รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายธิติบดินทร์  ดวงคำมูล
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ทำของดี
 
1. นายไกรสิทธิ์  ปันวัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายอนุชิต  ปัญญาหลง
2. เด็กชายเฉลิมลาภ  ไชยโคตร
 
1. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 1. เด็กหญิงบัวไข  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  คำละ
 
1. นางสาวอชิรญา  จัดของ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายนนทนันท์  นันทวาศ
2. เด็กชายวรัญชิต  สุโกมล
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชัยวุฒิ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติธนพล  ปันต๊ะ
2. เด็กชายเฉลิม  แซ่ย่าง
 
1. นายเสฐียรพงษ์  จีนมะนี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายวัชรเกียรติ  มัฆวาฬ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ชัยชะนาญ
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธงทอง  สุทธิพันธุ์
2. เด็กชายมกรธวัช  กุลพงษ์
 
1. นายวศิน  มังคลาด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กันทับ
2. เด็กชายชัยธัช  มาลัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยา
4. เด็กหญิงอนุธิดา  สิงห์ต๊ะนะ
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ระจันทร์
 
1. นางสาวปพิชญา  ภูธร
2. นายสิทธิศักดิ์  แสนเขื่อน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลนิชา  ชัยประหลาด
2. เด็กหญิงธัญญาพร  พุทธิมา
3. เด็กชายภูเบศธ์  สร้อยแก้ว
4. เด็กหญิงมนัญชยา  จรรยา
5. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยแก้ว
 
1. นางแสงอรุณ  กุมมาลือ
2. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เชยบาน
3. เด็กหญิงสุชาดา  สามนวล
4. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไชยวงค์คำ
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุขเกษม
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นางสาวตวิษา  มูลทาทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงชนิดา  แซ่ทุ่ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำจุ่ม
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศุภลักภักดีสกุล
4. เด็กหญิงลดา  เกิดสุข
5. เด็กหญิงเปลมลัดดา  กาวีวน
 
1. นายสุธี  ดวงโสภา
2. นางสาวจันทร์ศิริ  ช่างเขียน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายคำแสง  คำวงค์
2. นายณัฐพล  อุยรัตนโสภณ
3. นายประมวล  บุญธรรม
4. นายมลทิพย์  จันทร์ต๊ะ
5. นายอินทัช  นาบุญ
 
1. นายธีรยุทธ  ผจญมาร
2. นายตรรกพงษ์  ธรรมรังษี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายทศพล   รินใจ
2. นางสาวบุณยาพร   รู้งาน
3. นางสาวปริยานันท์   คำปันวงค์
4. นายพบธรรม   สิทธิราษฎร์
5. นางสาวสิริวิมล   ใจดี
 
1. นายวรากร  ปัญญาคำ
2. นายปฏิญาณ  หลาบมาลา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายทัศนกิจ  ชุ่มมงคล
2. นายธนภัทร  สุวรรณทา
3. นายธนวัฒน์  สุวรรณทา
4. นายวริศ  ทาเอ้ย
5. นายศุภกิตติ์  อุทธิยา
 
1. นางอาริยา  จิตรมิตร
2. นางสาวปราณี  วงค์ชัย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ถามูล
2. นายชีรวัตร  แซ่มั่ว
3. นายณัฐพล  ดีบัง
4. นายณัฐวุฒิ  บุญเทียม
5. นางสาวพรนภา  คำลือ
 
1. นางกมลพรรณ  เขื่อนเพชร
2. นางทิพวรรณ  ปันมิตร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายนาราวัสส์  คำพุธ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชาติงูเหลือม
 
1. นางสาวราตรี  ช่างปัด
2. นางปิยาพัชร์  ชาติชำนาญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงนิชาภา  คำทา
2. เด็กชายอลงกรณ์  แซ่จิว
 
1. นายประชา  วงค์ศรีดา
2. นางบุษบา  ปัดภัย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายนิกร  วงค์ษา
2. เด็กหญิงอวัศยา  รินนายรักษ์
 
1. นางสาวจันจิรา  วงค์เพ็ญ
2. นางปรียาภรณ์  ศรีนันตา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เชยบาน
2. เด็กชายนวัตกรณ์  จันทร์วัน
 
1. นางอมรรัตน์  สมศักดิ์
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายพงศธร  พุทธา
2. นางสาวสุกัญญา  วรรณจักร์
 
1. นางเพ็ญจันทร์  สมทอง
2. นางสิงห์ทอง  ชาวคำเขต
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  ไชยวุฒิ
2. นางสาวธรรมพร  ธรรมขัน
 
1. นางอุไรวรรณ  เปล่งรัศมี
2. นางนฤมล  หลองทุ่ง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายกิตติธัช  เชยบาน
2. นางสาวธนัญญา  วงค์เวียน
 
1. นายชัยนันท์  จินะพรม
2. นางสายพิน  วงษารัตน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายศุภฤกษ์  ชัยยา
2. นางสาวอนัญญา  ตุ้ยสมุทร
 
1. นางแสงจันทร์  นันตรัตน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายธีรภัทร  คำพีระยศ
 
1. นายชลาพันธ์  ดวงปากดี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เทพนุ
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิตฐิตา   คำเหลือง
 
1. นายกบินทร์  เตชวงศ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวนพลักษณ์  ยารังษี
 
1. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอนงนาฏ   จุลเลศ
 
1. นายคมสัน   ลาภใหญ่
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกมลภัทร  ชัยชะนะ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายคมสันต์  ยามี
 
1. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายโภคิน  ทองพูล
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  วรรณโสภา
 
1. นายเกียรติไกร  ทนันชัย
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายอามือ  เพียมือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุวนันท์  เรืองอร่าม
 
1. นายมนต์  ราชคม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงตุ้ย  คำเงิน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  อินต๊ะชุ่ม
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวศิวนันท์   อานุ
 
1. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวณัชนิช  หล่ายนาสาร
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงค์คำแดง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายไชยอนันต์  จันต๊ะนัน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวพรรณี  แมกู่
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาคำ
 
1. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ก้างยาง
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวทิฆัมพร  ชัยวุฒิ
 
1. นายบริสุทธิ์  อักษรดิษฐ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  นันต๊ะภาพ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  ปัดสี
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  เรือนคำ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายอานนท์  สุตะวงค์
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดยี
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงศิวนารถ  จันทร์ทา
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ราชดี
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 1. สามเณรจิรชีพ  แซ่ว่าง
 
1. พระประพนธนัย  เอื้องคำ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายบดินทร์  เชอมือ
 
1. นายฐิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา  ธิจินะ
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  ดอนทอง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายเมธาสิทธิ์  ไชยยะ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สังวาลไพร
2. เด็กหญิงชาลิสา  บุญมา
 
1. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
2. นางสาวชัญญาภรณ์  หล่อเสถียร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  สุปินชมภู
2. เด็กหญิงพิไรพร  เตอเช
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ลิวันดู
2. เด็กชายศุภกร  บุญเรือง
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 1. สามเณรวิชัย  บุญเกิด
2. สามเณรสุรศักดิ์  สุขจางเจริญ
 
1. พระประพนธนัย  เอื้องคำ
2. นายจาคี  ธรรมใจ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายขวัญชัย  ชุลีกรเมตตา
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวเสาวนีย์  เบ่อเชกู่
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายอชิระ  จุ่มอิ่น
 
1. นายธวิทย์  วุฒิ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวคำผอง  บัวจันทร์
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายเพชรายุธ  เจริญวงศ์
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ผิวผ่อง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  เกตุสาคร
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววาสนา  คำลือ
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายวิษณุกร  ใจฟอง
2. เด็กชายสิงหา  จอมแปง
3. เด็กชายอภิรักษ์  คำมาอ้าย
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
2. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายปารเมศ  สุวรรณดี
2. เด็กชายพีระพัฒน์  นาทองมูล
3. เด็กชายเมธี  นามะณีวรรณ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายวรวัฒน์  ค่าแก้ว
2. นางสาวสร้อยระย้า  เต่านันท์
3. นางสาวสุภาวิณี  ไชยบุญเรือง
 
1. นายบริสุทธิ์  อักษรดิษฐ์
2. นายชนะพงษ์  ถาวร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายพีรภัทร์  หงษ์คำ
2. นายภาสกร  จีนแก้ว
3. นายอุทัย  คำจ้อย
 
1. นายอดุลย์  สลักลาย
2. นายภักดี  ไชยวรรณ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวกรรณิการ์  แลเชอกู่
2. นายอาดือ  เมอโป
3. นายอำนาจ  เบียกากู่
 
1. นางกุหลาบ  เกิดสิน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายธนกร  ทะรินทร์
2. นายนพดล  ปัญญาราช
3. นายอนุรักษ์  ปวนคำ
 
1. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
2. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ขุนวงศ์
2. นางสาวจิตรธิพร  พุทธปัญญา
3. นางสาวรามินทร์  ชุ่มมงคล
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายชาคร  คำสวน
2. นายชินดนัย  พรมคำปา
3. นายภูมินทร์  ใจจริม
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
2. นายสุริยนต์  แสนคำรักษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายทฤษฎี  แก้ววันดีธนโชติ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายธรรมนูญ  ปันทะยม
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงจารุวรี  วิลัย
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เย็นสุขศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายปรีชา  ปราโมทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวทองดี  คำแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  ชื่นใจ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายนลนฤทธิ์  ดวงอาสง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ทาปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ศรีนาวงษ์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายปรีชา  ปราโมทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายธีรนัท  เงินสัจจา
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กาวิละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  แก้วดำ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายปรีชา  ปราโมทย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวกรวิกา  พรมเทพ
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  ภาครัมย์
 
1. นายดวงฤดี  บุญเรือง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวจิรประภา  ไชยวงค์
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปอแฉ่
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  เพ็ชรใจศักดิ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงเจียหญิง  ลี
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธัมมนาถ  วงค์ธิดาธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวรวิสรา  ปิมปา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  เถิงคำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงแวว  อะพา
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายธัมมนาถ  วงค์ธิดาธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวอาแพ  เบกากู่
 
1. นายอนุรักษ์  เอกอาภรณ์ภิรมย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายสหัสวรรษ  เทพภิบาล
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายสัภยา  สิงห์อ้าย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายวรเมธ  นิลสนิท
 
