รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีศิล
2. เด็กชายเมธี  กระต่ายทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  พิมพา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กชายนพกร  โรจน์โพธิ์
2. เด็กชายสุริวงษ์  พงษ์ทอง
 
1. นางนรินทร์  มิตรสินพันธ์ุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  พุ่มฉัตร
2. เด็กชายอนุภัทร  นาควังไทร
 
1. นางจุตติ  อึ่งเส็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐพงษ์  สืบวงษา
2. เด็กชายศตายุ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  พิมพา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูอ้น
2. เด็กหญิงกาญตะวัน  เชื้อรอด
3. เด็กหญิงนพรัตน์  จิตรสุข
4. เด็กหญิงอริศรา  ด้าวหลวง
5. เด็กชายเสกสรรค์  สุธารส
 
1. นางสาวพนัชกร  อาจสามารถ
2. นางฐานิดา  ฟองหนองอ้อ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ฤทธิ์มนต์
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  เกิดพงษ์
3. เด็กชายสมชาย  จิตตรง
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  เกิดพงษ์
5. เด็กหญิงสุกานดา  มณีเขียว
 
1. นายเก่งกาจ  ซ่อนกลิ่น
2. นายศราวุธ  บัวผัน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวดลพร  โมกมัน
2. นางสาวพนิดา  เครือโอ๋
3. นางสาวมณฑลี  รัตนสร้อย
4. นางสาวศรัญญา  พัดลม
5. นางสาวเจริญพร  ชัยยอด
 
1. นายภีมพล  เหมภูมิ
2. นายพรชัย  โพธิ์มาก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายชานนท์  มณีศรี
2. นายบุริศร์  เอกตาแสง
3. นายมานัส  สิงห์สถิต
4. นายสยมภู  บุญจันทร์
5. นางสาวสโรชา  จันทร์สมบัติ
 
1. นางศิวพร  สุภาพพูล
2. นายธันวา  ม่วงเลี้ยง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  บางเหลือง
2. เด็กหญิงอาริสา  ปรกป้อง
 
1. นางวรากร  น่วมถนอม
2. นางสาวพนัชกร  อาจสามารถ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันศรี
2. เด็กหญิงมนพัทธ์  อินทะสี
 
1. นายบรรดิษฐ์  กลางนภา
2. นางพัชรี  กลางนภา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวณัชนนท์  ชูแผ้ว
2. นายอุดม  แมลงภู่
 
1. นางสาวปาริมา  ธีระกัณฑ์
2. นางสาวสุนันทา  พรหมมาก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  พุ่มทอง
2. นางสาววรรณพร  มงคลไทร
 
1. นางวรากร  น่วมถนอม
2. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายนำชัย  วงษ์ฉายา
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายธนกฤต  วัฒนศิริ
 
1. นายภูวดล  สังขพาลี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวจินตนา  จงจิตร
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายภัคพงศ์  ฉายเนตร
 
1. นายวิทยา  ทองราม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กชายชนานันท์  เผือกคล้าย
 
1. นายประทีป  ขันกสิกรรม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กหญิงรักษา  ทองสุข
 
1. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายศรัณย์  บัวทอง
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายอนุภัทร  พรหมทอง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงปัทมา  มีสำลี
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายศวีระ  ไชยรัตน์
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายสุพกิจ  เรืองแจ่ม
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายวรินทร  พิมพ์ศรี
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ศรีเพ็ง
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์ทรง
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายลัทธพล  ต่ายหัวดง
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  บุญเรือน
2. เด็กหญิงรพีพร  ดวนสิงห์
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
2. นางสาวสวพัด  เพชรรัตน์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แสงสังข์
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เรือนบัว
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีรักษ์วงษ์
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายพีระพัทร  ลายทอง
 
1. นายวิทยา  ทองราม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวสุขุมาล  ศิลป์เจริญ
 
1. นายพิพัฒน์  โสรัตน์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทุติยารัตน์  ทองมี
 
1. นางณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขอยู่
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
3. เด็กชายวิสุทธ์  พงษ์โสภณ
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายธาดา  ศรีดาเดช
2. เด็กชายนุชิต  ดีอยู่
3. นายพงษ์พัฒน์  ฐานสมบัติ
 
1. นายสุรัติ  ช่างย้อม
2. นางสาวจุไร  นักปี่
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวนภัทร  เมืองรุ่งเรือง
2. นางสาววันวิสา  โม้ทองสี
3. นายวีระศักดิ์  พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายนเรศ  ชำนาญรักษา
2. นายมนตรี  เขียววัน
3. นายหยก  เหลืองชลธาร
 
1. นายพิทักษ์  บุญญาสิทธิ์
2. นายสุรัติ  ช่างย้อม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายศุภมิตร  ทวีกูล
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรวี  พิมพา
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงศ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิชา  ทิพจร
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกษมาพร  สมตน
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายวัชระ  พาละพล
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวนภัสวรรณ  ฉิมพุฒ
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  อรรคนิมาตย์
 
1. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอิศริยา  สังประเสริฐ
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายคณิน  แตงกัวรัมภ์
 
1. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายเดชา  ไพโรจน์
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ชมชาติ
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอิศริยา  สังประเสริฐ
 
1. นายพงษ์พันธ์  เกิดเข้ม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นางสาวรสชรินทร์  เขื่อนคำ
 
1. นายชุมพล  นันทะวงศ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไม้แดง
2. นายจักรกฤษณ์  พลขันธ์
3. เด็กหญิงชลนิชา  ทิพจร
4. นายฐาปกรณ์  คงทัน
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  คงสุข
6. นายศุภมิตร  ทวีกูล
7. นายศุภากร  ทวีกูล
8. เด็กชายอัคพล  ทองขาว
9. นายเดชา  ไพโรจน์
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
2. นางจิตรานนท์  อินทพงษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  เมฆอำพลสุทธิ์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  กันทา
3. นายตะวัน  ปรานสุนทร
4. นายธนาวุฒิ  เย็นใจราษฎร์
5. นายพลากร  ทิพย์มาลา
6. เด็กหญิงพัชรวรรณ  พิมพา
7. เด็กหญิงพัชรวี  พิมพา
8. นายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงศ์
9. เด็กชายภครภูมิ  สุขแก้ว
10. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
11. เด็กชายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
12. เด็กหญิงสิริยากร  คชขันธ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นายธีริทธิ์  องการ
3. นางปวีณา  นามคง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ผูกสัมพันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลาหาญ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อัครทรงพล
4. เด็กชายศตวรรษ  จังพินิจกุล
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  มีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงโสภา  ธารอุทิศ
 
