หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายชนะ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นายจำนง อินทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายสมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายชาติชาย ระวังภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นายเอก วิวัฒน์พงษ์ ครู คศ.1 โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายผจญ จันธิดา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นายชลอ สระทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางละเอียด โชติน้อย ครู คศ.1 โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายอาทิตย์ อยู่ปรางค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นายอามร โสภานุสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายสมชาย อังสุโชติเมธี ผู้อำนวยการ โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางพรประภา งามประดับเลิศ ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายไพทูล เถาตะมะ ครูชำนาญการ โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
24 ว่าที่ร้อยตรีบุญเพชร ด้วงมูล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางสุรชา บุรุษศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางณิชาภา เพิ่มสมบัติ ครูชำนาญการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางสุดใจ วัฒนศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายอดิศักดิ์ วงศ์ยุทธนานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายสุจิตร ต๊ะศรี นักการภารโรง โรงเรียนคลองลานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายพงษ์เทพ นาคอ้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายบูรพา พรหมเจียม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะเลขานุการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
32 นายสุนทร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะเลขานุการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
33 นางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะเลขานุการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
34 นางไพรินทร์ เหมบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะเลขานุการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
35 นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะเลขานุการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
36 นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะเลขานุการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
37 นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะเลขานุการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
38 นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะเลขานุการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
39 นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ ครู โรงเรียนว้ชรวิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
40 นางสาวนิโลบล เหล่าเขตกิจ ครู โรงเรียนว้ชรวิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
41 นางตวงรัตน์ อ้นอิน ครู โรงเรียนว้ชรวิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
42 นางวัลภา อินหลวง ครู โรงเรียนว้ชรวิทยา คณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
43 นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชนพ. สพม.41 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
44 นางบัวเรือน พงษ์เสือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพม.41 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
45 นางดวงเดือน ชูโชติ เจ้าพนักงานธุรการ สพม.41 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
46 นางสาวอรุณประไพ แก้วคูณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพม.41 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
47 นายหยก มีผิว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.41 คณะกรรมการสรุปและรายงานผล
48 นางสาวกังสดาล หงษ์น้อย ครู โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผล
49 นางทัศนีย์ อ่วมโพธิ์ ครู โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผล
50 นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.41 คณะกรรมการสรุปและรายงานผล
51 นางพัชรินทร์ อ่วมสถิตย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.41 ประชาสัมพันธ์
52 นายหยก มีผิว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.41 ประชาสัมพันธ์
53 นางสาวกังสดาล หงษ์น้อย ครู โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]