1. นายกิตติ  โพธิสิทธิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงงามสิริ  ธรรมโคร่ง
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายดนุพร  เทพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จั๋งเจริญ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายคีตพัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวปรียาภัทร  ริทะยะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสาร์เจริญ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายสันติสุข  ศุลกะนุเคราะห์
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ทะริยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายพลตรี  แซ่ตั้ง
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายเหนือภูมิ  สาทะ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายอทิตยพนต์  สาแก้ว
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายเจนณรงค์  เรือนคำ
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  อุ่นแสง
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวนีรนุช  ทะนันไชย
2. นางสาวบุรัสกร  เทวดุลย์
3. เด็กชายปิยภัคดิ์  สีดาน้อย
4. นางสาวรวิสรา  ปิมปา
5. นางสาววรรณพร  ยาละ
6. นางสาววันสิริ  สิทธิแก้ว
7. เด็กชายศักย์ศรณ์  ปิมปา
8. เด็กชายสถาพัฒน์  สาวิวัตร
9. นางสาวเกิดสิริ  สิทธิแก้ว
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
2. นางสาวอังคณา  ละออ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เขื่อนวัง
2. เด็กหญิงณัฐธิณี  สิทธิขันแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มาเยอะ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  คำพะวา
5. เด็กหญิงภูริชญา  แหลมจัด
6. เด็กหญิงภูวนิดา  สินมณี
7. เด็กหญิงมัณฑนา  ไชยเขียว
8. เด็กหญิงรัตนา  แซ่โซว
9. เด็กหญิงศศิลักษณ์  โตด้วง
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเป็ง
11. เด็กชายหนุ่ม  อุ่นคำ
12. เด็กชายอชิตพล  กาบจอก
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ปินตาคำ
14. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ศรีโพธิ์
15. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  อภิวรรณ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
2. นายจรูญ  เขนย
3. นางสาวภัทราภรณ์  อารีย์
4. นายทนันชัย  จันทร์หล้า
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายจารุเวศ   ทิตต์กาล
2. เด็กหญิงดาวดี   แซ่ว่าง
3. เด็กชายประสิทธิ์   หมื่อโป
4. เด็กชายสรายุทธ์   แสงอุดมสุข
5. เด็กชายอาทิตย์   อุ่นแม
6. เด็กชายโยฮัน   เยอเสาะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
2. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
3. นายปิยะณัฐ  รัตนวิมล
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายชัชนันท์  เหล่าประเสริฐ
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ท้าวทิพย์
3. เด็กชายวรวิวัฒน์  สิงห์ทอง
4. เด็กชายศักรินทร์  เชียงแรง
5. เด็กชายสิรภพ  มาเทพ
6. เด็กชายเทวฤทธิ์  คำเขียว
 
1. นายกริช  บุญนิล
2. นายสุริยา  เสนาดี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัตร์  ยาสมุด
2. เด็กชายชัยนันท์  ธรรมมา
3. เด็กชายธีราทร  เทพรักษา
4. เด็กหญิงบุษราคัม  หงษ์ทอง
5. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดมณี
6. เด็กชายพันธ์ตกานต์  พลวัง
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
2. นางสาวจิราภา  ทองเมือง
3. นางสาวนฤมล  อุ่นเรือน
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจักรินทร์  โรจนภิศิทย์
2. เด็กชายธนสาร  กฤษ์ใหญ่
3. เด็กหญิงพลอยงาม  วงศ์ปันนา
4. เด็กชายรพีพล  ริยาพร้าว
5. เด็กหญิงวทันยา  สมศักดิ์
6. เด็กหญิงวินิตตรา  แสงสร้อย
 
1. นายแมน  ตนภู
2. นางอัญชิษฐา  ตนภู
3. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  กรฐปนา
2. นายชีรวัตร  แซ่มั่ว
3. นางสาวธันยมัย  รุ่งแสง
4. นายนวพล  พรมธาดา
5. นายศรราม  งามดี
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
2. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
3. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กชายกฤตภัค  ชัยวรรณะ
2. นางสาวฉันท์สินี  อินทะสอน
3. นายธีรพงศ์  จุ้ยกระโทก
4. นายนารเมธ  ศุภเมธศิลป์
5. นายวรกันต์  ยงยืน
6. นายสมชาติ  ไชยลังการ
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
2. นางสาวปิลันทนา  พรหมขัติเเก้ว
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวชลิดา  ปากหวาน
2. นายณัฐชนน  รักสกุล
3. นายธนชัย  แสนช่างไม้
4. นายบพิตร  ปินตาดวง
5. นายบรรณสรณ์  สิทธิโชติ
6. นายรัฐศาสตร์  อุดมเพิ่มทรัพย์
 
1. นายกิติพงษ์  กล้าจริง
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายธานินท์  ซาวคำเขตต์
2. นายนายจตุพล   อินทนนท์
3. นายประชาชาติ  วงศ์สัจจะธรรม
4. นายพงศกร  แก้วศรีเวียง
5. นายมนตรี  พรมขจร
6. นายอภินันท์  ใจมุข
 
1. นายยุทธนา  กันทาเดช
2. นายวัฒน  ลาพิงค์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญา  เทพใจ
2. นางสาวกัญญาวี  จินดาธรรม
3. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงจินตนา  วงค์ลังกา
5. นายจีรศักดิ์  ยาวิชัย
6. นางสาวชุติมา  ท่าดีสม
7. เด็กหญิงณัฐพร  ปฏิเสน
8. นางสาวดาลินี  ใหม่กัน
9. เด็กหญิงดี  ทาคำมา
10. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
11. เด็กชายธีรศักดิ์  ต๊ะต้องใจ
12. นางสาวนัธพร  ประธีปพิชัย
13. เด็กชายประภาวิน   เสนางาม
14. เด็กชายปรีชา  มาลัยยะ
15. เด็กหญิงปอย  ไชยหล้า
16. เด็กหญิงพรนภา  ชัยมณี
17. เด็กหญิงพลอย  ชัยลื้อ
18. เด็กหญิงพิมใจ  อาหยี
19. เด็กชายภูชิชย์  มูลสม
20. เด็กชายภูริพัฒน์  ยารังษี
21. เด็กหญิงมลิณี  ใจแปง
22. นางสาวรวิพร  จงธรรมมั่ง
23. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขวาเมืองพาน
24. นางสาวลักขณา  ปินตา
25. นายวรยุทธ  วิสาปา
26. เด็กชายวิจารณ์  คำบุญชู
27. เด็กชายศิริกร  มาเยอะ
28. นางสาวศิริรัตน์  จันทาพูน
29. เด็กหญิงสายฝน   ชมพู
30. เด็กชายสินทร  รินธิรงค์
31. เด็กหญิงสุพรรณี  สีทอง
32. นางสาวสุวัฒนา   สัมพันธ์สิทธิ์
33. นายสุุวิเชษฐ์  เตจ๊ะ
34. นายอดินันท์  สุขเกษม
35. นายอนุวัช  กันทา
36. นายอาทร  รินนายรักษ์
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จินดาธรรม
38. นายเฉลิมชัย   คุณสม
 
1. นายศรัญญู  สุจา
2. นายพงษ์พัฒน์  สิงห์พรหม
3. นายธนาวัฒน์  สุมัชยา
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  วงษารัตน์
2. นายกรวิชญ์  ธรรมราช
3. นายกวินภพ  จิตเกษม
4. นายกองปราบ  สมตัว
5. นางสาวกัญญาณัฐ  บางบ่อ
6. นายกันต์นที  บัวรัตนา
7. นางสาวกาญมณี  ซากาโมโต้
8. นางสาวจณิตา  บริบูรณ์
9. นางสาวจิณโศภิษฐ์  ตั้งชู
10. นางสาวชวัลรัตน์  ฉิมพลี
11. นายณรงค์ฤทธิ์  ชุมภูรัตน์
12. นางสาวณัฐชา  แสนแก้ว
13. นายณัฐพล  จินะราช
14. นายณัฐภัทร  จันทร์หลวง
15. นายณัฐรัชต์  มนัสวิมล
16. นายดนุเดช  จารุณานนท์
17. เด็กหญิงดลณพร  พิมพ์งาม
18. นายดิศวรการต์  ดิศกุล
19. นางสาวธีราพร  สิทธิขันแก้ว
20. นางสาวนันท์นภัส  จันแก้วแร่
21. นายนิรันดร  พรมมา
22. นางสาวปรายฟ้า  เนตรพุกกณะ
23. นายปรีชา  สีดาหลง
24. นายปรีดีย์  ปากน้ำ
25. นางสาวพัณณ์ธิตา  มณีรัตน์
26. นายพันกร  ปรารมภ์
27. นางสาวพิชญา  โสดใส
28. นายพีรวิชญ์  พุทธวงค์
29. นางสาวมะลิลา  โทมัส
30. นายวชิรวิทย์  แสงสุรินทร์
31. นางสาววรัมพร  ภูรีโรจน์
32. นางสาววิภาวี  บวรรับพร
33. นางสาวศิวดี  อ่อนอินทร์
34. นายอภิชา  จิตรจง
35. นายอรรคชัย  ศรีใจวัง
36. นายอัฒชัย  ใจเผิน
37. เด็กหญิงอัยยา  ธรรมานุวงศ์
38. นางสาวเกวลิน  เกษทอง
39. นางสาวเวนิกา  สุโกมล
40. นายเสฏฐวุฒิ  ดอนชัย
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
2. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกรดา  ธันยะ
2. เด็กชายกรวิช  ปันไชย
3. นายกัน  จิตต์ชื้น
4. นางสาวกัลยา  แก้วสมดี
5. นายกิตติชัย  กันทรากรดุษฎี
6. นางสาวกุลณัฐ  สีมา
7. นางสาวกุลณัฐ  นันตะน้อย
8. นางสาวกุลสตรี  สุยาละ
9. นายก่อเกียรติ  ณ น่าน
10. นายจักรกฤษ  ทะกัน
11. นางสาวจิราภรณ์  ยนจอหอ
12. นายจิรายุทธ  ลาดใจผิด
13. นายณัฐชัย  ดาอินวงศ์
14. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตากูล
15. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ษา
16. นางสาวณิธกานต์  โนสาร
17. นายธนวัฒน์  ดาวชัย
18. นายนพนัย  โนจิตร
19. เด็กชายนวกิจ  อุ่นคำ
20. นางสาวนัทธ์ชนัน  ปัญญาอิ่นแก้ว
21. นางสาวพัชรีพร  กัติยศ
22. นางสาวรดา  ทะอาด
23. นางสาวรัตนภรณ์  ทะจันทร์
24. นางสาววลัยรัตน์  แก้วหลวง
25. นางสาววิลัยวรรณ  กันต๊ะไชย
26. นางสาวศดานันท์  ปันไชย
27. นายศหสวัช  แสงแก้ว
28. นายศิรชัช  ดาวชัย
29. นางสาวศิรินภา  แก้วระกา
30. นายสหวรรษ  ศรีมา
31. นายสันติวัฒ  ไชยชนะ
32. นางสาวสิริรัตน์  อุปคุตฆ์
33. นางสาวสุจินันท์  เอกชีวะ
34. นางสาวสุชัญชญา  ตาลเลิศจิตรากุล
35. นางสาวสุภาคินี  ธิกุล
36. เด็กชายสุรินทร์  บัวมาตย์
37. นางสาวสุวนีย์  สวัสดี
38. นางสาวอรวรรณ์  ทะนันไชย
39. นางสาวอาทิตยา  จันทร์พรมมา
40. เด็กชายเขมรินทร์  วรรณโล
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
2. นางสาวธารทิพย์  สุวรรณจันทร์
3. นางสาวกันยารัตน์  แก้วรากมุข
4. นางสาวกรรณิการ์   สิงห์บุญมา
5. นางสาวสกุลนีย์  กาอิน
6. นางสาวปภัสรีย์  ประมวลการ
7. นางสาวพิมพ์พิชญ์  สิริปัญญาแสง
8. นายอัษฎาพงศ์  เวียงสี่
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภูสอดศรี
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธนภัทร  สุขเกษม
 
1. นายสัณห์  โกฎญา
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายอริญชัย  มัฆวาฬ
 