1. นายปฐมินทร์  อินว่าน
2. นายณัฐวุฒิ  ศรลัมภ์
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ศรีนานนท์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วหินลาย
2. เด็กหญิงพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
3. เด็กชายภารวี  ธารเปี่ยม
4. เด็กชายวรรณพงษ์  นาคอ้น
5. เด็กชายศิริภูมิ  ศิริเจริญ
6. เด็กหญิงหทัยชนก  แป้นมั่น
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นายณัฐพงษ์  คีรีพิทักษ์ชัย
2. นายพีรพล  อัครทรงพล
3. นายภาณุพงศ์  มังกรเจริญกุล
4. นางสาวรักษ์สุดาพร  เมยคุณ
5. นายเจม  ทองแพง
 
1. นายปฐมินทร์  อินว่าน
2. นายณัฐวุฒิ  ศรลัมภ์
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ศรีนานนท์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชยาภัสร์  เลิศอมรวัชร์
2. นางสาวณิชา  มีขันหมาก
3. นายปภาวิน  เทพยุหะ
4. นายรัชพล  กลิ่นบัว
5. นายวรัญชิต  บัวพฤทธิ์
6. นายเพชรภูมิ  รุ่งนภาวิเชฐ
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร   เอี่ยมฤดี
2. นางสาวกนกวรรณ   อินทยา
3. เด็กหญิงกิตติยา   เอี่ยมฤดี
4. นายชลิต   กองแก้ว
5. เด็กหญิงทิพนาถ   ทุมไธสง
6. นายธีระศักดิ์    แก้วโต
7. เด็กชายนวเทพ   ขนุนทอง
8. นายนิติพล   แรงเขตกิจ
9. นายบุญเลี้ยง   โพธิ์สุวรรณ
10. เด็กหญิงประติภา   นาควังไทร
11. นางสาวปิยากร   แพรสี
12. นางสาวปีย์วรา   อินทพงษ์
13. เด็กชายพีรพงษ์   ปิยะวงษ์
14. นายภานุวัฒน์   ตันวงษ์
15. นายภานุวัฒน์   เนียมนิ่ม
16. นายวทัญญู   คำวิไล
17. เด็กชายวรชิต   สุทธิพรม
18. นางสาววิมล   อ่องอร่าม
19. เด็กหญิงศิริวรนาถ   คุ้มหมู่
20. นายสิทธิพล   กันยาวงค์
21. นางสาวสุจิตตา    ปะฉิมมะ
22. เด็กหญิงสุนิศา   คงคาอินทร์
23. นางสาวสุภัทรา   อาจผึ้ง
24. เด็กหญิงสุรีรัตน์    คงทิพย์ปัญญา
25. นายอติชาติ  สุขแช่ม
26. นางสาวอริสา   ไทยเมือง
27. เด็กหญิงอารีย์   อุปปัจจ๊ะ
28. เด็กหญิงอิงค์ฟ้า   แก้วสระแสน
29. เด็กหญิงเกตุแก้ว   บุญเกิด
30. นายเจนภพ   เกษเกล้า
31. เด็กหญิงเบญจมาพร   สืบวงษ์รอด
 
