หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวังเงิน สุวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายอดิศร ภู่ประภากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวิเชียร มูลวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
5 ว่าที่ ร.ท.ก่อเกียรติ ทุ่นศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวิเชียร มูลวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการสารบรรณ
7 นางสุกัญญา บุตรพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการสารบรรณ
8 นางโสภา นุชท่าโพธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการสารบรรณ
9 นางเบญจมาศ สารสม เจ้าหน้าที่สารบัญโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการสารบรรณ
10 นางจินดา เขื่อนศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการสารบรรณ
11 นายอดิศร ภู่ประภากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
12 นายเกษม วีระพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
13 ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ปินะเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
14 นางแสงเทียน โกศัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
15 นางสาวมนัญชยา จันทะวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
16 นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
17 นายสุรชัย คำสุ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
18 นายสุริยา เสนาดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
19 นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
20 นายสุภาพ คำเหล็ก ช่างไฟฟ้าระดับ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
21 นายสวาท อาจโพธิ์ ช่างไม้ระดับ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
22 นายผล การเก็บ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
23 นายมานพ หาบุญภาส ช่างปูนระดับ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
24 นายจำลอง เมืองอินทร์ ช่างปูนระดับ 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
25 นายเรณู อินบาล ลูกจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
26 นายสันติ สุภาพ ลูกจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
27 นายสม บุญแรง ลูกจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
28 นายประพร มีความรัก ลูกจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
29 นายพัฒิ ยอดปา ลูกจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
30 นายพงษ์พันธ์ ติ๊บทะวงศ์ ลูกจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
31 นายสุพันธ์ วรรณะมณี ลูกจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
32 นายศักดิ์ดา หาบุญภาส ลูกจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
33 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
34 นายสงบ วุฒิพรหม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
35 นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
36 นายณัฎฐพัฒน์ จินาเฟย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
37 ว่าที่ ร.ต.วีรพงศ์ ปินะเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
38 นายโกสินทร์ ไชยชมพู ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
39 นายทองหลา ตะนัยศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
40 นายสุรพงษ์ ชนะใหญ่ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
41 นายสมิต แก้วมาลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
42 นายคมกริช พลหาญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
43 นายประกาศิต เล็ดมะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
44 นายกิตติศักดิ์ ทับทิมหิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
45 นายวัชรพงษ์ อินเขียว เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
46 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
47 นายสำรวย ทุมทา ยามรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
48 นายเริ่ม ธิโปทา ยามรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
49 นายเริด อินถา ยามรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร
50 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการปฐมพยาบาล
51 นางปัญญาพร ชาติชำนาญ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการปฐมพยาบาล
52 นายสุรพงษ์ ชนะใหญ่ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการปฐมพยาบาล
53 นางพิสมัย วิศิษฎ์ลานนท์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการปฐมพยาบาล
54 นางนฤมล ปินตามูล ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการปฐมพยาบาล
55 นางสาวกัญญาลักษณ์ ยอดวงค์ นักเรียนช่วยงาน กรรมการปฐมพยาบาล
56 นางสาวสุภารัตน์ ดู่อุด นักเรียนช่วยงาน กรรมการปฐมพยาบาล
57 นางสาวอริศรา ทิพย์บุญศรี นักเรียนช่วยงาน กรรมการปฐมพยาบาล
58 นางสาวปติณญา แปงกล นักเรียนช่วยงาน กรรมการปฐมพยาบาล
59 นางสาวจิรัฐยา บุญหาญ นักเรียนช่วยงาน กรรมการปฐมพยาบาล
60 นางสาวพุธิตา ทิพโคตร นักเรียนช่วยงาน กรรมการปฐมพยาบาล
61 นางสาวเกศชนก เวชทศักดิ์ นักเรียนช่วยงาน กรรมการปฐมพยาบาล
62 นางสาววรรณกรนต์ มะโนสีลา นักเรียนช่วยงาน กรรมการปฐมพยาบาล
63 นางสาวศุภัภษร อ่อนหวาน นักเรียนช่วยงาน กรรมการปฐมพยาบาล
64 นางสาวศศิธร เป็งแก้ว นักเรียนช่วยงาน กรรมการปฐมพยาบาล
65 นางกัญญาภัทร ณ น่าน เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล โรงเรียนเทิงวิทยาคม กรรมการปฐมพยาบาล
66 นางสาวสุมิตรา เจริญพร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดของที่ระลึก