1. นายเก่งกวี  ชมภูแก้ว
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกฤตินัย  ผาสุขหัส
 
1. นางรตีกานต์  เดินแปง
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นายปัญจพล  ธรรมสอน
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นายสิรดนัย  ยะวา
 
1. นายกิติพงษ์  กล้าจริง
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายวีรยุทธ  บุญพยา
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายสุรชาติ  ธนะ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นายอดิสร  กัญจนะไชยวรรณ์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญามนี  ปัญญา
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วคำแดง
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงชลดา  สีประสิทธิ์
 
1. นายยุทธนา  กันทาเดช
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาณี  ศรีวังคำ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  แต้มรู้
 
1. นายวัชรพงษ์  สมศักดิ์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สมหวัง
 
1. นายอนุกุล  นามปัน
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวศิรินทร์  แสนปิง
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  วรรณวนา
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกิตติธัช  ปัญญาเฉียบ
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  แซ่ย้า
 
1. นายอดิพงษ์  ไชยมงคล
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายวิทวัส  แก้วคำแดง
 
1. นายวราวุธ  ใสวรรณ์
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชนาธิป  คนเที่ยง
 
1. นายวราวุธ  ใสวรรณ์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายภาราดร  ขวัญยืน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายวีรยุทธ  บุญพยา
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายสุรชาติ  ธนะ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงอิศรินทรา  โกเสนตอ
 
1. นายอดิสร  กัญจนะไชยวรรณ์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิชา  สีดี
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ทองด้วง
 
1. นายยุทธนา  กันทาเดช
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  กระแสโสม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวจิราพร   มาเยอะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมาตุ้ย
 
1. นายกิติพงษ์  กล้าจริง
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กชายศรายุท   หนานคำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  เต่าทอง
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายทฤษฎี  แก้ววันดีธนโชติ
 
1. นายปรีชา  คำแสน
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายวชิราวุธ  บุญยัง
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายจีรวิทย์  มหาชัย
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายชลนที  สมบูรณ์
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกิตติกร  บุทธิจักร
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายพรภวิษย์  พ้นภัย
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา  ไหมคำ
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงเปมิศา  วิชาสวัสดิ์
 
1. นางสาววรนุช  ประมวลการ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา   ยาสุวรรณ์
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตระกลูบุญชัย
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวนิตติยา  ย่อมเยาว์
 
1. นางสุชัญญา  ชัยมงคล
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวจิราพร   มาเยอะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาววณิชยา  แก้วดำ
 
1. นางมาธวดี  คงธนเชาวน์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ราวิชัย
 
1. นางสาวกชกมล  ดวงมะโน
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายหลาว  แก้วหลง
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ภูสอดศรี
 
1. นายสุริยา  เสนาดี
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ใจวัง
 
1. นายอนุกุล  นามปัน
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  วรรณวนา
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายสุรชาติ  ธนะ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายนพนนท์  เตจ๊ะ
 
1. นายอนุกุล  นามปัน
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายภราดร  ขวัญยืน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายวีรยุทธ  บุญพยา
 
1. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิราภรณ์  เรไร
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิรงค์
 
1. นายอดิสร  กัญจนะไชยวรรณ์
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวธันยมัย  รุ่งแสง
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวพิชญา   ยะโกบ
 
1. นางสาวณัฐนรี  ไม่มีภัย
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรรัตน์  ทานวน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวพิมพ์ทอง  อินต๊ะขัน
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวแสง
2. นางสาวกรวิกา  พรมเทพ
3. เด็กชายกฤตนันท์  วุฒิกานนท์
4. เด็กชายกฤตภัค  ชัยวรรณะ
5. เด็กหญิงกวินนา  ปัญญาอิ่นเเก้ว
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เลิศทนงเดช
7. เด็กหญิงคีตา  อัมรินทร์
8. นางสาวจารุวรี  วิลัย
9. นายชาญณรงค์  มูลศรี
10. นายณัฐนนท์  พิกุล
11. เด็กหญิงณัฐริกา  อุตสาใจ
12. เด็กหญิงทัศนพร  วงค์ชัย
13. เด็กชายธนวัฒน์  เยาวรัตน์
14. นายธนโชติ  บุุญตัน
15. เด็กชายธรรมนูญ  ปันทะยม
16. เด็กชายปัฌกรณ์ฬ  พุ่มม่วง
17. เด็กชายปุรเชษฐ์  เงินยืน
18. นายพิธยุทธ  จำปาคำ
19. เด็กชายพุฒิเมธ  เจตนา
20. นายภูมินทร์  จันระวังค์
21. เด็กหญิงรวิศรา  วงค์ชัย
22. นายรัชฑีรีน  เทพยศ
23. เด็กหญิงวิภาวดี  ไชยชนะ
24. นายศตวรรษ  เลาภาวงศ์
25. เด็กหญิงศุภานัน  ยะตัน
26. เด็กชายสันติสุข  ศุลกะนุเคราะห์
27. นายสิทธิกานต์  ไกลตา
28. นางสาวอัญณา  ภูมีแกดำ
29. นางสาวอินทิรา  มูลวงค์
30. เด็กหญิงโกลัญญา  ดีจริง
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
2. นายตรีภพ  สนิ
3. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุดที
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เส่ชู
3. เด็กหญิงจิราพร   แซ่ม้า
4. เด็กหญิงชนัชชา  แสนจู้
5. นางสาวชลธิชา   มงคลกุลผ่องใส
6. เด็กหญิงชลิตา  จาบู
7. เด็กชายณัฐดนัย  มามุด
8. เด็กชายดูลา  ปอโป
9. เด็กหญิงนาที  ลอคา
10. เด็กหญิงนาสอ  อามอ
11. เด็กหญิงนิตยา  วงบุญชัยเลิศ
12. เด็กหญิงบัวทอง  แลเชอ
13. เด็กหญิงบุปผา  เชมือ
14. นางสาวบูแหย่   เวยเยกู่
15. เด็กหญิงปาลิตา  จะคือ
16. เด็กหญิงพรพิมล  แลเชอ
17. เด็กหญิงพีรยา  จะอื่อ
18. เด็กหญิงมัทนา  ลาวัง
19. นางสาวยุพิน  รักษาป่า
20. เด็กหญิงวริษา  ปฐมกุลการ
21. เด็กหญิงวิจิตรา  วรรณวิสุทธิ
22. เด็กหญิงวิมล  พรจิตสวัสดิ์
23. เด็กหญิงศศิพร  อ่วยยือ
24. เด็กหญิงสนธยา  เชอเมือ
25. เด็กชายสมศักดิ์  หมื่อโปกู่
26. เด็กหญิงสุจีดา  แสนคำหอม
27. เด็กหญิงสุภาพร  กวยยือ
28. นางสาวสุรีรัตน์  แซ่ลี
29. เด็กหญิงอภิสรา  แซพากู่
30. เด็กหญิงอรทัย  แลเซอ
31. เด็กหญิงอัสรีนา   เสดวงชัย
32. เด็กหญิงอานุ  เชอหมื่อ
33. เด็กหญิงอินทิรา  แสนใหม่
34. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  นะทอ
35. เด็กหญิงเมทีนี  ดีน้อย
36. เด็กหญิงเสาวนา  ทูตสันติ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
2. นายปิยะณัฐ  รัตนวิมล
3. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
4. นายเอกชัย  แดนพงพี
5. นายประพันธ์  ทรรศนียากร
6. นางศศิธร  ชัยชนะ
7. นางอมรรัตน์  ปินวรรณา
8. นายญาณ  ปทักขิน
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายกวิน  แซ่ยอง
2. เด็กหญิงกัลยา  หทัยเดชานันท์
3. เด็กชายกาวีละ  เยอหมื่อ
4. เด็กชายกิตติธัช  ปัญญาเฉียบ
5. เด็กชายกิตติพันธ์ุ  สระทองเคน
6. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ศรติศักดิ์
7. เด็กหญิงซูเหมย   ลาหู่นะ
8. เด็กชายฐิติวัฒน์  มาตะ
9. เด็กหญิงดาราวดี  วงค์กษัตริย์
10. เด็กชายธวัชชัย  หนอยตาล
11. เด็กชายธันวา  แซ่เชอว
12. เด็กหญิงปณาลี   เยอส่อ
13. เด็กหญิงปราณี  แซลี
14. เด็กหญิงปุณยนุช   แซ่จู
15. เด็กหญิงผาณิตนิภา  แซ่ลี
16. เด็กหญิงพรทิพย์  เจริญกิจประเสริฐ
17. เด็กหญิงมอญ  ใส่ไอ่
18. เด็กหญิงมาริษา   เยอส่อ
19. เด็กหญิงมีนา   แซลี
20. เด็กชายรวิพล  อ่อนละมุล
21. เด็กหญิงรัตติกาล  อ่วยมือ
22. เด็กหญิงรัตนา   จะอู่
23. เด็กหญิงรุ่งนภา   ปวกหลวง
24. เด็กหญิงวาสนา  คำตั๋น
25. เด็กหญิงวิดาพร  แซ่พากู่
26. เด็กชายวีระพงษ์  โชติอารยพร
27. เด็กหญิงศุจินธรา   มณีวรรณ
28. เด็กหญิงสกุณา  นิมิตรกันทร
29. เด็กชายสมพงษ์  แซ่พ่าน
30. เด็กชายสีนวลแก้ว   นามเล็ก
31. เด็กหญิงสุจินันท์  แอสี
32. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มมาก
33. เด็กชายสุชาติ  นายมารถ
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ลี
35. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ย่าง
36. เด็กชายหลาว  แก้วหลง
37. เด็กหญิงอาจู  แซ่ลี
38. เด็กชายอาฉ่า  เยอเพีอว
39. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ   แซ่แหลว
40. เด็กชายแสงชัย  จะแฮ
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายกฤตเมธ  อินทวงศ์
2. นายกฤษณพงษ์  อริยะพันธ์
3. นางสาวกัลยรัตน์  ทองคำ
4. นางสาวกัลยา  แซ่เหมา
5. นายกิตติพงษ์  วงค์ชัย
6. นางสาวฉันท์สินี  อินทสอน
7. นายชัยพล  เชียงเเรง
8. นายชูชาติ  ม่านตา
9. นายณรงค์ศักดิ์  อินต๊ะ
10. นายทรงวิทย์  บุดดี
11. นางสาวธนัชพร  ช่างแก้ว
12. นายธยาน์  นามวงศ์
13. นายธีรพงศ์  จุ้นกระโทก
14. นายธีรยุทธ  ศรีสม
15. นายนนท์ปวิธ  โนจา
16. นางสาวนรินทร  จันระวัง
17. นางสาวนิลวรรณ  นาเจริญ
18. นางสาวบุญยดา  ไชยนิสงค์
19. นางสาวพรทิวา  ปงเมฆ
20. นางสาวพัชราภรณ์  โพธิสุวรรณ
21. นายพัทรพล  ปานกลาง
22. นายภัคพงษ์  นาปรัง
23. นางสาวภาสินี  อินเทพ
24. นางสาวลลิดา  ชัยวรรณะ
25. นายวงรกันต์  ยงยืน
26. นางสาววรรณทนา  สุทธป๊อก
27. นางสาววรรณลักษณ์  ดีมานพ
28. นางสาววรี  เลาหตีรานนท์
29. นายวีระชาติ  ศิริคง
30. นายวโรดม  แสงใจ
31. นายศิริราช  ชัยวงค์
32. นายศุภกฤษณ์  ใจเถิง
33. นายหัสดิน  อินต๊ะเสน
34. นายหาญศักดิ์  ขันติญา
35. นางสาวอรัญชลี  วัฒนารี
36. นางสาวอริสา  แสงงาม
37. นางสาวอังคณา  อูปเหลือง
38. นางสาวอัจฉราพรรณ  พรหมรินทร์
39. นางสาวอัชณาญา  ภูมีแกดำ
40. นางสาวอัญมณี  ศรีแก้ว
 
1. นายตรีภพ  สนิ
2. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติเเก้ว
3. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวกรวิจิตร  ไกรวิลาส
2. นายกฤษณะ  ชุมภู
3. นายคะเน  ทาวาง
4. นายจักรพันธ์  อินตะเส็น
5. นางสาวจันจิรา  เชื้อเมืองพาน
6. นายชนาธิป  กันจินะ
7. นายชัชพงษ์  การุณ
8. นายชูศักดิ์  นิลาวงค์
9. นายฐิติชัย  ศรียอด
10. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  หมูคำ
11. นางสาวณัฐฌิมา  แสนอุ่น
12. นายดุสิต  มามี
13. นายทัตพงศ์  ชัยวังเย็น
14. นางสาวนภัสสร  ศรีสังงาม
15. นางสาวนิตยา  สิงฆะ
16. นางสาวนิโลบล  เชื้อเมืองพาน
17. นางสาวบุษกร  หัตถ์หาญ
18. นายพลวัตร  ยศถา
19. นายพศุตม์  สุวรรณวงค์
20. นายพัชรพล  จันแก้ว
21. นายพัสกร  ใจกล้า
22. นางสาวพิมประภาพร  อริยะมั่ง
23. นายพีรวิชญ์  นิกรสุข
24. นางสาวภาสุรี  บุรีแก้ว
25. เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์เพ็ญ
26. นายวรินทร  แก้วฟู
27. เด็กหญิงวิภาดา  พรมรักษา
28. นางสาวศรัญญา  มาติ๊บ
29. นางสาวศิริพร  คำต๊ะ
30. นายศุภกฤต  พิภักดี
31. นายศุภวิชญ์  ภิรมย์คง
32. นางสาวหนึ่งฤทัย  กาวี
33. นายอนิวัฒน์  อินทนนท์
34. เด็กหญิงอรธิดา  สุขแก้ว
35. นางสาวอริศรา  ขาวหอม
36. นายเบญจรงค์  จันทร์เพ็ญ
37. นายเพชรายุธ  เจริญวงศ์
38. นางสาวเวธินี  จรรยา
39. นายโม  บุญธานี
40. นายไกรวิชญ์  เร็วเรียบ
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
2. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
3. นางสาวกนิษฐา  รินกาศ
4. นางสาวชมัยพร  ชูสุภาวดี
5. นายศุภวัจน์  พรมตัน
6. นายเจษฎา  หล้าอินเชื้อ
7. นางสาวพรรณิภา  ยะตา
8. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ  อนุชิตวรการ
2. นางสาวดวงใจ  ผ่าวอ
3. นายธนินท์  ภิธรรมมา
4. นายธนุพล   เพียรศาลพิพัฒน์
5. นางสาวธมลวรรณ  อามอ
6. นายธวัช  ปอชัย
7. นางสาวธีรกานต์   ไชยอิ่นคำ
8. นางสาวนริศรา  พลอยประเสริฐ
9. นางสาวนิภาพร  จูเปาะ
10. นางสาวปนัสยา  เชอมือ
11. นางสาวมะลิ  มาเยอะ
12. นายมานะ  เชอกอ
13. นายรักไทย  อามอ
14. นางสาวรัตนา  แบ่เยกุ
15. นางสาวรุ่งนภา  สันติคีรีดล
16. นางสาวลัดดา  เชอกา
17. นางสาววนิดา  จูต๋อง
18. นางสาววาสนา  ทรงพิสิษฐโภคิน
19. นางสาววาสนา  แซ่กือ
20. นายศักดิ์ศรี  ภูดิน
21. นายสุทธิภัทร  แซ่สง
22. นายสุวัฒน์  จาก่อ
23. นายอธิการ  อดิศัยเลิศ
24. นายอาทิตย์   วู่ยือ
25. นางสาวเกวลิน  เชอมือ
26. นางสาวเกศราภรณ์   ทองทับ
27. นางสาวเคียงดาว  ธุระวรณ์
 
1. นายเอกชัย  แดนพงพี
2. นายวิชัย  ส่องแสง
3. นายภัทภูมิ  สิงหศักดิ์
4. นางสาวจิตติพร  ทรรศนียากร
5. นางสุรีย์ภรณ์  ทรรศนียากร
6. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
7. นายเกียรติศักดิ์  ทาทอง
8. นายปิยะณัฐ  รัตนวิมล
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายคุณากรณ์  ตันสุนำ
2. นางสาวณิชนันท์  จิตตรง
3. เด็กหญิงพชรรัตน์  สร้างสุข
4. เด็กชายพุฒิชัย  แก้วเพชรวงค์
5. นางสาวภัทรนันท์  ศิริวงษ์
6. นายศุภวิชญ์  กามอ้อย
7. นายสัตยา  ตันสุนำ
8. นายอนาวิล  ต้องใจ
9. นางสาวอาภาศิริ  กันทาอึ่ง
10. เด็กหญิงโสภาพรรณ  กาวิชัย
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายชนม์ปกรณ์  นาคำ
2. เด็กชายณัฐพล  อินคำปา
3. เด็กหญิงธัญสุดา  วิลัย
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินเรือง
5. เด็กหญิงยุพาดา  ยานะฝั้น
6. นายวรชัย  อินคำปา
7. เด็กหญิงศิรินทรา  คำปั๋น
8. เด็กชายสุชาติ  ยานะฝั้น
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันนิกา  จันทร์พานิช
2. เด็กชายกิตติพศ   ศรีจันต๊ะ
3. เด็กหญิงชนากานต์   ใจมั่น
4. เด็กชายณัฐภูมิ   คำยัง
5. เด็กหญิงณิชากร   บุดดี
6. เด็กหญิงธัญสุดา  แสงทอง
7. เด็กชายปณิธาน  รักกะเปา
8. เด็กชายภูดิน   ประอินทร์
9. เด็กชายวรทิต   อินเทพ
10. เด็กหญิงศิวเนตร   อ่อนอินทร์
 
1. นางสาวเพ็ญพิกา  ภูน้อย
 
205 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายกมลภพ  ธรรมวงค์
2. นายชนากิตย์  จันทาพูน
3. เด็กชายทศพล  มานุบุตร
4. เด็กชายนารถพงษ์  เขื่อนคำ
5. เด็กหญิงพรวิภา  จำรัสฉาย
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  นิ่มนวล
7. เด็กหญิงพิชญาภา  นิ่มนวล
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  เชอเกอ
9. เด็กชายศุภวิชย์  ตุ่นภักดี
10. เด็กหญิงอุสรา  อัมพรดวงจิต
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกันต์กมล  ใจจาย
2. นางสาวกันต์กมล  กันธิมา
3. นายจิรเชษฐ์  อุยี่
4. นายจุฑาวุฒิ  วงษ์ดี
5. นายณัฐวุฒิ  กามอ้อย
6. นายธีรพงษ์  ธิสงค์
7. นางสาวพนิดา  นาเมืองรักษ์
8. นางสาววธิดา  สุภาศิริ
9. นายอนันตชัย  เจริญสุุข
10. นางสาวิจิราภรณ์  มิ่งอุดมโชค
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกมลชนก  แก้วหล้า
2. นายกิตติธัช  เชยบาน
3. นายชัชชัย  ศรีวิชัย
4. นายดุลยธิษณ์  พิทยาปัญจรัตน์
5. นางสาวธนัญญา  วงค์เวียน
6. นายธิติวุฒิ  ปินตา
7. นางสาวปวริศา  ใสสม
8. นายอธิป  คำพลอย
9. นางสาวอริสรา  ทานากะ
10. นางสาวอุรัสยา  สมงอน
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  ชราชิต
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายจาตุรงค์  เมืองมูล
2. นางสาวณัฐฐินันท์  พัฒนา
3. นางสาวตุ๊กตา  บัวติ๊บ
4. นางสาวธันยภรณ์  ธะนะแก้ว
5. นางสาวปรียานันท์  จะทะนันท์
6. นายวชิราวุธ  อุทธิยา
7. นายวโสจน์  สืบสมบัติ
8. นางสาวศิรินยา  กากูล
9. นายสุเมธ  เหล็กแก้ว
10. นายอภิวัฒน์  ขัดคำ
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ณ กาวงค์
2. นายคงเดช  ดวงทะนา
3. นายคำแสน  สองแดน
4. นายตะวัน  คำหงษ์
5. นางสาวติ๊บ  บุญศรี
6. เด็กชายพชรพล  ดวงเพ็ชร
7. นางสาวพรวลัย  ธนากิจไพศาลกูล
8. เด็กหญิงพิมประภา  แซ่โง้ว
9. นางสาวพิมพ์  บุญดา
10. นายยงยศ  จันทร์ตา
 
1. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
3. นางสาวนิโลบล  พูลสิทธิ์
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญตัน
2. เด็กหญิงนภัสกร  อินต๊ะยศ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ราชอุ่น
4. เด็กหญิงภัศรา  ยานะธรรม
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยเลิศ
6. เด็กหญิงอารียะ  ยาละ
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
2. นางสาวอังคณา   ละออ
3. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวจันทรวี  นารินคำ
2. นางสาวชลลดา  ทาไฝ
3. นางสาวปฐมา  ปิงใจ
4. นางสาวพรพิมล  ดวงใจ
5. นางสาวอาทิตยา  ตันตระกูล
6. นางสาวอารีรัตน์  ใจทิพย์
 
1. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
212 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐริกา  ภู่ทอง
2. นางสาวภัครพร  ศรีสว่างเลิศล้ำ
3. นางสาวศิรินารถ  แก้วรากมุข
4. นางสาวสุทธิดา  สุขเหลือ
5. นางสาวสุมินตรา  คำชุ่ม
6. นางสาวสุรัญญา  ตั้งวานิชวรกุล
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
2. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
3. นางสาวอังคณา   ละออ
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ณ กาวงค์
2. นางสาวติ๊บ  บุญศรี
3. นางสาวผัด  ดวงแก้ว
4. นางสาวพรวลัย  ธนากิจไพศาลกูล
5. นางสาวพิม  บุญดา
6. เด็กหญิงพิมประภา  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
3. นางสาวนิโลบล  พูลสิทธิ์
4. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฌาโป  ฟองคำ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ซาวคำเขต
3. เด็กชายธีรเทพ  รักญาติ
4. เด็กชายบุญลิตา  อินต๊ะนิล
5. เด็กชายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
6. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงนา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  การเก็บ
8. เด็กหญิงอนัญญา  ใจชื่น
9. เด็กหญิงอินทิรา  เป็งมา
10. เด็กหญิงเกวลิน  ฟูแสง
11. เด็กหญิงเบญจพร  ศิริพจน์กำจร
12. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นางจอมขวัญ  โสภา
3. นางขวัญจิต  ไฝขัน
4. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
 
215 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจันทลักษณ์  ปอแฉ่
3. เด็กหญิงจารียา  มาเยอะ
4. เด็กหญิงพิมพา  เยหลงกกู่
5. เด็กหญิงมลฤดี  พงศ์สิริวิโรจน์
6. เด็กหญิงวศิณี  แสนเหลียว
7. เด็กหญิงสอนทิพย์  แซ่พ่าน
8. เด็กหญิงอรณิช  แซ่ลี่
9. เด็กหญิงอัญชนา  จรูญสกุลวงค์
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แซ่ม้อ
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
2. นางสาวจิราพร  หมื่นจี้
3. นางสาวนุจรี  สินธุชัย
4. นางสาวพัชรี  ษมาจิตปิยะ
 
216 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณาภรณ์  ปวนทา
2. เด็กหญิงกรวี   บำรุงรส
3. เด็กหญิงกันนิกา   จันทร์พานิช
4. เด็กหญิงฉัตรรวี   แสนพิช
5. เด็กหญิงชนากานต์  ใจมั่น
6. เด็กหญิงชมพูนุช   ยารวง
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ   มณีศร
8. เด็กหญิงแพรพิไล   ปัดภัย
 
1. นางสาวเพ็ญพิกา  ภูน้อย
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวณัฐวรรณ  ไชยศิริ
2. นางสาวทิพากร  พ่อคนตรง
3. เด็กชายนิศากร  พ่อคนตรง
4. นางสาวพิชญารัตน์  วงษ์นาม
5. นางสาวสาริชล  บัวจ้อย
6. นางสาวเมทินี  เล็กพวงทอง
 
1. นางวิภาณี  เรืองฉิม
2. นางสุฎาพร  ศรีมงคล
3. นางรัชฏ์พันธ์  รัชนีวงศ์
 
218 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวจันทรวี   นารินคำ
2. นางสาวชลลดา  ทาไฝ
3. นางสาวปฐมา  ปิงใจ
4. นางสาวพรพิมล  ดวงใจ
5. นางสาวอาทิตยา  ตันตระกูล
6. นางสาวอารีรัตน์  ใจทิพย์
 
1. นางสาวพัชราพร  ผลัดใหม่
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกฤษณพร  ชัยอนันต์
2. นางสาวขวัญจิรา  ณ กาวงค์
3. นางสาวติ๊บ  บุญศรี
4. นางสาวพรวลัย  ธนากิจไพศาลกูล
5. เด็กหญิงพิมประภา  แซ่โง้ว
6. นางสาวพิมพ์  บุญดา
 
1. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
3. นางสาวนิโลบล  พูลสิทธิ์
4. นางสาวอัจฉรา  เครือวงค์
 
220 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงฐิติญา  คำแดง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วีราจรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทะเวียง
4. เด็กหญิงนิยตา  แสนงาย
5. เด็กหญิงปสุตา  คำแผ่นชัย
6. เด็กหญิงปานทิพย์  กิจวิริยะการ
7. เด็กหญิงวรกนก  พานิชโปรยโสภา
8. เด็กหญิงวรชน์นาถ์  หาญกา
9. เด็กชายวุฒิพรรษ  ใจคำ
10. เด็กหญิงอชิรญา  ทุ่งกาย
11. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ทิพเนตร
12. เด็กหญิงเบญญาภา  วินิชาคม
13. เด็กหญิงแพรชมพู  ปกครองบ้าน
14. เด็กชายไกรศร  พงษ์นุ่มกูล
15. เด็กหญิงไพลิน  งดงาม
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  ชราชิต
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกมลฉัตร  หลักคำ
2. เด็กชายชาติตระการ  ตินาอุด
3. เด็กหญิงฌาโป  ฟองคำ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ซาวคำเขต
5. เด็กชายธีรเทพ  รักญาติ
6. เด็กหญิงบุญลิตา  อินต๊ะนิล
7. เด็กชายพัชรพล  ทะรินทร์
8. เด็กชายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
9. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงนา
10. เด็กหญิงสุกัญญา  การเก็บ
11. เด็กชายสุรเดช  สุเดชมารค
12. เด็กหญิงอนัญญา  ใจชื่น
13. เด็กหญิงอินทิรา  เป็งมา
14. เด็กหญิงเกวลิน  ฟูแสง
15. เด็กหญิงเบญจพร  ศิริพจน์กำจร
16. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
4. นางจอมขวัญ  โสภา
5. นายขวัญจิต  ไฝขัน
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นายคีรีพจฐ์  แซ่ย่า
2. เด็กหญิงจันทรา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงจันทลักษณ์  ปอแฉ่
5. เด็กหญิงจารียา  มาเยอะ
6. เด็กหญิงพิมพา  เยหลงกู่
7. เด็กหญิงมลฤดี  พงศ์สิริวิโรจน์
8. เด็กหญิงวศิณี   แสนเหลี่ยว
9. นายศุภวัฒน์  ธรรมวรรณ
10. นายสมคิด  แก้วนิมิตสิริกุล
11. เด็กหญิงสอนทิพย์   แซ่พ่าน
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชอหมื่อ
13. เด็กหญิงอรณิช  แซ่ลี
14. เด็กหญิงอัญชนา   จรุญสกุลวงศ์
15. นายอาโต  โวยแม
16. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   แซ่ม้อ
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
2. นางสาวจิราพร  หมื่นจี้
3. นางสาวนุจรี  สินธุชัย
4. นางสาวพัชรี  ษมาจิตปิยะ
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นายกฤษฎิน  จุ่งดิลก
2. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  สุขเกษม
3. นางสาวณัฐธิดา  ทะวีชัย
4. นางสาวธัญรดา  ปันคำ
5. นายธารธนา  จินาคำ
6. นางสาวธิษณาธรณ์  จันเทพ
7. นางสาวบุณญาพร  ศักดิ์หารอินทร์
8. นางสาวปริญดา  ปฎิเสน
9. นายพศุตม์  สารคาม
10. นางสาวภัทรภร  ไชโย
11. นางสาวสุจิรา  สุขแก้ว
12. นายสุวิจักขณ์  จุมปู
13. นางสาวหทัยกาญจน์  ยอดสุวรรณ
14. นางสาวหทัยวรรณ  ยอดสุวรรณ
15. นางสาวอัญชิสา  ฝึกฝน
16. นางสาวเบญจรัตน์  อินตาพรม
 
1. นางศิริอาภรณ์   กองทองพิพัฒน์
2. นางสาวธนพรรณ  ญานะประเสริฐ
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  แซ่เจียว
2. นางสาวจุฑามณี  แซ่หวัง
3. นายชำนาญ  เมอเลกู่
4. นางสาวนันท์  ดำสนิท
5. นางสาวรัตนา  มอโป๊ะ
6. นางสาวราตรี  บุญเพ็ญ
7. นางสาววนัดดา  มือแล
8. นางสาวศศิภา  แดนไกวัลจรัส
9. นางสาวสุภาพร  แซ่หยี
10. นายอนุชิต  แซ่เหยิน
11. นายอาทิตย์  แลเฉอะ
12. นายอาเกอะ  มาเยอะ
13. นายเจษฏา  เด่นเกศินีพันธ์
14. นายเดชดำรงค์  แซ่จาง
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  อ่อนตาแสง
3. นางสาวมณฑนรรห์  อุ่นกันทา
 
225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ภูมิเลิศ
2. นางสาวจินต์ศุภา  น้อยมาลัย
3. นายจิรพงศ์  ลำคำ
4. นายณัติฐกร  ปันเชื้อ
5. นายนนทวัช  วงศ์สืบ
6. นางสาวปิยากร  ว่อง
7. นางสาวพชรภรณ์  อินกลัด
8. นายพิพัฒน์  พลหาญ
9. นางสาวภัทรศยา  ทองธานีสกุล
10. นางสาวมนธิรา  พิณโสดา
11. นางสาววนัชพร  อินทร
12. นายวริทธิ์นันท์  บรรณโก
13. นางสาวศศิวิมล  ศิริมงคล
14. นายศักยวิทย์  ไชยวงศ์
15. นางสาวสิตานันท์  รัตนะ
16. นายเพชรัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนัฏฐพล  ศรีวิลัย
3. นายสุรพงษ์  แสงคำดี
4. นางสาววรรณเพ็ญ  จิระธีระพันธ์
5. นางขวัญจิต  ไฝขัน
 
226 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  มีเก็บ
2. นายณัฐพงษ์  มุงเมือง
3. นายณัฐวุฒิ  ใจคำ
4. นายธนพล  คิดอ่าน
5. นายนพรัตน์  นัยโพธิ์
6. นายบวรภัค  อยู่เบาะ
7. นางสาวบุษบา  โภชนะ
8. นางสาวพิมพิกา  สุทธดุก
9. นางสาวภาวิณี  ยอดสูงสุด
10. นายภูมิไทย  กุญชร
11. นางสาววัลย์ชาญา  พนาวาส
12. นางสาวหทัยชนก  ฝั้นเสาร์
13. นายอธิวัฒน์  สล่าปัน
14. นางสาวอัณชริญา  พิรักษ์
15. นางสาวอารีรัตน์  สีวิตา
16. นายเธียรนัย  ดวงแก้ว
 
1. นายวรพจน์  กันธิยะ
2. นางอัจฉราพร  ยารังษี
3. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
4. นายกฤษฏากรณ์  ไชยทัศน์
5. นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์
 
227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว
2. นายธนาวุธ  เกตุชีพ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ต๊ะต้องใจ
4. เด็กชายภูริพัฒน์  ยารังษี
5. นายสุุวิเชษฐ์  เตจ๊ะ
 
1. นายศรัญญู  สุจา
2. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
228 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ตาอ้าย
2. นายคมสัน  แก้วฟู
3. นายปกรณ์วัตร  มิ่งชัย
4. นายพงศกร  เป็งคำตา
5. นายสมศักดิ์  เชื้อชาติสิงขร
 
1. นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก
2. นางสาวพรรณิภา  ยะตา
 
229 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีวรรณ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เกตุขำ
3. เด็กชายดามาพงษ์  จันทร์ศิริ
4. เด็กชายพิสิฐ  สิงห์เชื้อ
5. เด็กชายเจริญศักดิ์  คำลือ
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
2. นายรัฐเขต  เต่านันท์
 
230 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  นทีวนา
2. นายธนพล  บุดดี
3. นายพงศกร  แสนเมือง
4. นายภาณุวิชญ์  วงศ์ชัย
5. นายสุรชัย  ลือชา
 
1. นางสาวพรพรรณ  เนตรขำ
2. นางสาวภัทราพร  ศิริแสน
 
231 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงบุษกร   มาเยอะ
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
2. นางอมรรัตน์  ปินวรรณา
 
232 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวุฒิพันธ์  กันชัย
2. เด็กชายศรายุธ  รานะเรศ
 
1. นายอุดม  สมบูรณ์
2. นางบุหงา  วิชา
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายชินวัตน์  พุทธวงค์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีแก้ว
4. เด็กชายนฤสรณ์  กันจินะ
5. เด็กชายพลวัฒน์  เผ่ากา
6. เด็กชายศราวุฒิ  กันจินะ
7. เด็กชายศิรสิทธิ์  หมื่นทา
8. เด็กชายโพธิกร  พุทธวงค์
 