1. นายนาวิน  ทับเกิด
2. นายสาธิต  ทองวิชิต
3. นายวันชนะ  แสงจันทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
2. นางสาวกรกนก  คำบุญ
3. นายกัมปนาท  เพียรวิชาธวี
4. นายจรัญ  แสงอ่อน
5. นางสาวจารุวรรณ  จันคง
6. นางสาวจิราพร  อ่อนจิตร
7. นายจีรภัทร์  สงขัย
8. นางสาวจุฑารัตน์  ใจสิงห์
9. นางสาวณัฐพร  ชาติโสม
10. นายณัฐพล  พรมที
11. นางสาวณัฐมล  บุญนิยม
12. เด็กชายดนุพล  รักหนู
13. เด็กชายดิษฐกร  ศิริพร
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อ้นเกษ
15. เด็กหญิงธิติญา  คำขาว
16. นายธีระวุฒิ  เพชรทูล
17. นายบวรศักดิ์  ไทยตรง
18. นายบุญญฤทธิ์  เทียนนาวา
19. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญล้ำ
20. นายปุญญพัฒน์  เจริญสุข
21. นายพัชรพงษ์  อ่อนจิตร
22. นายพัฒนพงษ์  ไพโรจน์
23. เด็กหญิงพิยะดา  ฟักสี
24. เด็กหญิงมณีนุช  สมศรี
25. นายวัชรพงษ์  สีพ่วง
26. นางสาววิภาดา  คำอ่ิม
27. นางสาววีรยา  นักรบ
28. นายศรชัย  มะลิพรม
29. เด็กหญิงศศิธร  ดุขุนทด
30. นางสาวศุภลักษณ์  อินเลี้ยง
31. นายสายชล  โพธิ์ศรี
32. เด็กหญิงสิราวรรณ  เผ่าพันธ์ดี
33. นายสุขสันต์  แก้วเพ็ชร
34. นางสาวสุชาดา  เสกแปลก
35. นายสุธี  สาแช
36. นายสุพจน์  สีเมฆ
37. เด็กชายอธิชา  อินเลี้ยง
38. นายอุกฤษฎ์  ประยูรพันธ์
39. นายเกียรติศักดิ์  ย่วนตรง
40. เด็กชายเอกรัตน์  แป้นห้วย
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
2. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สีหะไชย
2. เด็กชายก้องยศ  บุญวิจิตร
3. นางสาวจิตตะ  อินเกษา
4. เด็กชายณัฐกานต์  คำวัง
5. เด็กชายดนุเดช  ชื่นด้วง
6. นายทวีโชค  ดวงชื่น
7. เด็กหญิงทอฝัน  เหมะชัย
8. เด็กหญิงธนัชชา  แพงแก้ว
9. นายธนาวุฒิ  พุ่มพิศ
10. เด็กชายธีรภัทร์  โพธิ์พิทักษ์
11. นายนพดล  จิตตะคุ
12. เด็กชายนววิช  ชัยบัญหา
13. เด็กหญิงนิตยา  มาตรศรี
14. นางสาวน้ำฝน  น้อยน้ำคำ
15. เด็กชายบริรักษ์  บุสดี
16. เด็กหญิงปัฎวดี  ขุนพิลึก
17. เด็กหญิงปานไพลิน  โสจันทึก
18. นายพงศกร  เงือกงาม
19. นายพงษ์เทพ  ศรีวะรา
20. เด็กชายพฤกษา  ธนูศร
21. นางสาวพัชรา  น้อยรักษา
22. นางสาวภาวินี  บุญวิจิตร
23. เด็กหญิงมีนชยา  ใจดี
24. นางสาวรจนา  สีนวล
25. นายรังสิมันต์  ไกรสีทา
26. นางสาวละอองดาว  สุทธิประภา
27. เด็กชายลิขิต  หน่อสุริยวงศ์
28. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีประเทศ
29. นายวิรุต  มีบุญ
30. เด็กชายศุภกิจ  จันทร์ดี
31. เด็กชายศุภชัย  อักษรศรี
32. นางสาวศุภลักษณา  ฉิมภารี
33. เด็กชายสิรภพ  มาลาหอม
34. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เสาวดา
35. นางสาวสุธาสินี  แสงเงิน
36. เด็กหญิงสุภาวี  มามีศรี
37. นายอาธิกานต์  ดามี
38. นางสาวเก็จมณี  โคตรสีนวล
39. เด็กชายเดชนรินทร์  หล้าไทยสงค์
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
2. นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ
3. นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงศ์
4. นางอุไรวรรณ  คล้ายเนียม
5. นางสาวสุชาดา  กรชูโชค
6. นายนพดนัย  ผ่องจิต
7. นายนิคม  แน่นอุดร
8. นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวกรรฐิมา  วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปั้นตระกูล
3. นางสาวจริยา  เขตรขาม
4. เด็กหญิงชนาพร  ชมนารถติกร
5. เด็กหญิงณริศรา  สุริวงษ์
6. นางสาวณัฏยา  อินวงศ์
7. นายณัฐพล  ล้วนโค
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  นาควังไทร
9. เด็กชายณาคริน  ศรียาภรณ์
10. นายตะวัน  วงค์เอี่ยม
11. นางสาวทิตยา  จันทร์สิงห์
12. นายธวัชชัย  มีมุข
13. เด็กหญิงธัญารัตน์  ศรียาภรณ์
14. เด็กชายธีรพัฒน์  จาดดำ
15. นางสาวนัทชา  อิ้งรัตน์
16. นางสาวบวรรัตน์  ทนตะคุ
17. นางสาวบุญนิธิ  เรืองศรี
18. เด็กหญิงปนัดดา  คำภาสี
19. นางสาวพนศภรณ์  ภักดีแก้ว
20. เด็กหญิงพรรณวษา  อินทร์จันทร์
21. นายพิทักพงศ์  ขอนทอง
22. นายพีรพัฒน์  แก้วทอง
23. เด็กหญิงพุฒิวรรณ  เสนาะจิต
24. นางสาวภาวินี  กอสัมพันธ์
25. นายมงคลศักดิ์  ม่วงดำ
26. นางสาววชิรญาณ์  ร่วมจิตร
27. นางสาววรสา  เถาโท
28. นายวรานนท์  พรมห์แสน
29. เด็กหญิงวริศรา  ศรีสะอาด
30. นายวัชรากร  จันแดง
31. นางสาววิลาวรรณ  บุญหนัก
32. นายศักดิ์ดา  บัวชุมสุข
33. เด็กหญิงศิริกัญญา  เจนจบ
34. นายสุธิพร  จันทร์คีรีรุ่ง
35. เด็กชายอธิตพล  ชูทอง
36. นายอนุชิต  วงศ์จันทร์
37. นางสาวอภิพิชญา  บุตรโท
38. นายอารักษ์  ขอนทอง
39. นายเกรียงไกร  อาญหาญ
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
2. นายพงศกร  ศรีจันทร์
3. นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กชายธเนศ  สระสม
 
1. นายณัฐวุฒิ  เทพบุรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายภีรภัทร  ปริพล
 
1. นายสมภพ  ท่าพริก
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายสุขสันต์  แก้วเพ็ชร
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษฎา  วังคีรี
 
1. นายชัยสวรรค์  วรอินทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชนะมา
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  ขาวโต
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวปิยนัย  แสงสุด
 
1. นายอนนท์  ดุลยสุริเยนทร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายภูชิชย์  จำปาเทศ
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กชายอรรถพล  แก้วเมือง
 
1. นางสาวอาทิตยา  สท้านสุข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นายวชิระ  จันทร์อ่อน
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. นายนันท์ธณปกรณ์  แสงสม
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงอุมาพร  คงสิบ
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. นางสาวจีราภรณ์  มีมุข
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. นางสาวศิริรัตน์  มณีนาค
 
1. นายธวัชชัย   ตำมะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิตต์  น่วมวงศ์
 
1. นายเสวก  จินดาวงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กชายภูมิฤทธิ์  ลีกงลาศ
 
1. นางสาวภาวิณี  สมภักดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายสมเกียรติ  มหาปัน
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชากร  อยู่สุ่ม
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวสมสวย  อุดมนิทัศน์
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวจิณัฐธิดา  ปรางทอง
 
1. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายภูชิชย์  จำปาเทศ
 
1. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายสมเกียรติ  มหาปัน
 
1. นายกำพล  อินเลี้ยง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษฎา  วังคีรี
 
1. นายชัยสวรรค์  วรอินทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกนกเพชร  หาสุข
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  สุดซา
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวสมสวย  อุดมนิทัศน์
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. นางสาวศิริรัตน์  มณีนาค
 
1. นายธวัชชัย   ตำมะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชภรณ์  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กชายกันตพงษ์  มังคะละ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  เกสร
4. เด็กชายกิตติภพ  ล่องมรุต
5. เด็กหญิงชญาดา  สุดใจหาญ
6. เด็กหญิงชาลิสา  อินยิ้ม
7. เด็กหญิงชุติมา  กันอึ้ง
8. เด็กชายณัฐดนัย  ลีจ้อย
9. เด็กหญิงณัฐทิฌา  นาคเมฆ
10. เด็กหญิงณีรวัลย์  วงษ์พันธ์
11. เด็กชายธนากรณ์  ม่านมูล
12. เด็กหญิงธราศิรี  เย็นใจราษฎร์
13. เด็กชายธวัชชัย  เจียมศักดิ์
14. เด็กชายธัชธรรม  ทิมแพร
15. เด็กหญิงธัญชนก  ปานปรีชา
16. เด็กชายธีรภัทร  มีอยู่
17. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนบดี
18. เด็กหญิงนิตย์รดี  เจริญพร้อม
19. เด็กหญิงนิธิมา  ธนรัตนไพศาล
20. เด็กหญิงบุษกร  ทีแสงแดง
21. เด็กหญิงปราชญ์สุดา  หวังวิไล
22. เด็กชายปองธรรม  ชอบธรรม
23. เด็กชายปัณณวิชญ์  มาน้อย
24. เด็กหญิงปิยะวลี  กลึงมั่น
25. เด็กชายพลภัทร์  สมบัติ
26. เด็กหญิงพิมพ์อร  จงไกรจักร์
27. เด็กชายพิเชษฐ์  สุขสำราญ
28. เด็กหญิงภัทรนันท์  กาวิใจ
29. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วรศิลป์
30. เด็กชายภูวดล  ดานคำวงศ์
31. เด็กหญิงมีนา  บุญคง
32. เด็กชายวรรณชัย  ทองคลัง
33. เด็กชายวิศวกร  ยิ้มเสมียน
34. เด็กชายศุภโชค  ช่ออัญชัญ
35. เด็กชายสมชาย  ทองทิพย์
36. เด็กชายสมภพ  สำราญสุข
37. เด็กชายสิทธิชัย  อรชร
38. เด็กหญิงอาทิตยา  พวงสมบัติ
39. เด็กหญิงเกศสุดา  มาน้อย
40. เด็กชายเจษฎา  มีสุวรรณ
 
1. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
2. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
3. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  นาคเกิด
2. นายจิรายุส  จึงตระกูลพานิช
3. นางสาวชัญญาพิชญ์  พุ่มแฟง
4. นางสาวฌัชฌรี  อยู่ฤกษ์
5. นางสาวณัฏฐธิดา  ช่อชั้น
6. นายณัฐฏิพงษ์  สุนทรวิพาด
7. นายณัฐพล  เมฆจันทึก
8. นางสาวณัฐวศา  ปานฤทธิ์
9. นายธนากร  ร่องคำ
10. นางสาวธิศารัตน์  อินทพงษ์
11. นายธีรวัฒน์  บรรเลงเสนาะ
12. นายนคพณ  แสงคำ
13. นายนนทกร  สอนมี
14. นางสาวนัฐณิชา  หงษ์ยนต์
15. นางสาวนันทิตา  แสงสว่าง
16. นายปกรณ์  สนิทมาก
17. นายปฏิภาณ  ไผ่เผียว
18. นายประกิต  สารไธสงค์
19. นายประภัธพงศ์  ทาลายา
20. นายพชร  รัมวุฒิ
21. นายภัทรศิลป์  บุญอยู่
22. นายภานุพงศ์  รัตนสร้อย
23. นายภูพิงค์  คชฤทธิ์
24. นางสาวมินตรา  พึ่งเงิน
25. นายรชต  แก้วคำ
26. นางสาวรัตนา  ฉุยฉาย
27. นายวงศ์อรรณพ  วงค์คล้าย
28. นางสาววิสรา  อุรุวรรณ
29. นายสมพร  มากสาคร
30. นายสืบพงศ์  รักษ์ชน
31. นายสุรวิชญ์  อุรุวรรณ
32. นายอนันทสุข  อยู่สุขสวัสดิ์
33. นายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
34. นายอัครวัฒน์  ม่วงปาน
35. นายเมธา  ด้วงปล้อง
36. นายเสริมพันธ์  แก้วนิคม
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักพร้า
2. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  จาบเพ็ง
3. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
4. เด็กหญิงทิพมาศ  ปัญญา
5. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วใน
6. เด็กหญิงปรารถนา  สำราญ
7. เด็กชายรัชชานนท์  บัวพรม
8. เด็กชายวิศรุต  พะวงศ์ศักดิ์
9. เด็กชายอนุสรณ์  แสงเมล์
10. เด็กชายอานุภาพ  สายสอน
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายจักรี  แก้วแสงทอง
2. เด็กชายชัยวิทย์   มระกรณ์
3. เด็กชายทศพล  ธูปหอม
4. เด็กหญิงนันทวัน  กล้าหาญ
5. เด็กชายประภาวัฒน์  คงหัต
6. เด็กชายมานิตย์  เพชรน้อย
7. เด็กหญิงสุจิตตา  ฉายแสง
8. เด็กหญิงสุชานาฎ  ครองสุข
9. เด็กหญิงสุนิชา  กองเครือวัลย์
10. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีเจริญรุ่งเรือง
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายผจญ  จันธิดา
3. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายกฤษฎา  พันธุรัตน์
2. นางสาวพลอยทิพย์  คงขำ
3. นายพุทธิพงษ์  สีลำมาศ
4. นายภูวไนย  บูรณกิติ
5. นายลือศักดิ์  มะลิคง
6. นางสาววิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. นางสาวสุพัฒตา  วันดา
8. นางสาวสุวลักษณ์  มโนมัย
9. นางสาวสุวิมล  ชูควร
10. นายเอกพันธ์  วังคีรี
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
3. นายเจษฎา  ป่วงรังษี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นางสาวกฤษติยา  มานะกิจ
2. นางสาวจันจิรา  คำบรรลือ
3. นายจีรศักดิ์  ฝานอก
4. นายนพพล  พุทธประเทือง
5. นางสาวนางจิรประภา  ชาดง
6. นางสาวนุชวรา  วรรณเครือ
7. นายพีรยุทธ  ทัพสุริ
8. นายวสุพล  รักษ์ชน
9. นางสาวอนัญญา  แท่นงาม
10. นายอภิรมย์  กฤษฎี
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักพร้า
2. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
3. เด็กหญิงทิพมาศ  ปัญญา
4. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วใน
5. เด็กหญิงปรารถนา  สำราญ
6. เด็กชายรัชชานนท์  บัวพรม
7. เด็กหญิงอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
1. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. นางสาวซาโอริ  วาตานูกิ
2. นางสาวธนธิดา  ผูกโพธิ์
3. นางสาวธนศิริ  ผลเศรษฐี
4. นางสาวปภาวรินท์  อ้นเกษ
5. นางสาวอารียา  จันทร์กลิ่น
6. นางสาวเพ็ญนภา  สิหิงค์
 
