คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 4
5 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง ชนะเลิศ
2 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
5 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุทธิวงศ์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 4
5 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 5
6 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 6
7 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 6
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง 8
9 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
10 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 5
6 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 6
7 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 7
8 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 4
5 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 4
6 ดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 4
5 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 5
6 โสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 6
7 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 4
5 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 5
6 พุทธิวงศ์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 6
7 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.5 ทองแดง 7
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 8
9 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
10 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
11 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
12 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 4
5 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.5 เงิน 5
6 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 6
7 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 7
8 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.5 เงิน 4
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.5 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.5 เงิน 4
5 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.5 ทองแดง 5
6 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.5 ทองแดง 6
7 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66.5 ทองแดง 7
8 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 8
9 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 9
10 โสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.2 เงิน ชนะเลิศ
2 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.4 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.8 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 36.67 เข้าร่วม 4
5 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 16.67 เข้าร่วม 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 0 เข้าร่วม
7 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62.67 ทองแดง ชนะเลิศ
2 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 48.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 43.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.67 ทอง ชนะเลิศ
2 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 43.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64.33 ทองแดง ชนะเลิศ
2 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 46.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 31.67 เข้าร่วม 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 5
6 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 6
7 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 7
8 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 7
9 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 9
10 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 10
11 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 10
12 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 12
13 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 4
5 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 5
6 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 6
7 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 7
8 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรพิกุลพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 4
6 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 6
7 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 7
8 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 8
9 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 4
5 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 5
6 กฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 6
7 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 7
8 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 8
9 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 9
10 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 10
11 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
6 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 4
5 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 5
6 ศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 5
7 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 7
8 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 57 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 4
5 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 5
6 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 4
5 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุทธิวงศ์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 4
5 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 5
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 6
7 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 7
8 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 8
9 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 8
10 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 8
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 8
12 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน ชนะเลิศ
2 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 4
5 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 5
6 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 6
7 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 7
8 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 4
5 บ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 5
6 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 6
7 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 6
8 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
9 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง 4
5 วัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 5
6 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง 6
7 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง 6
8 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 8
9 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 8
10 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พุทธิวงศ์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 5
6 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 5
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
5 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
6 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.75 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.25 เงิน ชนะเลิศ
2 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.75 เงิน ชนะเลิศ
2 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.25 ทองแดง 4
5 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดอำมาตย์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.5 ทอง 5
6 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.75 เงิน 6
7 โสภณจริยธรรมวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 7
8 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.5 เงิน 8
9 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 9
10 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.8 ทอง ชนะเลิศ
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 4
5 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.8 ทอง 5
6 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.4 ทอง 6
7 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 7
8 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 7
9 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.4 เงิน 9
10 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.4 เงิน 10
11 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.2 เงิน 11
12 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.6 เงิน 12
13 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.2 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.2 เงิน 4
5 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.4 เงิน 5
6 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 6
7 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.8 เงิน 7
8 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.4 เงิน 8
9 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.2 เงิน 9
10 แม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 10
11 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.4 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.2 ทอง ชนะเลิศ
2 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.6 ทอง 5
6 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.4 ทอง 6
7 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.4 เงิน 7
8 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.8 เงิน 8
9 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.4 เงิน 9
10 บ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.2 เงิน 10
11 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.8 ทอง ชนะเลิศ
2 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.8 ทอง 4
5 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.6 ทอง 5
6 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.1 ทอง 6
7 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 7
8 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.8 เงิน 8
9 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.8 เงิน 9
10 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.4 เงิน 10
11 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.4 เงิน 11
12 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.2 เงิน 12
13 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.8 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.5 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.5 ทอง 4
5 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 5
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 6
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.5 ทอง 7
8 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 8
9 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
10 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 4
5 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 4
6 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 4
5 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.5 ทอง 5
6 บ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 6
7 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 7
8 บ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.5 ทอง ชนะเลิศ
2 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 4
5 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 5
6 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.5 ทอง 6
7 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 7
8 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.5 ทอง 8
9 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 9
10 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 10
11 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.5 ทอง 11
12 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.6 ทอง ชนะเลิศ
2 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.5 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 4
5 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 5
6 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 4
5 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -
6 เทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง ชนะเลิศ
2 ศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน ชนะเลิศ
2 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 4
5 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 4
5 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 6
7 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 7
8 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 8
9 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 9
10 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 10
11 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 4
5 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 5
6 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 6
7 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 7
8 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรพิกุลพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 4
5 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 5
6 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 6
7 บ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 8
9 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 4
5 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 5
6 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 6
7 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 7
8 กฤษณาทวีวิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 8
9 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 9
10 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.75 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 4
5 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 5
6 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.25 ทอง 6
7 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.25 ทอง 6
8 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.3 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.75 ทอง 5
6 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.75 ทอง 6
7 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.25 ทอง 4
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.25 ทอง 5
6 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.5 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 4
5 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.75 ทอง 5
6 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.25 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.5 ทอง 4
5 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.3 ทอง 5
6 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 6
7 หัวยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 6
8 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 8
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.67 เงิน 9
10 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.5 เงิน 10
11 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 11
12 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 12
13 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.8 ทอง ชนะเลิศ
2 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 4
5 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 5
6 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.8 เงิน 6
7 แม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จันจว้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 4
5 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.2 เงิน 5
6 บ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 6
7 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 7
8 บ้านห้วยผึ้ง สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 7
9 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.67 ทอง ชนะเลิศ
2 เทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.67 ทอง 4
5 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.6 ทอง 5
6 ปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.16 ทอง 6
7 เชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 7
8 ขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.17 เงิน 8
9 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 9
10 บุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 10
11 ยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 10
12 ลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 10
13 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไร่สามัคคี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแม่คำวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 4
5 บ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 5
6 เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 4

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พุทธิวงศ์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 5
6 สหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 5
7 ดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 7
8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 8
9 เวียงชัยพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพม.36 เชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน