สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 61 12 4 0 77
2 พานพิทยาคม 60 11 5 0 76
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 60 7 1 0 68
4 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 49 2 2 1 53
5 เทิงวิทยาคม 46 7 1 2 54
6 สามัคคีวิทยาคม 45 17 2 0 64
7 แม่ลาววิทยาคม 35 17 8 2 60
8 เวียงแก่นวิทยาคม 34 14 9 2 57
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 32 11 4 0 47
10 เชียงแสนวิทยาคม 30 7 5 2 42
11 ปล้องวิทยาคม 29 9 7 2 45
12 นครวิทยาคม 29 8 3 0 40
13 เชียงของวิทยาคม 29 7 5 0 41
14 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 28 8 6 1 42
15 หัวยสักวิทยาคม 28 8 5 2 41
16 พญาเม็งราย 27 10 9 2 46
17 แม่จันวิทยาคม 26 10 12 3 48
18 สันติคีรีวิทยาคม 26 6 0 1 32
19 ราชประชานุเคราะห์ 15 26 3 4 2 33
20 บ้านแซววิทยาคม 22 9 6 2 37
21 วาวีวิทยาคม 22 8 2 0 32
22 ขุนตาลวิทยาคม 21 11 4 0 36
23 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 17 12 1 49
24 ป่าแดดวิทยาคม 20 15 13 0 48
25 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 20 10 14 4 44
26 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 20 9 3 1 32
27 สหศาสตร์ศึกษา 20 5 3 1 28
28 ลูกรักเชียงของ 19 9 11 3 39
29 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 19 5 2 0 26
30 เชียงรายวิทยาคม 18 10 14 4 42
31 สันติวิทยา 18 10 12 6 40
32 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 18 5 6 2 29
33 บ้านเทอดไทย 17 11 2 0 30
34 เด็กดีพิทยาคม 17 5 2 1 24
35 ดอนชัยวิทยาคม 16 12 8 0 36
36 แม่เจดีย์วิทยาคม 16 12 6 2 34
37 สามัคคีวิทยาคม 2 15 17 9 2 41
38 ไม้ยาวิทยาคม 13 10 7 2 30
39 บ้านห้วยไร่สามัคคี 13 4 2 0 19
40 ยางฮอมวิทยาคม 12 8 12 1 32
41 นุชนาถอนุสรณ์ 12 5 6 4 23
42 เทศบาล 6 12 5 1 2 18
43 พานพิเศษพิทยา 11 9 7 1 27
44 บุญเรืองวิทยาคม 11 9 2 1 22
45 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 11 8 6 1 25
46 แม่สรวยวิทยาคม 10 6 10 1 26
47 จันจว้าวิทยาคม 9 10 4 2 23
48 บ้านห้วยผึ้ง 8 8 3 0 19
49 ดอยงามวิทยาคม 8 3 1 0 12
50 ศิริมาตย์เทวี 7 5 1 1 13
51 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 6 5 1 0 12
52 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 6 1 0 0 7
53 เวียงชัยวิทยาคม 5 6 2 1 13
54 พรพิกุลพิทยา 5 5 4 1 14
55 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 5 4 4 0 13
56 ดรุณราษฎร์วิทยา 5 2 2 2 9
57 กฤษณาทวีวิทย์ 4 5 5 1 14
58 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 4 3 1 0 8
59 วัฒนศึกษา 4 0 0 0 4
60 โสภณจริยธรรมวิทยา 3 6 6 0 15
61 แม่อ้อวิทยาคม 3 5 2 0 10
62 วัดอำมาตย์วิทยา 3 2 4 1 9
63 วัดแม่คำวิทยา 2 5 4 1 11
64 พุทธิวงศ์วิทยา 2 4 7 1 13
65 เวียงชัยพิทยา 1 3 1 1 5
66 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 2 2 0 5
67 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 1 2 0 4
รวม 1,235 503 330 76 2,068