1. นางดารากรณ์  ขุนมิน
2. นางรัตนา  สุบิน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกัลยาวรรณ  เพชรดี
2. เด็กหญิงนันทวัน  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะวงษา
4. เด็กหญิงปภาดา  โตบัว
5. เด็กหญิงพนิดา  เดินเมือง
6. เด็กหญิงศิรประภา  ภิรานนท์
7. เด็กหญิงสุจิตตา  ฉายแสง
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ละพิมาย
9. เด็กหญิงสุชานาฎ  ครองสุข
10. เด็กหญิงสุนิชา  กองเครือวัลย์
11. เด็กหญิงอภิญญา  สงลำ
12. นางสาวอริศรา  แต่งตัว
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวสรัญญา  โกสุมา
3. นางสาวฉวีวรรณ  ทองบุุญตา
4. นางวราภรณ์  จารุเมธีชน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักพร้า
2. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  วรกรรณ์
3. เด็กหญิงทิพมาศ  ปัญญา
4. เด็กหญิงนิชาภา  แก้วใน
5. เด็กหญิงปรารถนา  สำราญ
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เศษโถ
7. เด็กหญิงอธิภาวดี  เฉลยภพ
 
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. นางสาวซาโอริ  วาตานูกิ
2. นางสาวธนธิดา  ผูกโพธิ์
3. นางสาวธนศิริ  ผลเศรษฐี
4. นางสาวปภาวรินท์  อ้นเกษ
5. นางสาวรัตมน   แสงสุรินทร์
6. นางสาววันดี  โตบำรุง
7. นางสาวอารียา  จันทร์กลิ่น
8. นางสาวเพ็ญนภา  สิหิงค์
 
1. นางดารากรณ์  ขุนมิน
2. นางรัตนา  สุบิน
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัญจนา  สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงจักรี  แดงอิ่ม
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองคำ
4. เด็กหญิงตวงทอง  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงธิญาดา  เผือกคล้าย
6. เด็กหญิงปานเลขา  ชัยเสนา
7. เด็กหญิงปุณยนุช  กันทะนิด
8. เด็กหญิงวิภาวดี  สิงห์เถื่อน
9. เด็กหญิงสุภาวดี  สว่างเมฆ
10. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ไม้สนธิ์
11. เด็กหญิงอัจฉรา  สมศรี
 
1. นางดารากรณ์  ขุนมิน
2. นางรัตนา  สุบิน
3. นางละมัยรักษ์  ก้องเกรียงไกร
4. นางสาวศิริญญา  บัวสำลี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  เอี่ยมฤดี
2. เด็กหญิงกิตติยา  เอี่ยมฤดี
3. เด็กหญิงทิพนาถ  ทุมไธสง
4. เด็กหญิงนิศาชล  แก้วโต
5. เด็กหญิงประติภา  นาควังไทร
6. เด็กหญิงศิริวรนาถ  คุ้มหมู่
7. เด็กหญิงสุนิศา  คงคาอินทร์
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คงทิพย์ปัญญา
9. เด็กหญิงอารีย์  อุปปัจจ๊ะ
10. เด็กหญิงอิงค์ฟ้า  แก้วสระแสน
11. เด็กหญิงเกตุแก้ว  บุญเกิด
12. เด็กหญิงเบญจมาพร  สืบวงษ์รอด
 
1. นายนาวิน  ทับเกิด
2. นายสาธิต  ทองวิชิต
3. นายวันชนะ  แสงจันทร์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวกชนุช  นิราศ
2. นางสาวกนกพร  สรรคบุรานุรักษ์
3. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์ปาน
4. นางสาวชนาภา  ภู่ระหงษ์
5. นางสาวทับทิม  สุขทรัพย์
6. นางสาวทิพวรรณ  เพชรดี
7. นางสาวประภาพรรณ  เหมม่วง
8. นางสาวปิยธิดา  ศรีรัตน์
9. นางสาวรุ่งทิวา  ทองสามงาม
10. นางสาววิภาดา  สาทิพย์จันทร์
11. นางสาวสุทธิดา  วงค์หอย
12. นางสาวสุวดี  ถมทอง
13. นางสาวเสาวคนธ์  สุดตา
14. นางสาวโชติมณี  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นายทศพร  ราชรองเมือง
3. นายกำพล  อินเลี้ยง
4. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
5. นายธงชัย  สารมะโน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กชายธนทัต  ยอดสุธิ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ภูฆัง
3. เด็กหญิงรดากุล  ชุติภัทรธีรา
4. เด็กหญิงวริษา  สุขเกษม
5. เด็กหญิงวาสนา  ชัยภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย   เพิ่มผล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นายชุติเทพ  ทองมะข่า
2. นายณัฐพล  เกิดคง
3. เด็กชายทศพล   น้อยเนารัง
4. นายลักษณะ  ตาลน้อย
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาลน้อย
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
2. นางสาวอรอุมา  โตประเสริฐ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายธีราทร  รัตนะ
2. นายปฐกานต์  กัดโชติ
 
