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งเพชร อินทร์แฝงโรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ปัญญาผาบโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชาญ ยาวิชัยโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญ์รัศมิ์ ยูพานิชโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางกิ่งเพชร อินทร์แฝงโรงเรียนประชาราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ปัญญาผาบโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวิชาญ ยาวิชัยโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการ
5. นายอิสเรศ พรหมศิลป์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ภักศิลป์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ ยะแก้วโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัยโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล ขัดสีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย วงค์ไชยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ ยะแก้วโรงเรียนสบจางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัยโรงเรียนกิ่วลมวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล ขัดสีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
5. นางสาวปุณณภา ชมภูทิพย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญธร อินสุโรงเรียนแม่เมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐณิชา ถาน้อยโรงเรียนแม่สันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินุช ใจศีลธรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นางชนิดาภา สายทองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ แสนจิตต์โรงเรียนเมืองมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ คำขอดโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ คำทิพย์โรงเรียนแม่เมาะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมนัส จงจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นางพนารุ้ง ดุลยธรรมโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นายสมพล มาปลูกโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี รุ่งฉัตรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา เพ็ชรไทยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นายวิทยา คุณารูปโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ จักรเงินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายมนตรี รุ่งฉัตรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร สุวรรณวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา เพ็ชรไทยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นายวิทยา คุณารูปโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ จักรเงินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ ภิญโญโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวรรณ มากโภคาโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ มณีวรรณ์โรงเรียนประชาราชวิทยากรรมการ
4. นายภานุมาศ อานุภาพยรรยงโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ โพธิศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร คำแดงโรงเรียนมัธยมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรณภา พงษ์ไพฑูรย์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นางอัญญ์ชลีย์ สิทธิโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
5. นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล เลิศบุณยสิทธิ์โรงเรียนวิชชานารีรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี อินตาคำโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางอินทิวร วิชิตนันทน์โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
5. นายภพธร ลี้ตระกูลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศาชล เลิศบุณยสิทธิ์โรงเรียนวิชชานารีรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี วิมาละโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการ
4. นางอินทิวร วิชิตนันทน์โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซีกรรมการ
5. นายสันษร วรรณแก้วโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญภัสร์ เชียงพันธ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภัคพล ทะแกล้วพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
4. นายเหนือ แสนอินทร์โรงเรียนวิสิฐวิทยากรรมการ
5. นายคณาศักดิ์ จริยพัฒนกุลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางยุพิน กมลวิจิตรโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสกล ศิริผ่องโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย เชื้อสะอาดโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ อินต๊ะเสนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ประภาส เขื่อนสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายทักษะ ก๋าเร็วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์รองประธานกรรมการ
3. นายมธุรพจน์ วัฒนะนุกูลโรงเรียนแม่สันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.ประสงค์ เขื่อนสุวงศ์โรงเรียนสงเคราะห์จิตอารีย์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อินต๊ะเสนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณรองประธานกรรมการ
3. นางทวารัตน์ กิติกุศลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเทียมจันทร์ ใยบัวโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ กาววิลัยโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทัศนาพร นามวงค์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นางอุบล พิทักษ์ทาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุขโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวแจ่มจันทร์ งามตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธชัย ฟูเต็มวงค์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา อินวิจิตต์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุทามาศ อ๊อดปัญญาโรงเรียนลำปางกัลยาณีรองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พงษ์จะโปะโรงเรียนแม่เมาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ศรีสัตตบุตรโรงเรียนแม่เมาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรุณ บุญยู่ฮงโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐ สืบสมโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการ
4. นายชาญณรงค์ ธีระวุฒิโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ ไชยเชียงของโรงเรียนห้างฉัตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจำรัส ศรีใจโรงเรียนกิ่วลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเทพิน อาชามาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ใจขาวโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
4. นายยุทธวรรษ คำวิชัยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณกรรมการ
5. นายบรรเทิง หมื่นจินะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมาลินี สายสิงห์ทองโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางบัวบาน มีเสียงโรงเรียนมัธยมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติยา บุญพระคุ้มครองโรงเรียนสบจางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย สามลโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ช้างเพ็งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ ผลเดชโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์จันทร์ ชุมแสงโรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์รองประธานกรรมการ
3. นางจิดาภา คงชนะโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางประภัสสร แก้วสถิตย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี แย้มสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์รองประธานกรรมการ
3. นางอำพันธ์ ณ ลำพูนโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางชุตินันท์ สิงห์ศักดิ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณประธานกรรมการ
2. นางประเทือง เครือนวลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางประเทือง ผัดวังโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร มะโนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครประธานกรรมการ
2. นางระพี ไกรภพโรงเรียนกิ่วลมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมรดา เชื้อทองโรงเรียนปงแสนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพัชราภรณ์ อลงการาภรณ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ วงศ์หาญโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอำไพ หิริโอโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ อลงการาภรณ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ วงศ์หาญโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอำไพ หิริโอโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูยมนา สุขหอม โทร. 084-6166078 Email : yomanaBW@gmail.com โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]