1. นายพิชัย  ยามี
2. นายหล่อโจ  ยี่บรา
3. นายรณชัย  บัวหลวง
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายชัย  คำปุด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ฝั้น
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ขัดเปา
4. เด็กชายวัฒนพงษ์  มั่นคงคำ
5. เด็กชายอาทิตย์  แก้วนิล
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กนิษฐารมย์
7. เด็กชายเติมศักดิ์  เตจ๊ะวันดี
8. เด็กชายไตรพัฒน์  บุญตั๋น
 
1. นายพีรกิตต์  ทองเจือฐิติโชติ
2. นายคมเพชร  ราชคม
3. นายตระกูลบุญ  ญาณนาม
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายทัศพล  วงศ์ชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  ชนะภัย
3. เด็กชายบูรพา  ไทยรักษา
4. เด็กชายพงศกร  แซ่หว้า
5. เด็กชายพิริยากร  บุญเจิง
6. เด็กชายศราวุธ  บุญยวง
7. เด็กชายสุทธิภัทร  มูลศรีนวล
8. เด็กชายสุพจน์  นรชาติวศิน
 
1. นายวัชระพงษ์  วงค์เทพ
2. นายสุพจน์  ยอดจันทร์
3. นายประเทือง  วงศ์กาไสย
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1. เด็กชายดนัย  หลวงปัน
2. เด็กชายนิคม  อาจอ
3. เด็กชายรีลอง  มาเยอะ
4. เด็กชายสิทธิภูมิ  ซือมือ
5. เด็กชายสุพัฒน์  แชกอง
6. เด็กชายหล่อโซ  เชอหมื่อ
7. เด็กชายอุทัย  แซ่เฮ้อ
8. เด็กชายเดชพนต์  แซ่จ๋าว
 
1. นายประจักษ์  ทาก๋อง
2. นางสาวณัฐติยา  คำงาม
3. นางสาวยาใจ  แกล้วกล้า
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายณัฐกรณ์  พมสันติธรรม
2. นายดนัย  สิริว่องวัฒนกิจ
3. นายนนทวัฒน์  เรือนสุภา
4. นายนิรันดร์  กันทนันท์
5. นายสมบัติ  อาจอ
6. นายไกรวิชญ์  แสนโชติอรุณ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อินเพลา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ้งดี
3. นางสาวสกาวรัตน์  พรมมินทร์
 
238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  สุขใจวงค์
2. นายนพรัตน์  กาคำ
3. นายพงศภัค  ชัยวงศ์
4. นายมนต์ชัย  สมควร
5. นายสุริยา  กาคำ
6. นายโยธิน  ยาละ
 
1. นายเจษฎา  คำเป๊ก
2. นายอุดม  ผลดี
3. นายสมพร  มะเกิ๋น
 
239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวปนัสยา  ปาสำลี
2. นางสาวรสสุคนธ์  แก้วแก่น
3. นางสาววิลาศินีย์  อุปถัม
 
1. นายเสกสรร  เทพยศ
2. นางสุพิน  ขันตี
 
240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรรณวงศ์
2. เด็กชายพรรษกร  หล้าอินเชื้อ
3. เด็กชายสัตยา  เกษแก้ว
 
1. นายศุภวัจน์  พรมตัน
2. นางสาวพีรยา  บุญปั๋น
 
241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงน้องพิม  คำคม
3. นางสาวบัวหอม  ดวงแสง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จตุเทน
2. นางสาวพลอยนภัส  สามนาย
 
242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เนื่องหล้า
2. เด็กหญิงสุทธิ์สิริ   วงษ์งาม
3. เด็กหญิงสุวพิชญ์   อนันต์ชัยพัทธนา
 
1. นางอรุณี  ผ่องใส
 
243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นางสาวพิมพิดา  แซ่สง
2. นางสาววลัยพร  ศิรินิติกาล
3. นายศิรีพร  แสงคำ
 
1. นางจีรภา  จันกิติ
2. นางสาวกาญจนา  เลิศรัศมีธรรม
 
244 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร   อินนั่งแท่น
2. นางสาวนิโลบล  เชื้อเมืองพาน
3. นางสาวอาทิตยา  ใจมิภักดิ์
 
1. นายศุภวัจน์  พรมตัน
2. นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ
 
245 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวธนัญพร  วังพิกุล
2. นางสาวหอมนวล  นวลปั๋น
3. นางสาวอัญมณี  วงค์แสง
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
246 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวนันทิกานต์  ทรายคำ
2. นางสาวภัคจิรา  กันคำ
3. นางสาวรัชนีวรรณ  ขันแก้ว
 
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย  จวบประสพ
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วิจิตรบัญชา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตันปะละ
 
1. นายสัจจา  ทะนันใจ
2. นางสาวรตนพร  เอี่ยมวิจักร์
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  สังข์รุ่ง
2. เด็กชายศุภกฤต  สุภาดี
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธนากร  หัตถสุ
2. เด็กชายอัฐพงศ์  ชูดวง
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกันต์  ทองวิเศษ
2. เด็กชายธีระภัทร  ปัญญาใจ
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายพรชัย  วงค์ใหญ่
2. เด็กชายแสงเพชร  หวังผล
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นางสาวลดาวัลย์  คำปวน
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายณัชนนท์  เหล็กทอง
2. เด็กชายสรุจ  ถีสูงเนิน
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นายวชิระ  ใจมั่น
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัทนพร  วรศรี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  พลทามูล
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายฐาปนันท์  ไชยลังกา
2. นายศุภโชค  ปัญญาบุญ
 
1. นายชนกันต์  กิจรักษ์
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ประพันธ์กุล
2. นายเกริกเกียรติ  มีทุน
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายธีรชัย  ฉางข้าวชัย
2. นายเกษม  มั่นหมาย
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นางรัตนา  มากสุข
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  เกตุแก้ว
2. นางสาวอภิสรา  ธรรมจักร์
 
1. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
2. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  ภูพาดพลอย
2. เด็กชายพนธกร  สามี
 
1. นางนริศรา  พรมมินทร์
2. นายมนต์ชัย  สีปิน
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายสถิตย์พงษ์  ศุภกิจก้องสกุล
2. เด็กชายสิทธิชัย  จอมเจดีย์
 
1. นายสมควร  ธรรมากาศ
 
260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงสริตา  เครืออินตา
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวจินตนา  พิมพ์สุคะ
2. นายณัฐกิตติ์  ยะแก้ว
 
1. นางนริศรา  พรมมินทร์
2. นายมนต์ชัย  สีปิน
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายทรงกลด  ดวงแก้ว
2. นายวรวัฒน์  ขันตี
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
263 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  นาใจ
2. นายธนวัฒน์  กาซาง
 
1. นายเกรียงไกร  โนชัย
2. นายณัฐพงศ์  โกแสนตอ
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายกันทรากร  ครุฑสุวรรณ
2. นายปกรณ์  เกษม
 
1. นางอทิตยา  จันดา
2. นางอรุณรัตน์  แก่นจันทร์
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติวรา  จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันต๊ะคาด
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
 
266 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพันธุ์อนงค์  ชื่นโชคชัย
2. เด็กหญิงสุรัตนา  ดีมาก
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ใจมะโน
2. เด็กหญิงพัชนี  ธรรมลังกา
 
1. นายครรชิต  ครูบา
2. นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี
 
268 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 1. เด็กชายภัคพล  หน่อพรม
2. เด็กชายวิริยะ  ศรีกุล
 
1. นายภานุมาศ  ทะระ
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กชายชนิตพล   แซ่ลิ้ว
2. เด็กชายพงษ์ไพบูลย์  พงษ์อนันต์กุล
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวสรวีย์   มโนใจ
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินันท์  จะสาร
2. เด็กหญิงโชษิตา  โยธาพยัพ
 
1. นายวงศกร  คำตั๋น
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิกุล  บุญมี
2. เด็กหญิงสาธิดา  อินชุม
 
1. นายวัชรินทร์  ศิริมังคลากุล
2. นางสาวอรวรรณ  ส่งศรี
 
272 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายปิยวัชร  วิงวรรณ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บริสุทธิ์
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นายวชิระ  ใจมั่น
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ใจคำ
2. เด็กหญิงอโนชา  ปันโตน
 
1. นางสาวพิกุล  ราชใจยา
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ใจมะโน
2. เด็กชายขวัญอนันต์  จันทาพูน
 
1. นายครรชิต  ครูบา
2. นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สังข์รุ่ง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เนตรทิพย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายวงศกร  คำตั๋น
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศรีจุมปา
2. เด็กชายพิรชัช  คชนิล
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวกัญญานัฐ  เย็นใจ
2. นายอรุณวัชช์  มูลบุ่ง
 
1. นายชาติ   หมีเอี่ยม
2. นายชูศักดิ์  อินทร์ถา
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวคฑาทิพย์  สุยะ
2. นางสาวนารีรัตน์  นิสสัย
 
1. นายอนุภาพ  มงคล
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. นายศิวัช  นาใจ
2. นายเกียรติศักดิ์  สุริยวงศ์
 
1. นายครรชิต  ครูบา
2. นางภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  ต้าวมูล
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  แสงคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
2. นายวงศกร  คำตั๋น
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจินดา  อินวงศ์วาร
2. นายเสฏฐวุฒิ  จิรกาลนุกุล
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายธเนศ  สิงห์ลอ
2. นางสาวอรุณศรี  เตชะพัตราภรณ์
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นางสาวชฎาพร  ขนทอง
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายอทิพงศ์  งามนัก
2. นางสาวอภิชญา  ไชยขันธ์
 
1. นายไพศาล  ชนะกุล
2. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายสุรยุทธ  อินนั่งแท่น
2. นายอติชาติ  จันทร์ถา
 
1. นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายธนกร  กันแก้ว
2. นายสุธน  วงษ์ฟู
 
1. นายอนุชิต  โปราหา
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายศรายุทธ  เตชะแก้ว
2. นายอิสรภาพ  เปาหย่า
 
1. นางสุนีย์  ยามี
2. นายชวลิต  ธิจันดา
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายวีระชาติ  ศิริคง
2. นายสิทธิพงษ์  ลือชา
 
1. นางสาวกษมาพร  ปัญญาสุ
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวรัตนา  สาแก้ว
2. นางสาววรนุช  เผ่าปัญญา
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
289 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  หินแก้ว
2. เด็กหญิงวรดา  อุปรี
3. เด็กหญิงวรัชพร  แก้วจินดา
 
1. นายจิตรกร  ปันทราช
2. นางสาวระวิวรรณ  วงค์บุญมา
 
290 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สุทธป๊อก
2. เด็กชายภูริทัต  ต๊ะสิน
3. เด็กหญิงอภิชญา  เมืองแก่น
 
1. นางสาวช่อทิพย์  แก้วซ้อน
2. นางสาวศิริพร  จันต๊ะ
 
291 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ธรรมตั้ง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  จาติระเปา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ไกรฤกษ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ไชยศิลป์
2. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
 
292 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายจารุวัฒน์  อภิพัฒนาชัย
2. นายบุญพิทักษ์  บุญทา
3. นายศุภชัย  มาวงค์
 