67 นางพิชยา วีระพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดของที่ระลึก
68 นางสาววสุมดี ศรีษะธร เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดของที่ระลึก
69 นางเนตรนภา แก้วประภา เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดของที่ระลึก
70 นายวิเชียร มูลวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
71 นางสาวรัชดาวรรณ ตั้งสุธรรมกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
72 นางหนึ่งฤทัย ยอแซฟ เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
73 นางเนตรนภา แก้วประภา เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
74 นางสาววสุมดี ศรีษะธร เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
75 นางอำภา สังข์ศิริ เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
76 นางพัฒนา ประธานราษฎร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นางรัตนาภรณ์ ใจมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นางพรรณา หนูจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นางภรัณยา การเก็บ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นางรัตติยา วงศ์วุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นางสาวสุทธาทิพย์ กันทะลือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นางสาวจินต์จุฑา เรือนสิทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางสาวกัญญารัตน์ ฮ่องลึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางสาวนัชญา กองกิจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
85 นางสาวกนกนาถ แก้ววิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นางสาวรัตติกาล ขันเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางสาวธารทิพย์ มีเส่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางสาวกานต์สินี วงศ์หาดทราย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางสาวสกุลรัตน์ โมงงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางสาวธัญชนก เขื่อนศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางสาวกนกพร แสนอาทิตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางสาวสุวิมล นะใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางสาวจุรีรัตน์ ล่องลอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวชนิษฐา ยาวิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางสาวอารีรัตน์ แก้วยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางจินดา เขื่อนศิริ พนักงานราชการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางเบญจมาศ สารสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางธนพรรณ เกตุฉันท์ แม่บ้าน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางจิรารัตน์ โฉมใหม่ แม่บ้าน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางสาวมะลิ อินคำปัน แม่บ้าน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางธรรมเนียม ไชยชมภู แม่บ้าน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางสาวสุพรรษา รู้ธรรม แม่บ้าน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางอาจิน เสาร์จันทร์ แม่บ้าน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางพยอม บัวนาค แม่บ้าน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสารภี ซ้ายคำ แม่บ้าน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นายอนุชิต ไชยชมพู ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
108 นางภัชรา ธิสอน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
109 นางนฤมล ปินตามูล ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
110 นายสุรชัย คำสุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
111 นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
112 นางขวัญจิต ไฝขัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
113 นางจอมขวัญ โสภา ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
114 นายสุรพงษ์ แสงคำดี พนักงานราชการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
115 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
116 นายวัชรพงษ์ อินเขียว เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
117 นางสาวรุ่งทิวา สันแก้ว ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
118 ว่าที่ ร.ท.ก่อเกียรติ ทุ่นศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
119 นายเกษม วีระพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
120 นางรัตติยา วงศ์วุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
121 นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
122 นางสาวสายสุดา สุภาพ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
123 นายสุรชัย คำสุ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
124 นางสุวัจนา แก้วกันใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
125 นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
126 นายทศพล ปุกมณี ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
127 นางสาวปราณี รัตนัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
128 นางรัตนาภรณ์ ใจมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
129 นางเย็นจิต ตะนัยศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
130 นางพิชยา วีระพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
131 นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
132 นายกฤตาคม เปมกิตติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
133 นายสุริยา เสนาดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
134 นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
135 นางอรุณี อึ้งตระกูล ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
136 นางแสงเทียน โกศัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
137 นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
138 นายศรัญญู ปัญญา ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
139 นางสาวชุลีพร วรรณมะณี เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
140 นายไพศาล ชนะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
141 นายศรัญญู ปัญญา ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
142 นายโยธิน ศิริเอ้ย ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
143 นางสุกัญญา เมืองมูล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
144 นายกอบกิจ เมืองอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
145 นายวรวุฒิ วงศ์เวียน เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
146 นายโกสินทร์ ไชยชมพู ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
147 นายณัฐภัทร สุระรินทร์ เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
148 นางเกวลิน วุฒิสาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
149 นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการแข่งขันและระบบเครือข่าย
150 นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
151 นางภัชรา ธิสอน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
152 นายชนะพงษ์ ถาวร ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
153 นายศรัญญู ปัญญา ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
154 นายกอบกิจ เมืองอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
155 นายณัฏฐพัฒน์ จินาเฟย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
156 นายวรวุฒิ วงศ์เวียน เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
157 นางเพียงนุช ชำนาญเวียง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ
158 นายกรวิทย์ เชื้อเมืองพาน นักเรียนช่วยงาน คณะกรรมการบันทึกภาพ
159 นายอมรเทพ เงินฝรั่ง นักเรียนช่วยงาน คณะกรรมการบันทึกภาพ
160 นายฤทธิพล ไสยยาพรม นักเรียนช่วยงาน คณะกรรมการบันทึกภาพ
161 นายสุรโชค ชาญชัย นักเรียนช่วยงาน คณะกรรมการบันทึกภาพ
162 นายไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกูล นักเรียนช่วยงาน คณะกรรมการบันทึกภาพ
163 เด็กหญิงนาฏกานต์ บุญสุวรรณ์ นักเรียนช่วยงาน คณะกรรมการบันทึกภาพ
164 ด็กหญิงลิลฎา กองอินทร์ นักเรียนช่วยงาน คณะกรรมการบันทึกภาพ
165 เด็กหญิงวรัญญา สายบุญเลิศ นักเรียนช่วยงาน คณะกรรมการบันทึกภาพ
166 เด็กหญิงนันตวรรณ แสงสุก นักเรียนช่วยงาน คณะกรรมการบันทึกภาพ
167 นายณัฏฐพัฒน์ จินาเฟย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ
168 นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
169 นางสาวกานต์รวี ชัยปัญญา เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
170 นางสาวจันทรัศม์ เขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
171 นายฉันทวัฒน์ ฉันทะ ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
172 นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
173 นางสาวกรกช อุ่นเจี้ยง นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
174 นางสาวศศวิมล กาวิละ นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
175 นางสาวศิริพิณญา ไชยคำ นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
176 นางสาวสาวิกา แลสันกลาง นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
177 นางสาวภัณฑิรา อิ่นสุทะ นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
178 นางสาวอัจฉรา วงค์ราช นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
179 นางสาวเจนจิรา ลือเรือง นักเรียนช่วยงานล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
180 นางสาวธัญชนก ส่วยลัย นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
181 นางสาวจันทร์ตระการ หินคง นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
182 นางสาววาทิยา เผือดนอก นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
183 นายวทัญญา รักเรียน นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
184 นายสิทธินนท์ ตุ่นคำ นักเรียนช่วยงาน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
185 นางสาววรรณี ถาหล้า ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นผู้ออกแบบเกียรติบัตรและงานกราฟิก
186 นายโยธิน ศิริเอ้ย ครู โรงเรียนเทิงวิทยาคม เจ้าหน้าที่ประมวลผล
187 นางวิไล พรหมขัติแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการตรวจหลักฐานและรับลงทะเบียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
188 นางจิติภินันท์ สิงห์รีวงค์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการตรวจหลักฐานและรับลงทะเบียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
189 นายวิทูร แสนติยศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการตรวจหลักฐานและรับลงทะเบียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
190 นางลฏาภา ด้วงสนิท โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการตรวจหลักฐานและรับลงทะเบียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
191 นายสุรชัย พุทธรักษาจริยา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม กรรมการตรวจหลักฐานและรับลงทะเบียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายโยธิน ศิริเอ้ย นายศรัญญู ปัญญา โทร 053795787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]