1. นายอภิเชษฐ  จันทนา
2. นายสุพัฒน์  อินหาญ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายจิรพงศ์  แสนแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจนเขตการ
3. เด็กชายดิศานุวัฒน์  ดวงคำ
4. เด็กชายนันธวัฒน์  แซ่ลอ
5. เด็กชายวันชนะ  อินเลี้ยง
6. เด็กชายศักดิ์ศิริ  เล็กวงค์
7. เด็กชายอรรถพล  สีพุมมา
8. เด็กชายเอกราช  อำพันธุ์เขตร
 
1. นายชัยวุฒิ  สังข์ขาว
2. นายอนันต์  จันทพุฒ
3. นายสมภพ  วัดพาน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายจุมพล  ฤทธิมนต์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นมณี
3. เด็กชายตะมี  แดงแย้ม
4. เด็กชายนพพร  ปิ่นมณี
5. เด็กชายบุญปลื้ม  สมภักดี
6. เด็กชายพัทธพล  ฤทธิมนต์
7. เด็กชายพิทัก  เจือจันทร์
8. เด็กชายยอดรัก  ปิ่นมณี
 
1. นายไพเราะ  ขัดสุข
2. นายปรีชา  เกิดพงษ์
3. นางสาวชุตินันท์  สงคุ้ม
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวชฎาพร  พวงสมบัติ
2. นางสาววิชชุดา  เหมสิงห์
3. นางสาววิไลวรรณ  ฉายแสง
4. นายศุภวัฒน์  ทองคำนุช
5. นางสาวอรชร  รังศรี
6. นายเสรี  สุขุม
 
1. นายจีระเดช  เพชร์ทูล
2. นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ
3. นายปัญญา  ประกอบเขตการณ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แพงสาย
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ภานุมาศ
3. เด็กหญิงภัทรภร  แก้วเสนา
 
1. นางสาวสุนิสา  กุลแก้ว
2. นางสาวพิจิตตรา  ขันตรี
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หอมดอกไม้
2. เด็กหญิงปรีชญา  จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงพรนภัส  จันเปรม
 
1. นางสมจิตร  หุตะเสวี
2. นางสุรางค์  พลบำรุง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  แซ่ม้า
2. นางสาวพิสมัย  วงศ์วานศิริ
3. นางสาวรินรดา  จิรพัฒน์ไพลิน
 
1. นางธัญณัช  สีขาว
2. นางสาวธราภรณ์  หงษ์ยนต์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวนันทิดา  คล้ายสุบรรณ์
2. นางสาวภัทร์ชรี  อาสาเสนา
3. นายวีระพล  ผายแสง
 
1. นางสาววิลาวัณย์   จันทร์ไข่
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ริยะป่า
2. เด็กชายสงกรานต์  โพธิ์ตรัส
 
1. นางอรุโณทัย  ธนูชัย
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงผกามาศ  อินกรัด
2. เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นอุบล
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นายสำเริง  รุ้งกระดี่
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปสุดา  ทวีจะกิจ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะมะถะเขตร์การ
 
1. นายวันพเด็จ  โมทะนี
2. นางสาววนิดา  ยอดฉัตร
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เสือแก้ว
2. เด็กชายนันทกานต์  นาคนิ่ม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เกิดแพร
2. นางยุพิน  เกิดแพร
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  ไม้แดง
2. นายสหัสวรรษ  ชูศิลป์
 
1. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
2. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นางสาวณิชกมล  วัดพ่วงแก้ว
2. นางสาวนฤมล  นาคเทวี
 
1. นางเกษกนก  สุขแก้ว
2. นายภิญโญ  สุขแก้ว
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุตรสาริยัง
2. เด็กหญิงชลิตา  กลิ่นหอม
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพิชัยยุทธ์  บริสุทธิ์บงกช
2. เด็กชายพีชศิลป์  พยอม
 
1. นายวัฒนา  เมฆี
2. นายกิตติวัฒน์  เรืองโพล้ง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  อินทะเรืองศร
2. นางสาวอัญชลี  ทำทอง
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. นายฉัตรชัย  บุญเพชร
2. นายฐิติพันธ์  อุตมา
 
1. นายคุณากร  อิ่มเนย
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิตา  สหชาติ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  ช่อชั้น
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นายสำเริง  รุ้งกระดี่
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กชายธีระพล  ศรีอุทัย
2. เด็กชายนิติกร  พลราษฎร์
 
1. นางสาววริศรา  กาจธัญญการ
2. นางสาวมินตรา  กองอยู่
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  บัวผัน
2. เด็กชายธนพล  จิตจักร
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นายชวลิต  เรือนจรัสศรี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิยา  แสนวงค์คำ
2. เด็กชายเจษฎากร  อุดร
 
1. นายประเวช  ผิวพรรณ
2. นางกันตพร  ผิวพรรณ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  คำดำ
2. เด็กหญิงนริศราพร  มั่นเขตวิทย์
 
1. นางสาวปาริชาด  พันทอง
2. นายกฤษณะ  สุดวิลัย
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คชพล
2. เด็กชายภานุพงษ์  ธงชัย
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายสุทัศน์  ก้อนจันทร์เทศ
2. นายอาทิตย์   อาจเดช
 
1. นายภูวดล  นนท์นันทภูมิ
2. นางนารีนาถ  นนท์นันทภูมิ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. นายกฤษณะ  ภักดีรักษ์
2. นายเอกภพ  ภู่ทอง
 
1. นางภาสิณี  บุตรพลอย
2. นางสาวอังสุมาลิน  ยิ้มสนิท
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายดำรงค์  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวพรพิมล  จันเปรม
 
1. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
2. นางพรทิพา  วรรณสมัย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  ศิริบรรณ์
2. นางสาวศุณิสา  สุขเกิด
 