1. นางมรกต  ทากัน
 
293 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายชณกันต์  อุทัยพิบูลย์
2. นางสาวธีริศรา  เหล่าไพบูลย์พิพัฒน์
3. นายสุรพศ  แซ่เยี่ยง
 
1. นายจิตรกร  ปันทราช
2. นางวิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์
 
294 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายกฤษณพงศ์  อริยะพันธ์
2. นายกิตตินันท์  กันทะเขียว
3. นางสาวสิรภัทร  แสนปลูก
 
1. นางสาวกษมาพร  ปัญญาสุ
 
295 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายธนาวัฒน์  จันต๊ะ
2. นางสาวปิยากร  ไชยวังเย็น
3. นางสาวสุชานันท์  กันชะนะ
 
1. นายทวีศักดิ์  กาบปัญโญ
2. นางสาวยุวนุช  ปักษิณ
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  บัตรสี
2. นายวีรยุทธ  พันธุลี
 
1. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวนาลิน  ลิม
2. นายเอกวุฒิ  กันวุฒิ
 
1. นางสาวปาณิสรา  ลาพิง
2. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวพิมพิไล  คำนวล
2. นางสาวสุธาดา  แลเธอร์
 
1. นายรัฐเขต  เต่านันท์
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  อินถา
2. นายทนงเกียรติ  ไขทา
 
1. นางสาวยุวนุช  ปักษิณ
2. นายทวีศักดิ์  กาบปัญโญ
 
300 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายนิรพัฒน์  ดวงทอง
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  มะโนวรรณ์
3. เด็กชายอรงค์กร  พัฒชัย
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
2. นายปริญญา  อินทยศ
 
301 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายบดินทร์  เชอมือ
2. เด็กชายสมชาย  พนาไพศาลกุล
3. เด็กชายเจนวิทย์  พนาไพศาลกกุล
 
1. นายโกวิทย์  ไชยสิทธิ์
2. นายพงศธร  ทรายปัญโญ
 
302 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายชินกฤต  ใจดี
2. นายณัฐพล  เตชะวงค์
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
303 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นายศุภกฤต  จินดา
2. นายศุภวัฒน์  ศรีโชติ
3. นายิวิโรจน์  แซ่หยี
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
2. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
 
304 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นายชาติชาย  มาเยอะ
2. นายตะวัน  พนาไพศาลกุล
3. นายเอกพงษ์  อาเซียง
 
1. นายโกวิทย์  ไชยสิทธิ์
2. นายธีรพล  ทาใหม่
 
305 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  แยส่อ
2. นายปรีชากรณ์  เรือนคำจันทร์
3. นายวันเฉลิม  สีทิสุข
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นางสาวผดุงศรี  คำฮ้อย
 
306 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีรัตน์
2. เด็กชายปิยทัศน์  ปิงเมือง
3. เด็กชายหัตถโกวิทย์  หัตถกอง
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นายพงศกร  มูลวัง
 
307 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายทรงพล  บุญทับแสน
2. นายนันทกร  ทาก๋อง
3. นายยุทธชัย  ศรีใจปั๋ง
 
1. นายจักรกฤษ  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลำดวง
 
308 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. นางสาวทิวาพร  สุวรรณ
2. นางสาวรุ่งนภา  โยธา
3. นางสาวสุราณี  อุ่นอารมณ์
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
2. นางสาวเปรมจิตต์  ทะริยะ
 
309 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายจีรศักดิ์  ยาวิชัย
2. นางสาวธิญาดา  ยารังษี
3. นายศุภชัย  จับใจนาย
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นางสาวผดุงศรี  คำฮ้อย
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สักกีราช
3. เด็กชายวรวิทย์  วิชัยเนตร
 
1. นายปรีชา  ศิริวงค์ทอง
2. นางสุวรรณี  หมื่นตื้อ
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรพร  คำสาร
2. เด็กหญิงมณฑิตรา  แก้วสิงห์
3. เด็กหญิงรัญชิดา  นันตา
 
1. นางสาวเมธินี  สอนแปง
2. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายสมชาย  เมอแล
2. เด็กชายอาสุ  หวุ่ยยือกู่
3. เด็กชายเจมส์  เมอลากู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายชาลี  มะโนวรรณ์
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริณัฐ  ชัยศิลปิน
2. เด็กชายวรวิบูล  ติยะธะ
3. เด็กชายศิวกร  เรือนบิน
 
1. นายนิคม  กาวิละ
2. นายสวัสดิ์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
 
314 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายนนท์วัฒน์  แรงโน
2. นายวันเฉลิม  ธิชาญ
3. นายสุวัฎชัย  ปงเมฆ
 
1. นางธัญพร  สิทธิยศ
2. นายถกลเกียรติ  กุมกัน
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. นายนฤเบศฐ์   ปัญญา
2. นายพงศ์พล  เชียงปัน
3. นายวิทวัส  วงค์เรือนคำ
 
1. นางสาวศุทธิพร  อินตา
2. นายจิตกานต์  ประสาท
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายศุภณัฐ  กาญจนวัฒนา
2. นายอธิภูมิ  เศวตวงษ์
3. นายเตชิต  ศรีตระกูล
 
1. นางสาวพัชรี  คงพันธ์
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวจิรพรรณ  ขันทะ
2. นางสาวนันทนา  จันทวี
3. นายสราวุธ  ธิวัง
 
1. นายศักดา  ยารังษี
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ทิพย์พิมวงค์
2. เด็กหญิงนันทญา  วอหล้า
3. เด็กชายพัชรพล  ปงปา
 
1. นายสุขสวัสดิ์  สุภามณี
2. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายชาตโยดม  เหมอแล
2. เด็กชายธนนท์ชัย  แล่เฉอะ
3. เด็กชายสมศักดิ์  มอโป๊ะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยภพ  ชัยวงศ์
2. เด็กชายฐิรวัฒน์  ไชยลังการ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  อินตา
 
1. นายสายัญ  ธรรมจันตา
2. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ธรรมเสาร์
2. นายธนัญญา  ใหวเขียว
3. นายพงษ์ธเนศ  รัตนอุบล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิศักดิ์  มงคลสิน
2. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายจำลอง  มอโป๊ะ
2. นายสมชาย  พิมลสกุลรักษา
3. นายสุทัน  หมื่อแลกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกัลญา  แข่งขัน
2. นายชาคร  ลำเจียกวิสัย
3. นายวินัย  นิกุลพินิจ
 
1. นายสายัญ  ธรรมจันตา
2. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรินทร์  ยาวิละ
2. เด็กหญิงจิราพร  ขุนสิงห์
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  ตากุล
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สัตย์ซื่อ
5. เด็กชายยุทธการ  อินต๊ะน้อย
6. เด็กหญิงสิริพร  ช่างฆ้อง
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
3. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่อแล
2. เด็กหญิงบูโด  แลเบียงกู
3. เด็กหญิงสอดา  รจนาพิกุล
4. เด็กหญิงสุทธิดา  เบียงกูกู่
5. เด็กหญิงสุมาลี  ยี่บรา
6. เด็กหญิงเบญจพร  แลเฉอะ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายนฤเบศร์  บุตรปะสะ
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกวินธิดา  นามแสง
2. นางสาวธาริณี  ศรียงค์
3. นางสาวพิมลดา  ปลายหาญ
4. เด็กหญิงสุภัชชา  ฑีฆายุ
5. เด็กหญิงสุวิชชา  ตาไคล้
6. นางสาวเพียงเพ็ญ  โนราช
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นางจำเนียร  บุญนิล
3. นางธงทอง  ปวงทอง
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกี๋ยงภาลัก
2. เด็กหญิงมัฐณาวรรณ  ไชยทัศน์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นาเต็ม
4. เด็กหญิงวรรณวลี  ใจดี
5. เด็กหญิงอริสรา  วันทอง
6. เด็กหญิงอารียา  อาจดวงดี
 
1. นายธนพันธ์  พานคำดาว
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวญาณสิริ  อนันต์
2. นางสาวธนัชชา  ขัติบุญ
3. นางสาวประภัสสร  ลาดปะละ
4. นายภานุกร  สิทธยะ
5. นางสาวศิริกันยา  อุดทา
6. นางสาวเรณุกา  กันศรีเวียง
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
3. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจุรารัตน์  จุมปู
2. นายปรัชญา  ตาคำ
3. นางสาวรุทิรา  สละลอยสิม
4. นางสาวลักษิกา  สีใจสา
5. นายสิรดนัย  ปิมปะ
6. นางสาวอมรา  เจเปอะ
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
2. นายสุขสวัสดิ์  สุภามณี
3. นางสาวณิชกานต์  ใจปิน
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวบูสึก  อาซังกู่
2. นางสาวปิยะพร  เชอมือกู่
3. นางสาวสุภาพร  แสงลี่
4. นายหล่อจู  หมื่อโป๊ะ
5. นางสาวอาปา  เบียงแลกู่
6. นางสาวอูยู  เมอลากู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายนฤเบศร์  บุตรปะสะ
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวญาสินี  ตรีรัตน์
2. นางสาวปริญญา  ศรีปุรี
3. นางสาวปวิชญา  สุภาอิน
4. นางสาวปิยะนิดา  พุทธเนตร
5. นางสาววรัชยา  พุทธเนตร
6. นางสาวศรัณย์พร  กาบแก้ว
 
1. นางวัญชลี  ด่านพนัง
2. นางศรีไพร  ชาญชัย
3. นางพันธ์ทวี  ศุภภัทรายุทธ์
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงชุติมา  ราชคมน์
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  ปัญญาวิชา
3. เด็กหญิงต้องกมล  อุปการ
 
1. นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร
2. ว่าที่ร้อยตรีนฤพล  ทองสุข
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิวาทิพย์  ค่าหล่า
2. เด็กหญิงนงนุช  เยเพียว
3. เด็กหญิงเรวดี  เยซอ
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  อ่อนตาแสง
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานวาด  โคตรบุญครอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  คำมา
3. เด็กหญิงแพรวพลอย  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
2. นายกนกทองศิลป์  จันทร์ฝั้น
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ชุมภูโล
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เกษแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำชัยวงค์
 
1. นายทวีเดช  มณีรัตน์
2. นางจนันท์พร  กุลจรรยานิธิยศ
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวบุญตา  มาเยอะ
2. นางสาวศิริพร   จี่เบีย
3. นางสาวอาแผ่   เชอหมือ
 
1. นางกมลวรรณ   เนาว์ชมพู
2. นายปฐวี  แสงยาสมุทร
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวปนันดา  ใจปินตา
2. นางสาววลัยพร  แก้วทักษิณ
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  พรหมทัศน์
 
1. นางจำรัส  นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วประภา
2. นายณัฐวุฒิ  ใจคำ
3. นางสาวธันยธร   เผยศิริ
 
1. นางวงเดือน  นันทาทอง
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวนิรามัย  กรุงธน
2. นางสาวปริญญา  อุดทา
3. นางสาวลูกน้ำ  เมฆบังวัน
 
1. นายสังคม   ณ น่าน
2. นางสาวสกาวเดือน  มะโนวงค์
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปัญโยสุข
2. นางสาวปณิดา  อริยะคำ
3. นางสาวอรวรรณ  นุโพ
 
