หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kpt41

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายรังษี พิมขาลึโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
2. นายรุ่งกมล พะโยมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทร รอกลางโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมหมาย กรพิทักษ์โรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
5. นายมนัสชัย แจ่มจรโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
6. นายสุทธิวงศ์ คำกล่อมโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
7. นายชาตรี ศรีม่วงวงค์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
8. นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
9. นางสาวนิโลบล เหล่าเขตกิจโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ พิมพาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายฌานัณท์ นิลเศษโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นายปฏิฬ นาคทองโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
4. นายสมานพันธ์ คำชูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางณิชาภา เพิ่มสมบัติโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประโรม พลาพลโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
7. นางดวงดาว บดีรัฐโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
8. นางตวงรัตน์ อันอินโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
9. นางวัลลภา อินหลวงโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางศิวพร สุภาพพูลโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณีโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. นายบัณฑิต จันทร์ภู่โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุธีร์ วิชาพรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายทัพไท พร้อมเพรียงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
6. นายณัฐพล เต๋าทองโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณีโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
2. นายบัณฑิต จันทร์ภู่โรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธีร์ วิชาพรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพัชรี พิมพาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางนงนุช โฉมนาคโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
3. นางธนพรรณ ปรางโท้โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายมงคล สุขีลักษณ์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางอารี พินิจชัยโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจันลดา สังข์ยกโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางสาวบุษบา แก้วกันทาโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นางสายฝน ดีเลิศโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรดิษฐ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางปาริชาติ ใจการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทิมา แก้วศรีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางน้ำเพชร บัวสำลีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางสาวศรีสุรีย์ ทองสีอ่อนโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ สิงห์ทองโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทักษ์ บุญญาสิทธิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมชาย วุฒิพันธุ์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ สิงห์ทองโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ทองรวมโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
5. นายรณภพ ยศบรรเทิงโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ สุขแก้วโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย วุฒิพันธุ์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นายรณภพ ยศบรรเทิงโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมชาย วุฒิพันธุ์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายภิญโญ สุขแก้วโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายรณภพ ยศบรรเทิงโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ ฟักแก้วโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสินชัย ประเสริฐดีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นางสุดา ยศบรรเทิงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพินิจ นุชสวาทโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายนพฤทธิ์ ฟักแก้วโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดา ยศบรรเทิงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุรีย์ ทองสีอ่อนโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายพิพัฒน์ โสรัตน์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์เดช ดอกแก้วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
5. นางสาวณัฎธยาน์ ภุมมาโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ โสรัตน์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
2. นายธนภูมิ ต๊ะสินธุโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายณรงค์เดช ดอกแก้วโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
5. นางสาวณัฎธยาน์ ภุมมาโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางน้ำเพชร บัวสำลีโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายธนภูมิ ต๊ะสินธุโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายภูวดล สังขพาลีโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
4. นายประทีป ขันกสิกรรมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาฎ ทองมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายทนง คงรอดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายสุมิธ อุ่นแก้วโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
5. นายมนต์ชัย เชาวลิตโรจน์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวอนงค์นาฎ ทองมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นายทนง คงรอดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
3. นายสุมิธ อุ่นแก้วโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
4. นายมนต์ชัย เชาวลิตโรจน์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางเสน่ห์ ภู่สวาสดิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายกวีศิลป์ สายคำทรโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นายสุรัติ ช่างย้อมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา ปานเหง้าโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางเสน่ห์ ภู่สวาสดิ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรัติ ช่างย้อมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา ปานเหง้าโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
3. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางจุไร นักปี่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวดารัตน์ กำจรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นางสายใจ พวกดีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อาสาสู้มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
4. นายพลากร ทิพย์มาลามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ประธานกรรมการ
2. นายกรรมการภายนอก ๑โรงเรียนกรรมการ
3. นายกรรมการภายนอก ๒โรงเรียนกรรมการ
4. นายกรรมการภายนอก ๓โรงเรียนกรรมการ
5. นายกรรมการภายนอก ๔โรงเรียนกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ประธานกรรมการ
2. นายกรรมการภายนอก ๑โรงเรียนกรรมการ
3. นายกรรมการภายนอก ๒โรงเรียนกรรมการ
4. นายกรรมการภายนอก ๓โรงเรียนกรรมการ
5. นายกรรมการภายนอก ๔โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ประธานกรรมการ
2. นายกรรมการภายนอก ๑โรงเรียนกรรมการ
3. นายกรรมการภายนอก ๒โรงเรียนกรรมการ
4. นายกรรมการภายนอก ๓โรงเรียนกรรมการ
5. นายกรรมการภายนอก ๔โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ประธานกรรมการ
2. นายกรรมการภายนอก ๑โรงเรียนกรรมการ
3. นายกรรมการภายนอก ๒โรงเรียนกรรมการ
4. นายกรรมการภายนอก ๓โรงเรียนกรรมการ
5. นายกรรมการภายนอก ๔โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปริญ กระต่ายทองโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายชาคริต อินทะชุบโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นายรัชศักดิ์ เดชขจรโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสวก จินดาวงศ์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชาคริต อินทะชุบโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