1. นางเกษกนก  สุขแก้ว
2. นายนาวิน  เงินอยู่
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายนกิต  พิมพ์หนู
2. นายภาณุพงศ์  เมี้ยนกลาง
 
1. นายวัฒนา  เมฆี
2. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายฑีฆายุ  แก้ววงค์
2. เด็กชายธีรวีร์  สิริวัฒน์วโรชา
3. เด็กชายศรราม  คงสัตรา
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  ดูกขุนทด
2. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  จันทะวงษ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีแก้ว
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวชญานิษฐ์  สำรี
2. นางสาวระวิวรรณ  พรมธา
3. นางสาวสกาวรัตน์  ยศพรมราช
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เต๋ทิ
2. นางสาวรัตนากร  จันทร์โสภา
3. นางสาวสุภารัตน์  พยัคศิริ
 
1. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
2. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวณัฐฌิมา  ปานเงิน
2. นางสาวนัทวรรณ  เดโชเม็ง
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายไพโรจน์  สิงห์โต
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายรังสรรค์  คุ้มวงษ์
2. นายเฉลิมรัตน์  สอนกลิ่น
 
1. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
2. นางสาวศิริกุล  เก่าราชการ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายสันหณัฐ  แซ่บุญ
2. เด็กชายเจนณรงค์  ดีปลี
3. เด็กชายแสนชัย  แสนเตจ๊ะ
 
1. นายประเวช  ผิวพรรณ
2. นางกันตพร  ผิวพรรณ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกรณ์  นุชชะ
2. เด็กชายกวี  จันทรังษี
3. เด็กชายพศวัต  มรชัยภูมิ
 
1. นายพนธ์วศิษฐ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชญานนท์  คมขำ
2. นายวสันต์  เกตุทนงค์
3. นายเขมณัฏฐ์  โตสุโขวงศ์
 
1. นายพนธ์วศิษฐ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายจักรพรรดิ์  สามงามเอี่ยม
2. นายนัติวุฒ  สายสี
3. เด็กชายภควัต  อายุพัฒน์
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายธนากรณ์  ลาวะปานา
2. นายพรมพิราม  รอดคุ้ม
3. เด็กชายอักฎาวุธ  จันทรสกุล
 
1. นายชัยวัธน์  จันทรสกุล
2. นายเอก  วิวัฒน์พงษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไทยสำราญ
2. เด็กหญิงปวีณา  โคแล
3. เด็กหญิงสุวารินทร์  วรคุฒ
 
1. นางสุนันท์  หนองหลวง
2. นางสาวจิรนันท์  คุ้มบัว
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายพีระพล  ธรรมสินราช
2. นายวันชัย  สิงห์ทอง
3. นายอนุชา  เชื้อกสิการ
 
1. นายชัยวัธน์  จันทรสกุล
2. นางพรประภา  งามประดับเลิศ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  ขอนทอง
2. นายเจนณรงค์  พลกล้า
3. นายเจษฎา  การะเวก
 
1. นางสุภรัตน์  รัตนประภา
2. นางสาวนพรัตน์  สงคุ้ม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  ประหยัด
2. เด็กหญิงบุญศิตา  โตหรั่ง
3. เด็กชายีพีระพัฒน์  สังคง
 
1. นายวินัย  อ่อนน้อม
2. นางสาวสุทธภา  อุดแก้ว
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายรัฐชัย  หาสะนนท์
2. เด็กชายสถาพร  สายทอง
3. เด็กชายสราวุฒิ  ธูปขุนทด
 
1. นายสถาพร  คำบุญมี
2. นางสาวสุรีรัตน์  ชัยฤทธิ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นายจรัล  กมลลัตนาสิต
2. นายสมพงษ์  แซ่โซ้ง
3. นายอนุพงษ์  ดิษบุรี
 
1. นายสถาพร  คำบุญมี
2. นางรจนา  โพทอง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชญานันท์  กาฬภักดี
2. นางสาวชาริสรา  สารีนนท์
3. นางสาวอาจารียา  อาจศัตรู
 
1. นายประยูร  จิระเดชประไพ
2. นางชนิศา  จิระเดชประไพ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงปฏิณญา  เนียมใย
2. เด็กชายมณฑิรา  ประจวบวัน
3. เด็กหญิงวาสนา  นวลนิ่ม
4. เด็กชายวุฒิพันธ์  กุลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงศิลป์
6. เด็กหญิงแสงดาว  กันณะสา
 
1. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
2. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
3. นางอุดมลักษณ์  อภิชาตยานนท์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายตะวัน  พรมพรสวรรค์
3. เด็กชายนพกร  ถมทอง
4. เด็กชายนภดล  ถมทอง
5. เด็กชายภาสกร  แพอยู่
6. เด็กชายไกรสร  แสนเฮ้อ
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษณะ  ชมเชย
2. นายจิรศักดิ์  สำราญ
3. นางสาวณัฐนิชา  พลรักษา
4. นางสาวนันทนา  กองล้อม
5. นายพลพล  ปังอุทา
6. นางสาวสุกัญญา  บุญน้อย
 
1. นางนัทธมนกาญจน์  จูนก
2. นางสาววรรณา  โกตะมะ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. นายณัฐพงษ์  พลอาภา
2. นางสาวน้ำเพชร  เอกวัฒน์
3. นางสาวปฐมพร  สายชาลี
4. นางสาวพัชรี  เอี่ยมโอด
5. นางสาวรลิสา  เพชรเภรี
6. นายวรนนท์  หนองหลวง
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อุตสาทา
2. เด็กหญิงศรีอาภา  ทองระอา
3. เด็กหญิงเอมวลี  อุดถา
 
1. นางดรุณี  คำสีสังข์
2. นางสาวปิยธิดา  วงศ์ประสิทธิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แว่นแก้ว
2. เด็กชายวัฒนา  มีมา
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  ชลพิทักษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางวรากร  น่วมถนอม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นางสาวขนิษฐา  สอาดละออ
2. นางสาวสงกรานต์  เชิงเอี่ยม
3. นางสาวสร้อยสุวรรณ  กิจประจักร
 