1. นายวรวิทย์  คำหลวง
2. นางศิริจันทร์  สุทำทาน
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายธนันท์  บุญกอง
2. เด็กชายปภพ  ชอบดี
3. เด็กชายพิเชษฐ์  สุตาลังกา
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายโชคเกื้อ  อินทร์จันทร์
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพณฑ์  สัตนาโค
2. เด็กชายยศพนธ์  กาวี
3. เด็กชายศิยานนท์  นิมิตชัยกุล
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
2. นายกนกทองศิลป์  จันทร์ฝั้น
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันแก้ว
2. เด็กหญิงศศิประภา  นามะยอม
3. เด็กหญิงเปมิกา  โกแสนตอ
 
1. นายเจษฏา  สุวรรณปัญญา
2. นายเกรียงไกร  โนชัย
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  มีสุข
2. นางสาวธนัตดา  พรหมทะนันท์
3. นายวรพล  ใจยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ  อิ่มทราย
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายคณิศร  ศรีคำ
2. นายนนทปวิธ  ร่วมชาติ
3. นายศตวรรษ  เวียงโอสถ
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นายโชคเกื้อ  อินทร์จันทร์
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวศุภัสรา  พันธ์วงศ์
2. นางสาวเจนจิรา  จอมสีลา
3. นางสาวเบญจมาศ  ชัยเนตร
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
2. นางนิภาพร  ไชยมงคล
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  มณีชัย
2. นางสาวศศิวิมล  ทรงพล
3. นางสาวศิริรัตน์  ตาดวงแก้ว
 
1. นายเจษฏา  สุวรรณปัญญา
2. นายเกรียงไกร  โนชัย
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  ระเรือง
2. เด็กหญิงชญานี  เขื่อนแก้ว
3. เด็กชายเนติธร  เกตุแก้ว
 
1. นางจำรัส  นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมพ์จำนงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงงา
3. เด็กหญิงไอยลดา  ไชยราช
 
1. นางวิลาวัลย์  วิเศษโวหาร
2. นายณัฐวุฒิ  เงาะหวาน
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงค์ษา
2. เด็กหญิงชนาภา  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงประกายเพชร  ซองดี
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
2. นายนรินทร์ธัช  อินทร์วรรณ
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วประภา
2. เด็กหญิงชนาภา  ถาน้อย
3. เด็กหญิงศุภางค์  จงพิชิต
 
1. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
2. นางสาวดาวเรือง  จินะ
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1. นางสาวดารินทร์  เบเชกู่
2. นางสาวปานตะวัน  เชอหมื่อ
3. นางสาวศุภัคชาญา  อาหยิ
 
1. นางกมลวรรณ   เนาว์ชมพู
2. นางสาวเยาวมาลย์  แซ่ว่าง
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  เงินทองแดง
2. นางสาวปริยารัตน์  ช่างเก็บ
3. นางสาวเกวลิน  จินตาคำ
 
1. นางสาวณัชชาภัทร  นันท์ยอง
2. นางวาสนา  สีหาเวช
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาววรัชยา  ใจแก้ว
2. นางสาววริศรา  ชัยสุริยา
3. นางสาวสุริยา  ฉัตรนภาลัย
 
1. นางเรณู  ปานกลาง
2. นางพรสุดา  แก้วหล้า
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวณัชกมล  ชัยวรรณ
2. นางสาวบุษกร  หัตหาญ
3. นางสาวไพลิน  ขำชัย
 
1. นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์
2. นางกัญญาณัฐ  คีลาวงค์
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กมลาสน์กมุท
2. เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงโนรี  แซ่ย่าง
 
1. นางเพียงใจ  รัตนวงศ์
2. นายธีระศักดิ์  โนชัย
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวรุจิดา  ปาสำลี
2. นายอรรถพล  เพ็ชรน้ำ
3. นางสาวอัมรา  ทองสุข
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
2. นางสาวณิชกานต์  ใจปิน
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายธนโรจน์  เขื่อนคำป้อ
2. เด็กหญิงพรรณพัดสา  พัดกลม
3. เด็กหญิงฟ้าฉาย  ญานะประเสริฐ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวคฑามาศ  เข้าเมือง
 
359 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  โพธิปัญญา
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินต๊ะ
 
1. นางนาฎสุดา  ใจคำ
2. นางแสงระวี  มีโสภา
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวสิริประภา  ก๋าสมุทร
2. นางสาวเกตุสุดา  อินต๊ะวงค์
3. นางสาวเมภารัตน์  จะดี
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวอภิชญา  พรนาง
 
361 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  มาเญอะ
2. นางสาวมาลี  หมื่อแล
3. นายวรวิทย์  แซ่เฉิน
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
362 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายจะคือ  จะทอ
2. นางสาวธิฆัมพร  รอดอินทร์
3. นางสาวแสงคำ  ปัญญาดี
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวคฑามาศ  เข้าเมือง
 
363 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวจิรัญญา  กันทะมา
2. นางสาวภัทราภรณ์  วงค์สวัสดิ์
3. นายวรากร  ปวงจันทรา
 
1. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
2. นายธนพันธ์  พานคำดาว
 
364 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวคมศร  คมศรโรจน์
2. เด็กหญิงดอกไม้  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ลี
 
1. นางสาวทิพย์นัดดา  ธารธีรวัฒน์
2. นางสาวจิตติภาภรณ์  เตรียมทนะ
 
365 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัสรา  วงค์จันทร์มา
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ตันคำแดง
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
366 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงลักษิกา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงเอ้ย  มูลระ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
367 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงบูตอ  หวุ่ยลองกู่
2. เด็กหญิงบูนิว  เหม่อแลกู่
3. เด็กหญิงอาเชอ  อาซังกู่
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
 
368 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวธนัญญา  นานอก
2. นางสาวปาลินี  จตุรัส
3. นางสาวภาสินี  อินเทพ
 
1. นายธาดา  ใจปินตา
2. นางสาวปิลันธนา  พรหมขัติแก้ว
 
369 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวจีราภรณ์  แซ่หลี่
2. นางสาวนวลนภา  แซ่หลี่
3. นางสาววนิดา  มณฑากร
 
1. นางวรินทร  หน่อแก้ว
2. นางณัชชา  อินทร
 
370 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ชัยเรือน
2. นายผดุงพล  อารีย์
3. นางสาวภีรดา  เตชะปิตุ
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
 
371 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายจิรนงค์  โนระ
2. นางสาวชญานี  รุ่งเรืองนภาลัย
3. นางสาวธิดารัตน์  ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวชลิดา  ปินคำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์ศรี
 
372 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาวี  เชอมื่อ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุดา
3. เด็กหญิงหยกฟ้า  กามล
 
1. นางอรพินท์  ชัยวุฒิ
2. นางสาววรรณนิสา  วรรณประเสริฐ
 
373 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ติ๊บปละ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  เป็งแก้ว
3. เด็กหญิงพิจิตรา  นันติ
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
374 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  มาเยอะ
2. เด็กชายสมชาย  มูเซอ
3. เด็กหญิงอาเซียน  แซ่หยาง
 
1. นายสุรินทร์  คันธวังอินทร์
2. นายนฤเบศร์  บุตรปะสะ
 
375 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ผาบปิจวงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เป็กธนู
3. เด็กหญิงสุภาวรัตน์  เป็กธนู
 
1. นางแสงเทียน  โกศัย
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายสรณ์สิริ  ทองประไพ
2. นางสาวสวิตตา  สุริยาเต็ม
3. นางสาวอรัชพร  จันทาพูน
 
1. นางดรุณี  เตชะตา
 
377 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  นิลวรรณวาณิช
2. นายนันทกร  วงค์ษา
3. นางสาวพรทิพย์  ชมภูพิทักษ์
 
1. นางศรีไพร  ชาญชัย
2. นางวัญชลี  ด่านพนัง
 
378 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวประภัสสร  บุญค้ำ
2. นางสาวปราถนา  อ่วมหมี
3. นางสาวศิลป์สุภา  ศรีท้าว
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
 
379 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ปัญญากอบ
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พรหมณะ
3. เด็กหญิงนิตยา  อภิบาลบรรพต
 
1. นายเสกสรร  เทพยศ
2. นางรภัสวรีย์  สาลีธนสกุล
 
380 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงขวัญใจ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชื่นเพชรมณี
3. เด็กหญิงสุวิชญา  อุปละ
 
1. นางวาริณี  จิตต์สุวรรณ
2. นางศิริพร  ดอนชัย
 
381 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายทินกร  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  มโนวรรณ์
3. เด็กชายภาคิน  คำภีระ
 
1. นางนาตยา  พรหมเทศ
2. นางกานต์สินี  สาคำ
 
382 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงจันหอม  แสงแก้ว
2. เด็กชายบุญรัตน์  เลาะเอ๋อ
3. เด็กหญิงสุรีพร  มูเซอ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อายุยืน
2. นางธรรยธรฐ์  ดวงสนิท
 
383 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  เชื้อเมือง
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  โรงทา
3. นางสาวสุชัญญา  แซ่ลี
 
1. นายเสกสรร  เทพยศ
2. นางรภัสวรีย์  สาลีธนสกุล
 
384 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  ไชยเจริญ
2. นายศรันภัทร  ชูคำ
3. นางสาวสุพรรณี  มณีจันทร์สุข
 
1. นางสุกันยา  ชุมภูกุล
2. นางพัชราภรณ์  อวดฉลาด
 
385 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กชายเอกลักษ์  แซ่ย่า
 
1. นางสาววรนุช  ประมวลการ
 
386 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริษา  กฤษวี
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
387 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จันทาพูน
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
388 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดา  แซ่เห้อ
 
1. นางนิตยา  วงศ์กาไสย
 
389 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  พรมเกษา
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
390 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  ขัดคำ
 
1. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
391 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กชายธนฤทธิ์  ศรีรัชชะ
 
1. นางสาวปทุม  ใจอากะ
 
392 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎางค์  กาบแก้ว
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
393 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายเขตสยาม  ปวงคำ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
394 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยคันธา
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
395 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงจาริยา  มาเยอะ
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
396 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญชนก  แปงมาลัย
 
1. นางณัฐกานต์  ทาเอ้ย
 
397 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีโลเพี้ยน
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
 
398 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายเศรฐานุวัฒน์  สุกันอินทร์
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
399 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
400 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายพันธ์ธง  วงค์ชมภู
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
 
401 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เรือนคำ
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
402 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายศุภชัย  แข็งฤทธิ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
403 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  มะโนสุข
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
 
404 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ใจปินตา
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
405 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวปิยะนันท์  ประเสริฐสังข์
2. นายภควัตร์  แก้วจินดา
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
406 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  เรือนคำ
2. นายภาสกร  สินธุเสาร์
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
2. นายไพศาล  ชนะกุล
 
407 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  อารมณ์ดี
2. เด็กชายอนุชา  จะพู
 
1. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
2. นางสาวดวงกมล  ไชยศิลป์
 
408 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายธรวุฒิ  วงศ์ชัย
2. นายวัชรพงษ์  ยานัน
 
1. นางสาวนราทิพย์  นรินทร์
2. นายสุพจน์  ยอดจันทร์
 
409 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 1. เด็กชายนธี  สัญญา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีคำ
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
2. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์