2. นายเสวก จินดาวงศ์โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญ กระต่ายทองโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นายรัชศักดิ์ เดชขจรโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายธงชัย สารมะโนโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
2. นายธงชัย สารมะโนโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พลอาจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร พลอาจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
3. นางสุรางค์ พลบำรุงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นายรชฏ รังสิมาภาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธนัญญา สุขรัตน์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
3. นางสุรางค์ พลบำรุงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นายรชฏ รังสิมาภาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธนัญญา สุขรัตน์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ กกขุนทดโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายวจนะ แพ่งสภาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนวัต ทัพชุมพลโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
2. นายบรรพต เนื้อไม้โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ตำมะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายสราวุฒ มนัสสาโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนวัต ทัพชุมพลโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
2. นายบรรพต เนื้อไม้โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ตำมะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นายสราวุฒ มนัสสาโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดฐพงศ์ ณ อุบลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยสวรรค์ วรอินทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดฐพงศ์ ณ อุบลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริพร อิ่มสุขศรีโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยสวรรค์ วรอินทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ตำมะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
5. นางสุรางค์ พลบำรุงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ ขันแข็งโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. ว่าที่พันตรีอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ ฝ่ายสมบัติโรงเรียนสักงามวิทยากรรมการ
4. นางสุรางค์ พลบำรุงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย ตำมะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ยิ่งคิดโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายดฐพงศ์ ณ อุบลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายรัชศักดิ์ เดชขจรโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายดฐพงศ์ ณ อุบลโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นายรัชศักดิ์ เดชขจรโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางดารากรณ์ ขุนมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางดารากรณ์ ขุนมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางดารากรณ์ ขุนมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายดารากรณ์ ขุนมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นายสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
3. นางดารากรณ์ ขุนมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ บุตโรบลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ไพฑูรย์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางสาวกฤติยา ยองทองโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จงสวัสดิ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางดารากรณ์ ขุนมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
5. นายสุวิมล ภูนครโรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐธยาน์ บุตโรบลโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายดำรงศักดิ์ ทองหล่อโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางปาริชาติ แสนสมบัติโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกรวี วรฤทธิ์โรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางจิราภรณ์ พุทธสารโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุขมลโรงเรียนกรรมการ
2. นายยงยุทธ อินทร์สำเภาโรงเรียนกรรมการ
3. นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดีโรงเรียนกรรมการ
4. นายจุมพล น้ำสังข์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ปิ่นประภาโรงเรียนกรรมการ
6. นางเกศกาญจน์ จันปอภารโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ สุขสมโรงเรียนกรรมการ
8. นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์โรงเรียนกรรมการ
9. นางจุฬาพัฒน์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
10. นางรุ่งแสง กลิ่นบัวโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอดุล เอี่ยมลออโรงเรียนกรรมการ
2. นายอุดม เรื่อศรีจันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายบุญเลิศ เทพสกุลโรงเรียนกรรมการ
4. นายบัลลังก์ ฉิมพาลีโรงเรียนกรรมการ
5. นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ดีโรงเรียนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา ภู่ฤทธิ์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางสาวนพภัสสร หรรษาโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงฤทัย เพิ่มผลโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
4. นายจรูญ สารสิงห์โรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ แสนทิโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวชฎาพร หนองหลวงโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นายวิทวัส แสงแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสมจิตร หุตะเสวีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนิษฐา อินทะสีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
2. นายยุทธนา บาอินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ ชัยมงคลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา ไชยทองเครือโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไกรลาศ แก้วเก่าโรงเรียนวังแขมวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกังสดาล หงษ์น้อยโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ สงคุ้มโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรัชญาพร มะยมหินโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤติดา รัตถาโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคุณากร อิ่มเนยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นายฐิติกร ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพรโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
2. นางสาวปวีณา นากรัตน์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาคโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรายุทธ จันทร์ต้นโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายปริญญา วิชัยโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอรุณ ยอดนิลโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ศรีท้วมโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
3. นางสาวภาวิช คนดีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
4. นายวีรหาญ รัตนวีรพงษ์โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภัทรพล เมฆพินธ์โรงเรียนวังไทรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพา วรรณสมัยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดใจ วัฒนศิริโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วงโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
5. นายวาสนา อินทะเรืองศรโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธุ์ ทิพย์นาวาโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุโณทัย ธนูชัยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิติยาภรณ์ ป้อมคำโรงเรียนนครไตรตรึงษ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรพร ดาวเรืองโรงเรียนโกสัมพีวิทยากรรมการ
2. นางพิมพ์ลฎา นนทะภาโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัณปภากร จันธิดาโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
4. นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรีโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางสาวนารีนาถ ส่องสว่างโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรชนก จันทร์เดชโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
4. นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยมโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ระถาพลโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์โรงเรียนวัชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโศภิษฐ์ สวนปลิกโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์โรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
5. นายนลทวัฒน์ พันธู์เฮงโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา เมฆีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอริสรา แสนแก้วโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นางพรรณนิภา แก้วลังกาโรงเรียนหนองกองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปุณธิชา มาเนตรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เย็นฉ่ำโรงเรียนวังไทรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุทธวดี สุขสินธารานนท์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางนรินทร์ มิตรสินพันธุ์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
2. นางธิดามาศ สถิตย์อยู่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนิรุตติ์ ผาริโนโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางนุชนารถ ขุมเพ็ชรโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ยอดนครจงโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางปวริศา เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายฐานันดร์ แย้มนิลโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
6. นายประเวช น้อยจันทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
2. นางปวริศา เรืองชัยศิวเวทโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์โรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
4. นายฐานันดร์ แย้มนิลโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ เถาตะมะโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
6. นายประเวช น้อยจันทร์โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวินัย อ่อนน้อมโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
2. นางอมรวรรณ ยัญญพิทย์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายณัฐภัทร ปุกลางดอนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชรี จุฬพันธ์ทองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวินัย อ่อนน้อมโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
2. นางอมรวรรณ ยัญญพิทย์โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นายณัฐภัทร ปุกลางดอนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชรี จุฬพันธ์ทองโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประณต หล้าทาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
2. นายวุฒิไกร อุยตระกูลโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
3. นายสมโภชน์ แก้วเทียนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
4. นายประยูร จิระเดชประไพโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประณต หล้าทาโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมโภชน์ แก้วเทียนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
3. นายประยูร จิระเดชประไพโรงเรียนวัชรวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนัทธมนกาญจน์ จูนกโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
2. นางสาวศิริณา นาคน้อยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางฉลอง ลี้ตระกูลโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นางจันทนา ป้อมลอยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนัทธมนกาญจน์ จูนกโรงเรียนปางศิลาทองศึกษากรรมการ
2. นางสาวศิริณา นาคน้อยโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
3. นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวน้ำหวาน เพชรบูรณ์โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางฉลอง ลี้ตระกูลโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทนา ป้อมลอยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ คงไทยโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทองโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุษบา บูชาอินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายพชร พิมพ์วาปีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
5. นายสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัยโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงศักดิ์ คงไทยโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางพรประภา งามประดับเลิศโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุษบา บูชาอินทร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายพชร พิมพ์วาปีโรงเรียนพิไกรวิทยากรรมการ
5. นายสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัยโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ นาคอ้นโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
2. นายเสรี สินสิงห์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุพิน โจ้กุลโรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
2. นายพงษ์เทพ นาคอ้นโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากรรมการ
3. นายเสรี สินสิงห์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางละเอียด โชติน้อยโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
2. นางศิริพร บุญมาสอนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ ดาวเรืองโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางสาวสรัญญา โกสุมาโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นางสาว่ีพัชราณี วณิชยานันต์โรงเรียนสลกบาตรวิทยากรรมการ
4. นางสุดใจ วัฒนศิริโรงเรียนคณฑีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวออมสิน วินิจมนตรีโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
2. นางคนึงนิจ ชัยมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรกนก คลังเงินโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
4. นางวันวิสา พวงสุมาลีโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
5. นางดรุณี คำสีสังข์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวกรกนก คลังเงินโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางคนึงนิจ ชัยมีโรงเรียนทุ่งทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาวออมสิน วินิจมนตรีโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
4. นางดรุณี คำสีสังข์โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ เดชโนนสังข์โรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
6. นางวันวิสา พวงสุมาลีโรงเรียนระหานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสายพิน ปรักมาสโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร พานชัยโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
3. นายธนนนท กัญญาทองโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กรรมการ
4. นางสุภา สินสิงห์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสายพิน ปรักมาสโรงเรียนขาณุวิทยากรรมการ
2. นางสุภา สินสิงห์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร พานชัยโรงเรียนคลองลานวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุรีลักษณ์ อินสุยะโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทนา ป้อมลอยโรงเรียนโค้งไผ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธภา อุดแก้วโรงเรียนลานกระบือวิทยากรรมการ
2. นางพิมพ์ขวัญ สุวรรณชุติกุลโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วงโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางธนพร เอมดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางธนพร เอมดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางธนพร เอมดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
2. นางธนพร เอมดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางละมูล เหล่าทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวธัญรดี พากเพียรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]