1. นางสาวพิมพ์รพัส  ทุ้ยแป
2. นางพิมพ์ขวัญ  สุวรรณชุติกุล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกานต์จุติ  สีดาคำ
2. นางสาวรุ้งทราย  พุ่มไสว
3. นางสาววันวิศา  กาเรียน
 
1. นางสาวสรัญญา  โกสุมา
2. นายชัชชวรรษณ์  เพ็ชรแก้ว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา   โดรณ
2. เด็กหญิงภัทรา  พุปชา
3. เด็กหญิงวราพร  พลสมบัติ
 
1. นายสุพิน  โจ้กุล
2. นายอุทาน  คุณยงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หมดใส
2. เด็กหญิงนฬาภรณ์   ดิษสวน
3. เด็กชายปิ่นโชค   ตั่นปิน
 
1. นายชนะภัย  ศิริเจริญ
2. นายเก่งกาจ  ซ่อนกลิ่น
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายชลธาร  คงประจักษ์
2. นายชาญณรงค์  อิทร์แพ่ง
3. นายราเชน  แสวงทรัพย์
 
1. นายสุพิน  โจ้กุล
2. นายอุทาน  คุณยงค์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชัญญาลักษณ์  โพธิ์มาก
2. นางสาวธัญญารัตน์  เมืองนาคิน
3. นางสาวสุพรรษา  หงษ์ทอง
 
1. นายเอกลักษณ์  ผลพระ
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญา  พรมเสน
2. เด็กหญิงคนิดฐา  เนียมหอม
3. เด็กหญิงนิตญา  สงสุข
 
1. นางสาวมินนา  มูลประสิทธิ์
2. นางสาวนิศากร  ชมภูนุช
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กชายพงศกร  รวมทรัพย์
2. เด็กหญิงเกสรา  รอดไพรี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  พุ่มพัว
 
1. นางจันทนา  ป้อมลอย
2. นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวณัฏฐวัณย์  ทั่งพรม
2. นางสาวฟ้าใส  วงค์ทองจันทร์
3. นางสาววรรณิสา  แจ้งจบ
 
1. นางสาวสรัญญา  โกสุมา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นางสาวพรวิลัย  สุขแสง
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  วิเศษศักดิ์ภักดี
3. นางสาววรัญญา  อินเมฆ
 
1. นางสาวมินนา  มูลประสิทธิ์
2. นางสาวนิศากร  ชมภูนุช
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงดวงใจ  แสงสาย
2. เด็กชายธนาวัฒน์  ท้าวแข็ง
3. เด็กหญิงภัทรา  เกตุขุนทด
 
1. นางสาวธนาภัทร  หัตถบูรณ์
2. นางสาวพัทธนันท์  ชูเจริญ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายวรเดช  นาแพงสอน
2. เด็กหญิงศุภมาส  เหมือนอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไพโรจน์
 
1. นางจิตติมา   เปียมาลย์
2. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวณัฐกรานต์  โพธิ์โต
2. นางสาวพิริยา  นาคพงษ์
3. นางสาวอภิญญา  ภุมมา
 
1. นางฉวีวรรณ  ดาวเรือง
2. นางสาวกรกนก  คลังเงิน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ขันลิวุฒิ
2. นางสาวรัตตวัลย์  บุญเลิศ
3. นางสาวอำพร  ตระกูลศรี
 
1. นางสาวปัทมา  บุญเจริญพงศ์
2. นายทัศนัยน์  ทึงขำ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยา  จูด้วง
2. เด็กหญิงจักษณา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วิชนี
 
1. นางสาวยุบลวดี  ลุสมบัติ
2. นางสาวสมพร  พิลาลี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงดวงดาว  วงค์พุฒ
2. เด็กหญิงปีย์วรา  อยู่ดี
3. เด็กหญิงฤทัย  มามีศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีธนู
2. นางรุ่งราตรี  ใยทอง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวสมนึก  เขตวิทย์
2. นางสาวสุพรรษา  รอดประเสริฐ
3. นางสาวเมษา  นวนสาลี
 
1. นางคนึงนิจ  ชัยมี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาววิภาวรรณ  นิลมุข
2. นางสาววิใด  ไตรภพ
3. นางสาวศศิชา  เสือด้วง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทนีย์  ปุ๊ดภาษี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกษิรา  พิลึก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์แรม
3. เด็กหญิงทานตะวัน  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวน้ำหวาน  เพชรบูรณ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยม่วง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  เอมพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา   ถาวร
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มาน้อย
 
1. นางสาวพรพรรณ  มหึมา
2. นางสาวนันทิดา  ฉัตรทอง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 1. นางสาวจันจิรา  มั่งจีน
2. นางสาวจันทมาศ  มั่งจีน
3. นางสาวทิพย์เกสร  แช่มศิริ
 
1. นางสาวพิมพ์รพัส  ทุ้ยแป
2. นางพิมพ์ขวัญ  สุวรรณชุติกุล
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นายพลวัฒน์  ทองดี
2. นางสาวสายฝน  ทองสุขดี
3. นางสาวหัสดี  รำสันเทียะ
 
1. นายนภดล  ที่ปรึกษา
2. นางศศินภา  ที่ปรึกษา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชา  ถิ่นแดง
2. เด็กชายณัฐพล  สีดาชะมา
3. เด็กชายพลพงษ์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางฐิติรัตน์  แสนทิ
2. นางสาวสุทธิดา  ก้อนสมบัติ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  หมานพัฒน์
 
1. นายวิชัย  พลับดี
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจามจุรี  นาคโควงษ์
 
1. นางสาวได้พร  คันธวัน
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  เทศแจ่ม
 
1. นางสาวนฤมล  แสงทอง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  จันทะเสน
 
1. นางสาวเกศแก้ว   พุ่มขจร
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จินบุรี
2. เด็กหญิงอังคณา  จันทร์ไพโรจน์
 
1. นางปณิดา  พนมวัน
2. นางสาวนฤมล  แสงทอง